Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/2002/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thị xã Thái Bình và thị trấn Thanh Nê thuộc huyện Kiến Xương tinhr Thái Bình do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2002/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/2002/N -CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ THÁI BÌNH VÀ THN TR N THANH NÊ THU C HUY N KI N XƯƠNG, T NH THÁI BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Bình và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ; NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p các phư ng thu c th xã Thái Binh và th tr n Thanh Nê thu c huy n Ki n Xương, t nh Thái Bình như sau: 1. Thành l p phư ng Ti n Phong thu c th xã Thái Bình trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Ti n Phong. Phư ng Ti n Phong có 310,2 ha di n tích t nhiên và 8.349 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ti n Phong: ông giáp phư ng B Xuyên và xã ông Hòa; Tây giáp xã Phú Xuân; Nam giáp các phư ng Quang Trung, B Xuyên, Thám; B c giáp huy n Vũ Thư. 2. Thành l p phư ng Tr n Lãm thu c th xã Thái Bình trên cơ s toàn b i n tích t nhiên và dân s c a xã Tr n Lãm. Phư ng Tr n Lãm có 330 ha di n tích t nhiên và 13.750 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tr n Lãm: ông giáp xã Vũ Chính và huy n Ki n Xương; Tây giáp phư ng Kỳ Bá, xã Vũ Chính; Nam giáp xã Vũ Chính; B c giáp phư ng Kỳ Bá và xã Hoàng Di u. 3. Thành l p th tr n Thanh Nê - th tr n huy n ly huy n Ki n Xương trên cơ s sáp nh p toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Ki n Xương và xã Tán Thu t. Th tr n Thanh Nê có 681,54 ha di n tích t nhiên và 11.500 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính th tr n Thanh Nê: ông giáp xã An B i; Tây giáp xã Quang Bình, Quang Minh; Nam giáp xã Quang Trung; B c giáp xã Bình Minh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Bình, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản