Nghị định số 50/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Nghị định số 50/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2007/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N AYUN PA; THÀNH L P THN XÃ AYUN PA VÀ HUY N PHÚ THI N; THÀNH L P CÁC PHƯ NG CHEO REO, HÒA BÌNH, OÀN K T, SÔNG B VÀ XÃ CHƯ BĂH THU C THN XÃ AYUN PA, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Ayun Pa; thành l p th xã Ayun Pa và huy n Phú Thi n; thành l p các phư ng Cheo Reo, Hòa Bình, oàn K t, Sông B và xã Chư Băh thu c th xã Ayun Pa, t nh Gia Lai như sau: 1. Thành l p th xã Ayun Pa thu c t nh Gia Lai trên cơ s i u ch nh a gi i hành chính toàn b 1.727,5 ha di n tích t nhiên và 21.613 nhân khNu c a th tr n Ayun Pa; 3.100 ha di n tích t nhiên và 2.900 nhân khNu c a xã Ia RTô; 15.537 ha di n tích t nhiên và 6.962 nhân khNu c a xã Ia Rbol; 8.336 ha di n tích t nhiên và 3.583 nhân khNu c a xã Ia Sao. Th xã Ayun Pa có 28.700,5 ha di n tích t nhiên và 35.058 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Ayun Pa: ông giáp huy n Ia Pa và huy n Krông Pa; Tây giáp huy n Phú Thi n; Nam giáp t nh k L k; B c giáp huy n Phú Thi n và huy n Ia Pa. 2. Thành l p các phư ng thu c th xã Ayun Pa như sau: a) Thành l p phư ng Cheo Reo trên cơ s i u ch nh 442 ha di n tích t nhiên và 5.387 nhân khNu c a th tr n Ayun Pa. Phư ng Cheo Reo có 442 ha di n tích t nhiên và 5.387 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Cheo Reo: ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; Tây giáp xã Ia Hiao, huy n Phú Thi n; Nam giáp phư ng Hòa Bình; B c giáp xã Ia Hiao, huy n Phú Thi n.
  2. b) Thành l p phư ng Hòa Bình trên cơ s i u ch nh 485 ha di n tích t nhiên và 3.855 nhân khNu c a th tr n Ayun Pa. Phư ng Hòa Bình có 485 ha di n tích t nhiên và 3.855 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hòa Bình: ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp phư ng oàn K t; B c giáp phư ng Cheo Reo. c) Thành l p phư ng oàn K t trên cơ s i u ch nh 384,71 ha di n tích t nhiên và 6.972 nhân khNu c a th tr n Ayun Pa. Phư ng oàn K t có 384,71 ha di n tích t nhiên và 6.972 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng oàn K t: ông giáp xã Ia Trôk, huy n Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp phư ng Sông B ; B c giáp phư ng Hòa Bình. d) Thành l p phư ng Sông B trên cơ s 415,79 ha di n tích t nhiên và 5.399 nhân khNu còn l i c a th tr n Ayun Pa. Phư ng Sông B có 415,79 ha di n tích t nhiên và 5.399 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Sông B : ông giáp xã Ia Broăi, huy n Ia Pa; Tây giáp xã Ia Rbol; Nam giáp xã Ia Sao; B c giáp phư ng oàn K t. ) Thành l p xã Chư Băh trên cơ s i u ch nh 6.959 ha di n tích t nhiên và 3.306 nhân khNu c a xã Ia Rbol. Xã Chư Băh có 6.959 ha di n tích t nhiên và 3.306 nhân khNu. a gi i hành chính xã Chư Băh: ông giáp xã Ia Rbol và các phư ng Cheo Reo, Hòa Bình, oàn K t và Sông B ; Tây giáp xã Ia Hiao, huy n Phú Thi n, Nam giáp xã Ia Rbol và t nh k L k; B c giáp xã Ia Hiao, huy n Phú Thi n và phư ng Cheo Reo. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính th xã Ayun Pa và các phư ng, xã tr c thu c: - Xã Ia Rbol còn l i 8.578 ha di n tích t nhiên và 3.656 nhân khNu. - Th xã Ayun Pa có 28.700,5 ha di n tích t nhiên và 35.058 nhân khNu, có 08 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Cheo Reo, Hòa Bình, oàn K t, Sông B và các xã: Ia RTô, Chư Băh, Ia Rbol và xã Ia Sao. 3. Thành l p huy n Phú Thi n thu c t nh Gia Lai trên cơ s 50.191 ha di n tích t nhiên và 64.558 nhân khNu còn l i c a huy n Ayun Pa. Huy n Phú Thi n có 50.191 ha di n tích t nhiên và 64.558 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Chư A Thai, Ia AKe, Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Ayun H , Ia Yeng, Chrôh Pơnan, Ia Hiao và th tr n Phú Thi n. a gi i hành chính huy n Phú Thi n: ông giáp huy n Ia Pa; Tây giáp huy n Chư Sê; Nam giáp th xã Ayun Pa; B c giáp huy n Chư Sê.
  3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Ayun Pa và huy n Phú Thi n: T nh Gia Lai có 16 ơn v hành chính tr c thu c, g m: thành ph Pleiku, th xã An Khê, th xã Ayun Pa và các huy n: Phú Thi n, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, c Cơ, Ia Grai, Chư Păh, ak oa, Mang Yang, ak Pơ, Kbang và huy n Kông Chro. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i đ ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - HĐND, UBND t nh Gia Lai; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và Đ u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và Đ u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC .
Đồng bộ tài khoản