Nghị định số 52/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2001/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 52/2001/N -CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH BI N PHÁP TƯ PHÁP ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; thi hành bi n pháp tư pháp ưa vào trư ng giáo dư ng quy nh t i i u 70 c a B Lu t Hình s năm 1999 và các i u 277 và 279 c a B Lu t T t ng hình s ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Công an và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Bi n pháp tư pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i chưa thành niên ph m t i (sau ây vi t g n là bi n pháp giáo dư ng) ư c quy nh trong B Lu t Hình s , là bi n pháp do Toà án quy t nh, áp d ng i v i ngư i chưa thành niên t 14 tu i n dư i 18 tu i ph m t i, n u th y không c n thi t ph i áp d ng hình ph t i v i h , nhưng do tính ch t c a hành vi ph m t i, do nhân thân và môi trư ng s ng c a ngư i ó mà c n ph i ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng. 2. Ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ph i ch u s giám sát, qu n lý, giáo d c c a nhà trư ng và ph i h c t p, rèn luy n, lao ng, sinh ho t dư i s qu n lý, hư ng d n c a cán b , giáo viên trư ng giáo dư ng. Ngư i ang ch p hành bi n pháp giáo dư ng ư c g i là h c sinh trư ng giáo dư ng (sau ây vi t g n là h c sinh). 3. Th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng t m t năm n hai năm, ư c tính t ngày ngư i ph i ch p hành bi n pháp giáo dư ng ư c ti p nh n vào trư ng giáo dư ng. i u 2. 1. Nơi ch p hành bi n pháp giáo dư ng là các trư ng giáo dư ng ư c t ch c theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.
  2. 2. Trư ng giáo dư ng có nhi m v qu n lý, giáo d c o c, pháp lu t, văn hoá, d y ngh , giáo d c hư ng nghi p và t ch c lao ng cho h c sinh phù h p v i l a tu i, nh m giúp h h c t p, rèn luy n ti n b , phát tri n lành m nh v th ch t, tinh th n, trí tu tr thành ngư i lương thi n, có ích cho xã h i, có kh năng hoà nh p c ng ng sau khi ch p hành xong bi n pháp giáo dư ng. i u 3. Vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng ph i b o m úng i tư ng và theo quy nh c a B Lu t Hình s , B Lu t T t ng hình s và Ngh nh này. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m tính m ng, s c kho , danh d , nhân phNm và tài s n c a h c sinh. Chương 2: TH T C THI HÀNH BI N PHÁP GIÁO DƯ NG i u 4. 1. Ngay sau khi nh n ư c quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng c a Toà án, cơ quan Công an cùng c p có trách nhi m : a) Tri n khai k ho ch ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan, chính quy n a phương và gia ình ngư i ph i ch p hành bi n pháp giáo dư ng qu n lý, giám sát h ch t ch ; b) T ch c thi hành quy t nh c a Toà án. 2. Trư ng h p ngư i ã có quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng mà b tr n thì Công an c p huy n nơi ngư i ó cư trú ph i ra quy t nh t ch c truy tìm và ưa ngư i ó vào trư ng. 3. Khi phát hi n ngư i ph i ch p hành bi n pháp giáo dư ng b tr n ang b truy tìm, m i cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c có trách nhi m báo cho cơ quan Công an ho c chính quy n nơi g n nh t. Khi ti p nh n, lưu gi ngư i ó, cơ quan Công an ph i l p biên b n và ưa ngay h vào trư ng giáo dư ng. i u 5. H sơ ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng g m : Lý l ch cá nhân; Danh b n, ch b n; Phi u khám s c kho ; Quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng c a Toà án; Văn b n c a cơ quan Công an có thNm quy n ch nh trư ng giáo dư ng có trách nhi m thi hành quy t nh c a Toà án;
  3. Các tài li u khác có liên quan n nhân thân ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng (n u có). i u 6. 1. Ngư i ph i ch p hành bi n pháp giáo dư ng có th ư c t m hoãn thi hành bi n pháp này n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) ang m n ng, ang ph i c p c u ho c vì lý do s c kho khác mà không th il i ư c và ư c cơ quan y t ho c b nh vi n t c p huy n tr lên ch ng nh n; b) Có lý do chính áng khác c n tr vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng ư c Trư ng Công an c p huy n xác nh n. 2. Vi c t m hoãn thi hành bi n pháp giáo dư ng ch ư c th c hi n khi có quy t nh c a Toà án ã ra quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng. 3. Công an c p huy n có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Toà án ã ra quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng v trư ng h p ngư i ph i ch p hành bi n pháp giáo dư ng thu c di n quy nh t i kho n 1 i u này ho c trư ng h p ngư i ư c t m hoãn thi hành bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng không còn lý do t m hoãn, Toà án xem xét, quy t nh vi c t m hoãn ho c ti p t c thi hành bi n pháp giáo dư ng. i u 7. 1. Ngư i tr c ti p nh n ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng, ph i ki m tra h sơ, căn cư c và l p biên b n giao nh n. 2. Trư ng giáo dư ng có trách nhi m l p h sơ cá nhân h c sinh theo dõi quá trình ch p hành bi n pháp giáo dư ng c a h ; nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm ph i báo cáo cơ quan qu n lý trư ng giáo dư ng c a B Công an v tình hình qu n lý, giáo d c h c sinh. i u 8. Trong th i h n ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n h c sinh, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i thông báo cho cha, m ho c ngư i i di n h p pháp c a h c sinh, Toà án ã ra quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng, Công an c p huy n và c p xã nơi ngư i ó ã cư trú. Chương 3: CH I V I H C SINH TRƯ NG GIÁO DƯ NG i u 9. 1. H c sinh ph i ch u s giám sát, qu n lý, giáo d c, phân công lao ng c a cán b , giáo viên nhà trư ng và ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a nhà trư ng.
  4. 2. Căn c vào tu i, gi i tính, trình văn hoá, tính ch t và m c ph m t i, trư ng b trí h c sinh thành các i, l p. M i i, l p ph i có cán b , giáo viên c a trư ng tr c ti p ph trách. i u 10. N u h c sinh b tr n, Hi u trư ng ph i huy ng cán b , giáo viên, nhân viên truy tìm ngay và thông báo b ng văn b n cho Công an c p huy n nơi trư ng óng t ch c truy tìm. Khi truy tìm, n u phát hi n ph i lưu gi h c sinh ó, Công an c p huy n ph i l p biên b n và báo cho trư ng bi t; khi nh n ư c thông báo, trư ng có trách nhi m n nh n h c sinh. Th i gian h c sinh b tr n không ư c tính vào th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng. i u 11. 1. Vi c trích xu t h c sinh ưa i ph c v cho công tác i u tra, truy t , xét x ho c trong trư ng h p c bi t khác ch ư c th c hi n khi có l nh trích xu t c a ngư i có thNm quy n theo yêu c u c a cơ quan ang th lý v án. L nh trích xu t, th t c trích xu t th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Công an. 2. Cơ quan yêu c u trích xu t ch u trách nhi m ưa và tr h c sinh trích xu t n trư ng úng th i h n ã ghi trong l nh trích xu t; khi giao nh n h c sinh ph i l p biên b n. Th i h n trích xu t ư c tính vào th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng. i u 12. Th i gian h c sinh trư ng giáo dư ng ư c h c văn hóa, giáo d c hư ng nghi p, h c ngh theo chương trình c a B Giáo d c và ào t o, B Công an và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i v i h c sinh chưa t trình ph c p giáo d c ti u h c thì vi c h c văn hoá là b t bu c. i v i h c sinh khác thì tuỳ kh năng, i u ki n th c t mà t ch c cho h h c t p, lao ng phù h p. Kinh phí hàng tháng cho m i h c sinh mua sách v , dùng h c t p do ngân sách nhà nư c c p ư c th c hi n theo quy nh hi n hành i v i h c sinh b áp d ng bi n pháp x lý vi ph m hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng. i u 13. 1. Trư ng giáo dư ng có trách nhi m t ch c ki m tra, ánh giá, x p lo i h c sinh và t ch c thi (h c kỳ, k t thúc năm h c, chuy n c p, thi tuy n ch n h c sinh gi i...) theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. S i m, h c b , h sơ và các bi u m u liên quan n vi c h c t p c a h c sinh ph i theo m u th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o. 3. Ch ng ch h c văn hoá, h c ngh do trư ng c p cho h c sinh có giá tr như ch ng ch c a các trư ng ph thông, trư ng d y ngh . i u 14.
  5. 1. Ngoài gi h c t p, h c sinh ph i tham gia lao ng do trư ng t ch c. Trư ng có trách nhi m s p x p công vi c phù h p v i l a tu i và s c kho c a h c sinh b o m s phát tri n bình thư ng v th ch t, trí tu và o c. 2. Không ư c s d ng h c sinh làm nh ng công vi c n ng nh c, nguy hi m, c h i theo danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ban hành. 3. Th i gian lao ng c a h c sinh không ư c nhi u hơn th i gian h c t p. Th i gian h c t p trên l p và lao ng không quá 7 gi trong m t ngày và không quá 35 gi trong tu n. Ch ư c s d ng h c sinh làm thêm gi ho c làm ban êm trong nh ng trư ng h p th t c n thi t và theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 4. H c sinh ư c ngh ngày l , T t theo quy nh c a Nhà nư c. 5. K t qu lao ng c a h c sinh ư c s d ng ph c v c i thi n i s ng, sinh ho t và h c t p c a h . i u 15. Ngoài gi h c văn hoá, h c ngh , lao ng, h c sinh ư c tham gia các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c th thao, c sách báo, xem truy n hình và các ho t ng vui chơi gi i trí khác do trư ng t ch c. i u 16. Căn c vào gi i tính, l a tu i, c i m nhân thân, tính ch t, m c ph m t i c a h c sinh, trư ng s p x p ch , sinh ho t phù h p trong các bu ng t p th . Bu ng ph i b o m thoáng mát v mùa hè, kín gió v mùa ông, h p v sinh môi trư ng. Di n tích nơi t i thi u cho m i h c sinh là 2,5 m2. i u 17. H c sinh ư c b trí giư ng ho c b n m có chi u tr i và ư c phép s d ng dùng sinh ho t cá nhân c a mình (tr nh ng v t b c m s d ng trong trư ng giáo dư ng), n u thi u thì trư ng cho mư n ho c c p. dùng h c sinh ư c trư ng cho mư n ho c c p ư c áp d ng theo quy nh hi n hành như h c sinh b áp d ng bi n pháp x lý vi ph m hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng. i u 18. 1. Tiêu chuNn ăn, ch t t (k c trong nh ng ngày l , T t theo quy nh c a Nhà nư c), ch a b nh cho m i h c sinh do ngân sách nhà nư c c p, như tiêu chuNn c a m i h c sinh b áp d ng bi n pháp x lý vi ph m hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. Ch ăn, ngh i v i h c sinh m au, b nh t t, thương tích do y, bác sĩ ch nh. i u 19. H c sinh b m au, b nh t t, thương tích ư c i u tr t i cơ s y t c a trư ng; trư ng h p m au, b nh t t, thương tích n ng vư t quá kh năng i u tr c a trư ng thì Hi u trư ng quy t nh ưa h n i u tr t i cơ s y t bên ngoài. Kinh phí khám và ch a tr do trư ng chi tr . i u 20.
  6. 1. Trư ng h p h c sinh b ch t, Hi u trư ng ph i báo ngay cho Vi n Ki m sát nhân dân, Công an c p huy n nơi trư ng óng n l p biên b n và xác nh nguyên nhân ch t, có h c sinh c a trư ng ch ng ki n. Trư ng có trách nhi m thông báo ngay cho thân nhân c a ngư i ch t bi t. Sau khi ư c Cơ quan i u tra và Vi n Ki m sát th ng nh t cho phép mai táng thì trư ng có trách nhi m t ch c mai táng. Kinh phí cho vi c mai táng do ngân sách nhà nư c c p theo ch hi n hành. Trư ng h p thân nhân c a ngư i ch t ngh t t ch c mai táng thì nhà trư ng giao cho h . Vi c t ch c mai táng ph i m b o v sinh môi trư ng, úng quy nh c a pháp lu t và phù h p phong t c t p quán. 2. Trư ng h p h c sinh b tai n n, Hi u trư ng ph i làm các th t c c n thi t gi i quy t ch tr c p tai n n. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n th c hi n ch tr c p h c sinh b tai n n. i u 21. 1. H c sinh ư c g p thân nhân t i nơi ti p ón c a trư ng và ph i ch p hành úng nh ng quy nh v thăm g p. 2. H c sinh ư c g i và nh n thư, nh n quà (tr rư u, bia, thu c lá, các ch t kích thích khác, v t và các lo i văn hoá ph m b c m). Trư ng có trách nhi m ki m tra thư, quà trư c khi g i ho c nh n. N u h c sinh có ti n ho c gi y t có giá thì ph i g i vào b ph n lưu ký và s d ng theo quy nh c a trư ng. 3. Ch thăm, g p, nh n quà, nh n và g i thư quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 22. H c sinh ã ch p hành ư c m t ph n hai th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng và th c s ăn năn h i l i, nh n rõ vi c làm sai trái c a b n thân, tích c c h c t p, lao ng, tu dư ng và ch p hành t t n i quy c a trư ng thì Hi u trư ng có th ngh Toà án nhân dân c p huy n nơi trư ng óng quy t nh ch m d t th i h n ch p hành bi n pháp này cho h c sinh ó. i u 23. 1. Ch m nh t là 15 ngày trư c khi h c sinh h t th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có trách nhi m thông báo cho Toà án ã ra quy t nh thi hành bi n pháp giáo dư ng, y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình h bi t ngày ra trư ng. 2. Khi h c sinh h t h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng, Hi u trư ng có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho h và g i b n sao cho Toà án ã ra quy t nh, Công an c p huy n và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. 3. H c sinh khi ra trư ng có trách nhi m tr l i chăn, màn và nh ng dùng ư c trư ng cho mư n; ư c nh n l i ti n và v t g i lưu ký, các ch ng ch h c văn hoá, h c ngh (n u có), ti n ăn ư ng và ti n tàu xe. Trư ng h p h t th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng mà h c sinh v n chưa th c s ti n b thì Hi u trư ng ph i có
  7. b n nh n xét riêng và ki n ngh các bi n pháp giáo d c, qu n lý ti p theo g i Toà án nơi ã ra quy t nh và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. 4. i v i h c sinh ã ch p hành xong bi n pháp giáo dư ng mà không rõ cha m , nơi cư trú thì trư ng có trách nhi m liên h v i Toà án ã ra quy t nh và y ban nhân dân cùng c p v i Toà án ngh có bi n pháp giúp , s p x p ch ăn, và t o vi c làm, h c t p phù h p n nh cu c s ng cho h . 5. i v i h c sinh dư i 15 tu i ho c b m au, b nh t t n ngày ư c ra trư ng mà không có thân nhân n ón, thì trư ng có trách nhi m c cán b , giáo viên ưa v gia ình ho c giao y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i u 24. 1. H c sinh có ti n b rõ r t, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, n i quy c a trư ng ho c l p công, thì ư c Hi u trư ng xem xét, quy t nh khen thư ng b ng các hình th c sau : a) Bi u dương; b) Cho i tham quan do trư ng t ch c; c) Thư ng ti n ho c hi n v t; d) ngh Toà án có thNm quy n xem xét, quy t nh ch m d t th i h n ch p hành bi n pháp giáo dư ng. 2. H c sinh không ch u h c t p, lao ng ho c có hành vi khác vi ph m n i quy c a trư ng, thì Hi u trư ng tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà quy t nh k lu t b ng m t trong các hình th c sau : a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) Giáo d c t i bu ng k lu t 5 ngày. H c sinh b ưa vào bu ng k lu t ph i làm b n ki m i m và t ki m i m trư c toàn trư ng. 3. Quy t nh khen thư ng ho c k lu t i v i h c sinh ph i th hi n b ng văn b n do Hi u trư ng ký và lưu vào h sơ theo quy nh. 4. N u h c sinh vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Trong th i h n 10 ngày k t ngày ra trư ng, h c sinh ã ch p hành bi n pháp giáo dư ng ph i trình báo y ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p nơi mình cư trú.
  8. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C THI HÀNH BI N PHÁP GIÁO DƯ NG i u 26. B Công an trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v thi hành bi n pháp giáo dư ng. 2. Ch o, hư ng d n, t ch c l c lư ng thi hành bi n pháp giáo dư ng. 3. Ch trì, ph i h p v i Toà án, Vi n Ki m sát, các B , ngành và y ban nhân dân các a phương trong vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng. 4. Th ng kê v thi hành bi n pháp giáo dư ng. 5. Ki m tra, thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng. i u 27. B Y t có trách nhi m ph i h p v i B Công an hư ng d n vi c phòng b nh, khám, ch a b nh và khám s c kho nh kỳ cho h c sinh; hư ng d n, ch o các cơ s y t ph i h p d p t t d ch b nh; t ch c c u ch a trong trư ng h p ng c hàng lo t ho c trư ng h p m au, b nh t t, thương tích vư t quá kh năng i u tr c a trư ng. i u 28. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh chương trình giáo d c c a trư ng; ào t o, hu n luy n ho c h tr giáo viên cho trư ng; t o i u ki n cho h c sinh ra trư ng ti p t c ư c h c t p t i a phương. i u 29. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m h tr , hư ng d n vi c t ch c d y ngh trong trư ng và gi i thi u vi c làm cho h c sinh khi ra trư ng. i u 30. 1. Kinh phí t ch c thi hành bi n pháp giáo dư ng do ngân sách nhà nư c c p. Vi c s d ng kinh phí ph i theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. B Tài chính có trách nhi m b o m kinh phí cho vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng theo k ho ch ư c giao trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. B Công an có trách nhi m xây d ng d toán ngân sách hàng năm chi cho vi c thi hành bi n pháp giáo dư ng, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a B Công an g i B Tài chính xem xét, trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Trư ng ư c ti p nh n s giúp v v t ch t c a U ban nhân dân a phương, các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, cá nhân và t ch c nư c ngoài t ch c d y văn hoá, giáo d c hư ng nghi p và d y ngh , mua s m dùng h c t p và sinh ho t cho h c sinh.
  9. i u 31. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m c p t, h tr v v t ch t và t o i u ki n thu n l i cho trư ng óng t i a phương mình trong quá trình ho t ng; hư ng d n, ch o y ban nhân dân c p huy n, c p xã và các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c qu n lý, t o i u ki n cho h c sinh ã ra trư ng ti p t c h c t p ho c tìm vi c làm, giúp h hoà nh p c ng ng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Ngư i nào vi ph m các quy nh pháp lu t v thi hành bi n pháp giáo dư ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . 2. B Công an ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c thi hành Ngh nh này. i u 34. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản