Nghị định số 45/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
85
lượt xem
3
download

Nghị định số 45/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/2001/NĐ-CP về hoạt động điện lực và sử dụng điện do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2001/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/2001/N -CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 V HO T NG I N L C VÀ S D NG I N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i n năng là hàng hoá c bi t. Nhà nư c th ng nh t qu n lý các ho t ng i n l c và s d ng i n trong ph m vi c nư c b ng pháp lu t, chính sách, quy ho ch và k ho ch phát tri n i n l c. S n xu t kinh doanh i n là ngành ngh kinh doanh có i u ki n. i u 2. Ngh nh này quy nh v ho t ng i n l c và s d ng i n, ư c áp d ng cho m i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 3. 1. T ch c, cá nhân ho t ng i n l c trong các lĩnh v c sau ph i có gi y phép ho t ng i n l c: a) Tư v n l p quy ho ch, thi t k công trình i n; b) S n xu t, truy n t i, phân ph i, kinh doanh và cung ng i n. 2. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c ư c quy nh như sau: a) B Công nghi p c p gi y phép ho t ng i n l c cho:
 2. Các t ch c ho t ng tư v n quy ho ch, thi t k , giám sát và các hình th c tư v n khác i v i các d án, công trình i n. Doanh nghi p thu c các T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng s n xu t, truy n t i, phân ph i, kinh doanh và cung ng i n; Các doanh nghi p s n xu t i n có công su t phát i n t 10 MW tr lên và doanh nghi p qu n lý v n hành lư i truy n t i i n có i n áp t 110 kV tr lên; Các doanh nghi p ho t ng xu t nh p khNu i n. b) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép ho t ng i n l c cho các t ch c, cá nhân ngoài các t ch c ã quy nh t i i m a, có ho t ng i n l c trong các lĩnh v c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. T ch c, cá nhân u tư xây d ng cơ s phát i n t s d ng, không bán i n cho t ch c, cá nhân khác ho c cơ s phát i n có công su t l p t th p hơn m c công su t do B Công nghi p quy nh, thì không ph i có gi y phép ho t ng i n l c. 4. B Công nghi p hư ng d n i u ki n, trình t và th t c c p gi y phép ho t ng i n l c. i u 4. Ho t ng i n l c và s d ng i n trên lãnh th Vi t Nam ph i th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan ng th i ph i tuân th các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn kinh t , k thu t, môi trư ng do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. i u 5. 1. Vi c s d ng i n ph i úng m c ích ghi trong h p ng. Các trư ng h p c n s d ng i n làm phương ti n b o v ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. B Công nghi p quy nh c th vi c s d ng i n trong trư ng h p này. 2. Nghiêm c m vi c s d ng i n gây nguy hi m cho ngư i và ng v t, tài s n c a nhà nư c và nhân dân, làm nh hư ng x u n môi trư ng sinh thái. i u 6. Căn c vào t m quan tr ng i v i qu c gia và xã h i; t ch c, cá nhân s d ng i n ư c x p th t ưu tiên th c hi n vi c i u hoà, h n ch ph t i khi x y ra thi u i n. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh th t ưu tiên c a các t ch c, cá nhân s d ng i n trên a bàn và thông báo cho ơn v qu n lý i n l c t nh, thành ph cùng a bàn th c hi n. i u 7. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Ho t ng i n l c" là ho t ng nh m t o ra, duy trì và ưa năng lư ng i n n các t ch c, cá nhân s d ng dư i hình th c thương m i và các hình th c khác do Chính ph quy nh, bao g m: các ho t ng v quy ho ch, tư v n thi t k , u tư xây d ng, s n xu t, truy n t i, i u h th ng i n, phân ph i, kinh doanh và cung ng i n k c xu t nh p khNu i n năng.
 3. 2. "S d ng i n" là quá trình dùng i n cho nh ng m c ích nh t nh. 3. "Ngành i n l c" là t p h p các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t có ho t ng i n l c trên lãnh th Vi t Nam. 4. "H th ng i n qu c gia" là t p h p cơ s v t ch t k thu t có liên quan v i nhau s n xu t, truy n t i, phân ph i, i u khi n, cung ng i n và ư c nhà nư c giao cho T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý. 5. "Công trình i n" là t h p công trình xây d ng và v t ki n trúc, trang thi t b phát i n, truy n t i và phân ph i i n năng. Công trình i n bao g m các nhà máy, t máy phát i n, các tr m bi n áp, các ư ng dây d n i n và trang thi t b ng b kèm theo. 6. "S n xu t i n" là ho t ng qu n lý, v n hành các nhà máy, tr m phát i n s n xu t ra i n năng theo tiêu chuNn quy nh. 7. "S n xu t i n thương m i" là s n xu t c a nhà máy i n sau th i kỳ v n hành th , chính th c th c hi n vi c cung ng i n cho bên mua i n. 8. "Truy n t i i n" là ho t ng qu n lý, v n hành các công trình i n ưa năng lư ng i n t nơi s n xu t i n n lư i i n phân ph i. 9. "Lư i truy n t i i n qu c gia" là lư i truy n t i i n do nhà nư c giao cho T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý. 10. "Lư i truy n t i i n ngoài h th ng i n qu c gia" là lư i truy n t i i n do các t ch c kinh t khác u tư và qu n lý, có th v n hành c l p ho c u n i vào lư i truy n t i i n qu c gia. 11. "Phân ph i i n" là ho t ng qu n lý, v n hành các công trình i n chuy n năng lư ng i n t lư i truy n t i n t ch c, cá nhân s d ng i n. 12. "Cung ng i n" là quá trình áp ng các nhu c u v i n theo nh ng i u ki n nh t nh cho các t ch c, cá nhân có yêu c u s d ng i n. 13. "Ngu n và lư i i n c l p" là các cơ s s n xu t, truy n t i, phân ph i, cung ng i n cho các khu v c riêng, ư c qu n lý và ho t ng c l p, có th un i ho c không u n i v i h th ng i n qu c gia. Chương 2: QUY HO CH, U TƯ PHÁT TRI N I N L C M C 1: QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C i u 8.
 4. 1. B Công nghi p t ch c xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia cho t ng giai o n 10 năm, có nh hư ng cho 10 năm ti p theo, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và qu n lý th c hi n quy ho ch ã ư c duy t. Trư ng h p c n có s thay i khác v i quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia ã ư c phê duy t, B Công nghi p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. B Công nghi p quy nh n i dung, trình t và th t c xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. i u 9. Căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u b o m cho qu c phòng, an ninh trên a bàn c a a phương và quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c c a a phương trình duy t theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này. i u 10. 1. B trư ng B Công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c thNm nh quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c c a thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Trư ng h p c n thi t, Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng ThNm nh Nhà nư c giúp Th tư ng xem xét, phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. 2. B trư ng B Công nghi p t ch c thNm nh và phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr nh ng thành ph quy nh t i kho n 1 i u này. 3. B Công nghi p quy nh n i dung án, trình t thNm nh, xét duy t và qu n lý vi c th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c a phương. M C 2: U TƯ PHÁT TRI N I N L C i u 11. Vi c u tư phát tri n các công trình i n ph i tuân th quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia và quy ho ch phát tri n i n l c c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ng th i tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. i u 12. Ngoài T ng công ty i n l c Vi t Nam, t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài u tư phát tri n ngu n i n và khai thác công trình i n ph i áp ng các i u ki n: 1. Trư ng h p có u n i vào h th ng i n qu c gia: a) Có gi y phép u tư ho c quy t nh u tư, gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t;
 5. b) Có s th a thu n v i T ng công ty i n l c Vi t Nam v i m u n i và h p ng mua bán i n; c) Ph i tuân th các quy nh v giá bán i n t i các kho n 2, 3 i u 38 Ngh nh này; d) Ch và s gi v n hành c a nhà máy trong m t năm phù h p v i ch v n hành c a h th ng i n qu c gia; ) Ph i tuân th các quy trình, quy ph m v n hành c a h th ng i n qu c gia. 2. Trư ng h p ho t ng c l p v i h th ng i n qu c gia: a) Có gi y phép u tư ho c quy t nh u tư, gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i tuân th các quy nh v giá bán i n t i các kho n 2, 3 i u 38 Ngh nh này. 3. B Công nghi p công b danh m c các công trình i n s xây d ng trong quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia các nhà u tư trong và ngoài nư c bi t, tham gia u tư xây d ng theo các hình th c do pháp lu t quy nh. 4. Các công trình i n u tư theo các hình th c: BOT, BTO, BT và m t s hình th c u tư khác ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Bên bán i n có trách nhi m u tư xây d ng và qu n lý, v n hành công trình t i i n cao áp, trung áp n hàng rào khu công nghi p, công trình c a bên mua i n tr trư ng h p có tho thu n khác. Vi c u tư, qu n lý, v n hành lư i i n h áp th c hi n theo quy nh t i i u 27 và i u 51 Ngh nh này. Chương 3: S N XU T, TRUY N T I VÀ I U H TH NG I N M C 1: S N XU T I N i u 14. 1. Nhà máy i n ư c ưa vào s n xu t, kinh doanh khi m b o các i u ki n sau: a) Xây d ng úng thi t k ã phê duy t; b) ã ư c ki m tra và nghi m thu theo quy nh c a pháp lu t; c) Có gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p u n i vào h th ng i n qu c gia ph i th c hi n theo các quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này.
 6. i u 15. Ranh gi i qu n lý nhà máy i n trong h th ng i n qu c gia ư c xác nh t i m u n i v i h th ng i n qu c gia tr vào nhà máy i n. i v i các nhà máy i n c l p có ho t ng truy n t i, phân ph i và bán i n cho bên mua i n, thì ranh gi i qu n lý ư c xác nh t i v trí t thi t b o m bán i n cho bên mua i n. i u 16. T ch c, cá nhân s n xu t i n có quy n: 1. Ho t ng theo n i dung ã ư c quy nh trong gi y phép u tư ho c quy t nh u tư, gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Yêu c u th c hi n các i u kho n ã th a thu n trong h p ng v i các t ch c truy n t i i n và các bên có liên quan khác. 3. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. T ch c, cá nhân s n xu t i n có nghĩa v : 1. Th c hi n các n i dung ghi trong gi y phép u tư ho c quy t nh u tư, gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n y các th a thu n trong h p ng ã ký v i bên mua i n, h p ng v i ơn v truy n t i, các bên có liên quan khác và các quy nh c a Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia. 3. B o m s n xu t i n n nh, an toàn và ch t lư ng i n năng. 4. B o m các tiêu chuNn b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: TRUY N T I I N i u 18. Lư i truy n t i i n ư c tính t sau c u dao ho c máy c t xu t tuy n c a nhà máy i n n i m u sau c u dao ho c máy c t c a lư i truy n t i u vào lư i phân ph i. Ranh gi i gi a lư i truy n t i i n qu c gia và lư i truy n t i i n ngoài h th ng i n qu c gia là ranh gi i tài s n c a m i bên u tư. i u 19. 1. Lư i i n c l p ư c phép ưa vào v n hành khi m b o các i u ki n sau: a) Xây d ng úng thi t k ã phê duy t;
 7. b) ã ki m tra và nghi m thu theo quy nh c a pháp lu t; c) Có gi y phép ho t ng i n l c và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p u n i vào h th ng i n qu c gia, ph i tho thu n v i m u n i và ký h p ng mua bán i n v i T ng công ty i n l c Vi t Nam. i u 20. 1. T ch c s h u lư i truy n t i có th ký h p ng thuê t ch c khác có gi y phép ho t ng i n l c qu n lý v n hành. 2. Các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c có th ký h p ng thuê lư i truy n t i i n s d ng d ch v truy n t i i n năng. i u 21. Quy n và nghĩa v c a t ch c ho t ng truy n t i i n: 1. T ch c truy n t i có quy n: a) Ki m tra, l p biên b n, ki n ngh x lý ho c t m th i ình ch trong trư ng h p khNn c p và báo cáo các cơ quan có thNm quy n x lý nh ng hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn lư i i n cao áp; b) Ki n ngh v i Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia v th i gian và bi n pháp kh c ph c s c trong h th ng i n; c) Yêu c u bên mua i n cung c p các thông tin v nhu c u i n c n mua. 2. T ch c truy n t i có nghĩa v : a) Khai thác lư i truy n t i i n theo úng quy trình, quy ph m k thu t an toàn, b o m ch t lư ng i n năng theo quy nh; b) Khi x y ra s c ph i nhanh chóng kh c ph c và k p th i thông báo nguyên nhân, th i gian kh c ph c cho i tác ã ký h p ng bi t; c) Th c hi n y nghĩa v ghi trong h p ng v i ơn v s n xu t, phân ph i i n và các bên có liên quan khác; d) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Ngoài quy n và nghĩa v quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này, t ch c, cá nhân có lư i i n u n i vào h th ng i n qu c gia còn có quy n và nghĩa v sau ây: 1. Ch p hành s i u hành th ng nh t c a Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia. 2. T ch c qu n lý khai thác lư i i n theo úng quy trình, quy ph m k thu t an toàn.
 8. 3. T ch i th c hi n l nh c a Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia trong trư ng h p th y m t an toàn nghiêm tr ng i v i ngư i, thi t b nhưng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 4. Khi u n i v i Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia, i tác truy n t i i n có liên quan v n nh và ch t lư ng i n năng c a lư i truy n t i. M C 3: I U H TH NG I N QU C GIA i u 23. i u h th ng i n Qu c gia là t ch c tr c thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam g i là Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia, g m: i u trung ương và i u mi n. T ng công ty i n l c Vi t Nam xây d ng Quy trình i u h th ng i n Qu c gia trình B trư ng B Công nghi p xem xét và phê duy t. i u 24. Quy n và nghĩa v c a Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia: 1. Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia có quy n k p th i c t ph n t s c ra kh i h th ng khi th y ph n t ó có nguy cơ gây m t an toàn nghiêm tr ng cho ngư i, thi t b và h th ng i n, sau ó ph i báo cáo ngay cho các cơ quan có thNm quy n và thông báo cho t ch c, cá nhân có liên quan theo quy nh t i Quy trình i u h th ng i n qu c gia. 2. Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia có nghĩa v : a) Xây d ng phương th c v n hành t i ưu, phương án x lý s c h th ng i n qu c gia trình T ng công ty i n l c Vi t Nam thông qua và t ch c th c hi n; b) i u hành h th ng i n qu c gia b o m ch t lư ng i n năng, tin c y cung c p i n; c) Trong trư ng h p thi u ngu n i n, ph i l p phương án c t gi m ph t i, báo cáo T ng công ty i n l c Vi t Nam xem xét, phê duy t th c hi n, phù h p v i th t ưu tiên quy nh t i i u 6 Ngh nh này; d) Th c hi n y nghĩa v ghi trong Quy trình i u h th ng i n Qu c gia trong quan h v i các ơn v s n xu t, truy n t i, phân ph i i n và các bên có liên quan khác, ng th i tuân th các h p ng mà T ng công ty i n l c Vi t Nam ho c ơn v ư c y quy n ã ký v i các bên mua bán i n; ) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. T ch c, cá nhân có công trình i n u n i vào h th ng i n qu c gia ph i tuân th s i u hành th ng nh t c a Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia và th c hi n úng h p ng mua bán v i các t ch c, cá nhân ư c phép phân ph i i n năng. Chương 4:
 9. MUA BÁN VÀ S D NG I N M C 1: H P NG MUA BÁN I N i u 26. 1. Vi c mua bán i n ph i th c hi n theo h p ng. H p ng mua bán i n là văn b n th a thu n v quy n, nghĩa v và m i quan h gi a bên bán và bên mua i n. H p ng mua bán i n có hai lo i: a) H p ng dân s , áp d ng cho vi c mua bán i n v i m c ích sinh ho t th c hi n theo quy nh c a B Lu t Dân s . M u h p ng do B Công nghi p quy nh; b) H p ng kinh t , áp d ng cho vi c mua bán i n v i m c ích s n xu t, kinh doanh và các m c ích khác, th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh H p ng kinh t . 2. Các bên ký k t h p ng có trách nhi m th c hi n y các quy nh trong h p ng. Trong i u ki n th c t , n u vi c c p i n không áp ng nhu c u c a bên mua i n, thì bên bán i n ph i thông báo cho bên mua i n bi t kh năng cung ng c a h th ng i n cùng tho thu n trư c khi ký ho c i u ch nh h p ng cho phù h p. Trư ng h p không tho thu n ư c, thì các bên có quy n ki n ngh v i S Công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t. i u 27. 1. i u ki n ký h p ng dân s mua bán i n: a) Bên mua i n có gi y ngh mua i n kèm theo b n sao h p l c a m t trong các gi y t sau: h khNu thư ng trú hay gi y ch ng nh n t m trú, gi y ch ng nh n s h u nhà, h p ng thuê nhà; b) Bên mua i n ph i có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t; i v i nh ng ngư i b h n ch ho c m t năng l c hành vi dân s , ph i th c hi n vi c y quy n theo quy nh c a B Lu t Dân s ; c) Lư i i n tiêu dùng sinh ho t ph i m b o tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a pháp lu t; d) H th ng o m ph i ư c l p t úng thi t k , ki m nh úng tiêu chuNn Nhà nư c và k p chì, niêm phong theo quy nh; ) Bên mua i n ph i thanh toán chi phí l p t ư ng dây nhánh t lư i i n c a bên bán i n vào nhà ho c khu v c qu n lý tài s n c a bên mua i n. 2. Khi các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này ã ư c th c hi n y , trong th i h n 07 ngày các bên ph i ký h p ng và bên bán ph i óng i n. Khi nh n ư c gi y ngh c a bên mua mà bên bán không có i u ki n bán i n, trong th i h n 05 ngày bên bán ph i có văn b n tr l i bên mua.
 10. i u 28. 1. i u ki n ký h p ng kinh t mua bán i n: a) Bên mua và bên bán ph i là pháp nhân ho c cá nhân có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; b) Bên mua i n là t ch c, cá nhân s d ng i n ph i có văn b n ngh , ghi rõ m c ích s d ng i n, b ng kê công su t c a thi t b s d ng i n. i v i t ch c, cá nhân s d ng i n có công su t s d ng t 80kW ho c máy bi n áp có dung lư ng t 100 kVA tr lên ph i ăng ký bi u ph t i và c tính k thu t công ngh c a dây chuy n s n xu t; c) Công trình i n ph i ư c xây d ng, nghi m thu úng tiêu chuNn và thi t k ư c cơ quan có thNm quy n duy t; d) H th ng o lư ng ph i ư c l p t úng thi t k và k p chì niêm phong, ư c ki m nh, có ch ng ch t tiêu chuNn c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ho c t ch c ư c y quy n. 2. Th i gian c p i n do hai bên tho thu n trong h p ng. i u 29. Bên mua i n có ngu n phát i n c l p có th bán i n cho h th ng i n qu c gia khi h th ng i n qu c gia có nhu c u. Giá bán i n cho h th ng i n qu c gia do hai bên tho thu n. Trư ng h p hai bên không th a thu n ư c, thì m i bên có quy n ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. i u 30. Xu t khNu, nh p khNu i n ư c th c hi n theo các hi p nh do Chính ph Vi t Nam ký ho c tham gia v i Chính ph các nư c liên quan. M C 2: TIÊU CHU N CH T LƯ NG I N NĂNG i u 31. Bên bán ph i m b o ch t lư ng i n năng cung c p cho bên mua theo quy nh sau: 1. V i n áp: Trong i u ki n bình thư ng, i n áp ư c phép dao ng trong kho ng ±5% so v i i n áp danh nh và ư c xác nh t i phía th c p c a máy bi n áp c p i n cho bên mua ho c t i v trí khác do hai bên tho thu n trong h p ng khi bên mua t h s công su t (cosj) ³ 0,85 và th c hi n úng bi u ph t i ã tho thu n trong h p ng. Trong trư ng h p lư i i n chưa n nh, i n áp ư c dao ng t +5% n -10%. 2. V t n s : trong i u ki n bình thư ng, t n s h th ng i n ư c dao ng trong ph m vi ± 0,2Hz so v i t n s nh m c là 50Hz. Trư ng h p h th ng i n chưa n nh, cho phép l ch t n s là ± 0,5Hz.
 11. 3. Trong trư ng h p bên mua c n ch t lư ng i n năng cao hơn tiêu chuNn quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này, các bên ph i tho thu n trong h p ng. i u 32. 1. Trong i u ki n lư i i n m b o ch t lư ng i n năng theo quy nh, bên mua i n s n xu t, kinh doanh, d ch v có công su t s d ng t 80kW ho c máy bi n áp có dung lư ng t 100 kVA tr lên ph i m b o cosj ³ 0,85 t i i m t công tơ mua bán i n. 2. Trư ng h p cosj < 0,85, bên mua i n ph i th c hi n các bi n pháp: a) L p t thi t b bù công su t ph n kháng nâng cosj t t 0,85 tr lên; b) Mua thêm công su t ph n kháng trên h th ng i n c a bên bán. 3. Trư ng h p bên mua i n có kh năng phát công su t ph n kháng lên lư i, hai bên có th tho thu n vi c mua, bán ó trong h p ng. B Công nghi p, Ban V t giá Chính ph hư ng d n vi c mua, bán công su t ph n kháng quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này. M C 3: O M I N NĂNG i u 33. 1. o m i n năng ư c th c hi n b ng các thi t b o m i n (công tơ, máy bi n dòng i n, máy bi n i n áp) t tiêu chuNn do các t ch c ki m nh có thNm quy n ki m nh và k p chì, niêm phong. 2. Ch nh ng t ch c có thNm quy n ho c ư c y quy n theo quy nh c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng m i ư c phép ki m nh thi t b o m i n. i u 34. Trư ng h p bên mua s d ng i n vào nhi u m c ích có giá i n khác nhau, m i i tư ng giá ph i t riêng m t công tơ o m. Trư ng h p không t riêng ư c ph i dùng chung m t công tơ, hai bên ph i th a thu n cách tính t l i n năng theo t ng lo i giá trong h p ng. i u 35. 1. Bên bán i n có trách nhi m u tư thi t b o m i n ã ư c ki m nh bán i n cho bên mua và ch u trách nhi m v tính h p chuNn và chính xác c a các thi t b ó, tr trư ng h p hai bên có th a thu n khác. 2. T ch c, cá nhân s d ng i n s n xu t, kinh doanh d ch v có các thi t b s d ng i n 3 pha và công su t s d ng t 80kW ho c máy bi n áp có dung lư ng t 100 kVA tr lên ph i ư c l p t công tơ tác d ng và công tơ ph n kháng. 3. Công tơ và các thi t b o lư ng, trang b b o v công tơ, thi t b an toàn kèm theo là tài s n c a bên bán i n; chi phí nhân công và v t li u ph dùng cho vi c l p t do bên mua i n ch u.
 12. 4. V trí t công tơ do bên mua và bên bán i n tho thu n và ph i áp ng yêu c u v an toàn, m quan và thu n ti n cho vi c ki m tra ch s công tơ c a c hai bên. N u hai bên không th nh t trí v v trí t công tơ, bên bán i n ki n ngh v i S Công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh. i u 36. 1. Khi nghi ng công tơ ch y không chính xác, bên mua i n có quy n yêu c u bên bán i n ki m tra. Ch m nh t 03 ngày sau khi nh n ư c yêu c u c a bên mua i n, bên bán i n ph i ki m tra và s a ch a xong. Bên bán i n ph i tr chi phí cho vi c ki m tra, s a ch a công tơ. 2. N u chưa ng ý v i k t qu ki m tra, s a ch a c a bên bán i n, bên mua i n có quy n khi u n i lên S Công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ngh cơ quan ó ch nh t ch c ki m nh c l p ki m tra l i. Theo k t qu ki m nh: a) N u công tơ ch y úng, bên mua i n ph i tr chi phí ki m nh; b) N u công tơ ch y sai (nhanh ho c ch m), bên bán i n ph i s a ch a l i và ph i tr chi phí ki m nh và s a ch a công tơ. 3. Trong khi ch i k t qu ki m nh, bên mua i n v n ph i thanh toán ti n i n úng th i h n theo ch s công tơ. Sau khi có k t lu n c a t ch c ki m nh thì vi c thanh toán ph n i n năng chênh l ch ư c th c hi n theo i u 40 c a Ngh nh này. 4. Khi thay i công tơ, bên mua và bên bán ph i cùng ký biên b n xác nh n ch s công tơ. i u 37. 1. Bên bán i n có trách nhi m: a) T ch c ki m nh công tơ ban u, ki m nh và thay th nh kỳ, t xu t m b o công tơ ho t ng trong ph m vi sai s cho phép. Khi thay th công tơ, bên bán ph i báo cho bên mua bi t; b) i v i công tơ t ngoài ph m vi qu n lý tài s n c a bên mua i n b m t ho c hư h ng, không do l i c a bên mua i n, thì bên bán i n ph i l p t công tơ khác và c p i n l i cho bên mua i n trong th i h n không quá 07 ngày k t ngày l p biên b n xác nh n công tơ b m t ho c hư h ng; c) i v i t ch c, cá nhân s d ng i n sinh ho t, m i tháng ghi ch s công tơ m t l n, cho phép d ch chuy n th i i m ghi ch s trư c ho c sau t 01 n 02 ngày. N u ngày ghi ch s công tơ trùng vào ngày ngh l , T t, s th c hi n ghi ch s trư c ho c sau ngày ngh l , T t t 01 n 02 ngày; d) i v i t ch c, cá nhân s d ng i n ngoài m c ích sinh ho t, vi c ghi ch s công tơ quy nh như sau:
 13. Dư i 10.000 kwh/tháng, ghi ch s công tơ m t l n trong 01 tháng. T 10.000 n 50.000 kwh/tháng, ghi ch s công tơ hai l n trong 01 tháng. Trên 50.000 kwh/tháng, ghi ch s công tơ ba l n trong 01 tháng. ) i v i t ch c, cá nhân s d ng i n năng ít hơn 15 kWh/01 tháng, vi c ghi ch s công tơ có th ti n hành 03 tháng m t l n. Trư ng h p t ch c, cá nhân s d ng i n năng trong 03 tháng ít hơn 15 kWh thì ghi úng ch s trên công tơ và bên bán ư c thu kho n chi phí c nh b ng giá tr 15 kWh theo bi u giá i n hi n hành; e) Thông báo cho bên mua i n bi t lư ng i n năng ã dùng trong tháng b ng phi u ghi ch s công tơ có ghi rõ h tên c a ngư i ghi ch s công tơ. Khi thay i ngày ghi ch s công tơ ph i báo cho bên mua i n bi t; g) B o m tính chính xác c a ch s công tơ ã ghi; h) Trư ng h p phát hi n bên mua i n có hành vi gian l n trong s d ng i n b ng cách làm hư h ng ho c sai l ch ch s công tơ, bên bán i n có quy n l p biên b n v hành vi vi ph m ó và ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. 2. Bên mua i n ph i có trách nhi m: a) Thông báo k p th i cho bên bán i n khi phát hi n công tơ b m t, h ng, nghi ng ch y không chính xác; b) B o v công tơ t trong ph m vi qu n lý tài s n c a mình (k c chì niêm phong và sơ u dây). Khi m t ho c làm hư h ng công tơ ph i b i thư ng ho c ch u chi phí cho vi c s a ch a, ki m nh; c) Không ư c t ý tháo g , di chuy n công tơ. Khi có nhu c u ph i ư c s ng ý c a bên bán i n m i ư c di chuy n công tơ sang v trí khác. Chi phí di chuy n công tơ do bên mua i n ch u. M C 4: GIÁ I N VÀ THANH TOÁN TI N I N i u 38. 1. Bi u giá i n c a h th ng i n qu c gia do B Công nghi p xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t sau khi có ý ki n thNm nh c a Ban V t giá Chính ph và các cơ quan có liên quan. 2. T ch c, cá nhân mua buôn i n năng t h th ng i n qu c gia bán l i cho t ch c, cá nhân khác ph i th c hi n úng theo bi u giá i n do Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Giá bán i n c a t ch c, cá nhân ho t ng i n l c c l p ư c quy nh như sau:
 14. a) Giá bán i n cho T ng công ty i n l c Vi t Nam hoà vào h th ng i n qu c gia do hai bên tho thu n trong h p ng. Trư ng h p c bi t hai bên không tho thu n ư c thì ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n trình Th tư ng Chính ph quy t nh; b) Trư ng h p bán i n tr c ti p cho t ch c, cá nhân s d ng i n: do hai bên th a thu n trong h p ng. Trư ng h p c bi t hai bên không th a thu n ư c thì ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. i u 39. 1. Lư ng i n năng thanh toán ư c xác nh theo các ch s và thông s k thu t c a các thi t b o m i n. Cách xác nh lư ng i n năng thanh toán ph i ư c ghi rõ trong h p ng. 2. M c giá thanh toán ti n i n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 38 Ngh nh này. 3. Ti n i n ư c thanh toán b ng ti n Vi t Nam. Phương th c và i u ki n thanh toán ư c ghi trong h p ng mua bán i n. Trong trư ng h p giá i n tính b ng ngo i t thì quy i thành ti n Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng công b vào ngày 01 c a tháng l p hóa ơn. Vi c mua bán i n trong khu ch xu t, khu kinh t m ư c th c hi n b ng lo i ti n do hai bên mua, bán th a thu n trong h p ng. 4. Ti n i n thanh toán theo l n ghi ch s công tơ ư c quy nh t i các i m c, d, kho n 1 i u 37 c a Ngh nh này. 5. Khi nh n ư c yêu c u thanh toán ti n i n, n u bên mua chưa thanh toán, thì bên bán ph i g i thông báo thanh toán ti n i n cho bên mua. Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c thông báo thanh toán ti n i n c a bên bán, bên mua có trách nhi m thanh toán. Quá th i h n trên n u bên mua chưa thanh toán thì: a) i v i h p ng dân s : bên bán có th th a thu n bên mua ư c lùi ngày tr n u bên mua có lý do chính áng. N u quá h n ã th a thu n mà bên mua v n chưa thanh toán thì bên bán có quy n t m ng ng bán i n; b) i v i h p ng kinh t : khi bên bán ã tho thu n bên mua ư c lùi ngày tr , bên mua ph i ch u lãi su t vay thương m i kỳ h n 3 tháng c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam tính trên s ti n ch m tr k t ngày th 10. Quá h n ã th a thu n mà bên mua chưa thanh toán thì bên bán có quy n t m ng ng bán i n. 6. i v i i n năng ph c v th y nông, s d ng tư i, tiêu cho cây lúa, rau màu, cây công nghi p tr ng xen canh trong vùng lúa rau màu, th i h n thanh toán do hai bên mua bán i n tho thu n nhưng t i a không quá 120 ngày k t ngày nh n ư c gi y báo thanh toán ti n i n. i u 40. Trong trư ng h p công tơ b m t, ho t ng không chính xác ho c ng ng ho t ng, i n năng thanh toán ư c xác nh như sau:
 15. N u công tơ ch y nhanh so v i tiêu chuNn quy nh: a) Trư ng h p không xác nh ư c chính xác th i gian ch y nhanh, bên bán i n hoàn tr l i ti n i n năng ã vư t tr i, th i h n tính toán là b n chu kỳ ghi ch s công tơ, k c kỳ ang s d ng i n nhưng chưa n ngày ghi ch s ; b) Trư ng h p xác nh ư c th i gian ch y nhanh thì bên bán i n hoàn tr l i ti n i n năng th c t ã thu vư t c a bên mua. 2. N u công tơ ch y ch m so v i tiêu chuNn quy nh: a) Trư ng h p không xác nh ư c chính xác th i gian ch y ch m bên bán i n ư c thu thêm ti n i n năng thu chưa trong kho ng th i h n không quá hai chu kỳ ghi ch s công tơ, k c kỳ ang s d ng i n nhưng chưa n ngày ghi ch s ; b) Trư ng h p xác nh ư c c th th i gian ch y ch m và có lý do chính áng thì bên mua ph i hoàn tr s ti n i n còn thi u cho bên bán i n. 3. N u công tơ ng ng ho t ng ho c b m t mà bên mua i n v n s d ng i n thì i n năng thanh toán trong th i gian ư c c p i n t m th i không qua công tơ là i n năng bình quân ngày c a ba chu kỳ ghi ch s công tơ li n k trư c ó nhân v i s ngày ư c c p i n t m th i. 4. Trư ng h p bên mua ã l p t công tơ nhi u giá, trong th i gian công tơ nhi u giá b h ng mà chưa có công tơ thay th thì t m th i thay th b ng công tơ m t giá và tính ti n i n năng theo gi bình thư ng. M C 5: QUY N VÀ NGHĨA V C A BÊN BÁN I N i u 41. Bên bán i n có quy n: 1. T ch i ký h p ng bán i n khi bên mua không có các i u ki n quy nh t i i u 27 và i u 28 c a Ngh nh này. 2. Ki m tra nh kỳ và t xu t vi c th c hi n các i u kho n trong h p ng mua bán i n, l p biên b n n u bên mua vi ph m h p ng. 3. C t i n trư c, thông báo sau cho bên mua i n trong trư ng h p có nguy cơ gây s c nghiêm tr ng, m t an toàn cho ngư i, thi t b . 4. Phát hi n và ghi nh n l i nh ng hành vi vi ph m hành chính v ho t ng i n l c và s d ng i n c a m i t ch c, cá nhân và báo cáo k p th i cho cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ng ng bán i n m t ph n ho c toàn b khi bên mua vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: a) S d ng thi t b không m b o tiêu chuNn an toàn i n theo quy nh có nguy cơ gây s c nghiêm tr ng cho lư i i n, e d a an toàn cho ngư i và thi t b ;
 16. b) Bên mua vi ph m quy nh t i kho n 5, 6 i u 39 c a Ngh nh này; c) Bên mua c n tr vi c ki m tra c a bên bán i n trong vi c th c hi n h p ng mua bán i n; d) Có hành vi gian l n trong khi s d ng i n; ) S d ng i n gây nguy hi m cho ngư i, ng v t, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân, làm nh hư ng x u t i môi trư ng; e) C ý làm sai l ch ho t ng c a h th ng o lư ng; g) Các trư ng h p khác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Vi c bán i n tr l i ch ư c ti n hành sau khi bên mua i n ã th c hi n y quy t nh x lý c a c p có thNm quy n khi vi ph m m t trong các i m quy nh t i kho n 5 i u này và ã tr phí óng c t i n theo quy nh c a B Công nghi p. 7. B Công nghi p quy nh trình t và th t c ng ng c p i n. i u 42. Bên bán i n có các nghĩa v : 1. Bán s lư ng (công su t, i n năng), m b o ch t lư ng n nh (t n s , i n áp) cho bên mua i n theo quy nh t i i u 31 Ngh nh này và các tho thu n trong h p ng. 2. Thông báo b ng văn b n và niêm y t công khai t i các a i m giao d ch mua bán i n v các quy nh pháp lu t có liên quan và quy nh c a bên bán i n mà bên mua i n c n bi t cùng th c hi n. 3. Trư ng h p c t i n theo k ho ch c n thông báo cho bên mua i n bi t ít nh t 05 ngày trư c th i i m c t i n b ng các hình th c: a) G i văn b n n t ch c, cá nhân s d ng i n s n xu t và t ch c, cá nhân s d ng i n có tr m bi n áp chuyên dùng; b) Thông báo trên phương ti n thông tin i chúng i v i t ch c, cá nhân s d ng i n sinh ho t. 4. Ti n hành c t i n úng th i i m ã thông báo. Trư ng h p bên mua i n có yêu c u thay i th i gian c t i n, bên mua i n ph i trao i v i bên bán i n trư c th i i m c t i n ít nh t 48 gi . Bên bán i n có trách nhi m xem xét, gi i quy t h p lý ngh c a bên mua i n. N u vi c c t i n không th trì hoãn, bên bán i n v n ư c c t i n theo k ho ch nhưng ph i thông báo l i cho bên mua i n bi t trư c 24 gi so v i th i i m c t i n ã thông báo.
 17. Trư ng h p bên bán i n ch p nh n thay i th i gian ho c hoãn c t i n thì ph i báo cho bên mua i n bi t trư c 24 gi so v i th i i m c t i n ã thông báo, tr trư ng h p b t kh kháng. 5. Khi lư i i n b s c , gây m t i n ho c ph i c t i n khNn c p x lý tình hu ng nguy hi m ph i thông báo k p th i cho các t ch c, cá nhân s d ng i n v i s lư ng l n, quan tr ng bi t và th i gian d ki n c p i n tr l i. 6. Ph i ti n hành x lý s c trong th i gian 02 gi k t khi bên mua i n báo m t i n; trư ng h p không th c hi n ư c th i h n trên thì ph i thông báo k p th i cho bên mua i n. 7. B i thư ng cho bên mua nh ng thi t h i do bên bán gây ra theo quy nh và tho thu n trong h p ng, tr trư ng h p b t kh kháng. 8. Th c hi n ký h p ng và bán i n theo quy nh t i các i u 27, 28 c a Ngh nh này. 9. Th a thu n v i ch s h u khi s d ng công trình i n c a bên mua c p i n cho t ch c, cá nhân s d ng i n khác. 10. Ch u s ki m tra, thanh tra c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 6: QUY N VÀ NGHĨA V C A BÊN MUA I N i u 43. Bên mua i n có quy n: 1. ư c l a ch n bên bán i n. 2. Yêu c u bên bán i n ký h p ng bán i n khi có các i u ki n quy nh t i i u 27 và i u 28 c a Ngh nh này. 3. Yêu c u bên bán i n c p s lư ng, b o m ch t lư ng và th i gian c p i n ghi trong h p ng. 4. Yêu c u bên bán i n x lý ngay s c m t i n ho c khi có nguy cơ e d a gây s c m t i n, không b o m an toàn i v i ngư i, tài s n và nh hư ng x u t i môi trư ng. 5. Yêu c u bên bán i n cung c p ho c gi i thi u các văn b n pháp lu t có liên quan n vi c mua bán i n. 6. Yêu c u bên bán i n b i thư ng nh ng thi t h i do l i c a bên bán gây ra theo quy nh t i kho n 7 i u 42 Ngh nh này.
 18. 7. Ph i h p v i bên bán i n ki m tra vi c th c hi n các i u kho n ghi trong h p ng. N u bên bán i n không th c hi n úng các quy nh trong h p ng, thì ngh bên bán xác nh n b ng văn b n và cùng có bi n pháp x lý. i u 44. 1. Bên mua i n có nghĩa v : a) ăng ký nhu c u s d ng i n v i bên bán i n, ký h p ng và th c hi n y các quy nh và th a thu n trong h p ng mua bán i n; b) Gi m ngay công su t ang s d ng xu ng công su t h n ch theo thông báo c a bên bán i n khi có nh ng lý do b t kh kháng x y ra v i h th ng i n; c) S d ng i n úng k thu t, an toàn, ti t ki m; d) Thông báo ngay cho bên bán i n khi phát hi n thi t b o m b hư h ng ho c nghi ng ch y không chính xác; ) Thông báo b ng văn b n cho bên bán i n trư c 15 ngày n u có yêu c u thay i các i u kho n trong h p ng cùng th o lu n v vi c s a i h p ng; g) Thông báo cho bên bán i n trư c 15 ngày khi có yêu c u ch m d t h p ng mua bán i n. Trong th i h n 05 ngày k t khi nh n ư c thông báo c a bên mua i n; bên bán i n cùng v i bên mua i n ti n hành thanh lý h p ng theo quy nh; h) T o i u ki n thu n l i cho bên bán i n ki m tra vi c th c hi n h p ng mua bán i n, th c hi n các yêu c u và ki n ngh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; i) B i thư ng cho bên bán nh ng thi t h i do l i c a mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t và các tho thu n c th trong h p ng mua bán i n; k) Th c hi n nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngoài các nghĩa v quy nh t i kho n 1 i u này, bên mua i n là t ch c, cá nhân s d ng i n không ư c bán i n cho t ch c, cá nhân s d ng i n khác n u không ư c s ng ý c a bên bán i n; tr trư ng h p c bi t c n gi i quy t nh ng nhu c u t xu t cũng như s c , nhưng ph i báo ngay cho bên bán i n bi t. Chương 5: CUNG C P I N CHO CÁC KHU CÔNG NGHI P i u 45. 1. Ranh gi i u tư và qu n lý lư i i n gi a bên bán i n và bên mua i n cho khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao g i t t là khu công nghi p là ranh gi i t ai c a khu công nghi p do c p có thNm quy n quy t nh.
 19. 2. i m u n i lư i i n và hình th c u n i do hai bên tho thu n b ng văn b n. i u 46. 1. i n cho khu công nghi p có th ư c cung c p t ngu n i n c a h th ng i n qu c gia ho c t các ngu n i n c l p c a các t ch c, cá nhân khác sau khi có văn b n th a thu n c a B Công nghi p. 2. Trong quá trình l p báo cáo nghiên c u kh thi khu công nghi p, ch u tư khu công nghi p ph i tho thu n v i bên bán i n v phương án c p i n cho khu công nghi p. Sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph thành l p khu công nghi p, ch u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p ph i ký b n cam k t v i bên bán i n v nhu c u s d ng i n trong t ng th i gian. Vi c cung c p i n cho khu công nghi p ch ư c th c hi n sau khi t ch c kinh doanh i n trong khu công nghi p ký h p ng mua i n v i bên bán i n. 3. Ch u tư công trình i n trong khu công nghi p có quy n ký h p ng thuê qu n lý v n hành và s a ch a h th ng i n c a mình v i ơn v có gi y phép ho t ng i n l c. i u 47. Vi c u tư xây d ng lư i i n trong khu công nghi p ph i phù h p v i m c tiêu d án u tư và kinh doanh k t c u h t ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và quy ho ch c p i n c a khu công nghi p do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. i u 48. Vi c bán i n c a nhà máy c l p ra ngoài khu công nghi p ph i ư c cơ quan c p gi y phép u tư cho phép, sau khi có ý ki n tho thu n c a B Công nghi p. i u 49. Ch các doanh nghi p có gi y phép ho t ng i n l c m i ư c mua bán i n trong khu công nghi p. Trư ng h p mua i n t h th ng i n qu c gia bán l i thì giá mua bán i n th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 38 c a Ngh nh này. Chương 6: CUNG NG I N CHO NÔNG THÔN, MI N NÚI VÀ H I O i u 50. Vi c u tư phát tri n và qu n lý lư i i n nông thôn, mi n núi và h i o (sau ây g i là lư i i n nông thôn) ư c th c hi n theo các nguyên t c sau: 1. Lư i i n nông thôn là k t c u h t ng, ư c u tư theo phương châm "Nhà nư c và nhân dân, Trung ương và a phương cùng làm", a d ng hoá phương th c u tư và qu n lý cung ng i n. 2. Ch u tư xây d ng lư i i n t i các a phương thu c danh m c B và C quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i), ư c vay v n ưu ãi v i lãi su t th p hơn v n vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c.
 20. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công nghi p, B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy nh này. 3. Giá tr n bán i n sinh ho t n h gia ình s d ng i n nông thôn do Th tư ng Chính ph quy nh. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c giá c th cho t ng vùng. 4. T ch c qu n lý i n nông thôn mua i n t h th ng i n qu c gia bán tr c ti p n các h dân nông thôn dùng cho sinh ho t ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 51. Vi c u tư xây d ng m i, c i t o nâng c p lư i i n nông thôn ư c th c hi n như sau: 1. ư ng dây t i i n trung áp và tr m bi n th h áp do T ng công ty i n l c Vi t Nam u tư và qu n lý, tr trư ng h p Th tư ng Chính ph có quy nh khác. 2. ư ng dây tr c h áp ư c u tư b ng các ngu n v n huy ng c a a phương. 3. Nhánh r t ư ng tr c h áp n a i m s d ng i n do t ch c, cá nhân s d ng i n u tư. 4. Nhà nư c h tr kinh phí xây d ng ư ng tr c h áp và nhánh r vào nhà dân cho vùng mi n núi khu v c II, III, các xã biên gi i, các gia ình thu c di n chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các a phương mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn không có kh năng ưa i n lư i qu c gia t i ho c vi c ưa i n lư i qu c gia n không có l i v m t kinh t , thì khi xây d ng ngu n i n t i ch như thu i n nh , i n iezen, i n dùng năng lư ng m t tr i và các d ng năng lư ng khác ư c Nhà nư c h tr kinh phí xây d ng và ư c hư ng các ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG I N L C VÀ S D NG I N i u 52. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n bao g m: 1. Ban hành, ch o và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n. 2. Xây d ng, ch o và t ch c th c hi n chính sách, quy ho ch và k ho ch dài h n phát tri n i n l c. 3. ThNm nh, phê duy t các d án u tư công trình i n theo phân c p qu n lý. 4. C p gi y phép ho t ng i n l c.
Đồng bộ tài khoản