Nghị định số 45-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
1
download

Nghị định số 45-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45-CP về việc thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45-CP Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 45-CP NGÀY 2-6-1994 V VI C THÀNH L P TH XÃ BÀ R A, HUY N TÂN THÀNH, HUY N CHÂU Đ C THU C T NH BÀ R A - VŨNG T U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu và Ban T ch c - Cán B Chính ph , NGH Đ NH : i u 1.- Nay thành l p th xã, các huy n m i thu c t nh Bà R a - Vũng T u như sau: I. Thành l p th xã Bà R a trên cơ s th tr n Bà R a (tr 800 héc ta di n tích t nhiên c a thôn Phư c Tân sáp nh p v i xã Châu Pha thu c huy n Tân Thành), xã Long Hương, xã Hoà Long (tr p Sông C u và 990 héc ta di n tích t nhiên sáp nh p v i xã Nghĩa Thành thu c huy n Châu c), xã Long Phư c (tr p Phư c Trung và 1.463 héc ta di n tích t nhiên sát nh p v i khu kinh t m i á B c thu c huy n Châu c) và 100 héc ta di n tích t nhiên v i 700 nhân khNu c a p Long An thu c th tr n Long i n (huy n Long t). Th xã Bà R a có di n tích t nhiên 8.724 héc ta, nhân khNu: 67.289. Thành l p các phư ng xã m i sau: 1. Phư ng Phư c Hưng: Thành l p trên cơ s các thôn Phư c Hưng, Phư c Chánh, Phư c Tân c a th tr n Bà R a và có 200 héc ta di n tích t nhiên c a xã Hoà Long; có di n tích t nhiên 595: hécta, nhân khNu 9.421. a gi i phư ng Phư c Hưng: Phía ông giáp xã Hoà Long và phư ng Long Toàn: phía Tây giáp xã Long Hương; phía Nam giáp các phư ng Phư c Nguyên, Phư c Trung, Phư c Hi p; phía B c giáp xã Châu Pha (huy n Tân Thành). 2. Phư ng Phư c Hi p: Thành l p trên cơ s hai thôn Phư c Hi p và Phư c Liên c a Th tr n Bà R a, có di n tích t nhiên: 35 héc ta, nhân khNu 7.086. a gi i phư ng Phư c Hi p: phía ông giáp phư ng Phư c Trung, phía Tây và Nam giáp xã Long Hương; phía B c giáp phư ng Phư c Hưng.
  2. 3. Phư ng Phư c Nguyên: thành l p trên cơ s các thôn Phư c Nguyên, Phư c c, Phư c Thành; có di n tích t nhiên 190 héc ta, nhân khNu: 7.971. a gi i Phư ng Phư c Nguyên : phía ông giáp phư ng Long Toàn; phía Tây và B c giáp phư ng Phư c Hưng; Phía Nam giáp phư ng Phư c Trung. 4. Phư ng Long Toàn: Thành l p trên cơ s các thôn Long Toàn, Long Tân, Phư c H nh và 100 héc ta di n tích t nhiên c a p Long An (t huy n Long i n chuy n sang); có di n tích t nhiên: 692 héc ta, nhân khNu: 7.139. a gi i phư ng Long Toàn: Phía ông và B c giáp xã Hoà Long; phía Tây giáp phư ng Phư c Nguyên, Phư c Trung, Phư c Hưng; phía Nam giáp th tr n Long i n (huy n Long t). 5. Phư ng Phư c Trung: Thành l p trên cơ s hai thôn còn l i c a th tr n Bà R a là Phư c Trung, B n Xúc; có di n tích t nhiên: 648 héc ta, nhân khNu 7.073. a gi i phư ng Phư c Trung: Phía ông giáp phư ng Long Toàn và huy n Long t; phía Tây giáp phư ng Phư c Hi p và xã Long Hương; phía Nam giáp Thành ph Vũng Tàu; phía B c giáp các phư ng Phư c Hưng và Phư c nguyên. 6. Xã Long Phư c: Sau khi i u ch nh a gi i, có di n tích t nhiên: 1.488 héc ta, nhân khNu 7369 (Tr p Phư c Trung). 7. Xã Hoà Long: Sau khi i u ch nh a gi i có di n tích t nhiên 1.786 héc ta, nhân khNu: 9.502 (tr p Sông C u). a gi i th xã Bà R a: phía ông giáp huy n Long t; phía tây giáp xã H i Bài (huy n Tân Thành); phía nam giáp thành ph Vũng Tàu; phía B c giáp huy n Tân Thành và Châu c. - Th xã Bà R a g m 8 ơn v hành chính là: phư ng Phư c Hưng, phư ng Phư c Hi p, phư ng Phư c Nguyên, phư ng Long Toàn, phư ng Phư c Trung, xã Long Phư c, xã Hoà Long, xã Long Hương. II. Thành l p huy n Tân Thành trên cơ s các xã Phú M , H i Bài, Phư c Hoà, Xuân M , H c D ch, Châu Pha, khu kinh t m i Tóc Tiên và 800 héc ta di n tích t nhiên c a thôn Phư c Tân, th tr n Bà R a cũ c a huy n Châu Thành. Huy n Tân Thành có di n tích t nhiên: 30.619 héc ta, nhân khNu: 73.004. Thành l p các th tr n xã m i sau: 1. Th tr n Phú M (th tr n huy n l ): Thành l p trên cơ s xã Phú M , có di n tích t nhiên: 3.100 héc ta, nhân khNu: 7.765. a gi i th tr n Phú M : Phía ông giáp xã Phư c Hoà; phía Tây giáp xã M Xuân; phía B c giáp xã Tóc Tiên; phía Nam giáp huy n C n Gi , thành ph H Chí Minh. 2. Xã Sông Xoài: Thành l p trên cơ s di n tích t nhiên : 2.620 héc ta, nhân khNu 7.361 c a xã H c D ch, bao g m các p Sông Xoài 1, Sông Xoài 2, p 3.
  3. a gi i xã Sông Xoài : Phía ông và B c giáp xã Láng L n; Phía Tây giáp xã H c D ch; phía Nam giáp xã Châu Pha. 3. Xã H c D ch: Sau khi i u ch nh a gi i còn l i di n tích t nhiên: 3.436 héc ta, nhân khNu 6.752, bao g m các p 1, 2, 4, Tr ng Cát và Tr ng L n. 4. Xã Châu Pha: (Sau khi nh n di n tích t nhiên 800 héc ta c a thôn Phư c Tân thu c th tr n Bà R a cũ) có di n tích t nhiên : 3.448 héc ta, nhân khNu: 6.082. 5. Xã Tóc Tiên: Thành l p trên cơ s khu kinh t m i Tóc Tiên, có di n tích t nhiên 3.447 héc ta, nhân khNu 2.253. a gi i xã Tóc Tiên: Phía ông giáp xã Châu Pha; phía Tây giáp các xã Phư c Hoà, M Xuân và th tr n Phú M ; phía Nam giáp xã H i Bài. a gi i huy n Tân Thành: Phía ông giáp huy n Châu c; phía Tây giáp huy n Long Thành (t nh ng Nai) và huy n Duyên H i (thành ph H Chí Minh); Phía nam giáp thành ph Vũng Tàu; phía B c giáp các huy n Long Khánh và Long Thành (t nh ng Nai). Huy n Tân Thành có 8 ơn v hành chính là th tr n Phú M , xã H i Bài, xã Phư c Hoà, xã M Xuân, xã Sông Xoài, xã H c D ch, xã Châu Pha, xã Tóc Tiên. III. Thành l p huy n Châu c trên cơ s các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Ba, Su i Ngh , Xuân Sơn, Bình Giã, Kim Long, Xà Bang, Láng L n, khu kinh t m i Su i Rao, á B c và 990 héc ta di n tích t nhiên v i 1.700 nhân khNu c a p Sông C u thu c xã Hoà Long; 1.463 héc ta di n tích t nhiên v i 800 nhân khNu c a p Phư c Trung thu c xã Long Phư c. Huy n Châu c có di n tích t nhiên 42.104 héc ta nhân khNu: 132.806. Thành l p các th tr n, xã m i sau ây: 1. Th tr n Ngãi Giao (th tr n huy n l ) thành l p trên cơ s xã Ngãi Giao, có di n tích t nhiên: 3.240 hécta, nhân khNu: 16.934. a gi i th tr n Ngãi Giao: phía ông giáp xã Sông Rây; phía Tây giáp xã H c ch; phía Nam giáp xã Bình Ba; phía B c giáp xã Kim Long. 2. Xã Qu ng Thành: Thành l p trên cơ s các thôn H u C n, Ti n Long, t Long c a xã Kim Long, có di n tích t nhiên 2.828 héc ta, nhân khNu 8.086. a gi i xã Qu ng Thành phía ông giáp huy n Xuân L c (t nh ng Nai); phía Tây giáp xã Kim Long, phía Nam giáp xã Bình Giã và xã Xuân Sơn; phía B c giáp xã Xà Bang. 3. Xã Kim Long : sau khi i u ch nh a gi i còn l i di n tích t nhiên: 3.015 héc ta, nhân khNu 12.646, bao g m các thôn Th ch Long, L c Long, Qu ng Long, Tam Long, Tân Long.
  4. 4. Xã Su i Rao : thành l p trên cơ s khu kinh t m i Su i Rao; có di n tích t nhiên: 2.938 héc ta, nhân khNu : 1.381. a gi i xã Su i Rao: Phía ông giáp huy n Xuyên M c; phía Tây giáp xã á B c; phía Nam giáp huy n Long t; phía B c giáp xã Xuân Sơn. 5. Xã á B c: Thành l p trên cơ s khu kinh t m i á B c; có di n tích t nhiên: 4.710 héc ta, nhân khNu 3.139. a gi i xã á B c: phía ông giáp xã Xuân Sơn và xã Su i Rao; phía Tây giáp xã Bình Ba; phía Nam giáp huy n Long t và th xã Bà R a; phía B c giáp xã Bình Giã. 6. Xã Nghĩa Thành: Sau khi nh n 990 héc ta di n tích t nhiên v i 1.700 nhân khNu c a p Sông C u thu c xã Hoà Long; có di n tích t nhiên: 2.810 héc ta, nhân khNu 12.197. a g i huy n Châu c: phía ông giáp huy n Xuân L c (t nh ng Nai) và huy n Xuyên M c; phía Tây giáp huy n Tân Thành; phía Nam giáp th xã Bà R a và huy n Long t; phía B c giáp huy n Long Khánh (t nh ng Nai). Huy n Châu c có 12 ơn v hành chính là th tr n Ngãi Giao, xã Bình Ba, xã Su i Ngh , xã Xuân Sơn, xã Bình Giã, xã Xà Bung, xã Láng L n, xã Qu ng Thành, xã Kim Long, xã Su i Rao, xã á B c, xã Nghĩa Thành. Sau khi i u ch nh a gi i : T nh Bà R a - Vũng Tàu có 7 ơn v hành chính tr c thu c là thành ph Vũng Tàu, th xã Bà R a và các huy n Xuyên M c, Long t, Châu c, Tân Thành, Côn o. i u 2.- U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng T u và Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản