Nghị định số 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
33
lượt xem
1
download

Nghị định số 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 50/1999/nđ-cp về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1999/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 50/1999/N -CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 V T CH C VÀ HO T NG C A QU H TR PHÁT TRI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Thành l p Qu h tr phát tri n huy ng v n trung và dài h n, ti p nh n và qu n lý các ngu n v n c a Nhà nư c dành cho tín d ng u tư phát tri n th c hi n chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 2. Qu h tr phát tri n là m t t ch c tài chính nhà nư c ho t ng không vì m c ích l i nhu n, b o m hoàn v n và bù p chi phí, có tư cách pháp nhân, có v n i u l , có b ng cân i, có con d u, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và ngoài nư c. Qu h tr phát tri n ho t ng theo i u l do Th tư ng Chính ph phê duy t. Qu ư c mi n n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c gi m lãi su t cho vay và gi m phí b o lãnh. Qu h tr phát tri n là ơn v h ch toán kinh t t p trung, có ch tài chính do B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. V n i u l c a Qu là 3.000 t ng t ngu n v n i u l hi n có c a Qu h tr u tư qu c gia và ngân sách nhà nư c c p b sung hàng năm. i u 4. Qu h tr phát tri n có tr s t t i Th ô Hà N i. Tuỳ theo quy mô và ph m vi ho t ng, Qu có các chi nhánh ho c văn phòng giao d ch t t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Qu ư c m văn phòng giao d ch nư c ngoài theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 5. Qu h tr phát tri n có nhi m v :
  2. 1. Huy ng v n trung và dài h n, ti p nh n các ngu n v n c a Nhà nư c (bao g m c v n trong và ngoài nư c) th c hi n chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c; 2. S d ng úng m c tiêu, có hi u qu các ngu n v n c a Qu ; 3. Cho vay u tư và thu h i n ; 4. H tr lãi su t sau u tư; 5. Th c hi n vi c b o lãnh cho các ch u tư vay v n u tư; tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các qu u tư; 6. Qu có th u thác, nh n y thác cho vay v n u tư; 7. Th c hi n m t s nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao; 8. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh khác có liên quan n ho t ng c a Qu ; 9. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v i Th tư ng Chính ph và các B , ngành liên quan theo quy nh. i u 6. Qu h tr phát tri n có quy n: 1. Ki m tra và yêu c u các ch u tư cung c p tài li u và gi i trình nh ng v n liên quan n qu n lý, s d ng v n h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c; 2. ThNm nh phương án tài chính, phương án tr n c a d án u tư; 3. T ch i và ki n ngh v i c p có thNm quy n quy t nh u tư v vi c cho vay, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư i v i các d án không úng i tư ng ư c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c, không có hi u qu , không m b o i u ki n theo quy nh c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; 4. ình ch vi c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c khi phát hi n ch u tư vi ph m h p ng tín d ng, h p ng h tr lãi su t, h p ng b o lãnh; 5. Ki n ngh các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ban hành, b sung, s a i các chính sách, cơ ch có liên quan n qu n lý u tư xây d ng và ho t ng c a Qu ; 6. Th c hi n vi c x lý r i ro, x lý tài s n b o m n vay theo quy nh c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; 7. Kh i ki n n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo pháp lu t ho c khi u n i theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân vi ph m h p ng, cam k t v i Qu .
  3. i u 7. B máy qu n lý và i u hành c a Qu h tr phát tri n g m có: H i ng qu n lý, Ban ki m soát, T ng giám c, các Phó T ng giám c và các phòng, ban nghi p v . Vi c b nhi m và mi n nhi m, khen thư ng và k lu t thành viên c a H i ng qu n lý, Trư ng Ban ki m soát, T ng giám c và các Phó T ng giám c Qu do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 8. H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n có 5 thành viên, trong ó có 2 thành viên chuyên trách là Ch t ch và Phó Ch t ch kiêm T ng giám c và 3 thành viên bán chuyên trách là i di n có thNm quy n c a B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. H i ng qu n lý Qu có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1 Trình Th tư ng Chính ph phê duy t, b sung, s a i i u l Qu và nh ng v n v tín d ng u tư phát tri n vư t quá thNm quy n; 2. Thông qua phương hư ng ho t ng, k ho ch tài chính và báo cáo quy t toán c a Qu ; 3. Th c hi n các nhi m v và quy n h n theo quy nh t i i u l Qu ; 4. Giám sát, ki m tra các ho t ng c a Qu theo i u l Qu và các quy t nh c a H i ng qu n lý Qu ; 5. Xem xét báo cáo c a Ban ki m soát; gi i quy t các khi u n i quy nh t i kho n 4 i u 9 Ngh nh này, trư ng h p vư t quá thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 9. Ban ki m soát ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý Qu ki m soát toàn b ho t ng c a Qu . Ban ki m soát có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch trương, chính sách, ch th l nghi p v trong ho t ng c a Qu nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu , b o m an toàn tài s n nhà nư c, tài s n c a Qu ; báo cáo v i H i ng qu n lý Qu k t qu ki m tra, giám sát và ki n ngh các bi n pháp x lý; 2. Ti n hành công vi c m t cách c l p theo chương trình ã ư c H i ng qu n lý Qu thông qua; 3. Có trách nhi m trình bày báo cáo, ki n ngh c a mình v k t qu ki m soát, báo cáo thNm nh v quy t toán tài chính t i các cu c h p c a H i ng qu n lý Qu nhưng không ư c bi u quy t;
  4. 4. Xem xét trình c p có thNm quy n gi i quy t các khi u n i c a các t ch c cho vay v n, các ch u tư, các t ch c tín d ng nh n y thác cho vay và các t ch c, cá nhân khác có liên quan n ho t ng c a Qu . i u 10. T ng giám c là i di n pháp nhân c a Qu , ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Qu . Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c th c hi n theo quy nh c a i u l Qu h tr phát tri n. Giúp T ng Giám c có các Phó T ng giám c và b máy giúp vi c. Vi c thành l p, gi i th các phòng, ban nghi p v , các chi nhánh, văn phòng giao d ch và vi c b nhi m, mi n nhi m trư ng, phó các phòng, ban; giám c, phó giám c chi nhánh và văn phòng giao d ch do T ng giám c quy t nh trên cơ s ch p thu n c a H i ng qu n lý Qu . i u 11. B trư ng B Tài chính ư c Th tư ng Chính ph y quy n: 1. Giám sát ho t ng c a H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n và có thNm quy n: - Tham d các cu c h p c a H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n khi th y c n thi t. - Nh n các lo i báo cáo nh kỳ và t xu t, bao g m c báo cáo ki m soát c a Ban ki m soát Qu h tr phát tri n v ho t ng c a Qu và ngh quy t c a H i ng qu n lý Qu , trong trư ng h p phát hi n nh ng sai ph m trong các báo cáo, không ng ý v i n i dung ngh quy t c a H i ng qu n lý Qu , thì tr c ti p làm vi c v i H i ng qu n lý xem xét và th ng nh t vi c x lý ho c i u ch nh l i n i dung ngh quy t, trư ng h p các sai ph m trong ho t ng c a Qu và n i dung ngh quy t c a H i ng qu n lý Qu trái v i Ngh nh c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Th c hi n m t s nhi m v c th khác do Th tư ng Chính ph giao. i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c i v i Qu h tr phát tri n 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Qu và i v i ch u tư có d án u tư ư c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngoài vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Qu theo quy nh t i kho n 1 i u này, m t s cơ quan ư c giao th c hi n thêm m t s nhi m v sau ây: a) B K ho ch và u tư:
  5. Trình Th tư ng Chính ph giao k ho ch hàng năm cho Qu h tr phát tri n v ngu n v n, t ng m c v n tín d ng h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr (cho vay u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c và vùng; ki m tra vi c th c hi n các ch tiêu k ho ch ư c giao cho Qu . Cân i ngu n v n ngân sách nhà nư c cho Qu th c hi n chính sách h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c; C m t Th trư ng tham gia H i ng qu n lý Qu . b) B Tài chính: C p v n i u l cho Qu h tr phát tri n theo quy nh; Th c hi n vi c giao v n và thu h i n i v i ngu n v n Nhà nư c giao cho Qu cho vay có thu h i. Trình Th tư ng Chính ph ban hành ch tài chính c a Qu h tr phát tri n; quy nh ch k toán; ki m tra giám sát các ho t ng tài chính c a Qu ; C m t Th trư ng tham gia H i ng qu n lý Qu . c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: Ch o các t ch c tín d ng ph i h p v i Qu h tr phát tri n th c hi n nh n u thác cho vay c a Qu , cho vay các d án do Qu b o lãnh và h tr lãi su t sau u tư; Hư ng d n và ki m tra th c hi n các chính sách ti n t , qu n lý ngo i h i và thanh toán c a Qu ; C m t Phó Th ng c tham gia H i ng qu n lý Qu . d) B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Th tư ng Chính ph quy t nh ch ti n lương và ph c p cho cán b , công ch c c a Qu h tr phát tri n. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các ch u tư có d án ư c h tr u tư phát tri n c a Nhà nư c thu c quy n qu n lý c a mình; Ki m tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t c a Qu h tr phát tri n và ch u tư th c hi n các d án u tư ư c h tr u tư c a Nhà nư c trên a bàn. i u 13. 1. ơn v , cá nhân có thành tích trong vi c qu n lý, s d ng v n c a Qu ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c.
  6. 2. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n ph i tuân th theo pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Cán b , công ch c c a Qu vi ph m nh ng quy nh c a Ngh nh này và c a văn b n pháp lu t khác có liên quan thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , gây thi t h i ti n Qu thì ph i b i thư ng. T ch c, cá nhân vay v n c a Qu mà s d ng sai m c ích ho c làm th t thoát v n vay thì tuỳ theo m c vi ph m s b k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s và ph i b i thư ng s ti n vay b thi t h i. i u 14. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 808/TTg ngày 09 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu h tr u tư qu c gia và nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Ngh nh này. i u 15. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng giám c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản