Nghị định số 45/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
214
lượt xem
14
download

Nghị định số 45/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2005/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/2005/N -CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ngày 25 tháng 02 năm 2003; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t là nh ng hành vi do t ch c, cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y t mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính. 3. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t quy nh t i Ngh nh này bao g m: a) Vi ph m các quy nh v v sinh, phòng ch ng d ch; b) Vi ph m các quy nh v v sinh an toàn th c phNm; c) Vi ph m các quy nh v v c xin - sinh phNm y t ; d) Vi ph m các quy nh v khám b nh, ch a b nh k c khám, ch a b nh b ng y h c c truy n;
 2. ) Vi ph m các quy nh v thu c phòng b nh và ch a b nh cho ngư i, k c thu c y h c c truy n và m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; e) Vi ph m các quy nh v trang thi t b y t . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . 2. Ngh nh này cũng áp d ng i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng, cư trú t i Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . Trư ng h p các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ư c áp d ng theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t do ngư i có thNm quy n th c hi n theo quy nh t i các i u 45, 46 và i u 47 c a Ngh nh này. 3. Vi c x lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ph i tuân theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t là 01 năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. 2. i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t liên quan n xu t khNu, nh p khNu, s n xu t hàng hoá gi thì th i hi u x ph t là 02 năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t n u quá m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ưư c coi nhưư chưưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . i u 7. Các hình th c x ph t
 3. 1. Vi c áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m hành chính căn c vào quy nh c th v ch tài x ph t ư c áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính. 2. i v i m i hành vi vi ph m hành chính, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: c nh cáo ho c ph t ti n. a) Áp d ng hình th c c nh cáo i v i nh ng vi ph m hành chính nh , l n u, có tình ti t gi m nh ho c i v i m i hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n. b) Áp d ng hình th c ph t ti n: M c ph t ti n ư c căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và các tình ti t gi m nh , tăng n ng trong khung ph t ti n ã ư c quy nh c th i v i t ng hành vi ó; Khi x ph t b ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c th p nh t c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn nhưng không ư c vư t quá m c cao nh t c a khung ti n ph t. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t còn có th b áp d ng hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh t 6 tháng n 12 tháng ho c tư c quy n s d ng không th i h n; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 4. Ngoài các hình th c x ph t trên, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm, phương ti n; d) Tái ch ho c bu c tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i; ) Các bi n pháp kh c ph c h u qu khác quy nh c th t i Ngh nh này. 5. Hình th c x ph t hành chính có th ư c áp d ng c l p ho c kèm theo hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu . Vi c áp d ng các bi n pháp kh c
 4. ph c h u qu không th áp d ng c l p mà ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, tr trư ng h p quy nh t i i u 69 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 6. i v i t ch c c a nhà nư c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t. Sau khi ch p hành quy t nh x ph t, t ch c b x ph t xác nh cá nhân có l i gây ra vi ph m hành chính trong khi thi hành công v x lý k lu t và yêu c u b i hoàn thi t h i mà t ch c ã th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T , HÌNH TH C VÀ M C PH T M C 1:HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH, PHÒNG, CH NG DNCH VÀ PHÒNG, CH NG HIV/AIDS, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 8. Vi ph m các quy nh v sinh v nư c và không khí 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi x rác, ch t th i sinh ho t, ch t th i c a ngư i và gia súc vào ngu n nư c dùng cho ăn u ng và sinh ho t. 2. Ph t ti n 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không tuân th quy nh v xét nghi m theo dõi ch t lư ng nư c c a các t ch c, cá nhân cung c p nư c ăn u ng, sinh ho t; b) Cung c p nư c ăn u ng, sinh ho t không b o m các quy nh v v sinh và b o v ngu n nư c. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) ch t th i, nư c th i gây ô nhi m ngu n nư c dùng cho ăn u ng và sinh ho t c a nhân dân; b) X hơi c, khí c gây t n h i n s c kho nhân dân xung quanh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m b kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, i m b kho n 2 và kho n 3 c a i u này; b) Bu c tuân th các quy trình k thu t theo quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 c a i u này. i u 9. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch
 5. 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi không th c hi n tiêm ch ng phòng b nh ho c tiêm ch ng không y theo chương trình tiêm ch ng m r ng cho ngư i do cơ quan y t yêu c u. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không khai báo theo quy nh khi b n thân ho c thành viên trong gia ình, cơ quan, t ch c, ơn v m c b nh truy n nhi m gây d ch; b) Khai báo không úng s th t ho c t ch i không khai báo theo quy nh khi b n thân ho c thành viên trong gia ình, cơ quan, t ch c và ơn v m c b nh truy n nhi m gây d ch ho c che gi u hi n tr ng b nh truy n nhi m gây d ch c a b n thân, gia ình, cơ quan, t ch c và ơn v ; c) Không th c hi n ho c th c hi n không y các bi n pháp phòng, ch ng các vectơ trung gian truy n b nh theo yêu c u c a cơ quan y t . 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Phóng u , v t b không úng quy nh các ch t, v t d ng có kh năng làm lây lan b nh truy n nhi m gây d ch; b) Không th c hi n bi n pháp i u tr (hoá tr li u) d phòng theo quy nh; c) Không th c hi n các bi n pháp tNy u , kh khuNn ch t th i, qu n áo, dùng, môi trư ng xung quanh, phương ti n v n chuy n ngư i b nh theo quy nh; d) Không th c hi n cách ly khi m c b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m theo quy nh; ) Cho phép ho c t o i u ki n cho ngư i b nh, ngư i mang m m b nh và ngư i nghi m c b nh truy n nhi m gây d ch làm nh ng vi c d gây lây lan b nh truy n nhi m; e) Làm lây truy n b nh cho ngư i khác; g) T ch i ho c không ch p hành l nh i u ng tham gia kh ng ch d ch theo quy nh; h) Không th c hi n x lý t thi do m c b nh truy n nhi m t i nguy hi m theo quy nh. i) Không th c hi n ho c th c hi n không y các quy nh ch ng lây lan b nh truy n nhi m gây d ch cho ngư i khác khi b n thân, gia ình có ngư i m c các b nh này. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 6. a) C n tr ho c không th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch khNn c p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Thông tin b nh truy n nhi m gây d ch không úng thNm quy n theo quy nh. 5. Bi n pháp x ph t b sung: cá nhân, t ch c th c hi n các hành vi vi ph m t i kho n 3 và kho n 4 c a i u này còn có th b áp d ng m t trong các hình th c x ph t b sung theo quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : cá nhân, t ch c th c hi n các hành vi vi ph m t i kho n 3 c a i u này còn b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này. i u 10. Vi ph m các quy nh v ki m d ch y t biên gi i 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n khai báo theo quy nh v ki m d ch y t v i cơ quan ki m d ch y t trư c khi xu t c nh, nh p c nh, xu t khNu, nh p khNu i v i ch phương ti n v n t i, ch hàng ho c i di n c a ch hàng; b) S d ng gi y ch ng nh n v di t chu t, gi y mi n di t chu t không úng quy nh; c) S d ng th c phNm, buôn bán th c phNm ph c v cho khách t i c a khNu không t tiêu chuNn v sinh, an toàn th c phNm. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) T ch i ki m d ch y t ho c không th c hi n các yêu c u c a cán b ki m d ch y t i v i i tư ng ph i ki m d ch y t ; b) Không báo tín hi u xin ki m d ch y t theo quy nh i v i ch phương ti n v n t i ư ng thu nh p c nh; c) Không th c hi n các bi n pháp ch ng chu t trên các phương ti n v n t i bi n khi các phương ti n ó neo t i c ng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S a i ho c gi m o gi y ch ng nh n ki m d ch y t ; b) V n chuy n thi hài, hài c t, tro c t, các s n phNm c bi t như các ch phNm sinh h c, vi trùng, các mô, b ph n cơ th ngư i, máu và các thành ph n c a máu qua c a khNu mà chưa ư c cơ quan ki m d ch y t ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch;
 7. c) Xu t khNu, nh p khNu ch t th i, v t cũ, phương ti n ã qua s d ng mà không khai báo v i cơ quan ki m d ch y t , không có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan ki m d ch y t ; d) V t b các ch t th i không úng nơi quy nh i v i các phương ti n v n t i khi nh p c nh, xu t c nh; ) Che gi u ho c xoá b hi n tr ng ph i ki m d ch y t . 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi tháo nư c d n tàu không úng quy nh c a pháp lu t, v t b các ch t th i có m m b nh và các y u t c h i trư c khi cơ quan ki m d ch y t thi hành các bi n pháp x lý v y t . 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 3 c a i u này. i u 11. Vi ph m các quy nh v v sinh lao ng 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n vi c khám s c kho cho ngư i lao ng trư c khi tuy n d ng ho c có th c hi n khám s c kho nhưng không có h sơ khám s c kho ; b) Không th c hi n các quy nh v chăm sóc s c kho lao ng n ; c) Không l p h sơ v sinh xí nghi p; h sơ khám s c kho nh kỳ; h sơ khai báo b nh ngh nghi p và ăng ký ki m tra v sinh lao ng hàng năm ho c theo nh kỳ; d) Không b trí cán b y t , không có phương ti n k thu t và trang thi t b c p c u, phương án c p c u, c u h i v i nh ng ngành ngh c h i, nguy hi m và d gây tai n n lao ng theo quy nh; ) Không t ch c t p hu n v v sinh lao ng, phòng b nh ngh nghi p và c p c u t i ch cho ngư i lao ng; e) Không thanh toán các chi phí y t t khi sơ c u, c p c u n khi i u tr xong cho ngư i b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không b o m các quy nh v sinh lao ng v phóng x và i n t trư ng; b) Không có bi n pháp và thi t b x lý ch t c, khí c, khói b i, nư c th i nhi m c, ch t th i công nghi p và các y u t c h i khác; không m b o các quy nh v v sinh lao ng, v nhi t , Nm, ánh sáng và ti ng n, rung, b i, hơi khí c và các y u t c h i khác;
 8. c) Không t ch c khám s c kho nh kỳ phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng; không th c hi n hoàn ch nh h sơ, th t c cho ngư i m c b nh ngh nghi p ư c giám nh b nh ngh nghi p; không t ch c i u tr , i u dư ng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p và b trí công vi c khác phù h p v i s c kho . 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2 c a i u này; b) Bu c ph i t ch c t p hu n v v sinh lao ng, phòng b nh ngh nghi p và c p c u t i ch cho ngư i lao ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 i u này. i u 12. Vi ph m các quy nh v qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n úng theo quy nh v i u ki n s n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t ; b) Không th c hi n úng quy nh v bao gói, b o qu n và v n chuy n hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t . 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t mà gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành các s n phNm này ã h t h n s d ng; b) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t không úng tiêu chuNn như ã công b ; c) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam; d) Qu ng cáo hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t không có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có thNm quy n ho c qu ng cáo không úng v i n i dung ã ăng ký ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t ã h t h n s d ng.
 9. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t b c m s d ng Vi t Nam. 5. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, i m b kho n 2, kho n 3 và kho n 4 c a i u này; b) Chi phí cho vi c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 6 c a i u này do cơ s vi ph m ch u trách nhi m chi tr . i u 13. Vi ph m các quy nh khác v v sinh 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 800.000 ng i v i các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh v v sinh phòng và ch ng d ch b nh. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Vi ph m các quy nh v v sinh môi trư ng các cơ quan, b nh vi n, trư ng h c, nhà tr và các nơi công c ng khác; b) Bàn gh nơi d y h c có kích thư c không phù h p v i t m vóc h c sinh, không ánh sáng thiên nhiên ho c nhân t o trong l p h c; không b o m tiêu chuNn di n tích tính theo m t h c sinh; không nư c u ng, nư c r a, h xí h p v sinh cho h c sinh theo quy nh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh doanh các lo i dùng, phương ti n h c t p, chơi cho tr gây h i n s c kho c a tr em, h c sinh. 4. Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. i u 14. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ti t l bí m t v vi c xét nghi m, thông báo k t qu xét nghi m HIV cho ngư i n xét nghi m ho c ngư i khác khi không ư c phép; b) Vi ph m các quy nh v gi bí m t tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i nhi m HIV;
 10. c) ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng v tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i nhi m HIV mà không ư c s ng ý c a ngư i ó ho c thân nhân ngư i nhi m HIV trong trư ng h p ngư i ó ã ch t, ho c m t năng l c hành vi dân s ; d) T ch i vi c ch a b nh cho ngư i nhi m HIV. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Vi ph m các quy nh v truy n máu, v vô khuNn, sát khuNn và các quy nh khác v chuyên môn x lý nhi m HIV; b) Thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính không úng i tư ng thông báo theo quy nh; c) Căn c vào k t qu xét nghi m HIV xét tuy n d ng lao ng ho c nh p h c, tr trư ng h p c bi t theo quy nh c a pháp lu t; d) Cơ s s n xu t, kinh doanh không cung c p thông tin v d phòng lây nhi m HIV cho ngư i lao ng; ) Thông báo k t qu cho ngư i n xét nghi m HIV i v i cơ s chưa ư c B Y t công nh n có phòng xét nghi m tiêu chuNn kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính; e) Sa th i ngư i lao ng ho c u i h c sinh, sinh viên vì lý do h nhi m HIV. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ngư i s d ng lao ng ph i nh n l i ngư i lao ng nhi m HIV b trí vào các công vi c khác phù h p theo quy nh ho c bu c nhà trư ng ph i nh n l i h c sinh, sinh viên nhi m HIV ti p t c vào h c trong trư ng h p vi ph m quy nh t i i m e kho n 2 c a i u này. M C 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH AN TOÀN TH C PH M, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 15. Vi ph m các quy nh v v sinh an toàn th c phNm 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không m c trang ph c chuyên d ng khi tr c ti p s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm ho c không có gi y ch ng nh n ã qua t p hu n v v sinh an toàn th c phNm; b) Nơi bày bán th c phNm ch bi n s n ăn ngay mà không có t kính che y, bao gói h p v sinh; c) Không s d ng d ng c riêng g p, múc, ch a ng các lo i th c phNm ăn ngay;
 11. d) Kinh doanh th c phNm ăn ngay mà không có ngu n nư c s ch cho vi c làm v sinh d ng c , v sinh tay ngư i bán; ) Các d ng c ch a ng, g p, múc, ch bi n th c phNm không b o m v sinh; e) Không th c hi n ho c th c hi n vi c v sinh trang thi t b , d ng c , nơi bày bán th c phNm không úng quy nh c a B Y t ; g) Không b o m tiêu chuNn v sinh rau an toàn theo quy nh i v i cơ s kinh doanh rau an toàn. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 600.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t, kinh doanh th c phNm, nguyên li u, ph gia th c phNm môi trư ng không b o m v sinh; b) Không t ch c lưu m u th c phNm theo quy nh ho c có lưu m u nhưng không úng theo quy nh; c) Không th c hi n ch giám sát vi c ch p hành các quy nh v v sinh an toàn th c phNm i v i các b p ăn t p th ư c t ch c n u t i cơ s . 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Nguyên li u, nư c dùng s n xu t, ch bi n th c phNm không b o m các tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t ; b) S d ng l i bao bì ã ch a ng d u, m ho c s a ch a ng th c phNm ã qua ch bi n công nghi p; c) S n xu t d ng c dùng cho vi c ăn u ng, các lo i bao bì óng gói tr c ti p th c phNm t các nguyên li u, ph gia không có trong danh m c cho phép do B Y t công b ; d) S d ng thi t b , d ng c ch a ng, bao gói, phương ti n v n chuy n, b o qu n có b m t ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ư c làm b ng v t li u không b o m v sinh an toàn th c phNm. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t, kinh doanh th c phNm t ngu n g c ng v t chưa qua ki m d ch ng v t ho c ki m tra không t yêu c u; b) S n xu t, kinh doanh các lo i nông s n có dư lư ng thu c b o v th c v t vư t quá gi i h n cho phép;
 12. c) Không công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm trư c khi lưu hành ho c s n phNm th c phNm ư c lưu hành trên th trư ng nhưng không b o m tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm như ã công b ; d) Không th c hi n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i các th c phNm ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t ho c ã công b nhưng b n công b ã h t h n; ) Xây d ng các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm môi trư ng không b o mv sinh an toàn th c phNm; e) S n xu t, s d ng nư c á dùng cho ăn, u ng không b o m tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t ; g) Không b o m các quy nh v v sinh an toàn trong b o qu n, v n chuy n th c phNm; h) Ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n th c phNm ang m c các b nh truy n nhi m, b nh ngoài da hay các b nh khác theo quy nh c a B Y t . 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t, kinh doanh th c phNm ã b bi n ch t, nhi m bNn, có t p ch t l ho c nhi m các ch t c h i có nguy cơ gây nh hư ng n s c kho con ngư i; b) S n xu t, kinh doanh th c phNm có ký sinh trùng gây b nh, vi sinh v t gây b nh không ư c phép có trong th c phNm ho c vư t quá gi i h n cho phép; c) S n xu t, kinh doanh th c phNm ho c s n phNm ch bi n t th t gia c m, gia súc, thu s n, rau qu do b b nh, b ng c, ch t không rõ nguyên nhân ho c b ngâm tNm b ng các ch t hoá h c không ư c phép s d ng; d) Không có gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm do cơ quan có thNm quy n c p i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao; ) S n xu t, kinh doanh ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i nhưng chưa ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép; e) S n xu t, kinh doanh th c phNm có s d ng các ch t ph gia th c phNm, các vi ch t dinh dư ng, các ch t h tr ch bi n không ư c phép s d ng ho c s d ng không úng li u lư ng, gi i h n quy nh ho c không rõ ngu n g c xu t x ; g) S n xu t, kinh doanh th c phNm quá h n s d ng ho c không b o m tiêu chuNn v sinh;
 13. h) S n xu t, kinh doanh th c phNm b o qu n b ng chi u x nhưng không ghi trên nhãn n i dung b ng ti ng Vi t Nam ho c ký hi u qu c t là th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x ; i) S n xu t, kinh doanh th c phNm chi u x n m ngoài danh m c th c phNm ư c phép chi u x ho c th c phNm n m trong danh m c chi u x nhưng s d ng quá li u chi u x theo quy nh c a pháp lu t; k) S n xu t, kinh doanh th c phNm s d ng công ngh gen ho c các nguyên li u s d ng công ngh gen nhưng không ghi nhãn b ng ti ng Vi t Nam là "Th c phNm có s d ng công ngh gen"; l) S n xu t, kinh doanh th c phNm t nguyên li u không ph i là th c phNm, không b o m v sinh an toàn th c phNm ho c cho hóa ch t ngoài danh m c ư c phép s d ng vào th c phNm; m) Bán buôn các lo i nông s n có dư lư ng thu c b o v th c v t, phân bón hoá h c vư t quá gi i h n cho phép; n) Ghi nhãn hàng hoá ho c qu ng cáo dư i m i hình th c v th c phNm có công hi u thay th thu c ch a b nh; o) Thay i, làm l i nhãn ho c thay i ngày s n xu t, h n s d ng trên nhãn th c phNm ã ư c xu t xư ng, lưu thông; p) S n xu t, kinh doanh th c phNm có pha tr n, pha màu, b t, bao ph , nhu m, ch bi n nh m che d u tình tr ng hư h ng, bi n ch t c a th c phNm; q) S n xu t, kinh doanh th c phNm bao g m toàn b ho c m t ph n nguyên li u b h ng, kém ch t lư ng ho c m t nguyên li u khác không phù h p cho th c phNm, cho dù nguyên li u ó ã ho c chưa qua ch bi n; r) S d ng phương ti n b ô nhi m, phương ti n ã v n chuy n ch t ch i v n chuy n th c phNm; s) Không th c hi n vi c báo cáo khi có ng c th c phNm xNy ra v i cơ s y t ho c U ban nhân dân a phương nơi g n nh t có bi n pháp phòng ng a và kh c ph c h u qu k p th i; t) Không th c hi n y các bi n pháp phòng và x trí k p th i khi x y ra ng c th c phNm và các b nh lây truy n qua th c phNm. 6. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm chưa công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; th c phNm, ph gia th c phNm kém ch t lư ng, không b o m v sinh an toàn ho c qu ng cáo khi chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có thNm quy n ho c qu ng cáo không úng v i n i dung ã ăng
 14. ký ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n; b) Qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm không trung th c, không rõ ràng, sai v i n i dung ã công b ; không úng ho c quá m c v c tính, b n ch t, giá tr , ch t li u, thành ph n ưu i m, tính an toàn, tinh khi t, tr ng lư ng, t l , xu t x , thành ph n c a th c phNm. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, c, d, e và i m g kho n 4; i m a, b, c, d, , e, g, i, l, m, o, p, q và i m r kho n 5 c a i u này. i u 16. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Hút thu c lá, thu c lào nơi công c ng như: trong r p hát, r p chi u phim, phòng h p, phòng làm vi c, b nh vi n, thư vi n, phòng i c a nhà ga, b n xe, sân bay, b n c ng, trên các phương ti n giao thông công c ng ho c nh ng nơi công c ng khác có quy nh c m; b) Bán thu c lá, thu c lào cho tr em dư i 16 tu i. 2. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các quy nh v ghi nhãn hi u trên s n phNm thu c lá, quy nh v n i dung l i c nh báo và v trí ghi l i c nh báo trên v bao thu c lá. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi s n xu t thu c lá có hàm lư ng các ch t Tar, Nicotin vư t quá m c quy nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. i u 17. Vi ph m các quy nh v s n xu t, kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi phát hành các tài li u thông tin và giáo d c v nuôi dư ng tr sơ sinh, tr nh thu c các trư ng h p sau: a) Có tranh nh ho c câu ch nh m khuy n khích vi c cho tr bú bình ho c không khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m ; b) Có tên ho c bi u tư ng c a s n phNm thay th s a m , bình bú, u vú cao su và vú ng m gi . 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 15. a) T ng cho các bà m m i sinh con ho c các thành viên trong gia ình h các lo i hàng m u s n phNm nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm ó thay th s a m ; b) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m chưa công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; c) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m không b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm như ã công b . 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thông tin, qu ng cáo sai s th t vi c s d ng các s n phNm thay th s a m ; b) So sánh các s n phNm thay th s a m là tương ương ho c t t hơn s a m ; c) Cơ s s n xu t các s n phNm thay th s a m không công b ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; d) T ng ho c nh n các thi t b , d ng c y t , bình bú, u vú cao su và vú ng m gi ho c các v t d ng khác có nhãn hi u c a cơ s s n xu t, buôn bán các s n phNm thay th s a m ; tài tr ho c nh n h c b ng, tài tr ho c nh n kinh phí cho nghiên c u khoa h c, ào t o, h i ngh , h i th o, các khoá h c, các bu i hoà nh c, d ch v tư v n qua i n tho i ho c các hình th c tài tr khác nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm thay th s a m ; ) Qu ng cáo các s n phNm thay th s a m dùng cho tr trên 6 tháng tu i không có dòng ch "S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ". 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m ã h t h n s d ng, không có nhãn, không rõ ngu n g c ho c không có bao bì óng gói; b) Qu ng cáo các s n phNm thay th s a m dùng cho tr t khi sinh cho n 6 tháng tu i, bình bú, u vú cao su và vú ng m gi dư i m i hình th c; qu ng cáo có l ng hình nh v s n phNm thay th s a m dùng cho tr t khi sinh cho n 6 tháng tu i. 5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 và i m a kho n 4 c a i u này. i u 18. Vi ph m các quy nh v s n xu t và cung ng mu i i t cho ngư i ăn 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 800.000 ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t ho c buôn bán mu i ăn (mu i i t) có m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành úng các quy nh v v sinh cá nhân cho ngư i lao ng;
 16. b) S d ng ngư i lao ng ang m c b nh truy n nhi m, b nh ngoài da tr c ti p s n xu t mu i ăn; c) Không t ch c t p hu n cho ngư i lao ng v v sinh an toàn th c phNm. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ki m nghi m hàm lư ng i t trong mu i ăn trư c khi xu t xư ng; b) Không trang b d ng c , hoá ch t ki m nghi m; c) S d ng ngư i không có ho c không úng b ng c p chuyên môn, ch ng ch v ki m nghi m vào các v trí qu n lý v chuyên môn k thu t ho c ki m nghi m c a cơ s s n xu t mu i ăn; d) Buôn bán mu i ăn không t hàm lư ng i t theo quy nh. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá theo quy nh i v i cơ s s n xu t, kinh doanh mu i ăn. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t mu i ăn không t các tiêu chuNn ch t lư ng do Nhà nư c quy nh; b) S d ng bao bì ghi nhãn mu i có tr n i t óng mu i thư ng (mu i không tr n i t). 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ch bi n l i mu i ăn không t các tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh nêu t i i m d kho n 2 và i m a kho n 4 c a i u này. M C 3: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V C XIN, SINH PH M Y T , HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 19. Vi ph m các quy nh v s d ng ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n vi c u quy n theo úng quy nh c a pháp lu t khi ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a cơ s v ng m t. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Hành ngh không có ch ng ch hành ngh ho c s d ng ch ng ch ã h t h n; b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê ho c mư n ch ng ch hành ngh .
 17. 3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này. i u 20. Vi ph m các quy nh v s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh , b ng c p chuyên môn 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh v c xin, sinh phNm y t ho c s d ng gi y ch ng nh n ã h t h n; b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê, mư n gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ; c) Không có b ng c p chuyên môn theo quy nh i v i ngư i làm công vi c chuyên môn v v c xin, sinh phNm y t . 2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh v c xin, sinh phNm y t không th i h n i v i hành vi vi ph m t i i m b kho n 1 c a i u này. i u 21. Vi ph m các quy nh v s n xu t v c xin, sinh phNm y t 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi s n xu t v c xin, sinh phNm y t không b o m trang thi t b b o qu n, phương ti n v n chuy n ho c không b o m các yêu c u v phòng, ch ng cháy, n , an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi s n xu t v c xin, sinh phNm y t không có s ăng ký ho c s ăng ký ã h t h n ho c s n xu t v c xin, sinh phNm y t không úng v i n i dung như ã ăng ký trong h sơ ã ư c duy t lưu hành trên th trư ng. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi s n xu t và ưa ra lưu thông trên th trư ng v c xin, sinh phNm y t không t tiêu chuNn ch t lư ng như ã ăng ký. 4. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh v c xin, sinh phNm y t t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 kho n 3 c a i u này; b) Kinh phí cho vi c tiêu hu v c xin, sinh phNm y t do cá nhân, t ch c vi ph m chi tr .
 18. i u 22. Vi ph m các quy nh v b o qu n, ki m nghi m v c xin, sinh phNm y t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không áp ng các quy nh v cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b ; b) Không có y h sơ k thu t, s sách và ch ng t qu n lý xu t khNu, nh p khNu i v i cơ s b o qu n v c xin, sinh phNm y t . 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ki m nghi m không thu c ph m vi chuyên môn cho phép; b) Nh n b o qu n, v n chuy n v c xin, sinh phNm y t chưa ư c phép lưu hành. 3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh v c xin, sinh phNm y t t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 23. Vi ph m các quy nh v kinh doanh v c xin, sinh phNm y t 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không úng a ch ã ư c phép c a cơ quan có thNm quy n; b) Không th c hi n vi c y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t khi ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a cơ s v ng m t; c) Không có kho b o qu n, không có t l nh t tiêu chuNn, k thu t theo quy nh b o qu n v c xin, sinh phNm y t ; d) Không có s theo dõi vi c mua v c xin, sinh phNm y t , s theo dõi h n dùng, tiêm phòng, ki m soát ch t lư ng s n phNm; ) Không b o m i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b và các yêu c u v phòng, ch ng cháy, n , an toàn lao ng, v sinh môi trư ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh v c xin, sinh phNm y t quá ph m vi chuyên môn cho phép. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không rõ ngu n g c s n xu t, không còn nguyên bao bì xu t x ;
 19. b) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t chưa có gi y phép lưu hành ho c gi y phép lưu hành ã h t h n s d ng ho c chưa ư c phép lưu hành c a B Y t ; c) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t quá h n s d ng. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Nh p khNu thành phNm ho c bán thành phNm v c xin, sinh phNm y t chưa ư c lưu hành h p pháp; b) Nh p khNu v c xin, sinh phNm y t c a các doanh nghi p nư c ngoài chưa ư c B Y t c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c v c xin, sinh phNm y t t i Vi t Nam; ưc) S d ng v c xin, sinh phNm y t trong chương trình tiêm ch ng m r ng không úng quy nh c a B Y t . 5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 và i m a kho n 4 c a i u này; b) Kinh phí cho vi c tiêu hu v c xin, sinh phNm y t do cá nhân, t ch c vi ph m chi tr . i u 24. Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có thNm quy n; b) Thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t chưa ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; c) N i dung thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t không úng v i h sơ ã ăng ký ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n; d) Thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t khi gi y phép ăng ký lưu hành v c xin, sinh phNm y t ã h t h n s d ng; ) ưa ra lưu hành trên th trư ng nh ng v c xin, sinh phNm y t không có nhãn in h n dùng, tên, a ch c a nhà s n xu t và hư ng d n s d ng b ng ti ng Vi t Nam. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v nhãn hàng hoá i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 c a i u này trư c khi ưa s n phNm ra lưu hành trên th trư ng.
 20. M C 4: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V KHÁM B NH, CH A B NH, K C KHÁM, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 25. Vi ph m các quy nh v s d ng ch ng ch hành ngh 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng ch ng ch hành ngh h t h n s d ng; b) Hành ngh không có ch ng ch hành ngh ; c) Thuê, mư n ch ng ch hành ngh hành ngh ; d) Cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh ; ) Không có b ng c p ho c ch ng ch chuyên môn phù h p; e) Không th c hi n vi c y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t i v i ngư i ng u c a cơ s khi v ng m t. 2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c, d kho n 1 c a i u này. i u 26. Vi ph m các quy nh v i u ki n hành ngh và s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, y h c c truy n (g i chung là gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ) 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cơ s hành ngh không úng a ch ghi trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ; b) Không b o m i u ki n v thi t b k thu t theo quy nh; c) Cơ s hành ngh chung v i sinh ho t gia ình ho c kinh doanh khác; d) Cơ s không mb o i u ki n v cơ s nhà c a và v sinh môi trư ng; ) Cơ s hành ngh không có bi n hi u úng theo quy nh; e) Không th c hi n vi c m s sách th ng kê theo dõi s lư ng b nh nhân, khách hàng ư c cung c p d ch v k thu t y t hàng ngày, không lưu s kê ơn thu c. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
Đồng bộ tài khoản