Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
1
download

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP về việc quy định phân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2002/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 52/2002/N -CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2002 V QUY NNH QUÂN HI U, C P HI U, PHÙ HI U VÀ L PH C C A QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: i u 1. Quân hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam Quân hi u hình tròn, gi a có ngôi sao n i màu vàng t trên n n tươi, xung quanh có hai bông lúa, phía dư i hai bông lúa có hình n a bánh xe răng màu vàng, vành ngoài quân hi u màu vàng. Quân hi u c a quân nhân có 2 lo i: ư ng kính 33 mm và 27 mm. i u 2. C p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam 1. C p hi u c a sĩ quan mang trên vai áo: N n c p hi u m u vàng tươi, riêng n n c p hi u B i Biên phòng màu xanh lá cây. ư ng vi n c a c p hi u: L c quân và B i Biên phòng màu tươi. Phòng không - Không quân màu xanh hoà bình. H i quân màu tím than. Trên c p hi u có v ch ngang, sao và cúc c p hi u. C p hi u c a c p tư ng không có v ch ngang; c a c p tá có hai v ch ngang màu b c, c a c p uý có m t v ch ngang màu b c.
  2. S lư ng sao trên c p hi u: Thi u uý, Thi u tá, Thi u tư ng, ChuNn ô c H i quân: 1 sao. Trung uý, Trung tá, Trung tư ng, Phó ô c H i quân: 2 sao. Thư ng uý, Thư ng tá, Thư ng tư ng, ô c H i quân: 3 sao. i uý, i tá, i tư ng: 4 sao. Sao và cúc c a c p hi u c p tư ng m u vàng, cúc c p hi u có hình qu c huy; sao và cúc c p hi u c p tá, c p uý m u b c, cúc c p hi u có hình sao gi a hai bông lúa. 2. C p hi u c a quân nhân chuyên nghi p: C p hi u c a quân nhân chuyên nghi p như c p hi u c a sĩ quan c p uý, c p tá quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trên c p hi u có v ch hình ch V màu b c, c p tá có hai v ch, c p uý có m t v ch; s lư ng sao trên c p hi u: ChuNn uý: ch có v ch , không có sao. Thi u uý, Thi u tá : 1 sao. Trung uý, Trung tá : 2 sao. Thư ng uý, Thư ng tá : 3 sao. i uý : 4 sao. C p hi u c a thư ng sĩ quân nhân chuyên nghi p như c p hi u c a thư ng sĩ quy nh t i kho n 3 c a i u này. 3. C p hi u c a h sĩ quan, binh sĩ: a) C p hi u c a h sĩ quan, binh sĩ mang trên vai áo: N n c p hi u m u xám nh t (riêng B i Biên phòng m u xanh lá cây). ư ng vi n c a c p hi u: L c quân và B i Biên phòng màu tươi. Phòng không - Không quân màu xanh hoà bình. H i quân màu tím than. Trên c p hi u có cúc c p hi u màu b c, cúc c p hi u có hình sao gi a hai bông lúa; có v ch ngang ho c ch V b ng tơ m u tươi. Binh nhì : m t v ch hình ch V.
  3. Binh nh t : hai v ch hình ch V. H sĩ : m t v ch ngang. Trung sĩ : hai v ch ngang. Thư ng sĩ : ba v ch ngang. b) C p hi u c a h sĩ quan, binh sĩ H i quân mang b vai áo (khi m c quân ph c ki u áo có y m): n n c p hi u m u tím than có hình phù hi u H i quân gi a và v ch ngang b ng tơ m u vàng tươi. Binh nhì : m t v ch u dư i c a c p hi u. Binh nh t : hai v ch hai u c p hi u. H sĩ : m t v ch gi a c p hi u. Trung sĩ : hai v ch cân i gi a c p hi u. Thư ng sĩ : ba v ch cân i gi a c p hi u. 4. C p hi u c a h c viên: a) C p hi u c a h c viên là sĩ quan như c p hi u c a sĩ quan ã quy nh t i kho n 1 c a i u này. b) C p hi u c a h c viên ào t o sĩ quan: Màu n n c p hi u: L c quân m u tươi. Phòng không - Không quân màu xanh hoà bình. H i quân màu tím than. B i Biên phòng màu xanh lá cây. N n c p hi u có ư ng vi n b ng tơ m u vàng tươi r ng 6 mm và cúc c p hi u m u b c có hình sao gi a hai bông lúa. c) C p hi u c a h c viên ào t o h sĩ quan, nhân viên chuyên môn k thu t như c p hi u c a h c viên ào t o sĩ quan, ch khác: không có ư ng vi n b ng tơ m u vàng tươi. i u 3. Phù hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam 1. Phù hi u mang trên ve c áo: (n n phù hi u và hình phù hi u):
  4. Màu n n phù hi u: L c quân m u tươi. Phòng không - Không quân màu xanh hoà bình. H i quân màu tím than. B i Biên phòng màu xanh lá cây. Trên n n phù hi u có hình phù hi u quân ch ng, binh ch ng, ngành ngh chuyên môn. N n phù hi u c a c p tư ng có vi n vàng r ng 3 mm 3 c nh. Màu hình phù hi u: C p tư ng màu vàng. C p tá, c p úy, h sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghi p màu b c. 2. Hình phù hi u quân ch ng, binh ch ng, ngành ngh chuyên môn: Binh ch ng h p thành - B binh: Hình thanh ki m và khNu súng t chéo. B binh cơ gi i: Hình xe b c thép t trên thanh ki m và khNu súng t chéo. c công: Hình dao găm t trên kh i b c phá, dư i có mũi tên vòng. Tăng - Thi t giáp: Hình xe tăng nhìn ngang. Pháo binh: Hình hai nòng súng th n công t chéo. Hoá h c: Hình tia phóng x trên hình nhân ben-zen. Công binh: Hình cu c, x ng trên n a bánh xe răng. Thông tin: Hình sóng i n. B i Biên phòng: Hình thanh ki m và khNu súng t chéo, trên vòng tròn không khép kín, dư i hình vòng cung có ký hi u ư ng biên gi i Qu c gia. Quân ch ng Phòng không - Không quân: Hình sao trên ôi cánh chim. B i nhNy dù: Hình máy bay trên dù ang m . Tên l a: Hình tên l a trên n n mây. Cao x : Hình khNu pháo cao x . Ra- a: Hình cánh ra- a trên b .
  5. Quân ch ng H i quân: Hình m neo. H i quân ánh b : Hình m neo trên thanh ki m và khNu súng t chéo. Ngành H u c n, Tài chính: Hình thanh ki m và khNu súng t chéo, dư i có bông lúa. Quân y, Thú y: Hình ch th p trong hình tròn. Ngành K thu t: Hình com-pa t trên chi c búa. Lái xe: Hình tay lái trên díp xe. Quân pháp, ki m soát quân s : Hình m c trên hai thanh ki m t chéo. Quân nh c: Hình chi c kèn và sáo t chéo. Th d c th thao: Hình cung tên. Văn hoá ngh thu t: Hình bi u tư ng âm nh c và cây àn. i u 4. Phù hi u k t h p c p hi u c a Quân i nhân dân Vi t Nam Phù hi u k t h p c p hi u mang trên ve c áo quân ph c dã chi n g m có: n n phù hi u, sao, v ch và hình phù hi u (c p tư ng và binh sĩ không có v ch). Màu n n phù hi u k t h p c p hi u và màu hình phù hi u như quy nh t i kho n 1 c a i u 3. 1. Sĩ quan: Thi u uý, Thi u tá, Thi u tư ng, ChuNn ô c H i quân : 1 sao. Trung uý, Trung tá, Trung tư ng, Phó ô c H i quân : 2 sao. Thư ng uý, Thư ng tá, Thư ng tư ng, ô c H i quân : 3 sao. i uý, i tá, i tư ng: 4 sao. Sao c a c p tư ng m u vàng. Sao, v ch c a c p tá, c p uý m u b c; c p uý 1 v ch d c, c p tá 2 v ch d c. 2. Quân nhân chuyên nghi p: Phù hi u k t h p c p hi u c a quân nhân chuyên nghi p c p uý, c p tá gi ng như phù hi u k t h p c p hi u c a sĩ quan, riêng c p chuNn uý không có sao. Phù hi u k t h p c p hi u c a c p thư ng sĩ chuyên nghi p như c a c p thư ng sĩ quy nh t i kho n 3 c a i u này. 3. H sĩ quan, binh sĩ:
  6. a) H sĩ quan: phù hi u k t h p c p hi u c a h sĩ quan g m có: n n phù hi u, hình phù hi u, sao màu b c và m t v ch d c b ng tơ màu vàng tươi r ng 3 mm. H sĩ : 1 sao. Trung sĩ : 2 sao. Thư ng sĩ : 3 sao. b) Binh sĩ: phù hi u k t h p c p hi u c a binh sĩ g m có: n n phù hi u, hình phù hi u và sao màu b c. Binh nhì: 1 sao. Binh nh t: 2 sao. 4. H c viên: a) H c viên là sĩ quan: phù hi u k t h p c p hi u như c a sĩ quan ã quy nh t i kho n 1 c a i u này. b) H c viên ào t o sĩ quan: phù hi u k t h p c p hi u g m có: n n phù hi u, m t v ch d c b ng tơ m u vàng tươi r ng 5 mm, hình phù hi u, không có sao. c) H c viên ào t o h sĩ quan, nhân viên chuyên môn k thu t: phù hi u k t h p c p hi u g m có: n n phù hi u, m t v ch d c b ng tơ m u vàng tươi r ng 3 mm, hình phù hi u, không có sao. i u 5. L ph c c a sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p t c p chu n uý tr lên (nam và n ): A. il : 1. Mũ kê pi: L c quân và B i Biên phòng m u be nh t, Phòng không - Không quân m u xanh en, H i quân m u tr ng; lư i trai m u en; thành mũ: L c quân m u tươi, Phòng không - Không quân m u xanh hoà bình, H i quân m u tím than, B i Biên phòng m u xanh lá cây; trên thành mũ có quai t t b ng s i tơ m u vàng; có cành tùng kép m u vàng bao quanh quân hi u. 2. Qu n áo: a) Ki u: K82 mùa ông. Cúc áo: hình tròn, m u vàng, b m t trư c có hình ngôi sao 5 cánh, có ư ng vi n bao quanh, cúc áo có 2 lo i: Lo i ính trên n p áo và trên n p túi áo dư i có ư ng kính 24 mm. Lo i ính trên n p túi áo trên có ư ng kính 18 mm.
  7. C p hi u như quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u 2 ch khác: cúc, sao, g ch c p hi u u m u vàng. Cành tùng mang ve c áo màu vàng: c p tư ng cành tùng ơn to; c p tá, c p úy và quân nhân chuyên nghi p cành tùng ơn nh và m t ngôi sao màu vàng. Áo sơ mi m c trong: m u tr ng, dài tay, c ng, caravat m u en. b) M u s c: L c quân và B i Biên phòng: m u be nh t. Phòng không - Không quân: m u xanh en. H i quân: m u tr ng. 3. Gi y: Gi y da en th p c có bo ngang (n không có bo ngang), có dây bu c. B. Ti u l : có ti u l mùa ông và ti u l mùa hè. i u 6. B trư ng B Qu c phòng quy nh trang ph c ti u l ; trang ph c thư ng dùng; trang ph c dã chi n; trang ph c nghi p v nghi l ; trang ph c công tác c a sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ; trang ph c công ch c qu c phòng thu c Quân i nhân dân Vi t Nam. Các quy nh v quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c trong Ngh nh này áp d ng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ ang t i ngũ, quân d b ng viên và nh ng sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p ã chuy n ra ngoài Quân i ư c phép mang m c theo quy nh c a B Qu c phòng. i u 7. Nghiêm c m các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân s n xu t tàng tr , mua, bán và s d ng quân hi u, c p hi u, phù hi u, trang ph c c a Quân i nhân dân Vi t Nam trái phép, n u vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Ngh nh: Ngh nh s 74/H BT ngày 26 tháng 4 năm 1982 c a H i ng B trư ng quy nh quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Ngh nh s 78/H BT ngày 27 tháng 3 năm 1991 c a H i ng B trư ng v vi c s a i, b sung Ngh nh s 74/H BT ngày 26 tháng 4 năm 1982 c a H i ng B trư ng; Ngh nh s 94/CP ngày 30 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Ngh nh s 74/H BT ngày 26 tháng 4 năm 1982 c a H i ng B trư ng và nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. Vi c thay i quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c c a Quân i nhân dân Vi t Nam sau ngày Ngh nh này có hi u l c, do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 9. B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  8. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản