Nghị định số 48/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds1

Nghị định số 48/2009/NĐ-CP quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 48/2009/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- c l p – T do – H nh phúc
--------------
S : 48/2009/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2009
NGHN NNH

QUY NNH V CÁC BI N PHÁP B O M BÌNH NG GI I

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Bình ng gi i ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp,

NGHN NNH:

Chương 1.

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành kho n 5 i u 11, kho n 2 i u 12, kho n 3 i u 13, kho n 4
và kho n 5 i u 14, kho n 3 i u 17, i u 19, i u 21, i u 23, i u 24, i m e và i m g kho n 2
i u 32 Lu t Bình ng gi i v :

1. Thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i.

2. L ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t.

3. Các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i; chính sách h tr n cán b , công ch c, viên ch c; h tr
ho t ng bình ng gi i t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và vùng có i u ki n
kinh t - xã h i c bi t khó khăn.

4. Ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i

i u 2. i tư ng áp d ng

Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p,
t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân
dân, gia ình và công dân Vi t Nam; cơ quan, t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, cá
nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, cá nhân).

Chương 2.

THÔNG TIN, GIÁO D C, TRUY N THÔNG V GI I VÀ BÌNH NG GI I

i u 3. Yêu c u i v i thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i

1. N i dung, hình th c thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i ph i b o m các
yêu c u sau ây:
a) Phù h p v i các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i ư c quy nh t i i u 6 Lu t Bình ng gi i;

b) nh hư ng, khuy n khích th c hi n bình ng gi i trong các lĩnh v c c a i s ng xã h i và gia
ình;

c) Không mang nh ki n gi i, không t o ra nh ki n gi i; lo i b m i s phân bi t i x v gi i;

2. Ngư i làm công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i ph i có ki n th c v
gi i và bình ng gi i.

i u 4. N i dung thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i

1. Chính sách, pháp lu t v bình ng gi i.

2. Ki n th c, thông tin, s li u v gi i và bình ng gi i.

3. Tác h i c a nh ki n gi i, phân bi t i x v gi i; công tác u tranh, phòng ng a, x lý vi ph m
pháp lu t v bình ng gi i.

4. Bi n pháp, kinh nghi m t t, mô hình, i n hình tiên ti n trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t
v bình ng gi i, u tranh xóa b phân bi t i x v gi i và nh ki n gi i.

5. Các n i dung khác có liên quan n gi i và bình ng gi i.

i u 5. Hình th c thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i

1. Hình th c thông tin, truy n thông v gi i và bình ng gi i:

a) Thông qua báo cáo viên, tuyên truy n viên;

b) Thông qua các phương ti n thông tin i chúng, internet, loa truy n thanh cơ s ;

c) Phát hành các n phNm, tài li u tuyên truy n;

d) Thông qua các lo i hình văn hóa truy n th ng, văn hóa qu n chúng, sáng tác văn h c, ngh thu t,
sinh ho t c ng ng;

) Thông qua vi c t ch c thi tìm hi u pháp lu t;

e) Thông qua sinh ho t c a các lo i hình câu l c b ;

g) L ng ghép trong ho t ng c a các t ch c, cá nhân, gia ình và xã h i;

h) Các hình th c thông tin, truy n thông khác.

2. Hình th c giáo d c v gi i và bình ng gi i

a) ưa n i dung v gi i và bình ng gi i vào các chương trình giáo d c trong nhà trư ng, cơ s giáo
d c khác c a h th ng giáo d c qu c dân, c a cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -
xã h i, các t ch c khác, l c lư ng vũ trang nhân dân phù h p v i t ng c p h c và trình ào t o;

b) L ng ghép n i dung v gi i, bình ng gi i trong các ho t ng ngoài gi lên l p;

c) Các hình th c giáo d c khác
i u 6. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong thông tin, giáo d c, truy n thông v
gi i và bình ng gi i

1. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các c p và các cơ quan, t ch c khác, trong ph m vi
ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, th c hi n thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c ki n
th c v gi i, chính sách, pháp lu t v bình ng gi i quy nh t i i u 3, i u 4, i u 5, i u 6, i u
7 và i u 11 Ngh nh s 70/2008/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t
thi hành m t s i u c a Lu t Bình ng gi i (sau ây g i chung là Ngh nh s 70/2008/N -CP).

2. B Lao ng – Thương binh và Xã h i:

a) Ch trì, ph i h p v i Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam và các B , ngành khác có liên
quan xây d ng b tài li u ngu n v gi i và bình ng gi i; xây d ng, b i dư ng i ngũ tuyên truy n
viên v gi i và bình ng gi i;

b) Ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n
Vi t Nam và các t ch c thành viên khác c a M t tr n th c hi n thông tin, giáo d c, truy n thông v
gi i và bình ng gi i theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 15, kho n 4 i u 16 Ngh nh s
70/2008/N -CP và các quy nh t i Ngh nh này.

3. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i b i dư ng báo cáo viên
pháp lu t c p trung ương ki n th c v gi i và chính sách, pháp lu t v bình ng gi i.

4. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các
B , ngành khác có liên quan b i dư ng ki n th c, pháp lu t v gi i và bình ng gi i cho nh ng ngư i
làm công tác thông tin, truy n thông.

5. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B N i v và các B , ngành khác
có liên quan rà soát chương trình, tài li u gi ng d y lo i b nh ng ki n th c, thông tin, hình nh th
hi n nh ki n gi i; nh kỳ t ch c t p hu n ki n th c v gi i, chính sách, pháp lu t v bình ng gi i
cho i ngũ giáo viên thu c h th ng cơ s ào t o c a t ng ngành.

6. y ban nhân dân các c p ch o, hư ng d n và t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c v gi i,
chính sách, pháp lu t v bình ng gi i cho cán b , nhân dân a phương; ch o các cơ quan thông
tin, tuyên truy n a phương dành th i lư ng thích h p cho vi c thông tin, tuyên truy n v gi i và
bình ng gi i trên các phương ti n thông tin i chúng; ch o cơ quan tư pháp a phương ch trì,
ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan b i dư ng ki n th c v gi i và chính sách, pháp lu t v
bình ng gi i cho báo cáo viên pháp lu t c p t nh, c p huy n và tuyên truy n viên pháp lu t c p cơ s .

7. Nhà trư ng, cơ s giáo d c khác c a h th ng giáo d c qu c dân, c a cơ quan nhà nư c, t ch c
chính tr , t ch c chính tr - xã h i, các t ch c khác, l c lư ng vũ trang nhân dân có trách nhi m th c
hi n chương trình giáo d c l ng ghép ki n th c v gi i và bình ng gi i; nghiên c u, xu t v i cơ
quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung các chương trình giáo d c v gi i ho c l ng ghép ki n
th c v gi i và bình ng gi i phù h p v i yêu c u c a t ng c p h c, trình ào t o và nhu c u c a
ngư i h c.

8. Các cơ quan thông tin i chúng, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m dành
th i lư ng tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v bình
ng gi i; ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xây d ng chuyên trang, chuyên
m c, tin, bài v bình ng gi i; gi i thi u mô hình, i n hình tiên ti n, ngư i t t, vi c t t trong vi c
th c hi n bình ng gi i; phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t v bình ng gi i.

9. Các t ch c kinh t , t ch c xã h i th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n ki n th c v gi i, chính
sách, pháp lu t v bình ng gi i trong ph m vi trách nhi m c a mình.

10. Công dân Vi t Nam có trách nhi m h c t p nâng cao hi u bi t, nh n th c v gi i và bình ng gi i;
tham gia tuyên truy n, giáo d c, v n ng thành viên gia ình th c hi n chính sách, pháp lu t v bình
ng gi i.
Chương 3.

L NG GHÉP V N BÌNH NG GI I TRONG XÂY D NG VĂN B N
QUY PH M PHÁP LU T

i u 7. Yêu c u và ph m vi l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m
pháp lu t

1. B o m các nguyên t c cơ b n v bình ng gi i trong n i dung, trình t , th t c so n th o, ban
hành, rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy
ph m pháp lu t và Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân
dân.

2. L ng ghép v n bình ng gi i ư c áp d ng i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t
ư c xác nh có n i dung liên quan n bình ng gi i ho c có v n b t bình ng gi i, phân bi t
i x v gi i trong ph m vi i u ch nh c a văn b n.

i u 8. N i dung l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t

Trong ph m vi i u ch nh c a văn b n quy ph m pháp lu t:

1. Xác nh n i dung liên quan nv n bình ng gi i ho c v n b t bình ng gi i, phân bi t i
x v gi i.

2. Quy nh các bi n pháp c n thi t th c hi n bình ng gi i ho c gi i quy t v n b t bình
ng gi i, phân bi t i x v gi i; d báo tác ng c a các quy nh ó i v i nam và n sau khi
ư c ban hành.

3. Xác nh ngu n nhân l c, tài chính c n thi t tri n khai các bi n pháp th c hi n bình ng gi i
ho c gi i quy t v n b t bình ng gi i, phân bi t i x v gi i.

i u 9. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ngh , ki n ngh xây d ng văn
b n quy ph m pháp lu t

1. Trong trư ng h p xác nh có n i dung liên quan n bình ng gi i ho c v n b t bình ng gi i,
phân bi t i x v gi i trong ph m vi i u ch nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, cơ quan, t ch c,
cá nhân ngh , ki n ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m d ki n nh ng chính
sách và bi n pháp th c hi n bình ng gi i ho c gi i quy t v n b t bình ng gi i, phân bi t
i x v gi i trong b n thuy t minh ngh , ki n ngh xây d ng văn b n.

2. Trong trư ng h p ngh , ki n ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c ch p nh n, nhưng
cơ quan, t ch c, cá nhân ngh , ki n ngh không ư c phân công ch trì so n th o văn b n thì cơ
quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m cung c p các tài li u có liên quan n v n bình ng gi i, b t
bình ng gi i, phân bi t i x v gi i cho cơ quan ch trì so n th o khi ư c yêu c u.

i u 10. Trách nhi m c a cơ quan ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t

Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung liên quan n bình ng gi i ho c
có v n b t bình ng gi i, phân bi t i x v gi i, cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m:

1. Th c hi n l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo các n i
dung quy nh t i i u 8 Ngh nh này.

2. B o m s tham gia c a i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i và H i Liên hi p Ph
n Vi t Nam trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t.
3. Tham v n, l y ý ki n chuyên gia v gi i, các cá nhân, t ch c có liên quan ho c ch u s tác ng
tr c ti p c a văn b n quy ph m pháp lu t; t ng h p và nghiên c u, ti p thu các ý ki n góp ý.

4. Th hi n trong t trình trình cơ quan có thNm quy n v d th o văn b n quy ph m pháp lu t n i
dung l ng ghép v n bình ng gi i; các ph l c thông tin, s li u v gi i liên quan n d th o văn
b n (n u có); báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n c a các i tư ng quy nh t i kho n 3 i u này và ý
ki n ph n bi n xã h i c a H i Liên hi p Ph n Vi t Nam v chính sách, pháp lu t v bình ng gi i.

i u 11. Trách nhi m c a cơ quan th m nh văn b n quy ph m pháp lu t i v i vi c ánh giá
l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t

1. Th c hi n ánh giá vi c l ng ghép v n bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp
lu t theo các n i dung quy nh t i kho n 3 i u 21 Lu t Bình ng gi i ng th i v i vi c thNm nh
văn b n quy ph m pháp lu t.

2. ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i ph i h p ánh giá l ng ghép v n bình ng
gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t.

i u 12. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v bình ng gi i i v i vi c l ng ghép v n
bình ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t

1. C i di n tham gia Ban so n th o, T biên t p ho c óng góp ý ki n i v i d th o văn b n quy
ph m pháp lu t theo yêu c u c a cơ quan ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t.

2. Có ý ki n ánh giá b ng văn b n v vi c l ng ghép v n bình ng gi i ho c c i di n tham gia
H i ng thNm nh theo yêu c u c a cơ quan thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t.

i u 13. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B trong vi c rà soát, h th ng hóa văn b n quy
ph m pháp lu t nh m b o m bình ng gi i

B , cơ quan ngang B có trách nhi m rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi
ngành, lĩnh v c ph trách; n u xác nh có v n liên quan n bình ng gi i ho c có v n bình
ng gi i, phân bi t i x v gi i thì theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm
quy n s a i, b sung, thay th , bãi b văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n bình ng gi i ho c
gi i quy t v n b t bình ng gi i, phân bi t i x v gi i.

Chương 4.

CÁC BI N PHÁP THÚC Y BÌNH NG GI I; CHÍNH SÁCH H TR
N CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C; H TR HO T NG BÌNH
NG GI I T I VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG NG BÀO DÂN T C
THI U S VÀ VÙNG CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I C BI T KHÓ
KHĂN

i u 14. Các bi n pháp thúc y bình ng gi i

1. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i là bi n pháp nh m b o m bình ng gi i th c ch t, do Qu c
h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph ban hành trong trư ng h p có s chênh l ch l n gi a nam
và n v v trí, vai trò, i u ki n, cơ h i phát huy năng l c và th hư ng thành qu c a s phát tri n mà
vi c áp d ng các quy nh như nhau gi a nam và n không làm gi m ư c s chênh l ch này. Bi n
pháp thúc Ny bình ng gi i ư c th c hi n trong m t th i gian nh t nh và ch m d t khi m c ích
bình ng gi i ã t ư c.

2. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i bao g m:
a) Quy nh t l nam, n ho c b o m t l n thích áng tham gia, th hư ng trong các lĩnh v c c a
i s ng xã h i;

b) ào t o, b i dư ng nâng cao trình năng l c cho n ho c nam b o m t tiêu chuNn
chuyên môn và các tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t;

c) H tr , t o i u ki n, cơ h i cho n ho c nam tăng cư ng s chia s gi a n và nam trong công
vi c gia ình và xã h i phù h p v i m c tiêu bình ng gi i;

d) Quy nh tiêu chuNn, i u ki n c thù cho n ho c nam th c hi n chính sách ưu tiên trong t ng
lĩnh v c c th ;

) Quy nh n ư c quy n l a ch n và vi c ưu tiên n trong trư ng h p n có i u ki n, tiêu
chuNn như nam b o m bình ng gi i.

i u 15. ngh , ki n ngh ban hành quy nh v các bi n pháp thúc y bình ng gi i

1. Quy nh v các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m
pháp lu t.

2. B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh Chính
ph ban hành quy nh v các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i theo thNm quy n; ngh Chính ph
Chính ph trình Qu c h i ho c y ban Thư ng v Qu c h i ban hành quy nh v các bi n pháp
thúc Ny bình ng gi i theo thNm quy n.

3. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n có th
ngh Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph ban hành quy nh v các bi n pháp thúc Ny
bình ng gi i theo thNm quy n.

4. Các cơ quan, t ch c khác, cá nhân có th ngh , ki n ngh Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i,
Chính ph ban hành quy nh v các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i theo thNm quy n.

5. Trình t , th t c ngh , ki n ngh cơ quan có thNm quy n ban hành quy nh v các bi n pháp thúc
Ny bình ng gi i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.

6. H p ng ngh ban hành quy nh v các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i g m các n i dung sau
ây:

a) Tác ng c a các quy nh pháp lu t hi n hành i v i nam, n và s chênh l ch, b t bình ng gi i,
phân bi t i x v gi i trên th c t .

b) N i dung c a bi n pháp thúc Ny bình ng gi i;

c) D báo tác ng c a bi n pháp i v i n và nam sau khi ư c ban hành;

d) Xác nh ngu n nhân l c, tài chính c n thi t tri n khai các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i.

i u 16. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c trong vi c xây d ng, trình ban hành, hư ng d n và
t ch c th c hi n các quy nh v bi n pháp thúc y bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr ,
kinh t , lao ng, giáo d c và ào t o

Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c trong vi c xây d ng, trình ban hành, hư ng d n và t ch c th c
hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i quy nh t i i m g kho n 1 i u 19 Lu t Bình ng gi i:

1. B N i v ch trì, ph i h p các B , ngành có liên quan:
a) Xây d ng, trình Chính ph Chính ph trình Qu c h i v t l n ng c i bi u Qu c h i, i
bi u H i ng nhân dân phù h p v i m c tiêu bình ng gi i trong nhi m kỳ k ti p, b o m bình
ng gi i trong quy trình hi p thương. Vi c trình Chính ph ph i ư c th c hi n ch m nh t là sáu
tháng trư c ngày b u c i bi u Qu c h i ho c i bi u H i ng nhân dân và ph i có s tham gia ý
ki n b ng văn b n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t
Nam;

b) Xây d ng, trình Chính ph ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n quy nh v quy ho ch, t o
ngu n cán b n ; quy nh t l n thích áng b nhi m các ch c danh trong các cơ quan nhà nư c;
quy nh t l n cán b lãnh o ch ch t trong các cơ quan, t ch c có t 30% lao ng n tr lên
phù h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng gi i; quy nh t l nam, n thích h p, n ư c quy n l a
ch n ho c ưu tiên n khi n t tiêu chuNn như nam trong tuy n d ng, quy ho ch, ào t o, b i dư ng,
b nhi m;

c) Rà soát, ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, hư ng d n và t ch c th c hi n quy nh
v tu i b nhi m, ào t o, b i dư ng n cán b , công ch c, viên ch c b o m bình ng gi a nam
và n ; l ng ghép ki n th c v gi i và bình ng gi i trong ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công
ch c, viên ch c.

2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư,
B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành khác có liên quan xây
d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n:

a) Các quy nh ưu ãi v thu và tài chính cho doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n ;

b) Các quy nh h tr tín d ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư cho lao ng n khu v c nông
thôn.

3. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giáo d c và ào t o
và các B , ngành khác có liên quan xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t
ch c th c hi n:

a) Quy nh t l lao ng nam, n ư c tuy n d ng phù h p v i t ng lo i lao ng theo ngành, ngh ;
quy nh n ư c quy n l a ch n ho c ưu tiên n trong tuy n d ng khi n có i u ki n, tiêu chuNn
như nam;

b) Quy nh vi c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cho lao ng n ;

c) Quy nh h tr d y ngh cho lao ng n khu v c nông thôn;

d) Quy nh trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng trong vi c t o i u ki n v sinh an toàn lao ng
cho lao ng n trong m t s ngh , công vi c n ng nh c, nguy hi m ho c ti p xúc v i các ch t c
h i;

) Quy nh vi c khuy n khích các cơ quan, t ch c h tr lao ng n khi tham gia ào t o, b i
dư ng mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i; t o i u ki n cho lao ng nam ngh hư ng nguyên
lương và ph c p khi v sinh con.

4. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành khác có liên quan xây d ng, trình cơ
quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n quy nh t l nam, n thích h p, n
ư c quy n l a ch n ho c ưu tiên n khi n có i u ki n, tiêu chuNn như nam trong h c t p, ào
t o, b i dư ng.

i u 17. Ch m d t th c hi n các bi n pháp thúc y bình ng gi i
1. Bi n pháp thúc Ny bình ng gi i ư c ch m d t th c hi n khi có căn c xác nh r ng các
i u ki n kinh t , văn hóa, xã h i t o ra s chênh l ch l n gi a nam và n ã thay i d n n vi c
th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i không còn c n thi t.

2. Trên cơ s rà soát, ánh giá các quy nh pháp lu t hi n hành và th c ti n thi hành, i chi u v i
m c tiêu bình ng gi i và i u ki n kinh t , văn hóa, xã h i c th , các cơ quan, t ch c cá nhân ư c
quy nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 15 Ngh nh này có trách nhi m ngh cơ quan có
thNm quy n quy t nh ch m d t th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i.

3. Trình t , th t c s a i, b sung, h y b văn b n quy ph m pháp lu t ch m d t th c hi n bi n
pháp thúc Ny bình ng gi i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m
pháp lu t.

4. H sơ ngh s a i, b sung, h y b văn b n quy ph m pháp lu t ch m d t th c hi n bi n
pháp thúc Ny bình ng gi i ph i có các n i dung sau ây:

a) Báo cáo phân tích, ánh giá vi c th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i và m c bình ng
gi i ã t ư c, có ý ki n tham v n c a các chuyên gia và i tư ng ch u s tác ng tr c ti p trong
lĩnh v c liên quan;

b) Thuy t minh v s c n thi t ch m d t th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i;

c) Ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan, t ch c h u quan, ý ki n ph n bi n xã h i c a H i Liên hi p
Ph n Vi t Nam, ý ki n ánh giá c a cơ quan thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t và cơ quan qu n
lý nhà nư c v bình ng gi i i v i vi c ch m d t th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i.

Trong trư ng h p các cơ quan, t ch c, cá nhân ngh y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i ch m
d t th c hi n bi n pháp thúc Ny bình ng gi i theo thNm quy n thì ph i có ý ki n b ng văn b n c a
Chính ph .

i u 18. Trách nhi m xây d ng, trình cơ quan có th m quy n ban hành, hư ng d n và t ch c
th c hi n các quy nh v h tr n cán b , công ch c, viên ch c khi tham gia ào t o, b i dư ng
mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i

B N i v ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B
Tài chính và các B , ngành khác có liên quan xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng
d n và t ch c th c hi n quy nh h tr n cán b , công ch c, viên ch c khi tham gia ào t o, b i
dư ng mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i, c th :

1. Quy nh các hình th c ào t o linh ho t, phù h p v i i u ki n, hoàn c nh c a n cán b , công
ch c, viên ch c ang nuôi con nh .

2. Quy nh h tr b ng ti n; t o i u ki n v nơi , nơi g i tr , trư ng m m non khi n cán b , công
ch c, viên ch c mang theo con n cơ s ào t o, b i dư ng.

i u 19. Trách nhi m xây d ng, trình cơ quan có th m quy n ban hành, hư ng d n và t ch c
th c hi n các quy nh v h tr ho t ng bình ng gi i t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào
dân t c thi u s và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn

1. B Y t ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính và các B , ngành
khác có liên quan xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n
chính sách b o hi m y t và các chính sách h tr khác liên quan n chăm sóc s c kh e cho ph n
nghèo cư trú vùng sâu, vùng xa, là ng bào dân t c thi u s sinh con úng chính sách dân s , tr các
i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c.

2. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính và các
B , ngành khác có liên quan xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành, hư ng d n và t ch c
th c hi n chính sách c thù h tr ho t ng bình ng gi i t i vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân
t c thi u s và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn.

Chương 5.

NGU N TÀI CHÍNH CHO HO T NG BÌNH NG GI I

i u 20. Ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i

1. Ngu n tài chính cho ho t ng bình ng gi i bao g m: ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p;
ngu n óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân và các ngu n thu h p pháp khác.

2. Ngân sách nhà nư c c p nào b o m chi cho ho t ng bình ng gi i c a cơ quan, t ch c c p
ó theo d toán chi ngân sách hàng năm c a các cơ quan, t ch c.

3. Nhà nư c khuy n khích các cơ quan, t ch c l ng ghép n i dung th c hi n và b o m bình ng
gi i vào vi c s d ng các qu ã ư c thành l p c a cơ quan, t ch c theo quy nh c a pháp lu t.

i u 21. Ti p nh n và s d ng ngu n tài chính óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân

Các cơ quan, t ch c, gia ình và cá nhân có quy n ti p nh n và s d ng ngu n tài chính óng góp t
nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài h tr các ho t ng liên quan n vi c b o
m bình ng gi i theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 6.

I U KHO N THI HÀNH

i u 22. Hi u l c thi hành

Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 7 năm 2009.

i u 23. Trách nhi m thi hành

1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a
mình có trách nhi m hư ng d n thi hành các quy nh có liên quan t i Ngh nh này.

2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y
ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này.TM. CHÍNH PH
TH TƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- y ban Giám sát tài chính Qu c gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c
thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản