Nghị định số 46-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
84
lượt xem
15
download

Nghị định số 46-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 46-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46-CP Hà n i, ngày 06 tháng 8 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 46-CP NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1996 QUY NNH V VI C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V Y T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T , HÌNH TH C VÀ M C PH T M C A - HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V V SINH; HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 1: Vi ph m các quy nh v v sinh lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Nh ng ngư i làm công vi c liên quan tr c ti p n vi c ch bi n, s n xu t thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút không ch p hành các quy nh v v sinh cá nhân ho c ang m c b nh truy n nhi m, b nh ngoài da ho c không có gi y ch ng nh n ã qua hu n luy n v v sinh an toàn th c phNm. b. Không che y, bao gói các lo i th c ăn chín, các lo i th c phNm ăn ngay và các lo i u ng. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 800.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không b o m các quy nh v sinh hoàn c nh, v sinh d ng c t i các nơi s n xu t, ch bi n, b o qu n, kinh doanh và chuyên ch thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u.
 2. b. Nguyên li u s n xu t, ph gia th c phNm và nư c dùng s n xu t thành phNm lương th c, th c phNm, nư c u ng, rư u và thu c hút không b o m các tiêu chuNn v sinh. c. Không có gi y ch ng nh n an toàn v sinh th c phNm ho c gi y ã h t h n nhưng không xin gi y m i i v i cơ s s n xu t và kinh doanh thành phNm lương th c, th c phNm, nư c u ng, rư u và thu c hút. d. S n xu t, kinh doanh thành phNm lương th c, th c phNm, nư c u ng, rư u và thu c hút ph i bao gói s n nhưng không có nhãn ho c nhãn sai quy nh. e. S n xu t, kinh doanh thành phNm lương th c, th c phNm, nư c u ng, rư u và thu c hút không có ăng ký an toàn v sinh th c phNm. g. Bán l ra th trư ng các lo i nông s n có dư lư ng hoá ch t tr sâu, phân bón hoá h c vư t quá gi i h n cho phép. h. Kinh doanh th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút quá h n dùng ho c không b o m tiêu chuNn v sinh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S d ng ư ng hoá h c, phNm màu và các ph gia khác s d ng trong s n xu t, ch bi n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút ngoài danh m c B Y t cho phép. b. V n chuy n v i m c ích tiêu th ho c kinh doanh các lo i th t gia súc, gia c m b b nh truy n nhi m. c. S n xu t d ng c dùng cho vi c ăn u ng, các lo i bao bì óng gói thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút t các nguyên li u, ph gia m i không có gi y ch ng nh n ki m nghi m c a cơ quan y t có thNm quy n. d. S n xu t, ch bi n thành phNm lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c hút không b o m tiêu chuNn v sinh. e. Bán buôn ra th trư ng các lo i nông s n có dư lư ng hoá ch t tr sâu, phân bón hoá h c vư t quá gi i h n cho phép. 4. Tiêu hu các v t phNm quy nh t i i m g, h kho n 2 và i m a, b, d, e kho n 3 c a i u này. i u 2.- Vi ph m các quy nh v sinh v nư c: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi x rác, x nư c th i, t m gi t và các hành vi khác làm ô nhi m ngu n nư c dùng cho sinh ho t c a nhân dân.
 3. 2. Ph t ti n 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n quy nh v xét nghi m theo dõi ch t lư ng nư c c a nhà máy, xí nghi p cung c p nư c s ch. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Các cơ quan, t ch c, cơ s s n xu t, kinh doanh ch t th i gây ô nhi m ngu n nư c dùng cho sinh ho t c a nhân dân. b. Các nhà máy, xí nghi p cung c p nư c s ch không b o m tiêu chuNn v sinh. 4. Bu c ph i th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và i m a, kho n 3 c a i u này. i u 3. Vi ph m các quy nh v v sinh lao ng: 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không t ch c khám s c kho trư c khi tuy n d ng, không t ch c khám s c kho nh kỳ và khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng ho c không t ch c i u tr cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p. b. Không l p h sơ v sinh xí nghi p, h sơ khám s c kho , h sơ khai báo b nh ngh nghi p và ăng ký ki m tra v sinh lao ng hàng năm ho c theo nh kỳ. c. Không có phương ti n k thu t, y t , phương án t ch c c p c u b o mc p c u nh ng nơi có các y u t nguy hi m, c h i d gây tai n n lao ng. d. Không có bi n pháp kh trùng, kh c nh ng nơi có y u t gây nhi m c, nhi m trùng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có bi n pháp và thi t b x lý hơi c, khí c, khói b i, nư c th i nhi m c, ch t th i công nghi p và các y u t c h i khác vư t tiêu chuNn cho phép. b. Không b o m các quy nh v sinh lao ng v nhi t , Nm, ánh sáng và ti ng n, rung, b i, hơi, khí c và các y u t c h i khác. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S d ng các ch t phóng x hay X-quang không b trí nơi riêng bi t ho c không th c hi n úng các quy nh v an toàn b c x ho c không x lý ch t th i theo quy nh. b. Không b o m các quy nh v sinh lao ng v phóng x và i n t trư ng.
 4. 4. ình ch và bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, 3 c a i u này. i u 4.- Vi ph m các quy nh v v sinh trong xây d ng: 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi c xây d ng, c i t o ho c ưa vào s d ng các công trình không b o m tiêu chuNn v sinh. 2. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 5.- Vi ph m các quy nh khác v v sinh: 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i các cá nhân vi ph m quy nh v phòng và ch ng d ch b nh. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i các hành vi vi ph m các quy nh v v sinh hoàn c nh các cơ quan, b nh vi n, trư ng h c, nhà tr và các nơi công c ng khác. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i cơ quan, t ch c vi ph m quy nh v phòng và ch ng d ch b nh. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh doanh các lo i dùng h c t p, chơi cho tr em gây nh hư ng x u n s c kho c a h c sinh và tr em ho c s n xu t, kinh doanh các lo i chơi tr em thu c danh m c c m s n xu t, kinh doanh. 5. Bu c tiêu hu các v t phNm vi ph m các quy nh t i kho n 4 c a i u này. i u 6.- Vi ph m các quy nh v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m : 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Thông tin, qu ng cáo nh m khuy n khích các bà m có s a, ang cho con bú s d ng các s n phNm thay th s a m . b. Thông tin, qu ng cáo sai s th t vi c s d ng các s n phNm thay th s a m . c. T ng cho các bà m m i sinh con có s a ho c các thành viên trong gia ình h các lo i hàng m u s n phNm nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm ó thay th s a m . d. T ng quà ho c tài tr dư i m i hình th c cho cán b y t các b nh vi n, nhà h sinh ho c các cơ s y t khác nh m qu ng cáo s n phNm thay th s a m . 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi c vi ph m các quy nh v ch t lư ng và nhãn hi u s n phNm thay th s a m .
 5. 3. Bu c tiêu hu i v i các s n phNm thay th s a m không b o m ch t lư ng. i u 7.- Vi ph m các quy nh v ki m d ch y t biên gi i: 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không th c hi n các bi n pháp ch ng chu t trên các phương ti n v n t i bi n khi các phương ti n ó neo t i c ng. b. S d ng gi y ch ng nh n v di t chu t, gi y mi n di t chu t không úng quy nh. c. Các khoang ch ngư i, khoang hàng trên phương ti n v n t i không m b o v sinh và phương ti n v n t i không trang b hoá ch t di t trùng, di t côn trùng và di t chu t. d. S a i ho c gi m o gi y ch ng nh n ki m d ch y t . e. Xu t, nh p khNu ch t th i, v t cũ, phương ti n ã s d ng mà không khai báo v i cơ quan ki m d ch y t , không x lý y t , không có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan ki m d ch y t . g. Phương ti n v n t i nh p c nh không báo tín hi u xin ki m d ch. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 9.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Che d u hi n tr ng v sinh d ch t b nh ph i ki m d ch ho c xoá b hi n trư ng b nh d ch. b. V n chuy n thi hài, hài c t, các s n phNm c bi t như vi trùng, các s n phNm sinh h c, các mô, các cơ quan ho c m t b ph n c a cơ th con ngư i, máu và các thành ph n c a máu qua biên gi i chưa ư c cơ quan ki m d ch y t ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Ch phương ti n v n t i không khai báo theo quy nh v ki m d ch y t v i cơ quan ki m d ch y t ti n hành ki m d ch y t trư c khi xu t c nh ho c nh p c nh. b. i tư ng ph i ki m d ch y t t ch i ki m d ch y t ho c không th c hi n các yêu c u c a cán b ki m d ch y t . c. Tháo nư c d n tàu, v t b rác, ch t th i có m m b nh và các y u t c h i trư c khi cơ quan ki m d ch y t thi hành các bi n pháp x lý v y t . M C B - HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V KHÁM B NH, CH A B NH; HÌNH TH C VÀ M C PH T
 6. i u 8.- Vi ph m các quy nh v s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám b nh, ch a b nh (sau ây g i t t là gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh ): 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Cơ s hành ngh không úng a ch ghi trong gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh , không có bi n hi u theo quy nh. b. Không b o m i u ki n, thi t b k thu t theo quy nh. c. Không th c hi n vi c m s sách th ng kê, không lưu s kê ơn thu c, s thu c c, thu c hư ng th n. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Hành ngh quá kh năng chuyên môn, không úng theo ph m vi ư c quy nh trong gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh . b. Cho ngư i khác s d ng b ng bác sĩ, gi y ch ng nh n chuyên môn, gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh . 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi khám b nh, ch a b nh, kê ơn thu c mà không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh c a cơ quan y t có thNm quy n c p. 4. ình ch hành vi quy nh t i kho n 3 và tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 9.- Vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t : 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Kê ơn thu c không úng b nh nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng ns c kho và tính m ng ngư i b nh. b. Không th c hi n úng quy ch vô khuNn và sát khuNn trong châm c u, tiêm, chích, ph u thu t và các th thu t khác trong khám b nh, ch a b nh. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không th c hi n úng các quy ch , i u l v chuyên môn k thu t y t . b. V a kê ơn, v a bán thu c ngoài cơ s c p c u (tr khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c).
 7. c. S d ng thi t b y t không t ch t lư ng trong khám b nh, ch a b nh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s d ng các phương pháp khám b nh, ch a b nh, các thi t b , dư c phNm không ho c chưa ư c phép c a B Y t . Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh iv i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. i u 10.- Vi ph m các quy nh khác v khám b nh, ch a b nh: 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không tham gia các ho t ng y t v chăm sóc s c kho ban u và tuyên truy n hư ng d n nhân dân b o v s c kho , phòng b nh và ch a b nh theo yêu c u c a cơ quan qu n lý y t a phương. b. Không ch p hành ch báo cáo nh kỳ v i cơ quan y t tr c ti p qu n lý v ho t ng chuyên môn, k thu t c a cơ s . c. Khi phát hi n ngư i b m c các b nh lây truy n qua ư ng sinh d c, b nh AIDS, b nh nghi n ma tuý mà không báo cáo v i cơ quan y t a phương. d. Không th c hi n các bi n pháp qu n lý theo quy nh i v i ngư i b nh m c các b nh truy n nhi m nguy hi m. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không báo cáo v i các cơ s y t c a Nhà nư c khi phát hi n các b nh truy n nhi m ph i ki m d ch, b nh l , nhi m c hàng lo t nhanh chóng gi i quy t h u qu . 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Qu ng cáo không úng v i kh năng chuyên môn và ph m vi hành ngh ư c quy nh trong gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh . b. Không ch p hành l nh huy ng c a cơ quan y t có thNm quy n khi có thiên tai, d ch b nh x y ra. i u 11.- Vi ph m các quy nh v tiêu chuNn và i u ki n i v i hành ngh xoa bóp: 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có bi n hi u phòng xoa bóp. b. Nhân viên hành ngh không mang trang ph c, không eo bi n hi u úng quy nh. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 8. a. Giư ng xoa bóp không b o m tiêu chuNn theo quy nh. b. Không t chuông c p c u. c. Không m b o ánh sáng, v sinh theo quy nh trong phòng xoa bóp. d. Không b o m di n tích, không có vách ngăn theo quy nh trong phòng xoa bóp. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có t thu c c p c u theo quy nh. b. H th ng c a ra vào c a các phòng xoa bóp không b o m theo quy nh. c. Nhân viên xoa bóp không th c hi n úng quy nh chuyên môn k thu t theo quy nh. d. Nhân viên xoa bóp không hành ngh úng nơi quy nh. 4. Hình th c ph t b sung và các bi n pháp khác: a. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c i v i các hành vi quy nh t i kho n 1, 2 và i m a, b kho n 3 c a i u này. b. Tư c quy n s d ng gi y ch ng ch chuyên môn k thu t xoa bóp i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 3 c a i u này. i u 12.- Vi ph m các quy nh v b o hi m y t : 1. Ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi s d ng th b o hi m y t c a ngư i khác ho c s a ch a th b o hi m y t . 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. L i d ng ch c v , quy n h n s d ng th b o hi m y t vì l i ích cá nhân. b. Ch s d ng lao ng không mua ho c gian l n trong h sơ mua th b o hi m y t b t bu c cho ngư i lao ng. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi gian d i trong vi c l p ch ng t và thanh toán chi phí sai quy nh gây thi t h i cho qu b o hi m y t nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . i u 13.- Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. B nhi m HIV/AIDS nhưng không t giác khai báo trong t khai ki m d ch y t khi nh p c nh vào Vi t Nam.
 9. b. Không thông báo ngay cho v ho c ch ng bi t khi bi t mình b nhi m HIV/AIDS. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 800.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Ti t l bí m t v vi c xét nghi m và k t qu xét nghi m cho ngư i khác khi không ư c phép nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng. b. Vi ph m các quy nh v gi bí m t tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i b nhi m HIV/AIDS. Nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng. c. ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng v tên, tu i, a ch , hình nh c a ngư i b nhi m HIV/AIDS mà không ư c s ng ý c a ngư i ó ho c thân nhân ngư i b nhi m HIV/AIDS trong trư ng h p ngư i ó ã ch t. d. T ch i vi c khám b nh, ch a b nh cho ngư i b nhi m HIV/AIDS. e. Ngư i b nhi m HIV/AIDS c tình làm các công vi c không ư c phép làm. g. Ngư i s d ng lao ng không chuy n ngư i b nhi m HIV/AIDS ang làm công vi c thu c danh m c ngư i b nhi m HIV/AIDS không ư c phép làm sang làm vi c khác. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các quy nh v truy n máu, v vô khuNn, sát khuNn và các quy nh khác v chuyên môn x lý nhi m HIV/AIDS. M C C- HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V DƯ C; HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 14.- Vi ph m các quy nh v tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c: 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Kinh doanh thu c không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c (sau ây g i t t là gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c). b. Cho ngư i khác s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c, b ng ho c ch ng ch chuyên môn. c. Ngư i bán thu c không t tiêu chuNn theo quy nh c a B Y t . d. Trang b cơ s v t ch t, k thu t cho vi c s n xu t và kinh doanh thu c không úng theo quy nh c a B Y t . e. Ch nhà thu c v ng m t khi nhà thu c m c a. g. Nhà thu c bán buôn.
 10. 2. Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 c a i u này. i u 15.- Vi ph m quy nh v s n xu t thu c. 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S n xu t thu c không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c. b. S n xu t thu c dùng cho súc v t gi ng v i thu c dùng cho ngư i, nhãn thu c không in ch "dùng cho súc v t". 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S n xu t thu c không úng quy trình ho c không có h sơ theo dõi. b. S n xu t thu c không úng công th c ã ư c duy t. c. S n xu t thu c không có s ăng ký c a cơ quan y t có thNm quy n. d. S n xu t thu c ông dư c b ng dư c li u không t tiêu chuNn ch t lư ng. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S n xu t thu c kém phNm ch t (không t tiêu chuNn ch t lư ng). b. S n xu t thu c tân dư c b ng nguyên li u chưa ư c ki m nghi m. 4. Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. 5. Bu c tiêu hu thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, c, d và kho n 2 kho n 3 c a i u này. i u 16. Vi ph m các quy nh v b o qu n thu c và nguyên li u làm thu c: Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không áp ng các yêu c u k thu t b o qu n b o m an toàn ch t lư ng c a thu c và nguyên li u làm thu c. b. Không có h sơ k thu t và s sách ghi chép xu t thu c, nh p thu c và nguyên li u làm thu c úng quy nh.
 11. i u 17.- Vi ph m các quy nh v kinh doanh, xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c: 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Bán nh m thu c nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng. b. Bán các lo i thu c ch ư c bán theo ơn c a bác sĩ mà không có ơn ho c không theo ơn. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Kinh doanh nguyên li u s n xu t thu c tân dư c không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c. b. Kinh doanh thu c không rõ ngu n g c s n xu t, không còn nguyên bao bì xu t x . c. Kinh doanh thu c ngoài danh m c ã ư c B Y t cho phép lưu hành, thu c không có s ăng ký. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Kinh doanh thu c kém phNm ch t (không t tiêu chuNn ch t lư ng) ho c thu c quá h n dùng. b. Nh p khNu thu c, ho c nguyên li u làm thu c không còn nguyên bao bì xu t x . 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Xu t khNu, nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c ngoài danh m c B Y t quy nh. b. Nh p khNu thu c ho c nguyên li u làm thu c ã b nư c s n xu t công b c m lưu hành trên th trư ng. 5. Bu c tiêu hu thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, kho n 4 c a i u này. 6. T ch thu thu c, nguyên li u làm thu c i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. 7. Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 4 c a i u này n u có tình ti t tăng n ng.
 12. i u 18.- Vi ph m các quy nh v thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, thu c phóng x : 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i hành vi kê ơn và s d ng thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, thu c phóng x không úng quy nh c a B Y t nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i các hành vi s n xu t, pha ch , b o qu n, kinh doanh thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, thu c phóng x không úng quy nh c a B Y t . 3. Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này. 4. i v i các hành vi vi ph m các quy nh v s n xu t, kinh doanh thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n n u có các y u t c u thành t i ph m thì chuy n h sơ, tang v t, phương ti n vi ph m sang cơ quan i u tra d truy c u trách nhi m hình s . i u 19.- Vi ph m các quy nh v thông tin, qu ng cáo thu c và nhãn thu c: 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Thông tin, qu ng cáo không úng v i tính năng, tác d ng c a thu c. b. Thông tin qu ng cáo v thu c không có gi y phép c a cơ quan y t có thNm quy n. c. S d ng nhãn thu c không ư c cơ quan y t có thNm quy n duy t ho c in nhãn thu c không úng m u ã ư c duy t. d. M o nhãn c a m t th thu c khác ang lưu hành trên th trư ng ã ư c ăng ký. e. Không in nhãn thu c b ng ti ng Vi t i v i thu c s n xu t trong nư c ho c không in tên và a ch c a nhà s n xu t. g. Không in th i h n dùng thu c. 2. T ch thu nhãn thu c, thu c m o nhãn i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c, d, e kho n 1 c a i u này; 3. Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 1 c a i u này n u có tình ti t tăng n ng. i u 20.- Hành vi s n xu t, buôn bán thu c gi : Khi phát hi n hành vi s n xu t, buôn bán thu c gi , ngư i có thNm quy n x lý ph i l p biên b n, t m thu gi tang v t và phương ti n vi ph m, gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh dư c, gi y phép thành l p và gi y phép kinh doanh, sau
 13. ó chuy n h sơ và tang v t, phương ti n vi ph m sang cơ quan i u tra truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 21.- Vi ph m các quy nh v m phNm: 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Kinh doanh và s n xu t m phNm không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh do cơ quan y t có thNm quy n c p. b. Trang b cơ s v t ch t không úng các quy nh c a B Y t . c. M o nhãn ho c không ăng ký nhãn hi u m phNm. d. S d ng nhãn m phNm không ư c cơ quan y t có thNm quy n duy t ho c in nhãn không úng m u ã ư c duy t. e. Không ghi trên nhãn m phNm ngày s n xu t ho c h n dùng và các thông tin v m phNm: thành ph n, cách s d ng, cách b o qu n theo quy nh c a B Y t . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh doanh các lo i xà phòng, kem ánh răng, ph n rôm và dùng cá nhân không b o m tiêu chuNn v sinh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 8.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S n xu t m phNm không có s ăng ký c a cơ quan y t có thNm quy n c p. b. S n xu t m phNm b ng nguyên li u chưa ư c ki m nghi m. c. S n xu t m phNm không úng công th c ã ư c duy t. d. Không áp ng các yêu c u k thu t b o m an toàn ch t lư ng m phNm. e. Kinh doanh m phNm không rõ ngu n g c s n xu t, không t tiêu chuNn ch t lư ng, quá h n dùng ho c m phNm ã b nư c s n xu t công b c m lưu hành trên th trư ng. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S n xu t m phNm không t tiêu chuNn ch t lư ng. b. Nh p khNu m phNm ho c nguyên li u s n xu t m phNm ã b nư c s n xu t công b c m lưu hành trên th trư ng. c. Nh p khNu, kinh doanh m phNm không còn nguyên v n bao bì xu t x .
 14. 5. Bu c tiêu hu m phNm i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, c, d, e kho n 2, kho n 3 và i m a, b kho n 4 c a i u này. Chương 2: TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 22.- ThNm quy n x ph t c a Thanh tra Nhà nư c v y t : 1. Thanh tra viên v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c trong khi thi hành công v trong ph m vi ch c năng c a mình có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 200.000 ng, t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng và áp d ng các bi n pháp x lý khác quy nh t i các i m a, b, d kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính tr bi n pháp bu c b i thư ng thi t h i. 2. Chánh thanh tra S Y t có quy n ph t ti n n 10.000.000 ng, tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh theo thNm quy n; ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ngh cơ quan có thNm quy n tư c quy n s d ng gi y phép thành l p doanh nghi p, công ty, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh dư i v n pháp nh và áp d ng các bi n pháp x lý khác theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 3. Chánh thanh tra B y t có quy n ph t ti n n 20.000.000 ng, tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh theo thNm quy n; ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ngh cơ quan có thNm quy n tư c quy n s d ng gi y phép thành l p doanh nghi p, công ty, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh dư i v n pháp nh và áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp x lý khác quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 23.- ThNm quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân các c p: 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n c nh cáo, ph t ti n n 200.000 ng, t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng, bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra n 500.000 ng, ình ch ho t ng gây ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh, tiêu hu nh ng v t phNm c h i gây nh hư ng cho s c kho con ngư i. 2. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n c nh cáo, ph t ti n n 10.000.000 ng, quy t nh vi c áp d ng các hình th c ph t b sung, các bi n pháp quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính tr trư ng h p tư c quy n s d ng gi y phép do cơ quan nhà nư c c p trên c p thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ngh cơ quan Nhà nư c c p có thNm quy n thu h i gi y phép. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n c nh cáo, ph t ti n n 100.000.000 ng, áp d ng các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính tr trư ng h p tư c quy n s d ng gi y phép do cơ quan Nhà nư c c p trên
 15. c p, thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i gi y phép. i u 24.- ThNm quy n x ph t c a các cơ quan khác: 1. Ngoài nh ng ngư i quy nh t i i u 22, 23 c a Ngh này, nh ng ngư i có thNm quy n x ph t theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính mà phát hi n các hành vi vi ph m hành chính quy nh trong Ngh nh này thu c lĩnh v c và a bàn qu n lý c a mình thì có quy n x ph t như ph i th c hi n úng các quy nh t i các i u 46, 47, 48 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x lý c a nhi u cơ quan thì vi c x lý do cơ quan th lý u tiên th c hi n. Chương 3: TH T C, NGUYÊN T C VÀ BI N PHÁP X PH T i u 25.- C nh cáo: 1. C nh cáo ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m hành chính nh , l n u, có tình ti t gi m nh . 2. Vi c quy t nh x ph t c nh cáo ư c th c hi n b ng văn b n, khi xét th y c n thi t, cơ quan có thNm quy n x ph t thông báo quy t nh x ph t n chính quy n a phương ho c cơ quan, t ch c, nơi ngư i vi ph m cư trú ho c công tác. i u 26.- Th t c, bi n pháp phát tri n: 1. Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ph i k p th i l p biên b n, tr trư ng h p x lý theo th t c ơn gi n. N i dung biên b n và th t c l p biên b n theo quy nh t i i u 47 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày l p biên b n, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t và ghi rõ cho cơ quan ngư i vi ph m bi t i u kho n, tên văn b n pháp lu t mà h ã vi ph m, m c trách nhi m, hình th c x ph t áp d ng i v i hành vi c a h theo quy nh t i i u 48 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. B Y t quy nh th ng nh t m u biên b n, m u quy t nh x ph t phù h p v i t ng lĩnh v c qu n lý v y t . B Tài chính quy nh th ng nh t m u biên lai, phát hành và qu n lý biên lai thu ti n ph t. 3. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t b ph t ti n u ph i n p ti n ph t t i nơi ghi trong quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t. Ngư i ra quy t nh x ph t không ư c thu ti n ph t tr c ti p t i ch .
 16. 4. Trong th i h n 5 ngày k t ngày ư c giao quy t nh x ph t mà t ch c ho c cá nhân b x ph t vi ph m hành chính c tình không ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch ch p hành theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Các cơ quan, t ch c ho c i di n h p pháp c a ngư i b x ph t có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh các bi n pháp cư ng ch c a cơ quan ã ra quy t nh x ph t. i u 27.- Tư c quy n s d ng gi y phép và thu h i gi y phép: 1. Gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh , gi y phép kinh doanh do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p cho cá nhân ho c t ch c ho t ng kinh doanh u có th b tư c quy n s d ng n u vi ph m các quy nh có liên quan tr c ti p n vi c s d ng gi y phép ó. 2. Chánh thanh tra nhà nư c chuyên ngành v y t (thanh tra v sinh, khám b nh, ch a b nh, và dư c) có quy n tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh và ngh các cơ quan có thNm quy n c p gi y phép thành l p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. a. i v i các vi ph m xét th y v n có th cho ti p t c hành ngh ư c thì tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh có th i h n. b. i v i các vi ph m nghiêm tr ng, xét th y không th ti p t c hành ngh ư c thì tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh không th i h n. c. Ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n c p gi y phép thành l p, gi y phép kinh doanh ph i thu h i trong các trư ng h p sau: - Gi y phép ư c c p không úng thNm quy n. - Gi y phép có n i dung trái v i quy nh pháp lu t. i u 28.- Th t c áp d ng các bi n pháp hành chính khác: 1. Cơ quan Nhà nư c, ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i i u 22, 23, 24 c a Ngh nh này khi quy t nh áp d ng các bi n pháp hành chính khác ph i căn c vào quy nh c a pháp lu t và m c thi t h i th c t do hành vi vi ph m hành chính ó gây ra. 2. Trư ng h p v t phNm có th gây h i cho s c kho con ngư i b bu c tiêu hu là các lo i th c phNm c n ph i tiêu hu ngay, khi thi hành ph i l p biên b n có ch ký c a ngư i b ph t, ngư i ra quy t nh x ph t và ngư i làm ch ng. Trư ng h p v t phNm có th gây h i cho s c kho con ngư i b bu c tiêu huy nhưng chưa c n tiêu hu ngay thì ph i niêm phong tang v t và thành l p h i ng x lý hu b . i u 29.- Nguyên t c áp d ng các hình th c x ph t:
 17. 1. Ngoài hình th c x ph t chính là c nh cáo ho c ph t ti n, có th kèm theo các hình th c x ph t b sung và áp d ng nh ng bi n pháp hành chính khác theo quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Hình th c x ph t hành chính có th ư c áp d ng c l p, hình th c x ph t b sung và vi c áp d ng các bi n pháp hành chính khác không th áp d ng c l p mà ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. 3. Khi x ph t b ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó; N u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; N u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên cao hơn nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. 4. T ch c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t, ng th i ti n hành xác nh l i c a ngư i thu c t ch c c a mình tr c ti p gây ra vi ph m hành chính trong khi thi hành công v ư c giao truy c u trách nhi m k lu t và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M, KHI U N I VÀ T CÁO i u 30.- Khen thư ng: T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c cung c p thông tin, phát hi n, ngăn ch n, x lý vi ph m hành chính v y t ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 31. X lý vi ph m: T ch c và cá nhân có thNm quy n x ph t mà vi ph m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i cho cá nhân, t ch c thì ph i b i thư ng. i u 32.- Xem xét l i các quy t nh x ph t khi có khi u n i: 1. Chánh thanh tra s y t xem xét l i quy t nh x ph t c a thanh tra viên y t c p s khi t ch c và cá nhân b x ph t có khi u n i. 2. Chánh thanh tra B Y t xem xét l i quy t nh x ph t c a Chánh thanh tra S , thanh tra viên y t c p B khi t ch c và cá nhân b x ph t có khi u n i. i u 33.- Th t c gi i quy t khi u n i và t cáo: 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i v i ngư i ra quy t nh x ph t trong th i h n 10 ngày. 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i, ngư i ra quy t nh x ph t có trách nhi m gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i.
 18. Trong trư ng h p không ng ý v i quy t nh gi i quy t ó thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh x ph t ó trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i, th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p c a ngư i ã ra quy t nh x ph t có trách nhi m gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i có khi u n i. Khi u n i i v i gi i quy t khi u n i c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh thanh tra B Y t ph i g i cho B trư ng B Y t . Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i, B trư ng B Y t có trách nhi m xem xét, k t lu n và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c tr l i, ngư i ra quy t nh gi i quy t khi u n i ph i th c hi n quy t nh c a B trư ng B Y t . Trong trư ng h p ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không ng ý v i k t lu n c a B trư ng B Y t thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n khi u n i lên T ng Thanh tra Nhà nư c. Trong th i h n 45 ngày, k t nh n ư c khi u n i, T ng thanh tra Nhà nư c xem xét và quy t nh v khi u n i. Quy t nh c a T ng thanh tra Nhà nư c là quy t nh cu i cùng. 3. Vi c khi u n i x ph t vi ph m hành chính không làm ình ch thi hành quy t nh x ph t. 4. Trong trư ng h p ngư i gi i quy t khi u n i ra quy t nh thay i hình th c, m c , bi n pháp x ph t, hu quy t nh x ph t thì có th quy t nh vi c b i thư ng, b i hoàn thi t h i tr c ti p (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v quy t nh b i thư ng, b i hoàn thì h có th yêu c u toà án gi i quy t theo th t c t t ng dân s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 34.- Ph m vi áp d ng Ngh nh: Ngh nh áp d ng cho t t c cá nhân, t ch c, k c cá nhân, t ch c nư c ngoài, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 35.- Hi u l c pháp lý Ngh nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Ngh nh s 341/H BT ngày 22 tháng 9 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . i u 36.- Trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh:
 19. 1. B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. B trư ng B Tài chính và B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n và qu n lý vi c s d ng ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . i u 37.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản