Nghị định số 53-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Nghị định số 53-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 53-CP về việc thành lập thị trấn Yên Lạc thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 53-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53-CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 53-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P THN TR N YÊN L C THU C HUY N YÊN L C, T NH VĨNH PHÚC CHÍNH PH Căn c Lu t Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và B Trư ng - Trư ng ban Ban T ch c – Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p th tr n Yên L c thu c huy n Yên L c trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Minh Tân. Th tr n Yên L c có 644 ha di n tích t nhiên và 11.968 nhânkhNu. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhVĩnh Phúc và B trư ng Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản