Nghị định số 45/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttyt5

Nghị định số 45/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính Phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 45/2005/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 45/2005/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2005


NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 45/2005/N -CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY
NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch
m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;
Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ngày 25 tháng 02 năm 2003;
Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Theo ngh c a B trư ng B Y t ,

NGHN NNH:

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

1. Ngh nh này quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t .

2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t là nh ng hành vi do t ch c, cá nhân th c
hi n m t cách c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c
trong lĩnh v c y t mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b
x ph t hành chính.

3. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t quy nh t i Ngh nh
này bao g m:

a) Vi ph m các quy nh v v sinh, phòng ch ng d ch;

b) Vi ph m các quy nh v v sinh an toàn th c phNm;

c) Vi ph m các quy nh v v c xin - sinh phNm y t ;

d) Vi ph m các quy nh v khám b nh, ch a b nh k c khám, ch a b nh b ng y h c
c truy n;
) Vi ph m các quy nh v thu c phòng b nh và ch a b nh cho ngư i, k c thu c y
h c c truy n và m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i;

e) Vi ph m các quy nh v trang thi t b y t .

i u 2. i tư ng áp d ng

1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành
chính trong lĩnh v c y t .

2. Ngh nh này cũng áp d ng i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng, cư trú
t i Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . Trư ng h p các i u
ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh
c a i u ư c qu c t ó.

i u 3. Nguyên t c x ph t

1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ư c áp d ng theo quy
nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t do ngư i có thNm quy n th c
hi n theo quy nh t i các i u 45, 46 và i u 47 c a Ngh nh này.

3. Vi c x lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong
lĩnh v c y t ph i tuân theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành
chính.

i u 4. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng

Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành
chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c
hi n theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 5. Th i hi u x ph t

1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t là 01 năm, k t ngày
hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n.

2. i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t liên quan n xu t
khNu, nh p khNu, s n xu t hàng hoá gi thì th i hi u x ph t là 02 năm, k t ngày
hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n.

i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính

Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t n u quá m t năm,
k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành
quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ưư c coi nhưư chưưa b x ph t vi ph m
hành chính trong lĩnh v c y t .

i u 7. Các hình th c x ph t
1. Vi c áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c
ph c h u qu i v i hành vi vi ph m hành chính căn c vào quy nh c th v ch
tài x ph t ư c áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính.

2. i v i m i hành vi vi ph m hành chính, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t
trong các hình th c x ph t chính sau ây: c nh cáo ho c ph t ti n.

a) Áp d ng hình th c c nh cáo i v i nh ng vi ph m hành chính nh , l n u, có
tình ti t gi m nh ho c i v i m i hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành
niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n.

b) Áp d ng hình th c ph t ti n:

M c ph t ti n ư c căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m
và các tình ti t gi m nh , tăng n ng trong khung ph t ti n ã ư c quy nh c th i
v i t ng hành vi ó;

Khi x ph t b ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi
ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó;
n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn
nhưng không ư c gi m quá m c th p nh t c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình
ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn nhưng không ư c vư t quá
m c cao nh t c a khung ti n ph t.

3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong
lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t còn có th b áp d ng hình th c x ph t b sung sau
ây:

a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u
ki n hành ngh t 6 tháng n 12 tháng ho c tư c quy n s d ng không th i h n;

b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính.

4. Ngoài các hình th c x ph t trên, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th
b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau:

a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra;

b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan
d ch b nh do vi ph m hành chính gây ra;

c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm,
phương ti n;

d) Tái ch ho c bu c tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i;

) Các bi n pháp kh c ph c h u qu khác quy nh c th t i Ngh nh này.

5. Hình th c x ph t hành chính có th ư c áp d ng c l p ho c kèm theo hình th c
x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu . Vi c áp d ng các bi n pháp kh c
ph c h u qu không th áp d ng c l p mà ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x
ph t chính, tr trư ng h p quy nh t i i u 69 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành
chính.

6. i v i t ch c c a nhà nư c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t. Sau
khi ch p hành quy t nh x ph t, t ch c b x ph t xác nh cá nhân có l i gây ra vi
ph m hành chính trong khi thi hành công v x lý k lu t và yêu c u b i hoàn thi t
h i mà t ch c ã th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 2:

HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T , HÌNH TH C
VÀ M C PH T

M C 1:HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH, PHÒNG, CH NG
DNCH VÀ PHÒNG, CH NG HIV/AIDS, HÌNH TH C VÀ M C PH T

i u 8. Vi ph m các quy nh v sinh v nư c và không khí

1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi x rác,
ch t th i sinh ho t, ch t th i c a ngư i và gia súc vào ngu n nư c dùng cho ăn u ng
và sinh ho t.

2. Ph t ti n 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không tuân th quy nh v xét nghi m theo dõi ch t lư ng nư c c a các t ch c,
cá nhân cung c p nư c ăn u ng, sinh ho t;

b) Cung c p nư c ăn u ng, sinh ho t không b o m các quy nh v v sinh và b o
v ngu n nư c.

3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) ch t th i, nư c th i gây ô nhi m ngu n nư c dùng cho ăn u ng và sinh ho t c a
nhân dân;

b) X hơi c, khí c gây t n h i n s c kho nhân dân xung quanh.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m b kho n 4 i u
7 c a Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, i m b kho n
2 và kho n 3 c a i u này;

b) Bu c tuân th các quy trình k thu t theo quy nh i v i hành vi vi ph m quy
nh t i i m a kho n 2 c a i u này.

i u 9. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch
1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi không
th c hi n tiêm ch ng phòng b nh ho c tiêm ch ng không y theo chương trình
tiêm ch ng m r ng cho ngư i do cơ quan y t yêu c u.

2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:

a) Không khai báo theo quy nh khi b n thân ho c thành viên trong gia ình, cơ
quan, t ch c, ơn v m c b nh truy n nhi m gây d ch;

b) Khai báo không úng s th t ho c t ch i không khai báo theo quy nh khi b n
thân ho c thành viên trong gia ình, cơ quan, t ch c và ơn v m c b nh truy n
nhi m gây d ch ho c che gi u hi n tr ng b nh truy n nhi m gây d ch c a b n thân,
gia ình, cơ quan, t ch c và ơn v ;

c) Không th c hi n ho c th c hi n không y các bi n pháp phòng, ch ng các
vectơ trung gian truy n b nh theo yêu c u c a cơ quan y t .

3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Phóng u , v t b không úng quy nh các ch t, v t d ng có kh năng làm lây lan
b nh truy n nhi m gây d ch;

b) Không th c hi n bi n pháp i u tr (hoá tr li u) d phòng theo quy nh;

c) Không th c hi n các bi n pháp tNy u , kh khuNn ch t th i, qu n áo, dùng, môi
trư ng xung quanh, phương ti n v n chuy n ngư i b nh theo quy nh;

d) Không th c hi n cách ly khi m c b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m theo quy
nh;

) Cho phép ho c t o i u ki n cho ngư i b nh, ngư i mang m m b nh và ngư i nghi
m c b nh truy n nhi m gây d ch làm nh ng vi c d gây lây lan b nh truy n nhi m;

e) Làm lây truy n b nh cho ngư i khác;

g) T ch i ho c không ch p hành l nh i u ng tham gia kh ng ch d ch theo quy
nh;

h) Không th c hi n x lý t thi do m c b nh truy n nhi m t i nguy hi m theo quy
nh.

i) Không th c hi n ho c th c hi n không y các quy nh ch ng lây lan b nh
truy n nhi m gây d ch cho ngư i khác khi b n thân, gia ình có ngư i m c các b nh
này.

4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:
a) C n tr ho c không th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch khNn c p c a cơ
quan nhà nư c có thNm quy n;

b) Thông tin b nh truy n nhi m gây d ch không úng thNm quy n theo quy nh.

5. Bi n pháp x ph t b sung: cá nhân, t ch c th c hi n các hành vi vi ph m t i
kho n 3 và kho n 4 c a i u này còn có th b áp d ng m t trong các hình th c x
ph t b sung theo quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này.

6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : cá nhân, t ch c th c hi n các hành vi vi ph m t i
kho n 3 c a i u này còn b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i
i m b kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này.

i u 10. Vi ph m các quy nh v ki m d ch y t biên gi i

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không th c hi n khai báo theo quy nh v ki m d ch y t v i cơ quan ki m d ch y
t trư c khi xu t c nh, nh p c nh, xu t khNu, nh p khNu i v i ch phương ti n v n
t i, ch hàng ho c i di n c a ch hàng;

b) S d ng gi y ch ng nh n v di t chu t, gi y mi n di t chu t không úng quy nh;

c) S d ng th c phNm, buôn bán th c phNm ph c v cho khách t i c a khNu không
t tiêu chuNn v sinh, an toàn th c phNm.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) T ch i ki m d ch y t ho c không th c hi n các yêu c u c a cán b ki m d ch y t
i v i i tư ng ph i ki m d ch y t ;

b) Không báo tín hi u xin ki m d ch y t theo quy nh i v i ch phương ti n v n
t i ư ng thu nh p c nh;

c) Không th c hi n các bi n pháp ch ng chu t trên các phương ti n v n t i bi n khi
các phương ti n ó neo t i c ng.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S a i ho c gi m o gi y ch ng nh n ki m d ch y t ;

b) V n chuy n thi hài, hài c t, tro c t, các s n phNm c bi t như các ch phNm sinh
h c, vi trùng, các mô, b ph n cơ th ngư i, máu và các thành ph n c a máu qua c a
khNu mà chưa ư c cơ quan ki m d ch y t ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m
d ch;
c) Xu t khNu, nh p khNu ch t th i, v t cũ, phương ti n ã qua s d ng mà không
khai báo v i cơ quan ki m d ch y t , không có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ
quan ki m d ch y t ;

d) V t b các ch t th i không úng nơi quy nh i v i các phương ti n v n t i khi
nh p c nh, xu t c nh;

) Che gi u ho c xoá b hi n tr ng ph i ki m d ch y t .

4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi tháo nư c d n
tàu không úng quy nh c a pháp lu t, v t b các ch t th i có m m b nh và các y u
t c h i trư c khi cơ quan ki m d ch y t thi hành các bi n pháp x lý v y t .

5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu theo
quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy
nh t i i m kho n 3 c a i u này.

i u 11. Vi ph m các quy nh v v sinh lao ng

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không th c hi n vi c khám s c kho cho ngư i lao ng trư c khi tuy n d ng
ho c có th c hi n khám s c kho nhưng không có h sơ khám s c kho ;

b) Không th c hi n các quy nh v chăm sóc s c kho lao ng n ;

c) Không l p h sơ v sinh xí nghi p; h sơ khám s c kho nh kỳ; h sơ khai báo
b nh ngh nghi p và ăng ký ki m tra v sinh lao ng hàng năm ho c theo nh kỳ;

d) Không b trí cán b y t , không có phương ti n k thu t và trang thi t b c p c u,
phương án c p c u, c u h i v i nh ng ngành ngh c h i, nguy hi m và d gây
tai n n lao ng theo quy nh;

) Không t ch c t p hu n v v sinh lao ng, phòng b nh ngh nghi p và c p c u
t i ch cho ngư i lao ng;

e) Không thanh toán các chi phí y t t khi sơ c u, c p c u n khi i u tr xong cho
ngư i b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không b o m các quy nh v sinh lao ng v phóng x và i n t trư ng;

b) Không có bi n pháp và thi t b x lý ch t c, khí c, khói b i, nư c th i
nhi m c, ch t th i công nghi p và các y u t c h i khác; không m b o các quy
nh v v sinh lao ng, v nhi t , Nm, ánh sáng và ti ng n, rung, b i, hơi
khí c và các y u t c h i khác;
c) Không t ch c khám s c kho nh kỳ phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i
lao ng; không th c hi n hoàn ch nh h sơ, th t c cho ngư i m c b nh ngh nghi p
ư c giám nh b nh ngh nghi p; không t ch c i u tr , i u dư ng cho ngư i lao
ng b b nh ngh nghi p và b trí công vi c khác phù h p v i s c kho .

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m b kho n 4
i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2 c a
i u này;

b) Bu c ph i t ch c t p hu n v v sinh lao ng, phòng b nh ngh nghi p và c p
c u t i ch cho ngư i lao ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1
i u này.

i u 12. Vi ph m các quy nh v qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t
khuNn dùng trong gia d ng và y t

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không th c hi n úng theo quy nh v i u ki n s n xu t, kinh doanh hoá ch t,
ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t ;

b) Không th c hi n úng quy nh v bao gói, b o qu n và v n chuy n hoá ch t, ch
phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t .

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia
d ng và y t mà gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành các s n phNm này ã h t h n s
d ng;

b) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia
d ng và y t không úng tiêu chuNn như ã công b ;

c) S n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia
d ng và y t chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam;

d) Qu ng cáo hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y
t không có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có thNm quy n
ho c qu ng cáo không úng v i n i dung ã ăng ký ho c không s a i n i dung
qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n.

3. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh hoá
ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t ã h t h n s
d ng.
4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh
doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t b
c m s d ng Vi t Nam.

5. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành
hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong gia d ng và y t t 6 tháng
n 12 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u này.

6. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a
Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, i m b kho n
2, kho n 3 và kho n 4 c a i u này;

b) Chi phí cho vi c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 6
c a i u này do cơ s vi ph m ch u trách nhi m chi tr .

i u 13. Vi ph m các quy nh khác v v sinh

1. Ph t ti n t 200.000 ng n 800.000 ng i v i các t ch c, cá nhân vi ph m
quy nh v v sinh phòng và ch ng d ch b nh.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Vi ph m các quy nh v v sinh môi trư ng các cơ quan, b nh vi n, trư ng h c,
nhà tr và các nơi công c ng khác;

b) Bàn gh nơi d y h c có kích thư c không phù h p v i t m vóc h c sinh, không
ánh sáng thiên nhiên ho c nhân t o trong l p h c; không b o m tiêu chuNn di n tích
tính theo m t h c sinh; không nư c u ng, nư c r a, h xí h p v sinh cho h c sinh
theo quy nh.

3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh
doanh các lo i dùng, phương ti n h c t p, chơi cho tr gây h i n s c kho c a
tr em, h c sinh.

4. Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4
i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này.

i u 14. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS

1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Ti t l bí m t v vi c xét nghi m, thông báo k t qu xét nghi m HIV cho ngư i
n xét nghi m ho c ngư i khác khi không ư c phép;

b) Vi ph m các quy nh v gi bí m t tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i nhi m
HIV;
c) ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng v tên, tu i, a ch , hình nh c a
ngư i nhi m HIV mà không ư c s ng ý c a ngư i ó ho c thân nhân ngư i
nhi m HIV trong trư ng h p ngư i ó ã ch t, ho c m t năng l c hành vi dân s ;

d) T ch i vi c ch a b nh cho ngư i nhi m HIV.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Vi ph m các quy nh v truy n máu, v vô khuNn, sát khuNn và các quy nh khác
v chuyên môn x lý nhi m HIV;

b) Thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính không úng i tư ng thông báo
theo quy nh;

c) Căn c vào k t qu xét nghi m HIV xét tuy n d ng lao ng ho c nh p h c, tr
trư ng h p c bi t theo quy nh c a pháp lu t;

d) Cơ s s n xu t, kinh doanh không cung c p thông tin v d phòng lây nhi m HIV
cho ngư i lao ng;

) Thông báo k t qu cho ngư i n xét nghi m HIV i v i cơ s chưa ư c B Y t
công nh n có phòng xét nghi m tiêu chuNn kh ng nh các trư ng h p HIV dương
tính;

e) Sa th i ngư i lao ng ho c u i h c sinh, sinh viên vì lý do h nhi m HIV.

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ngư i s d ng lao ng ph i nh n l i ngư i lao
ng nhi m HIV b trí vào các công vi c khác phù h p theo quy nh ho c bu c
nhà trư ng ph i nh n l i h c sinh, sinh viên nhi m HIV ti p t c vào h c trong trư ng
h p vi ph m quy nh t i i m e kho n 2 c a i u này.

M C 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH AN TOÀN TH C
PH M, HÌNH TH C VÀ M C PH T

i u 15. Vi ph m các quy nh v v sinh an toàn th c phNm

1. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các
hành vi sau ây:

a) Không m c trang ph c chuyên d ng khi tr c ti p s n xu t, ch bi n, kinh doanh
th c phNm ho c không có gi y ch ng nh n ã qua t p hu n v v sinh an toàn th c
phNm;

b) Nơi bày bán th c phNm ch bi n s n ăn ngay mà không có t kính che y, bao
gói h p v sinh;

c) Không s d ng d ng c riêng g p, múc, ch a ng các lo i th c phNm ăn ngay;
d) Kinh doanh th c phNm ăn ngay mà không có ngu n nư c s ch cho vi c làm v
sinh d ng c , v sinh tay ngư i bán;

) Các d ng c ch a ng, g p, múc, ch bi n th c phNm không b o m v sinh;

e) Không th c hi n ho c th c hi n vi c v sinh trang thi t b , d ng c , nơi bày bán
th c phNm không úng quy nh c a B Y t ;

g) Không b o m tiêu chuNn v sinh rau an toàn theo quy nh i v i cơ s kinh
doanh rau an toàn.

2. Ph t ti n t 300.000 ng n 600.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:

a) S n xu t, kinh doanh th c phNm, nguyên li u, ph gia th c phNm môi trư ng
không b o m v sinh;

b) Không t ch c lưu m u th c phNm theo quy nh ho c có lưu m u nhưng không
úng theo quy nh;

c) Không th c hi n ch giám sát vi c ch p hành các quy nh v v sinh an toàn
th c phNm i v i các b p ăn t p th ư c t ch c n u t i cơ s .

3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Nguyên li u, nư c dùng s n xu t, ch bi n th c phNm không b o m các tiêu
chuNn v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t ;

b) S d ng l i bao bì ã ch a ng d u, m ho c s a ch a ng th c phNm ã qua
ch bi n công nghi p;

c) S n xu t d ng c dùng cho vi c ăn u ng, các lo i bao bì óng gói tr c ti p th c
phNm t các nguyên li u, ph gia không có trong danh m c cho phép do B Y t công
b ;

d) S d ng thi t b , d ng c ch a ng, bao gói, phương ti n v n chuy n, b o qu n có
b m t ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ư c làm b ng v t li u không b o m v
sinh an toàn th c phNm.

4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t, kinh doanh th c phNm t ngu n g c ng v t chưa qua ki m d ch ng
v t ho c ki m tra không t yêu c u;

b) S n xu t, kinh doanh các lo i nông s n có dư lư ng thu c b o v th c v t vư t quá
gi i h n cho phép;
c) Không công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm
trư c khi lưu hành ho c s n phNm th c phNm ư c lưu hành trên th trư ng nhưng
không b o m tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm như ã công b ;

d) Không th c hi n vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i
v i các th c phNm ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo
quy nh c a pháp lu t ho c ã công b nhưng b n công b ã h t h n;

) Xây d ng các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm môi trư ng không b o mv
sinh an toàn th c phNm;

e) S n xu t, s d ng nư c á dùng cho ăn, u ng không b o m tiêu chuNn v sinh an
toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t ;

g) Không b o m các quy nh v v sinh an toàn trong b o qu n, v n chuy n th c
phNm;

h) Ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n th c phNm ang m c các b nh truy n nhi m,
b nh ngoài da hay các b nh khác theo quy nh c a B Y t .

5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) S n xu t, kinh doanh th c phNm ã b bi n ch t, nhi m bNn, có t p ch t l ho c
nhi m các ch t c h i có nguy cơ gây nh hư ng n s c kho con ngư i;

b) S n xu t, kinh doanh th c phNm có ký sinh trùng gây b nh, vi sinh v t gây b nh
không ư c phép có trong th c phNm ho c vư t quá gi i h n cho phép;

c) S n xu t, kinh doanh th c phNm ho c s n phNm ch bi n t th t gia c m, gia súc,
thu s n, rau qu do b b nh, b ng c, ch t không rõ nguyên nhân ho c b ngâm
tNm b ng các ch t hoá h c không ư c phép s d ng;

d) Không có gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm do cơ quan có
thNm quy n c p i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao;

) S n xu t, kinh doanh ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, vi ch t
dinh dư ng, th c phNm ch c năng, th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o
qu n b ng phương pháp chi u x , th c phNm có gen ã b bi n i nhưng chưa ư c
cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép;

e) S n xu t, kinh doanh th c phNm có s d ng các ch t ph gia th c phNm, các vi ch t
dinh dư ng, các ch t h tr ch bi n không ư c phép s d ng ho c s d ng không
úng li u lư ng, gi i h n quy nh ho c không rõ ngu n g c xu t x ;

g) S n xu t, kinh doanh th c phNm quá h n s d ng ho c không b o m tiêu chuNn
v sinh;
h) S n xu t, kinh doanh th c phNm b o qu n b ng chi u x nhưng không ghi trên
nhãn n i dung b ng ti ng Vi t Nam ho c ký hi u qu c t là th c phNm ư c b o qu n
b ng phương pháp chi u x ;

i) S n xu t, kinh doanh th c phNm chi u x n m ngoài danh m c th c phNm ư c
phép chi u x ho c th c phNm n m trong danh m c chi u x nhưng s d ng quá li u
chi u x theo quy nh c a pháp lu t;

k) S n xu t, kinh doanh th c phNm s d ng công ngh gen ho c các nguyên li u s
d ng công ngh gen nhưng không ghi nhãn b ng ti ng Vi t Nam là "Th c phNm có s
d ng công ngh gen";

l) S n xu t, kinh doanh th c phNm t nguyên li u không ph i là th c phNm, không
b o m v sinh an toàn th c phNm ho c cho hóa ch t ngoài danh m c ư c phép s
d ng vào th c phNm;

m) Bán buôn các lo i nông s n có dư lư ng thu c b o v th c v t, phân bón hoá h c
vư t quá gi i h n cho phép;

n) Ghi nhãn hàng hoá ho c qu ng cáo dư i m i hình th c v th c phNm có công hi u
thay th thu c ch a b nh;

o) Thay i, làm l i nhãn ho c thay i ngày s n xu t, h n s d ng trên nhãn th c
phNm ã ư c xu t xư ng, lưu thông;

p) S n xu t, kinh doanh th c phNm có pha tr n, pha màu, b t, bao ph , nhu m, ch
bi n nh m che d u tình tr ng hư h ng, bi n ch t c a th c phNm;

q) S n xu t, kinh doanh th c phNm bao g m toàn b ho c m t ph n nguyên li u b
h ng, kém ch t lư ng ho c m t nguyên li u khác không phù h p cho th c phNm, cho
dù nguyên li u ó ã ho c chưa qua ch bi n;

r) S d ng phương ti n b ô nhi m, phương ti n ã v n chuy n ch t ch i v n
chuy n th c phNm;

s) Không th c hi n vi c báo cáo khi có ng c th c phNm xNy ra v i cơ s y t ho c
U ban nhân dân a phương nơi g n nh t có bi n pháp phòng ng a và kh c ph c
h u qu k p th i;

t) Không th c hi n y các bi n pháp phòng và x trí k p th i khi x y ra ng
c th c phNm và các b nh lây truy n qua th c phNm.

6. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm chưa công b tiêu chuNn ch t lư ng v
sinh an toàn th c phNm; th c phNm, ph gia th c phNm kém ch t lư ng, không b o
m v sinh an toàn ho c qu ng cáo khi chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng
cáo c a cơ quan y t có thNm quy n ho c qu ng cáo không úng v i n i dung ã ăng
ký ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm
quy n;

b) Qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm không trung th c, không rõ ràng, sai v i
n i dung ã công b ; không úng ho c quá m c v c tính, b n ch t, giá tr , ch t
li u, thành ph n ưu i m, tính an toàn, tinh khi t, tr ng lư ng, t l , xu t x , thành
ph n c a th c phNm.

7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy
nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh
t i i m a, b, c, d, e và i m g kho n 4; i m a, b, c, d, , e, g, i, l, m, o, p, q và i m r
kho n 5 c a i u này.

i u 16. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá

1. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các
hành vi sau ây:

a) Hút thu c lá, thu c lào nơi công c ng như: trong r p hát, r p chi u phim, phòng
h p, phòng làm vi c, b nh vi n, thư vi n, phòng i c a nhà ga, b n xe, sân bay, b n
c ng, trên các phương ti n giao thông công c ng ho c nh ng nơi công c ng khác có
quy nh c m;

b) Bán thu c lá, thu c lào cho tr em dư i 16 tu i.

2. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các quy
nh v ghi nhãn hi u trên s n phNm thu c lá, quy nh v n i dung l i c nh báo và v
trí ghi l i c nh báo trên v bao thu c lá.

3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi s n xu t thu c lá
có hàm lư ng các ch t Tar, Nicotin vư t quá m c quy nh.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy
nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh
t i kho n 3 c a i u này.

i u 17. Vi ph m các quy nh v s n xu t, kinh doanh và s d ng các s n phNm thay
th s a m

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi phát hành các tài li u
thông tin và giáo d c v nuôi dư ng tr sơ sinh, tr nh thu c các trư ng h p sau:

a) Có tranh nh ho c câu ch nh m khuy n khích vi c cho tr bú bình ho c không
khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m ;

b) Có tên ho c bi u tư ng c a s n phNm thay th s a m , bình bú, u vú cao su và vú
ng m gi .

2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:
a) T ng cho các bà m m i sinh con ho c các thành viên trong gia ình h các lo i
hàng m u s n phNm nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm ó thay th s a
m ;

b) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m chưa công b tiêu chuNn ch t lư ng v
sinh an toàn th c phNm;

c) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m không b o m ch t lư ng v sinh an
toàn th c phNm như ã công b .

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Thông tin, qu ng cáo sai s th t vi c s d ng các s n phNm thay th s a m ;

b) So sánh các s n phNm thay th s a m là tương ương ho c t t hơn s a m ;

c) Cơ s s n xu t các s n phNm thay th s a m không công b ch t lư ng v sinh an
toàn th c phNm;

d) T ng ho c nh n các thi t b , d ng c y t , bình bú, u vú cao su và vú ng m gi
ho c các v t d ng khác có nhãn hi u c a cơ s s n xu t, buôn bán các s n phNm thay
th s a m ; tài tr ho c nh n h c b ng, tài tr ho c nh n kinh phí cho nghiên c u
khoa h c, ào t o, h i ngh , h i th o, các khoá h c, các bu i hoà nh c, d ch v tư v n
qua i n tho i ho c các hình th c tài tr khác nh m khuy n khích vi c s d ng các
s n phNm thay th s a m ;

) Qu ng cáo các s n phNm thay th s a m dùng cho tr trên 6 tháng tu i không có
dòng ch "S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ".

4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) Kinh doanh các s n phNm thay th s a m ã h t h n s d ng, không có nhãn,
không rõ ngu n g c ho c không có bao bì óng gói;

b) Qu ng cáo các s n phNm thay th s a m dùng cho tr t khi sinh cho n 6 tháng
tu i, bình bú, u vú cao su và vú ng m gi dư i m i hình th c; qu ng cáo có l ng
hình nh v s n phNm thay th s a m dùng cho tr t khi sinh cho n 6 tháng tu i.

5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu
theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m
quy nh t i i m c kho n 2 và i m a kho n 4 c a i u này.

i u 18. Vi ph m các quy nh v s n xu t và cung ng mu i i t cho ngư i ăn

1. Ph t ti n t 300.000 ng n 800.000 ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t ho c
buôn bán mu i ăn (mu i i t) có m t trong các hành vi sau ây:

a) Không ch p hành úng các quy nh v v sinh cá nhân cho ngư i lao ng;
b) S d ng ngư i lao ng ang m c b nh truy n nhi m, b nh ngoài da tr c ti p s n
xu t mu i ăn;

c) Không t ch c t p hu n cho ngư i lao ng v v sinh an toàn th c phNm.

2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không ki m nghi m hàm lư ng i t trong mu i ăn trư c khi xu t xư ng;

b) Không trang b d ng c , hoá ch t ki m nghi m;

c) S d ng ngư i không có ho c không úng b ng c p chuyên môn, ch ng ch v
ki m nghi m vào các v trí qu n lý v chuyên môn k thu t ho c ki m nghi m c a cơ
s s n xu t mu i ăn;

d) Buôn bán mu i ăn không t hàm lư ng i t theo quy nh.

3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không công b tiêu
chuNn ch t lư ng hàng hoá theo quy nh i v i cơ s s n xu t, kinh doanh mu i ăn.

4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t mu i ăn không t các tiêu chuNn ch t lư ng do Nhà nư c quy nh;

b) S d ng bao bì ghi nhãn mu i có tr n i t óng mu i thư ng (mu i không tr n
i t).

5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ch bi n l i mu i ăn không t các tiêu chuNn
ch t lư ng theo quy nh nêu t i i m d kho n 2 và i m a kho n 4 c a i u này.

M C 3: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V C XIN, SINH PH M Y T ,
HÌNH TH C VÀ M C PH T

i u 19. Vi ph m các quy nh v s d ng ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y
t

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n
vi c u quy n theo úng quy nh c a pháp lu t khi ngư i ng u ho c ngư i qu n
lý chuyên môn c a cơ s v ng m t.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Hành ngh không có ch ng ch hành ngh ho c s d ng ch ng ch ã h t h n;

b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê ho c mư n ch ng ch hành ngh .
3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i
h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này.

i u 20. Vi ph m các quy nh v s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ,
b ng c p chuyên môn

1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không có gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh v c xin, sinh phNm y t ho c s d ng gi y ch ng nh n ã h t h n;

b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê, mư n gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh ;

c) Không có b ng c p chuyên môn theo quy nh i v i ngư i làm công vi c chuyên
môn v v c xin, sinh phNm y t .

2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh v c xin, sinh phNm y t không th i h n i v i hành vi vi ph m t i i m b kho n
1 c a i u này.

i u 21. Vi ph m các quy nh v s n xu t v c xin, sinh phNm y t

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi s n
xu t v c xin, sinh phNm y t không b o m trang thi t b b o qu n, phương ti n v n
chuy n ho c không b o m các yêu c u v phòng, ch ng cháy, n , an toàn lao ng
và v sinh môi trư ng.

2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi
s n xu t v c xin, sinh phNm y t không có s ăng ký ho c s ăng ký ã h t h n ho c
s n xu t v c xin, sinh phNm y t không úng v i n i dung như ã ăng ký trong h sơ
ã ư c duy t lưu hành trên th trư ng.

3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi s n xu t và ưa
ra lưu thông trên th trư ng v c xin, sinh phNm y t không t tiêu chuNn ch t lư ng
như ã ăng ký.

4. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh v c xin, sinh phNm y t t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m t i
kho n 2 và kho n 3 c a i u này.

5. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4
i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 kho n 3 c a
i u này;

b) Kinh phí cho vi c tiêu hu v c xin, sinh phNm y t do cá nhân, t ch c vi ph m chi
tr .
i u 22. Vi ph m các quy nh v b o qu n, ki m nghi m v c xin, sinh phNm y t

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không áp ng các quy nh v cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b ;

b) Không có y h sơ k thu t, s sách và ch ng t qu n lý xu t khNu, nh p khNu
i v i cơ s b o qu n v c xin, sinh phNm y t .

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Ki m nghi m không thu c ph m vi chuyên môn cho phép;

b) Nh n b o qu n, v n chuy n v c xin, sinh phNm y t chưa ư c phép lưu hành.

3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh v c xin, sinh phNm y t t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m quy
nh t i kho n 2 c a i u này.

i u 23. Vi ph m các quy nh v kinh doanh v c xin, sinh phNm y t

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không úng a ch ã ư c phép c a cơ quan
có thNm quy n;

b) Không th c hi n vi c y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t khi ngư i ng
u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a cơ s v ng m t;

c) Không có kho b o qu n, không có t l nh t tiêu chuNn, k thu t theo quy nh
b o qu n v c xin, sinh phNm y t ;

d) Không có s theo dõi vi c mua v c xin, sinh phNm y t , s theo dõi h n dùng, tiêm
phòng, ki m soát ch t lư ng s n phNm;

) Không b o m i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b và các yêu c u v
phòng, ch ng cháy, n , an toàn lao ng, v sinh môi trư ng.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi kinh doanh v c
xin, sinh phNm y t quá ph m vi chuyên môn cho phép.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t không rõ ngu n g c s n xu t, không còn
nguyên bao bì xu t x ;
b) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t chưa có gi y phép lưu hành ho c gi y phép lưu
hành ã h t h n s d ng ho c chưa ư c phép lưu hành c a B Y t ;

c) Kinh doanh v c xin, sinh phNm y t quá h n s d ng.

4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) Nh p khNu thành phNm ho c bán thành phNm v c xin, sinh phNm y t chưa ư c
lưu hành h p pháp;

b) Nh p khNu v c xin, sinh phNm y t c a các doanh nghi p nư c ngoài chưa ư c B
Y t c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c v c xin, sinh phNm y t t i Vi t Nam;

ưc) S d ng v c xin, sinh phNm y t trong chương trình tiêm ch ng m r ng không
úng quy nh c a B Y t .

5. Các bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i m d kho n 4
i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 và i m a
kho n 4 c a i u này;

b) Kinh phí cho vi c tiêu hu v c xin, sinh phNm y t do cá nhân, t ch c vi ph m chi
tr .

i u 24. Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng
cáo c a cơ quan y t có thNm quy n;

b) Thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t chưa ư c phép lưu hành t i Vi t
Nam;

c) N i dung thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t không úng v i h sơ ã
ăng ký ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có
thNm quy n;

d) Thông tin, qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t khi gi y phép ăng ký lưu hành v c
xin, sinh phNm y t ã h t h n s d ng;

) ưa ra lưu hành trên th trư ng nh ng v c xin, sinh phNm y t không có nhãn in
h n dùng, tên, a ch c a nhà s n xu t và hư ng d n s d ng b ng ti ng Vi t Nam.

2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v
nhãn hàng hoá i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 c a i u này
trư c khi ưa s n phNm ra lưu hành trên th trư ng.
M C 4: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V KHÁM B NH, CH A B NH,
K C KHÁM, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N, HÌNH TH C VÀ
M C PH T

i u 25. Vi ph m các quy nh v s d ng ch ng ch hành ngh

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S d ng ch ng ch hành ngh h t h n s d ng;

b) Hành ngh không có ch ng ch hành ngh ;

c) Thuê, mư n ch ng ch hành ngh hành ngh ;

d) Cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh ;

) Không có b ng c p ho c ch ng ch chuyên môn phù h p;

e) Không th c hi n vi c y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t i v i ngư i
ng u c a cơ s khi v ng m t.

2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i
h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c, d kho n 1 c a i u này.

i u 26. Vi ph m các quy nh v i u ki n hành ngh và s d ng gi y ch ng nh n
i u ki n hành ngh y, y h c c truy n (g i chung là gi y ch ng nh n i u ki n
hành ngh )

1. Ph t ti n t 300.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Cơ s hành ngh không úng a ch ghi trong gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh ;

b) Không b o m i u ki n v thi t b k thu t theo quy nh;

c) Cơ s hành ngh chung v i sinh ho t gia ình ho c kinh doanh khác;

d) Cơ s không mb o i u ki n v cơ s nhà c a và v sinh môi trư ng;

) Cơ s hành ngh không có bi n hi u úng theo quy nh;

e) Không th c hi n vi c m s sách th ng kê theo dõi s lư ng b nh nhân, khách
hàng ư c cung c p d ch v k thu t y t hàng ngày, không lưu s kê ơn thu c.

2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:
a) Hành ngh khám b nh, ch a b nh, cung c p d ch v y t không có gi y ch ng nh n
i u ki n hành ngh do cơ quan y t có thNm quy n c p;

b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê ho c mư n gi y ch ng nh n i u ki n
hành ngh ;

c) Hành ngh khi gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ã h t h n s d ng;

d) Không niêm y t giá d ch v y t ho c niêm y t giá nhưng thu ti n cao hơn giá niêm
y t;

) Không th c hi n vi c lưu s theo dõi các lo i thu c c, thu c hư ng th n.

3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i hành vi hành ngh vư t
quá kh năng chuyên môn, không úng ph m vi ư c quy nh trong gi y ch ng nh n
i u ki n hành ngh .

4. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh không th i h n i v i cơ s có hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 và
kho n 3 c a i u này.

i u 27. Vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) B v trí tr c;

b) Không eo bi n hi u; trang ph c không úng quy nh trong khi thi hành nhi m
v ;

c) Không h i chNn i v i các trư ng h p m c p c u;

d) Có thái hách d ch, sách nhi u, phi n hà cho ngư i b nh;

) Không ti n hành ki m th o t vong trong th i h n 15 ngày, k t ngày b nh nhân
ch t;

e) Không th c hi n 3 ki m tra, 5 i chi u trư c khi cho ngư i b nh dùng thu c;

g) Không th c hi n phân lo i và thu gom rác th i y t theo quy nh.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không khNn trương c p c u ngư i b nh;

b) Ngư i làm công vi c chuyên môn không có b ng c p chuyên môn phù h p v i
công vi c ư c giao;
c) V a kê ơn v a bán thu c ngoài cơ s thu c c p c u theo quy nh c a cơ quan y
t (tr khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n);

d) Kê ơn thu c không úng b nh;

) Kê ơn thu c bi t dư c t ti n không c n thi t nh m thu l i nhu n chênh l ch t
các cơ s kinh doanh thu c;

e) Không th c hi n úng theo quy nh v vô khuNn khi ti n hành các ph u thu t, th
thu t;

g) L i d ng ngh nghi p hành ngh mê tín d oan;

h) L i d ng ngh nghi p có hành ng qu y r i tình d c v i b nh nhân;

i) Không th c hi n vi c x lý ch t th i trong b nh vi n theo úng quy nh.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Vi ph m quy nh chuyên môn k thu t y t gây thi t h i cho s c kho ngư i b nh;

b) S d ng các phương pháp khám b nh, ch a b nh, các trang thi t b , dư c phNm
chưa ư c phép c a B Y t ;

c) Ngư i nư c ngoài làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, y h c c truy n
chưa ư c phép c a B Y t .

4. Hình th c x ph t b sung:

a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i h n i v i các hành vi vi
ph m quy nh t i i m e, g kho n 2 và i m b kho n 3 c a i u này;

b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh t 6 tháng n 12 tháng i v i các hành
vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 c a i u này.

5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n úng các quy trình x lý rác th i theo
quy nh i v i các hành vi vi ph m t i i m g kho n 1 và i m i kho n 2 c a i u
này.

i u 28. Vi ph m các quy nh khác v khám ch a b nh

1. Ph t ti n t 400.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không tham gia các ho t ng y t v chăm sóc s c kho ban u và tuyên truy n
hư ng d n nhân dân b o v s c kho , phòng b nh và ch a b nh theo yêu c u c a cơ
quan qu n lý y t a phương;
b) Không ch p hành ch báo cáo nh kỳ cho cơ quan qu n lý nhà nư c v y t
theo quy nh;

c) Không báo cáo v i cơ quan y t a phương khi phát hi n ngư i b m c các b nh
lây truy n qua ư ng sinh d c;

d) Không th c hi n các bi n pháp qu n lý theo quy nh i v i ngư i b nh m c các
b nh truy n nhi m nguy hi m.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không báo cáo k p
th i v i các cơ s y t c a Nhà nư c theo quy nh khi phát hi n các b nh truy n
nhi m ph i ki m d ch, b nh l , nhi m c hàng lo t.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Qu ng cáo không úng v i kh năng chuyên môn và ph m vi hành ngh ư c quy
nh trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ; qu ng cáo khi chưa có phi u ti p
nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có thNm quy n; qu ng cáo không
úng v i n i dung ăng ký ã ư c duy t ho c không s a i n i dung qu ng cáo
theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n;

b) Không ch p hành l nh huy ng c a cơ quan y t có thNm quy n khi x y ra thiên
tai, d ch b nh.

4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S d ng ngư i nư c ngoài khám b nh, ch a b nh không bi t ti ng Vi t Nam và
không có ngư i phiên d ch;

b) S d ng ngư i phiên d ch cho ngư i nư c ngoài trong ho t ng khám b nh, ch a
b nh không b o m trình chuyên môn ho c ngo i ng theo quy nh c a pháp
lu t;

c) Ngư i nư c ngoài khám b nh, ch a b nh không th c hi n vi c kê ơn b ng ngôn
ng ti ng Vi t Nam và ngôn ng ti ng nư c khác theo quy nh.

i u 29. Vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t trong lĩnh v c y dư c h c c
truy n

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) T thu c, chai l ng thu c không có n p y, không ghi rõ tên v thu c ho c ghi
sai tên v thu c;

b) Có thu c m c, thu c m t.
2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không th c hi n úng quy ch vô khuNn và sát khuNn trong châm c u, tiêm, chích
và các th thu t khác trong khám b nh, ch a b nh;

b) Kê ơn thu c không úng b nh.

3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Cơ s y dư c h c c truy n có hành vi kinh doanh thu c tân dư c;

b) Có thu c quá h n s d ng, thu c ã có l nh thu h i, thu c chưa có s ăng ký s n
xu t ho c thu c chưa ư c phép nh p khNu.

4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i vi c s d ng các phương
pháp khám b nh, ch a b nh, các thi t b , dư c phNm chưa ư c phép s d ng c a cơ
quan y t có thNm quy n.

5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i cơ s khám b nh, ch a
b nh b ng y dư c h c c truy n (k c cơ s có y u t nư c ngoài) có m t trong các
hành vi sau ây:

a) Qu ng cáo không úng kh năng chuyên môn và ph m vi hành ngh ư c quy nh
trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ;

b) Qu ng cáo không có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan y t có
thNm quy n ho c qu ng cáo không úng v i n i dung ã ăng ký ho c không s a i
n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n.

6. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh , tư c quy n
s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh không th i h n i v i hành vi vi
ph m quy nh t i kho n 4 c a i u này.

7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu quy
nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh
t i i m b kho n 1, i m b kho n 3 và kho n 4 c a i u này.

i u 30. Vi ph m các quy nh v i u ki n hành ngh xoa bóp, day n huy t, xông
hơi thu c

1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:

a) Không có bi n hi u phòng xoa bóp;

b) Nhân viên hành ngh không mang trang ph c, không có gi y ch ng nh n chuyên
môn c a cơ quan có thNm quy n c p, không eo bi n hi u úng quy nh.
2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Giư ng xoa bóp không b o m tiêu chuNn theo quy nh;

b) Không t chuông c p c u t phòng xông hơi thu c;

c) Không b o m ánh sáng, v sinh theo quy nh;

d) Không b o m di n tích hành ngh theo quy nh;

) Không có phương ti n c p c u khi xoa bóp, day n huy t, xông hơi thu c.

3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) H th ng c a ra vào c a các phòng xoa bóp, day n huy t, châm c u, xông hơi
thu c không b o m theo quy nh;

b) Nhân viên xoa bóp, day n huy t, châm c u không th c hi n úng quy nh chuyên
môn k thu t;

c) H th ng xông hơi thu c không b o m an toàn;

d) L i d ng ngh nghi p th c hi n ho t ng khác không vì m c ích ph c h i và
nâng cao s c kho .

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ph i kh c ph c tình tr ng thi u an toàn iv i
h th ng xông hơi quy nh t i kho n 2 và i m a và c kho n 3 c a i u này.

i u 31. Vi ph m các quy nh v sinh con theo phương pháp khoa h c

1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) Ti t l các thông tin v tên, tu i, a ch và hình nh c a ngư i cho, nh n tinh
trùng, phôi;

b) Th c hi n vi c cho, nh n noãn; cho, nh n tinh trùng; cho, nh n phôi khi không
ư c phép th c hi n;

c) Không b o m i u ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n theo quy nh.

2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) Mang thai h ;

b) Sinh s n vô tính.
3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ph i kh c ph c tình tr ng không b o m i u
ki n th c hi n k thu t h tr sinh s n theo quy nh i v i hành vi vi ph m t i i m
c kho n 1 c a i u này.

M C 5: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V THU C PHÒNG B NH VÀ
CH A B NH CHO NGƯ I, K C THU C Y H C C TRUY N VÀ M
PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I, HÌNH TH C
VÀ M C PH T

i u 32. Vi ph m các quy nh v s d ng ch ng ch hành ngh dư c

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh thu c không có ch ng ch hành ngh ho c ch ng ch hành ngh ãh t
h n s d ng;

b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê ho c mư n ch ng ch hành ngh ho c b ng
c p chuyên môn;

c) Không th c hi n vi c y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t i v i ngư i
ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a cơ s khi v ng m t.

2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh không th i
h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 1 c a i u này.

i u 33. Vi ph m các quy nh v các i u ki n hành ngh và s d ng gi y ch ng
nh n i u ki n hành ngh dư c tư nhân (g i chung là gi y ch ng nh n i u
ki n hành ngh )

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Cơ s hành ngh không úng a ch ghi trong gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh , không có bi n hi u theo quy nh;

b) Không b o m i u ki n v cơ s h t ng và v sinh môi trư ng;

c) Không th c hi n vi c m s sách th ng kê, không lưu s sách, ch ng t liên quan
n thu c gây nghi n, thu c hư ng th n và ơn thu c gây nghi n.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Hành ngh vư t quá kh năng chuyên môn ho c không úng v i ph m vi chuyên
môn hành ngh ư c quy nh trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ;

b) Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê ho c mư n gi y ch ng nh n i u ki n
hành ngh ;
c) Kinh doanh thu c không có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ho c gi y
ch ng nh n i u ki n hành ngh ã h t h n s d ng.

3. Hình th c x ph t b sung:

a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh t 6 tháng n 12
tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 c a i u này;

b) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh không th i h n i
v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b và c kho n 2 c a i u này.

i u 34. Vi ph m các quy nh v buôn bán thu c

1. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi ngư i
bán thu c không m c áo công tác ho c không eo bi n hi u theo úng quy nh.

2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Ngư i bán thu c không t tiêu chuNn theo quy nh;

b) Không th c hi n vi c y quy n ho c c ngư i thay th theo quy nh khi ch nhà
thu c, ch i lý ho c ngư i qu n lý ho t ng chuyên môn c a cơ s dư c v ng m t.

3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi bán nh m thu c.

4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Bán các lo i thu c ph i kê ơn mà không có ơn c a bác sĩ ho c bán không theo
ơn vì m c ích l i nhu n;

b) Kinh doanh thu c phi m u d ch, thu c có bao bì không có n i dung thông tin
theo quy nh.

5. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh thu c không ư c phép lưu hành;

b) Kinh doanh thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng ho c thu c quá h n dùng v i s
lư ng nh hơn ho c b ng 50 viên ho c b ng 10 ng ho c b ng 10 l ho c b ng 10 l n
i v i nh ng lo i thu c không ph i là thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng
th n, ti n ch t, dư c ch t phóng x .

6. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Kinh doanh thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng ho c thu c quá h n dùng v i s
lư ng trên 50 viên ho c trên 10 ng ho c trên 10 l ho c trên 10 chai i v i nh ng
lo i thu c không ph i là thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t,
dư c ch t phóng x ;

b) Kinh doanh thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng ho c thu c quá h n dùng i
v i nh ng lo i thu c là thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t,
dư c ch t phóng x .

7. Hình th c x ph t b sung:

a) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh
t 6 tháng n 12 tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 và i m a kho n
6 c a i u này;

b) Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh không th i h n i v i cơ s hành ngh vi ph m quy nh t i i m b kho n 6
c a i u này.

8. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7
c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 4, kho n 5 và
kho n 6 c a i u này;

b) Kinh phí cho vi c tiêu hu thu c do cá nhân, t ch c vi ph m chi tr , tr trư ng
h p ph i thu gi làm tang ch ng, v t ch ng cho vi c x lý ti p theo.

i u 35. Vi ph m quy nh v s n xu t thu c

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t thu c không b o m i u ki n v sinh;

b) S n xu t thu c không có trang thi t b s n xu t.

2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) S n xu t thu c không có s ăng ký c a cơ quan y t có thNm quy n;

b) S n xu t thu c khi s ăng ký ã h t hi u l c;

c) S n xu t thu c không úng v i h sơ ăng ký thu c.

3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i vi c s n xu t thu c
không t tiêu chuNn ch t lư ng ã ăng ký.

4. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh dư c không th i h n i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 và kho n
3 c a i u này.
5. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7
c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u
này;

b) Kinh phí cho vi c tiêu hu thu c do ngư i vi ph m chi tr .

i u 36. Vi ph m các quy nh v b o qu n thu c, nguyên li u làm thu c và ki m
nghi m thu c

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không áp ng các yêu c u v b o qu n thu c và nguyên li u làm thu c;

b) Không có h sơ k thu t và s sách ghi chép xu t thu c, nh p thu c và nguyên li u
làm thu c úng quy nh.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i cơ s kinh doanh d ch v
v ki m nghi m thu c, d ch v b o qu n thu c không áp ng yêu c u v chuyên
môn, k thu t.

3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh t 6 tháng
n 12 tháng i v i hành vi vi ph m kho n 2 c a i u này.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c áp d ng các bi n pháp chuyên môn k thu t
kh c ph c hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này.

i u 37. Vi ph m các quy nh v kinh doanh xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên
li u làm thu c

1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi
sau ây:

a) Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c không ư c phép c a B Y t ;

b) Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c sau khi nư c s n xu t công b c m
lưu hành trên th trư ng;

c) Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c không còn nguyên bao bì xu t x ;

d) Xu t khNu các lo i thu c thu c danh m c thu c c m xu t khNu.

2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh t 6 tháng
n 12 tháng i v i hành vi vi ph m t i i m a, b và d kho n 1 c a i u này.

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7
c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, c và d kho n 1 c a
i u này, tr các lo i thu c quý, hi m (c tân dư c và ông dư c) quy nh t i i m
a, c kho n 1 ư c cơ quan ki m nghi m thu c xác nh n b o m ch t lư ng s d ng;

b) Kinh phí cho vi c tiêu hu thu c do cá nhân, t ch c vi ph m ch u.

i u 38. Vi ph m các quy nh v thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n,
ti n ch t, dư c ch t phóng x

1. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i hành vi kê ơn và s d ng
thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n ch t, dư c ch t phóng x không
úng quy nh c a B Y t .

2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i các hành vi s n xu t,
pha ch , b o qu n, kinh doanh thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, ti n
ch t, dư c ch t phóng x không úng quy nh c a B Y t .

3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành
ngh dư c t 6 tháng n 12 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1
và kho n 2 c a i u này.

i u 39. Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo thu c và nhãn thu c

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Qu ng cáo thu c khi chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan
y t có thNm quy n;

b) Thông tin, qu ng cáo thu c chưa ư c phép lưu hành t i Vi t Nam;

c) N i dung thông tin, qu ng cáo thu c không úng v i h sơ ã ăng ký ho c không
s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n ho c in n,
phát hành ho c thông tin qu ng cáo thu c khi s ăng ký thu c h t hi u l c;

d) S d ng nhãn thu c không ư c cơ quan y t có thNm quy n duy t ho c in nhãn
thu c không úng m u ã ư c duy t;

) ưa ra lưu hành trên th trư ng nh ng thu c không có nhãn in h n s d ng, tên,
a ch nhà s n xu t, tên nhà nh p khNu và s gi y phép nh p khNu (thu c chưa có s
ăng ký) i v i thu c nư c ngoài và không có t hư ng d n s d ng b ng ti ng Vi t
Nam ho c nhãn ph theo quy nh i v i thu c nh p khNu t nư c ngoài.

2. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và
i u ki n hành ngh dư c t 6 tháng n 12 tháng i v i các hành vi vi ph m quy
nh t i i m a, b kho n 1 c a i u này.
3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy
nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh
t i i m d, kho n 1 c a i u này.

i u 40. Vi ph m các quy nh v m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con
ngư i

1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) M o nhãn c a s n phNm khác ã ư c phép lưu hành;

b) Nhãn m phNm không n i dung theo quy nh;

c) S n xu t, kinh doanh m phNm chưa ăng ký lưu hành ho c chưa công b tiêu
chuNn ch t lư ng theo quy nh.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t, nh p khNu m phNm không b o m ch t lư ng;

b) S n xu t, kinh doanh m phNm có thành ph n các ch t c m s d ng trong m phNm
ho c vư t quá gi i h n cho phép i v i các ch t có quy nh gi i h n n ng , hàm
lư ng s d ng;

c) Qu ng cáo m phNm khi chưa có s ăng ký lưu hành, chưa công b tiêu chuNn
ch t lư ng ho c sai v i h sơ ăng ký;

d) N i dung thông tin, qu ng cáo m phNm không úng v i h sơ ã ăng ký ho c
không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n;

) Kinh doanh m phNm không m b o ch t lư ng, quá h n dùng, m phNm không
có s ăng ký;

e) Qu ng cáo m phNm khi chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ
quan y t có thNm quy n;

g) Nh p khNu, kinh doanh m phNm không còn nguyên v n bao bì xu t x .

3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi nh p khNu m
phNm ho c nguyên li u s n xu t m phNm ã b nư c s n xu t công b c m lưu hành
trên th trư ng.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu :

a) Bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m d kho n 4 i u 7
c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, c, d, , g kho n 2
và kho n 3 c a i u này;
b) Chi phí cho vi c tiêu hu m phNm do cá nhân, t ch c vi ph m chi tr .

i u 41. Vi ph m các quy nh v qu n lý giá thu c

1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không th c hi n vi c
niêm y t giá thu c theo quy nh.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi bán thu c cao hơn
giá niêm y t.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi l i d ng hoàn
c nh khó khăn, thiên tai ho c hoàn c nh c bi t khác nâng giá thu c, ép giá thu c
gây thi t h i cho ngư i tiêu dùng.

4. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh
v chính sách h tr giá thu c c a Nhà nư c.

5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi bán thu c vư t
giá do cơ quan có thNm quy n quy nh.

6. Hình th c x ph t b sung:

a) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh không th i h n i
v i cơ s hành ngh dư c có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3, 4 và kho n 5 c a
i u này;

b) Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh dư c không th i h n khi
cơ s ã 2 l n vi ph m quy nh t i kho n 4 c a i u này;

c) T ch thu toàn b s ti n chênh l ch giá có ư c do bán giá cao hơn ư c quy nh
t i kho n 2, 3, 4 và kho n 5 c a i u này.

M C 6: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V TRANG THI T BN Y T , HÌNH
TH C VÀ M C PH T

i u 42. Vi ph m các quy nh v i u ki n hành ngh trang thi t b y t

1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không th c hi n úng quy nh ăng ký kinh doanh trang thi t b y t ;

b) Cơ s v t ch t, k thu t, nhân s cho vi c s n xu t và kinh doanh trang thi t b y t
không theo úng quy nh c a B Y t ;

c) Cơ s kinh doanh trang thi t b y t không niêm y t giá ho c niêm y t giá nhưng
bán cao hơn giá niêm y t.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:
a) Kinh doanh trang thi t b y t không có s ăng ký lưu hành; không ư c phép
nh p khNu c a B Y t ho c không rõ ngu n g c xu t x ;

b) Kinh doanh trang thi t b y t gi ;

c) Kinh doanh quá ph m vi cho phép.

3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu trang thi t b y t i v i các hành vi vi ph m
t i i m a và b kho n 2 c a i u này.

i u 43. Vi ph m các quy nh v s n xu t trang thi t b y t

1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s n xu t trang thi t
b y t không có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh trang thi t b y t ho c s
d ng gi y ch ng nh n ã h t h n s d ng.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) S n xu t trang thi t b y t nhưng không ăng ký s lưu hành s n phNm;

b) S n xu t trang thi t b y t khi s ăng ký lưu hành s n phNm ã h t hi u l c lưu
hành trên th trư ng;

c) S n xu t trang thi t b y t không úng tiêu chuNn, ch t lư ng ã công b .

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy
nh t i i m d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này i v i hành vi vi ph m quy nh
t i i m a và c kho n 2 c a i u này.

i u 44. Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo trang thi t b y t

Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

1. Qu ng cáo các trang thi t b y t không úng v i tính năng, tác d ng c a trang thi t
b yt .

2. Qu ng cáo v trang thi t b y t khi chưa có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng
cáo c a cơ quan y t có thNm quy n ho c chưa ư c phép lưu hành t i Vi t Nam.

3. N i dung thông tin, qu ng cáo trang thi t b y t không úng v i h sơ ã ăng ký
ho c không s a i n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n.

Chương 3:

TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH

i u 45. ThNm quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành v v sinh, khám b nh,
ch a b nh và dư c trong lĩnh v c y t
1. Thanh tra viên chuyên ngành v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c trong khi
thi hành công v trong ph m vi ch c năng c a mình có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n
n 200.000 ng, t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính
có giá tr n 2.000.000 ng và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy
nh t i i m a, b và d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này.

2. Chánh thanh tra S Y t có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 20.000.000 ng,
tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh , ch ng ch hành ngh do
B Y t ho c S Y t c p, t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m
hành chính, ngh cơ quan có thNm quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh
doanh và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i i m a, b và d
kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này.

3. Chánh thanh tra B Y t có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n m c cao nh t là
30.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t , tư c
quy n s d ng ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh do B
Y t ho c S Y t c p, t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành
chính, ngh cơ quan có thNm quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và
áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b và d kho n 4 i u 7
c a Ngh nh này.

i u 46. ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân các c p

1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 500.000
ng, t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính có giá tr n
500.000 ng, bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b
và d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này.

2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n
20.000.000 ng, t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính;
tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh do
B Y t ho c S Y t c p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; áp d ng các bi n
pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b và d kho n 4 i u 7 c a Ngh nh
này.

3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n m c cao
nh t là 30.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ,
tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh do
B Y t ho c S Y t c p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; t ch thu tang v t,
phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; áp d ng các bi n pháp kh c ph c
h u qu quy nh t i kho n 4 i u 7 c a Ngh nh này.

i u 47. ThNm quy n x ph t c a các cơ quan khác

1. Ngoài nh ng ngư i quy nh t i i u 45 và i u 46 c a Ngh nh này, nh ng
ngư i khác theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong ch c năng,
nhi m v ư c giao mà phát hi n các hành vi vi ph m hành chính quy nh trong
Ngh nh này thu c lĩnh v c ho c a bàn qu n lý c a mình thì có quy n x ph t.
2. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x lý c a nhi u cơ quan
thì vi c x lý do cơ quan th lý u tiên th c hi n.

i u 48. Th t c x ph t vi ph m hành chính

Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ư c áp d ng theo Pháp l nh
X lý vi ph m hành chính và Chương IV th t c x ph t vi ph m hành chính c a
Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh
chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002.

Chương 4:

I U KHO N THI HÀNH

i u 49. Hi u l c thi hành

Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh
s 46/CP ngày 06 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính
trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t .

i u 50. Trách nhi m thi hành

Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ,
Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t
ch c và thi hành Ngh nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản