Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: lawqds2

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 49/2005/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 49/2005/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2005


NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 49/2005/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY
NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIÁO D C

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o,

NGHN NNH:

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c
(lĩnh v c d y ngh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này), hình th c x
ph t, m c ph t, thNm quy n x ph t, th t c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u
qu .

2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c là nh ng hành vi vi ph m các quy nh
qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c giáo d c do cá nhân, t ch c th c hi n m t cách c ý
ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m
hành chính và Ngh nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính.

3. Nh ng hành vi vi ph m hành chính v giáo d c ư c quy nh t i các ngh nh
khác c a Chính ph (sau ây g i là các ngh nh có liên quan) thì áp d ng các quy
nh t i các ngh nh ó.

i u 2. i tư ng áp d ng

1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c
u b x ph t theo các quy nh t i Ngh nh này và các ngh nh có liên quan.

2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo
d c t i Vi t Nam u b x ph t như cá nhân, t ch c Vi t Nam theo các quy nh t i
Ngh nh này và các ngh nh có liên quan, tr trư ng h p các i u ư c qu c t mà
nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác.
3. Cá nhân là ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c
giáo d c thì b x lý theo các quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 7 c a Pháp l nh
X lý vi ph m hành chính.

i u 3. Nguyên t c x ph t

1. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ư c phát hi n k p
th i và ph i b ình ch ngay.

Vi c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ưư c ti n hành nhanh
chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i
ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t.

2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c khi có
hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này và các ngh nh khác c a Chính ph quy
nh v x ph t vi ph m hành chính có liên quan.

3. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ch b x ph t vi ph m
hành chính m t l n.

M t ngưư i, m t t ch c th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c
giáo d c thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m.

Nhi u ngưư i, nhi u t ch c cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính trong
lĩnh v c giáo d c thì m i ngưư i, m i t ch c vi ph m u b x ph t.

4. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i căn c vào tính ch t,
m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng
n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p.

5. Không x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c trong các trư ng h p
thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành
chính c a cá nhân m c b nh tâm th n ho c các b nh khác ã làm m t kh năng nh n
th c ho c kh năng t i u khi n hành vi c a mình.

i u 4. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng

Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành
chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c
hi n theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính

1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c là m t năm, k t
ngày hành vi vi ph m hành chính ưư c th c hi n; i v i các vi ph m hành chính
trong lĩnh v c giáo d c có liên quan n tài chính, s h u trí tu , xây d ng, môi
trư ng, nhà , t ai, xu t b n, xu t khNu, nh p khNu, xu t c nh, nh p c nh ho c vi
ph m hành chính là hành vi buôn l u, s n xu t, buôn bán hàng gi thì th i hi u là hai
năm; n u quá th i h n nói trên thì không x ph t, nhưng v n áp d ng các bi n pháp
kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này.
2. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưưa v án ra xét x theo th
t c t t ng hình s nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án
mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c thì b x
ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch
i u tra, ình ch v án ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm
quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba
tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi
ph m.

3. Trong th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này n u cá nhân, t ch c có vi
ph m hành chính m i trong lĩnh v c giáo d c ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x
ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. Th i hi u
x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành
chính m i ho c k t th i i m ch m d t hành vi c tình tr n tránh, c n tr vi c x
ph t.

i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính

Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c n u qua m t
năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi
hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ưư c coi nhưư chưưa b x ph t vi
ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c.

i u 7. Hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu

1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c, cá nhân, t ch c
vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây:

a) C nh cáo;

b) Ph t ti n.

Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m
hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh cho hành vi ó. N u hành
vi vi ph m có tình ti t gi m nh theo quy nh t i i u 8 Pháp l nh X lý vi ph m
hành chính thì m c ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình nhưng không
ư c dư i m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u hành vi vi ph m có tình ti t tăng
n ng theo quy nh t i i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì m c ph t có
th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a
khung ti n ph t.

2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong
lĩnh v c giáo d c có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây:

a) Tư c quy n s d ng các quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh có
th i h n ho c không th i h n i v i cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh
s d ng quy t nh, gi y phép, ch ng ch hành ngh ;

b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính;
c) Tr c xu t n u ngư i vi ph m là ngư i nư c ngoài.

3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, cá nhân, t
ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c còn có th b áp d ng m t ho c
nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây:

a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra
theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n;

b) Bu c ình ch ho c ch m d t ho t ng gi ng d y, giáo d c;

c) Bu c hu b k t qu các môn thi ho c ch m l i bài thi;

d) Bu c th c hi n gi ng d y, hư ng d n th c hành, th c t p b sung s ti t, n i
dung, chương trình theo úng quy nh; cung ng tài li u, thi t b theo úng k ho ch
ã ư c phê duy t;

) Bu c hu b quy t nh sai, trái v i quy nh c a cơ quan có thNm quy n;

e) Bu c khôi ph c quy n h c t p, l i ích h p pháp, k t qu ánh giá úng c a ngư i
h c, b o m quy n c a ngư i ư c s d ng văn b ng, ch ng ch ;

g) Bu c hoàn tr ngư i h c s ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn tr do
hành vi vi ph m hành chính gây ra;

h) Bu c thu h i văn b ng, ch ng ch ã c p trái phép;

i) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t các sách giáo khoa, tài li u,
thi t b giáo d c ã nh p khNu trái phép do hành vi vi ph m hành chính gây ra.

Chương 2:

CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIÁO D C,
HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T

i u 8. Vi ph m quy nh v thành l p cơ s giáo d c và t ch c ho t ng giáo
d c

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi làm m t quy t nh
thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh nhưng không trình báo v i cơ quan có
thNm quy n.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: tNy
xoá, s a ch a, b sung n i dung, mua, bán, chuy n như ng, thuê, cho thuê, mư n,
cho mư n quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh trái v i quy nh c a
pháp lu t.

3. Ph t ti n i v i hành vi thành l p cơ s giáo d c trái phép theo các m c ph t sau
ây:
a) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi thành l p cơ s giáo d c
m m non, ph thông;

b) T 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thành l p cơ s ào t o
trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng ,
trung tâm tin h c;

c) T 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i cơ s ào t o cao ng;

d) T 60.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i cơ s ào t o i h c, sau i
h c.

4. Ph t ti n i v i hành vi m l p c l p gi ng d y theo các chương trình giáo
d c m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p, d b i h c, luy n thi tuy n sinh
i h c, ào t o cao ng, i h c và sau i h c mà chưa ư c cơ quan có thNm
quy n cho phép ho c hành vi cho phép sai thNm quy n theo m c ph t sau ây:

a) T 200.000 ng n 500.000 ng i v i l p m m non;

b) T 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i l p ph thông;

c) T 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i l p ào t o trung h c chuyên
nghi p, d b i h c, luy n thi tuy n sinh i h c;

d) T 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i l p ào t o i h c, sau i h c.

6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu i v i hành vi quy
nh t i i u này:

a) T ch thu tang v t i v i hành vi nói t i kho n 2 i u này;

b) Bu c tr l i cho ngư i h c s ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn tr i
v i hành vi nêu t i kho n 3, kho n 4 i u này.

i u 9. Vi ph m quy nh v ho t ng c a cơ s giáo d c

1. Ph t ti n i v i hành vi không ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n
v vi c ình ch ho t ng ho c gi i th ; ho t ng ngoài th i h n quy nh c a gi y
phép; t ng ng ho t ng khi chưa ư c c p có thNm quy n cho phép gây thi t h i
cho ngư i h c theo các m c ph t sau ây:

a) T 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i cơ s giáo d c m m non, ph
thông;

b) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i cơ s ào t o trung h c chuyên
nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng , trung tâm tin h c;

c) T 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i cơ s ào t o cao ng;
d) T 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i cơ s ào t o i h c, sau i
h c.

2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ào t o và c p
ch ng ch trái quy nh c a pháp lu t.

3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi
ph m sau ây:

a) ào t o và c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân vu t quá thNm quy n
ư c giao;

b) ào t o các ngành, chuyên ngành ngoài thNm quy n ư c giao.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Bu c tr l i cho ngư i h c các kho n ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn
tr i v i hành vi vi ph m nêu t i kho n 1 và thu h i văn b ng, ch ng ch ã c p trái
phép i v i vi ph m nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này;

b) Bu c khôi ph c quy n h c t p b m t c a ngư i h c do hành vi vi ph m quy nh
t i kho n 1 i u này gây ra theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n.

i u 10. Vi ph m quy nh v chương trình, n i dung và k ho ch giáo d c

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi d y không s ti t ho c n i dung
ki n th c (tính quy thành s ti t) môn h c theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n
i v i giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c và sau i
h c theo m c ph t sau ây:

a) Ph t c nh cáo i v i vi ph m dư i 5 ti t h c m t l p trong m t năm h c;

b) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m t 5 n 10 ti t h c
m t l p trong m t năm h c;

c) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m t 11 n 15 ti t
h c m i l p trong m t năm h c;

d) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m t 16 n 20 ti t
h c m t l p trong m t năm h c;

) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m t 21 ti t h c tr
lên m t l p trong m t năm h c.

2. Ph t ti n i v i hành vi gi ng d y ho c ph bi n nh ng n i dung không có trong
chương trình, sách giáo khoa, giáo trình ã quy nh nh m m c ích xuyên t c n i
dung giáo d c (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ) theo m c
ph t sau ây:

a) T 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m l n u;
b) T 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m l n th hai tr lên.

3. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) T ch thu tang v t i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này;

b) Tr c xu t n u cá nhân vi ph m là ngư i nư c ngoài i v i hành vi quy nh t i
kho n 2 i u này;

c) Tư c quy n s d ng có th i h n n u vi ph m l n u ho c không th i h n n u tái
ph m gi y phép, ch ng ch hành ngh i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này.

4. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Bu c ình ch gi ng d y, ho t ng giáo d c c a cá nhân vi ph m i v i hành vi
quy nh t i kho n 2 i u này;

b) Bu c th c hi n b sung s ti t d y và n i dung còn thi u i v i vi ph m quy nh
t i kho n 1 i u này.

i u 11. Vi ph m quy nh v i tư ng, tiêu chu n, ch tiêu và th m quy n
tuy n sinh

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi
khai man ho c ti p tay cho vi c khai man h sơ tuy n sinh ư c trúng tuy n.

2. Ph t ti n i v i hành vi tuy n h c sinh vào các c p, b c h c ph thông sai i
tư ng, tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v i các m c ph t sau ây:

a) Ph t ti n t 300. 000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m tuy n sai dư i 3 h c
sinh;

b) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 3 n
5 h c sinh;

c) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 6 n
10 h c sinh;

d) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 11
n 15 h c sinh;

) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10..000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 16
h c sinh tr lên.

3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o trung h c
chuyên nghi p vư t quá ch tiêu s lư ng, sai i tư ng ho c tiêu chuNn theo quy
nh c a cơ quan có thNm quy n v i các m c ph t sau ây:

a) Ph t c nh cáo i v i vi ph m tuy n vư t quá dư i 5% ch tiêu s lư ng tuy n sinh
ư c giao;
b) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 5%
n dư i 10% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n dư i 10 ngư i h c
không úng i tư ng, tiêu chuNn;

c) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t
10% n dư i 15% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 10 n 20
ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn;

d) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t
15% n 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 21 n 30 ngư i
h c không úng i tư ng, tiêu chuNn;

) Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
trên 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 31 ngư i h c tr lên
không úng i tư ng, tiêu chuNn.

4. Ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o cao ng, i h c và sau i h c
vư t quá ch tiêu s lư ng, sai i tư ng ho c tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan
có thNm quy n v i các m c ph t sau ây:

a) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
dư i 5% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao;

b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
t 5% n dư i 10% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n dư i 10 ngư i
h c không úng i tư ng, tiêu chuNn;

c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
t 10% n dư i 15% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 10 n 20
ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn;

d) Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
t 15% n 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 21 n 30
ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn;

) Ph t ti n t 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá
trên 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 31 ngư i h c tr lên
không úng i tư ng, tiêu chuNn.

5. Ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o và c p văn b ng c a h th ng giáo
d c qu c dân sai thNm quy n ư c giao v i m c ph t sau ây:

a) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi thông báo tuy n
sinh (b ng m i hình th c) khi chưa ư c cơ quan có thNm quy n cho phép;

b) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thu nh n h sơ,
t ch c thi ho c xét tuy n, tri u t p thí sinh khi chưa ư c cơ quan có thNm quy n
giao.
6. Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh c a Nhà nư c v tuy n sinh ào t o
nư c ngoài ho c cơ s giáo d c có y u t nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t
Nam theo chương trình giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cao ng i
h c, sau i h c v i các m c ph t sau:

a) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 1 n5
ngư i h c;

b) T 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 6 n 10
ngư i h c;

c) T 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 11 n 15
ngư i h c;

d) T 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 16 n 20
ngư i h c;

) T 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 21 n 25
ngư i h c;

e) T 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 26 ngư i
h c tr lên.

7. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) T ch thu tang v t i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này;

b) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n n u vi ph m l n
u và không th i h n n u tái ph m i v i vi ph m quy nh t i các kho n 3, kho n
4 và kho n 6 i u này.

8. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Bu c hu b các quy t nh sai do hành vi quy nh t i các kho n 1, kho n 2,
kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này;

b) Bu c tr l i các kho n ti n ã thu c a ngư i h c và ch u m i chi phí cho vi c tr l i
i v i hành vi nói t i các kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này.

i u 12. Vi ph m quy nh v thi tuy n sinh vào các cơ s giáo d c và thi t t
nghi p c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi gây r i ho c e
do dùng vũ l c ngăn c n ngư i qu n lý thi, coi thi, ch m thi, ph c v thi th c hi n
nhi m v .

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi dùng vũ l c ngăn
c n ngư i qu n lý thi, coi thi, ch m thi, ph c v thi th c hi n nhi m v .
3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Thi thay ngư i khác ho c thi kèm tr giúp ngư i khác;

b) Chuy n tài li u, thông tin, dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh ang d thi;

c) Làm l bí m t s phách bài thi.

4. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi ánh tráo bài
thi ho c ti p tay cho ngư i khác ánh tráo bài thi c a ngư i d thi không úng quy
nh c a cơ quan có thNm quy n.

5. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi
ph m quy ch thi sau ây:

a) Ra quy t nh thành l p b máy, phân công nhi m v cho cán b trái v i quy ch
áp d ng cho kỳ thi ó;

b) Làm m t ho c làm hư h ng bài thi n m c không th ch m ư c bài thi ó;

c) Ch m bài thi tuy n sinh, thi t t nghi p không úng áp án, thang i m;

d) L p b ng i m sai l ch v i k t qu ch m c a bài thi.

6. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi vi t thêm ho c s a
ch a n i dung bài thi c a thí sinh trái quy nh.

7. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi làm l bí m t
ho c làm m t thi (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ).

8. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này:

T ch thu các tang v t, phương ti n ã s d ng th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i
các kho n 3, kho n 4, kho n 6 và kho n 7 i u này.

9. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i
kho n 4, i m d kho n 5 và kho n 6 i u này gây ra;

b) Bu c hu b k t qu thi c a ngư i vi ph m (n u là thí sinh d thi) i v i hành vi
quy nh t i kho n 1, kho n 2 và c a thí sinh ư c hư ng l i i v i hành vi quy nh
t i các kho n 3, kho n 4, kho n 6, kho n 7 i u này;

c) Bu c ch m l i bài thi i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 5 i u
này.

i u 13. Vi ph m quy nh v ánh giá k t qu h c t p c a ngư i h c trong các
cơ s giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p và giáo d c i h c
1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi không th c hi n y các quy nh
c a cơ quan có thNm quy n v ch m bài, ánh giá, x p lo i k t qu h c t p gây nh
hư ng n k t qu môn h c, h c kỳ, năm h c c a ngư i h c theo m c ph t sau ây:

a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi vi
ph m giáo d c ph thông;

b) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi vi ph m giáo d c
trung h c chuyên nghi p;

c) Ph t ti n t 600.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m giáo d c
i h c.

2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này :

Bu c khôi ph c k t qu ánh giá, x p lo i h c t p úng th c t c a ngư i h c iv i
hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này.

i u 14. Vi ph m quy nh v qu n lý, c p phát, s d ng văn b ng, ch ng ch
c a h th ng giáo d c qu c dân

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong
các hành vi sau ây:

a) Không th c hi n trách nhi m c p phát, ch ng nh n b n sao ho c xác nh n tính h p
pháp c a văn b ng, ch ng ch ã c p;

b) C p văn b ng, ch ng ch có n i dung sai gây tr ng i cho ngư i s d ng.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng văn b ng,
ch ng ch không h p pháp.

3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Không l p ho c l p không y h sơ theo quy nh làm căn c c p phát, qu n
lý văn b ng, ch ng ch ;

b) Xác nh n sai s th t ho c làm sai l ch h sơ d n n vi c c p phát văn b ng, ch ng
ch cho ngư i không tiêu chuNn.

4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Ra quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh c p ch ng ch trái
phép;

b) Hu ho i ho c làm sai l ch h sơ, tài li u dùng làm căn c c p phát ho c xác
nh n tính h p pháp c a ch ng ch (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m
hình s ).
5. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) Ra quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh c p văn b ng trái
phép;

b) H y ho i ho c làm sai l ch h sơ, tài li u dùng làm căn c c p phát ho c xác
nh n tính h p pháp c a văn b ng (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m
hình s ).

6. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này:

Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n n u vi ph m l n th
hai và không th i h n n u ti p t c tái ph m i v i hành vi vi ph m quy nh t i
kho n 3, kho n 4 i u này.

7. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Thu h i văn b ng, ch ng ch i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1,
kho n 2, i m b kho n 3, i m a kho n 4 và i m a kho n 5 i u này;

b) Bu c khôi ph c quy n và l i ích h p pháp c a ngư i s d ng văn b ng, ch ng ch
i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này.

i u 15. Vi ph m quy nh v s d ng nhà giáo

1. Ph t ti n i v i hành vi s d ng nhà giáo không tiêu chuNn quy nh theo m c
ph t sau:

a) Ph t c nh cáo i v i hành vi s d ng giáo viên m m non không tiêu chuNn;

b) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi s d ng giáo viên
ph thông không tiêu chuNn;

c) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi s d ng giáo viên
trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng ,
trung tâm tin h c không tiêu chuNn;

d) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi ng
viên cao ng không tiêu chuNn;

) Ph t ti n t 11.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi ng
viên i h c, sau i h c không tiêu chuNn.

2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i vi vi ph m quy nh t i i u này:

Bu c ình ch ho t ng gi ng d y, giáo d c i v i các nhà giáo không tiêu
chuNn ang s d ng nêu trong hành vi quy nh t i kho n 1 i u này.
i u 16. Vi ph m quy nh v b o m t l giáo viên, gi ng viên cơ h u trong
các cơ s giáo d c

Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh c a cơ quan có thNm quy n v b o m t
l giáo viên, gi ng viên cơ h u trên t ng s giáo viên, gi ng viên trong cơ s giáo d c
v i các m c ph t sau ây:

a) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các c p,
b c h c ph thông;

b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s
giáo d c trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i
ng , trung tâm tin h c;

c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s
ào t o cao ng;

d) Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s
ào t o i h c, sau i h c.

i u 17. Vi ph m quy nh v qu n lý h sơ ngư i h c

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi thi u trách nhi m trong qu n lý x y
ra vi c s a ch a h c b , phi u i m ho c các tài li u có liên quan n vi c ánh giá
k t qu h c t p c a ngư i h c sai quy nh, gây h u qu v i các m c ph t sau ây:

a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i vi ph m t
1 n 2 trư ng h p ngư i h c;

b) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m iv it 3 n5
trư ng h p ngư i h c;

c) T 600.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m t 6 trư ng h p tr lên.

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không l p ho c l p
không y h sơ qu n lý ngư i h c theo quy nh c a i u l nhà trư ng.

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i
kho n 1 i u này gây ra.

i u 18. Vi ph m quy nh v s d ng sách giáo khoa, tài li u giáo d c và cung ng,
s d ng thi t b giáo d c

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi ra quy t nh trái
quy nh mua, ti p nh n quà t ng, s d ng sách giáo khoa, tài li u giáo d c và thi t
b giáo d c không m b o ch t lư ng, gây nh hư ng x u n vi c gi ng d y, h c
t p.
2. Ph t ti n t 10.000.0000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi v n chuy n và
phát hành sách giáo khoa, tài li u, thi t b giáo d c sai k ho ch cung ng do cơ quan
có thNm quy n quy nh.

3. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

a) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t các sách giáo khoa, tài li u,
thi t b giáo d c ã nh p trái phép do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này
gây ra;

b) Bu c khôi ph c k ho ch ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i
kho n 2 i u này gây ra.

i u 19. Vi ph m quy nh v h c phí, l phí và các kho n thu khác t ngư i h c

Áp d ng theo quy nh t i Chương II Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23 tháng 9
năm 2003 c a Chính ph Quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c
phí, l phí.

i u 20. Vi ph m quy nh v hình th c k lu t bu c thôi h c

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi quy t nh k lu t bu c ngư i h c thôi
h c sai quy nh v i các m c ph t sau:

a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m t
1 n 2 ngư i h c;

b) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng khi vi ph m iv it 3 n 5 ngư i
h c;

c) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m t 6 n 10 ngư i
h c;

d) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m t 11 ngư i h c
tr lên.

2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này:

Bu c hu b các quy t nh sai trái và khôi ph c quy n h c t p c a ngư i h c iv i
hành vi quy nh t i kho n 1 i u này.

i u 21. Vi ph m quy nh v ph c p giáo d c

1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi c n
tr vi c i h c c a h c sinh các c p, b c h c ph c p.

2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi xúi gi c không i h c
ho c b h c i v i h c sinh các c p, b c h c ph c p.

Chương 3:
TH M QUY N, TH T C X PH T

i u 22. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c c a
Ch t ch U ban nhân dân các c p

1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n x ph t theo quy nh t i
i u 28 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính
trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này trên a bàn và thNm
quy n qu n lý.

2. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n x
ph t theo quy nh t i i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành
vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này
trên a bàn và thNm quy n qu n lý.

3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n x ph t
theo quy nh t i i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi
ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này trên
a bàn và thNm quy n qu n lý.

i u 23. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra giáo d c

1. Thanh tra viên giáo d c ang thi hành công v có quy n có quy n x ph t theo quy
nh t i kho n 1 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi
ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này.

2. Chánh Thanh tra S Giáo d c và ào t o các t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương có quy n x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m
hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh
t i Chương II Ngh nh này.

3. Chánh Thanh tra B Giáo d c và ào t o có quy n x ph t theo quy nh t i kho n
3 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành
chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này.

i u 24. U quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c

Trong trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c
giáo d c quy nh t i i u 22 và kho n 2, kho n 3 i u 23 Ngh nh này v ng m t
thì vi c y quy n th c hi n theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 134/2003/N -CP
ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a
Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 25. Nguyên t c xác nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh
v c giáo d c

1. Ch t ch U ban nhân dân các c p có quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh
v c giáo d c a phương mình theo thNm quy n quy nh t i các i u 28, i u 29,
i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
2. Thanh tra giáo d c có quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c
theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

Trư ng h p hành vi vi ph m vư t quá thNm quy n c a Chánh Thanh tra S Giáo d c
và ào t o thì chuy n h sơ vi ph m Ch t ch U ban nhân dân c p t nh x lý theo
thNm quy n.

3. Trư ng h p cá nhân, t ch c th c hi n cùng lúc nhi u hành vi vi ph m hành chính,
trong ó có vi ph m thu c lĩnh v c giáo d c thì thNm quy n x ph t ư c xác nh
theo nguyên t c quy nh t i kho n 3 i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

4. ThNm quy n tr c xu t cá nhân là ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh
v c giáo d c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 17 Ngh nh s
21/2001/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành
Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam.

5. Trư ng h p khi xét th y hành vi vi ph m pháp lu t v giáo d c có d u hi u t i
ph m thì ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh
t i i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 26. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c

1. Th t c l p biên b n, quy t nh x ph t ư c th c hi n theo quy nh t i các i u
19, 20 và 21 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính
ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

2. Vi c ph t ti n và n p ti n ph t ph i tuân theo th t c quy nh t i i u 24 và i u
25 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy
nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

3. Th t c tư c quy n s d ng quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh
th c hi n theo quy nh t i i u 59 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u
11 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy
nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

4. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c
giáo d c th c hi n theo i u 60, i u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và
i u 31 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph
Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 27. Ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo
d c

1. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ch p hành quy t
nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr
trư ng h p ã ư c quy nh t i i u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
Cách tính th i h n ư c quy nh t i i u 9 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14
tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp
l nh X lý vi ph m hành chính.
2. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c mà không t nguy n
ch p hành thì b cư ng ch thi hành. Cá nhân, t ch c b cư ng ch thi hành ph i ch u
m i chi phí cho vi c t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . Th t c cư ng ch
thi hành ư c quy nh t i i u 66 và i u 67 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành
chính.

Chương 4:

KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M

i u 28. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo

1. Cá nhân, t ch c ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i
quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 22, 23 và 24 Ngh
nh này. Th t c khi u n i và gi i quy t khi u n i ư c th c hi n theo quy nh t i
i u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. ThNm quy n và th i h n khi u
n i, gi i quy t khi u n i áp d ng theo quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. Vi c khi u
n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính không làm ình ch thi hành quy t nh x
ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c.

2. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n hành vi trái pháp
lu t trong x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c c a ngư i có thNm quy n
x ph t. Th t c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh t i
i u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 29. X lý vi ph m i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính
trong lĩnh v c giáo d c

Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c mà sách
nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không k p th i, không úng m c,
x lý vư t thNm quy n quy nh thì b x lý theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh
X lý vi ph m hành chính.

i u 30. X lý vi ph m i v i ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c
giáo d c

Ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c n u có hành vi ch ng
ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có hành vi vi ph m
khác thì b x lý theo quy nh t i i u 122 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

Chương 5:

I U KHO N THI HÀNH

i u 31. Hi u l c thi hành

Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

Bãi b các quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i
Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 Quy nh v l p và ho t
ng các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh khác trư c
ây trái v i quy nh t i Ngh nh này.

i u 32. Trách nhi m hư ng d n và thi hành

B trưư ng B Giáo d c và ào t o trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n
c a mình có trách nhi m hưư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này.

Các B trưư ng, Th trưư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản