Nghị định số 53/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 53/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 53/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2000/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 53/2000/N -CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, M R NG THN XÃ PH LÝ, T NH HÀ NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các huy n Kim B ng, Duy Tiên, Thanh Liêm m r ng th xã Ph Lý, t nh Hà Nam như sau: Sáp nh p nguyên tr ng các xã Phù Vân (g m 564,85 ha di n tích t nhiên và 6.221 nhân khNu), xã Châu Sơn (g m 827,6 ha di n tích t nhiên và 10.828 nhân khNu) thu c huy n Kim B ng vào th xã Ph Lý; Sáp nh p nguyên tr ng xã Liêm Trung (g m 348 ha di n tích t nhiên và 4.667 nhân khNu) thu c huy n Thanh Liêm vào th xã Ph Lý; Sáp nh p nguyên tr ng xã Lam H (g m 844,09 ha di n tích t nhiên và 8.603 nhân khNu) thu c huy n Duy Tiên vào th xã Ph Lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các huy n m r ng th xã: Th xã Ph Lý có 3.424,87 ha di n tích t nhiên và 70.495 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Ph Lý: ông giáp huy n Duy Tiên và huy n Thanh Liêm; Tây giáp huy n Kim B ng; Nam giáp huy n Thanh Liêm; B c giáp huy n Kim B ng và huy n Duy Tiên. Huy n Kim B ng có 18.444,11 ha di n tích t nhiên và 128.771 nhân khNu; g m 19 ơn v hành chính tr c thu c. Huy n Thanh Liêm có 17.493,37 ha di n tích t nhiên và 132.198 nhân khNu; g m 20 ơn v hành chính tr c thu c.
  2. Huy n Duy Tiên có 13.105,18 ha di n tích t nhiên và 127.618 nhân khNu; g m 21 ơn v hành chính tr c thu c. i u 2. i u ch nh a gi i hành chính và thành l p các phư ng, xã thu c th xã Ph Lý như sau: 1. Thành l p phư ng Lê H ng Phong trên cơ s 271,78 ha di n tích t nhiên và 6.083 nhân khNu c a xã Châu Sơn; a gi i hành chính phư ng Lê H ng Phong: ông giáp các phư ng: Hai Bà Trưng, Quang Trung và xã Thanh Châu; Tây giáp huy n Kim B ng; Nam giáp xã Châu Sơn; B c giáp xã Phù Vân. 2. Thành l p phư ng Quang Trung trên cơ s 222,5 ha di n tích t nhiên và 3.042 nhân khNu c a xã Lam H ; 23,56 ha di n tích t nhiên và 2.503 nhân khNu c a phư ng Lương Khánh Thi n; 15,53 ha di n tích t nhiên và 721 nhân khNu c a phư ng Minh Khai; Phư ng Quang Trung có 261,59 ha di n tích t nhiên và 6.266 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng Quang Trung: ông giáp các phư ng: Lương Khánh Thi n, Minh Khai và xã Lam H ; Tây giáp xã Phù Vân; Nam giáp phư ng Hai Bà Trưng; B c giáp huy n Duy Tiên. 3. i u ch nh a gi i hành chính phư ng Lương Khánh Thi n như sau: Sáp nh p 0,9 ha di n tích t nhiên và 18 nhân khNu thu c xã Liêm Chính vào phư ng Lương Khánh Thi n; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, phư ng Lương Khánh Thi n có 31,52 ha di n tích t nhiên và 6.791 nhân khNu. 4. i u ch nh a gi i hành chính phư ng Minh Khai như sau: Sáp nh p 13,24 ha di n tích t nhiên và 17 nhân khNu thu c xã Liêm Chính vào phư ng Minh Khai; Sáp nh p 1.570 nhân khNu thu c phư ng Minh Khai vào xã Phù Vân; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, phư ng Minh Khai có 35,39 ha di n tích t nhiên và 6.822 nhân khNu. 5. i u ch nh a gi i hành chính phư ng Hai Bà Trưng như sau: Sáp nh p 36,47 ha di n tích t nhiên và 519 nhân khNu thu c xã Liêm Chính vào phư ng Hai Bà Trưng; Sáp nh p 2,5 ha di n tích t nhiên thu c xã Thanh Châu vào phư ng Hai Bà Trưng;
  3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, phư ng Hai Bà Trưng có 61,35 ha di n tích t nhiên và 6.034 nhân khNu. 6. i u ch nh a gi i hành chính phư ng Tr n Hưng o như sau: Sáp nh p 12,81 ha di n tích t nhiên và 12 nhân khNu thu c xã Liêm Chính vào phư ng Tr n Hưng o; Sáp nh p 0,2 ha di n tích t nhiên thu c xã Thanh Châu vào phư ng Tr n Hưng o; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, phư ng Tr n Hưng o có 16,96 ha di n tích t nhiên và 4.968 nhân khNu. 7. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các phư ng: Lương Khánh Thi n, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tr n Hưng o; xã Liêm Chính có 332,47 ha di n tích t nhiên và 4.128 nhân khNu. 8. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các phư ng: Tr n Hưng o, Hai Bà Trưng; xã Thanh Châu có 323,55 ha di n tích t nhiên và 5.430 nhân khNu. 9. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Lê H ng Phong, xã Châu Sơn có 555,82 ha di n tích t nhiên và 5.945 nhân khNu. 10. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Quang Trung, xã Lam H có 621,59 ha di n tích t nhiên và 5.561 nhân khNu. 11. Sau khi ti p nh n 1.570 nhân khNu c a phư ng Minh Khai, xã Phù Vân có 564,85 ha di n tích t nhiên và 7.791 nhân khNu. Th xã Ph Lý sau khi i u ch nh a gi i hành chính có 12 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Lê H ng Phong, Quang Trung, Lương Khánh Thi n, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tr n Hưng o và các xã: Liêm Chính, Thanh Châu, Châu Sơn, Lam H , Liêm Chung, Phù Vân. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản