Nghị định số 54/1999/NĐ-CP về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
4
download

Nghị định số 54/1999/NĐ-CP về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 54/1999/nđ-cp về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 54/1999/NĐ-CP về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/1999/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 54/1999/N -CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 V B O V AN TOÀN LƯ I I N CAO ÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh vi c b o v an toàn lư i i n cao áp nh m b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân, tài s n c a Nhà nư c, b o m cung c p i n an toàn, liên t c, ph c v s n xu t, i s ng, an ninh, qu c phòng. 2. B o v an toàn lư i i n cao áp là trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c, các t ch c và m i công dân. i u 2. Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ''Lư i i n cao áp" là h th ng các công trình ư ng dây d n i n trên không, ư ng cáp i n ng m, ư ng cáp i n i n i, tr m i n có i n áp danh nh t 1000V tr lên. 2. "B ph n công trình lư i i n" là các thi t b , ph ki n ư c l p t trên lư i i n và các k t c u ki n trúc, xây d ng ph c v vi c truy n t i và phân ph i i n như: dây i n, c t i n, xà, v t cách i n, h th ng ti p t, móng c t, dây néo c t, kè, t b o v chân c t, mương, rãnh thoát nư c c a tr m i n, hàng rào tr m i n, thi t b i n, cáp i n, h th ng thi t b thông tin, mương cáp, c t m c, bi n báo an toàn i n và các b ph n ph tr khác. 3. "Dây tr n" là dây d n i n chuyên dùng không b c l p cách i n.
  2. 4. "Dây b c" là dây d n di n chuyên dùng ư c b c l p cách i n. 5. ''Cáp i n" là dây d n i n chuyên dùng ư c b c cách i n tiêu chuNn theo t ng c p i n áp. 6. "Hành lang b o v an toàn lư i i n" là kho ng không gian lưu không ư c quy nh v chi u r ng, chi u dài và chi u cao ch y d c theo công trình ư ng dây t i i n ho c bao quanh tr m i n. M i công trình lư i i n u có hành lang b o v an toàn quy nh t i các i u 6, 12, 14 c a Ngh nh này. 7. "Ph m vi b o v " g m công trình lư i i n và hành lang b o v an toàn lư i i n. 8. " ơn v qu n lý lư i i n cao áp có thNm quy n" là t ch c thu c các thành ph n kinh t có tư cách pháp nhân ho t ng i n l c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Khi thi t k , xây d ng công trình lư i i n cao áp và các công trình khác có liên quan n công trình lư i i n cao áp t ch c, cá nhân ph i tuân theo m i quy nh trong Ngh nh này. i u 4. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m vào ph m vi b o v công trình lư i i n cao áp gây m t an toàn lư i i n, gây nguy hi m cho ngư i, thi t h i tài s n c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân. i u 5. 1. Các phương ti n bay khi bay g n các công trình lư i i n ph i b o m kho ng cách n b ph n g n nh t c a công trình lư i i n không nh hơn 100 m và c m th b t kỳ v t gì có kh năng gây hư h i n công trình lư i i n. Trư ng h p phương ti n bay làm nhi m v c bi t qu c phòng, an ninh ho c s d ng ph c v công tác qu n lý, b o dư ng, s a ch a ư ng dây i n thì ph i tuân theo quy nh c a B Công nghi p (có s tham gia c a B Qu c phòng, B Công an, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam). 2. Khi hoàn thành xây d ng công trình lư i i n cao áp có i n áp t 220 KV tr lên ch u tư công trình ph i thông báo v i T ng c c a chính th hi n k p th i tuy n ư ng dây lên b n a chính ngư i i u khi n phương ti n bay bi t khi làm nhi m v . Chương 2: Ư NG DÂY D N I N TRÊN KHÔNG i u 6. 1. Hành lang b o v c a ư ng dây d n i n trên không ư c gi i h n như sau: a) Chi u dài: Tính t i m m c dây trên c t xu t tuy n c a tr m này n i mm c dây trên c t néo cu i trư c khi vào tr m (ho c các tr m) k ti p.
  3. b) Chi u r ng: ư c gi i h n b i hai m t ph ng th ng ng v hai phía c a ư ng dây, song song v i ư ng dây, có kho ng cách t dây ngoài cùng v m i phía khi dây tr ng thái tĩnh ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 KV 35 KV 66 - 110 220 KV 500 KV KV Lo i dây Dây Dây tr n Dây b c Dây tr n Dây tr n b c Kho ng 1 2 1,5 3 4 6 7 cách (m) c) Chi u cao: Tính t áy móng c t lên nh c t c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng ư c quy nh trong b ng nêu i m a kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này. 2. Các lo i cáp i n i trên m t t ho c treo trên không có kho ng cách b o v an toàn v các phía là 0,5 m tính t m t ngoài c a s i cáp ngoài cùng. i u 7. 1. i v i cây c i trong ph m vi b o v an toàn c a lư i i n cao áp: a) Lúa và hoa màu ph i tr ng cách mép móng c t i n, móng néo ít nh t 0,5m. Các lo i cây tr ng khác ph i m b o kho ng cách th ng ng t dây d n khi dây tr ng thái tĩnh n i m cao nh t c a cây không nh hơn quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 KV 66 n110 KV 220 KV 500 KV Kho ng cách an toàn 2 3 4 6 th ng ng (m) i v i nh ng cây có kh năng phát tri n nhanh trong th i gian ng n có nguy cơ gây m t an toàn (như b ch àn, tre, n a, bương, v u...) ph i ch t sát g c và c m tr ng m i. b) i v i ư ng dây trên không i trong thành ph , cây ph i ư c ch t t a m b o kho ng cách t dây d n khi dây tr ng thái tĩnh n i m g n nh t c a cây không nh hơn kho ng cách t i thi u quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 KV n 35 KV 66 n 110 KV 220 KV (dây b c) Dây tr n Kho ng cách 0,7 1,5 2 2,5 t i thi u (m)
  4. 2. i v i cây ngoài hành lang b o v ph i ư c ch t t a b o m, n u cây b thì kho ng cách t b ph n b t kỳ c a cây n b ph n b t kỳ c a ư ng dây b ng ho c l n hơn kho ng cách t i thi u quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 KV 66 n 220 KV 500 KV Kho ng cách 0,5 1 2 t i thi u (m) i u 8. i v i nhà và công trình trong hành lang b o v : 1. Nhà và công trình ã có trư c khi xây d ng ư ng dây d n i n trên không i n áp n 220 KV không ph i di chuy n ra kh i hành lang b o v n u m b o các i u ki n sau ây: a) Làm b ng v t li u không cháy. b) K t c u kim lo i ph i n i t theo tiêu chuNn hi n hành. c) Kho ng cách th ng ng t dây d n khi dây tr ng thái tĩnh n b t kỳ b ph n nào c a nhà và công trình ph i b ng ho c l n hơn kho ng cách an toàn th ng ng ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 KV 66 n 110 KV 220 KV Kho ng cách an toàn th ng ng (m) 3,0 4,0 5,0 d) Kho ng ư ng dây i phía trên vư t qua nhà và công trình ph i th c hi n bi n pháp tăng cư ng an toàn v i n và v xây d ng. 2. i v i nhà và công trình xây d ng h p pháp trư c khi xây d ng ư ng dây d n i n trên không n u chưa tho mãn 1 trong 4 i u ki n nêu kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này thì ch u tư công trình ư ng dây ph i ch u kinh phí c i t o nh m tho mãn các i u ki n ó. 3. Nhà và công trình n m trong hành lang b o v c n ph i di chuy n ra kh i hành lang v i lý do chính áng thì ch u tư công trình ư ng dây ph i n bù cho ch s h u ho c ngư i có quy n s d ng h p pháp nhà , công trình ó theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i nhà và công trình ư c l i trong hành lang b o v ; ch s h u hay ngư i s d ng h p pháp: a) Không l i d ng mái ho c b t kỳ b ph n nào khác c a nhà và công trình vào nh ng m c ích có th vi ph m kho ng cách an toàn quy nh t i i m c kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này. b) Khi s a ch a, c i t o, ph i ư c s tho thu n c a ơn v qu n lý công trình lư i i n có thNm quy n và ph i áp d ng các bi n pháp an toàn.
  5. 5. Vi c cơi n i ho c xây m i nhà , công trình trong hành lang b o v lư i i n có i n áp n 220 KV ph i m b o các i u ki n sau: a) m b o tiêu chuNn quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này. b) ư c s tho thu n b ng văn b n v an toàn c a ơn v qu n lý công trình lư i i n và ư c phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. c) Ch công trình, nhà cơi n i ho c xây m i ph i ch u kinh phí ơn v qu n lý lư i i n th c hi n bi n pháp tăng cư ng an toàn kho ng ư ng dây vư t qua công trình, nhà này n u kho ng ư ng dây ó chưa ư c tăng cư ng theo úng quy nh. 6. Không cho phép t n t i nhà và công trình có ngư i thư ng xuyên sinh ho t, làm vi c trong hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp i n áp t 500 KV tr lên, tr nh ng công trình chuyên ngành ph c v v n hành lư i i n ó. i u 9. 1. C m ti n hành b t kỳ công vi c gì trong hành lang b o v ư ng dây trên không n u dùng n thi t b , d ng c , phương ti n có kh năng vi ph m kho ng cách an toàn quy nh trong b ng t i i m a kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này. Trư ng h p c bi t các ho t ng do yêu c u c p bách c a công tác an ninh, qu c phòng thì ph i tho thu n v i ơn v qu n lý lư i i n cao áp th c hi n các bi n pháp an toàn c n thi t. 2. ư ng dây trên không giao chéo v i ư ng giao thông: a) nh ng o n giao chéo gi a ư ng dây d n i n cao áp trên không v i ư ng b và ư ng s t, cho phép nh ng phương ti n v n t i có chi u cao n 4,5 m (k c hàng hoá ch t trên xe) so v i m t ư ng vư t qua. Trư ng h p c n v n chuy n hàng có kích thư c cao hơn 4,5m, ch phương ti n ph i liên h v i ơn v qu n lý công trình lư i i n th c hi n các bi n pháp an toàn c n thi t. b) i v i ư ng s t i n khí hoá, chi u cao c a dây d n i n cao áp t i i m giao chéo v i ư ng s t khi dây tr ng thái tĩnh, mang y t i b ng kho ng tĩnh không c a ư ng s t (7,5m) c ng v i kho ng cách an toàn phóng i n ư c quy nh trong b ng t i i m c kho n 2 i u 9 c a Ngh nh này. c) nh ng o n giao chéo gi a ư ng dây d n i n cao áp trên không v i ư ng thu n i a, chi u cao c a dây d n i n t i i m th p nh t khi dây d n tr ng thái tĩnh b ng chi u cao tĩnh không theo c p k thu t c a ư ng th y c ng v i kho ng cách an toàn phóng i n theo c p i n áp ư c quy nh trong b ng dư i ây. Phương ti n v n t i thu khi i qua i m giao chéo ph i m b o kho ng cách an toàn quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 KV 66 - 110 KV 220 KV 500 KV Kho ng cách
  6. th ng ng (m) 1,5 2 3 4 i v i giao thông ư ng bi n có quy nh riêng cho t ng trư ng h p giao chéo c th . 3. Khi b t bu c ph i ti n hành các công vi c trên m t t, dư i lòng t g n ho c trong hành lang b o v ư ng dây trên không, như ào p t, khai thác khoáng s n, xây d ng công trình ng m, l p ráp, s a ch a và làm nh ng vi c ph i dùng n máy móc, thi t b , có kh năng nh hư ng n s v n hành bình thư ng c a ư ng dây ho c có nguy cơ gây s c và tai n n thì ơn v ti n hành nh ng công vi c ó ph i có các bi n pháp b o m an toàn và ph i ư c s tho thu n c a ơn v qu n lý công trình lư i i n. i u 10. 1. Không xây d ng ư ng dây i n qua nh ng công trình kinh t , văn hoá, an ninh, qu c phòng, thông tin liên l c quan tr ng, nh ng nơi thư ng xuyên t p trung ông ngư i, các khu di tích l ch s ã ư c Nhà nư c x p h ng. 2. Trong trư ng h p bu c ph i xây d ng ư ng dây i n qua các công trình và các nơi quy nh t i kho n 1 i u này thì ph i m b o các i u ki n sau: a) ư c s tho thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý các công trình nói trên. N u không tho thu n ư c thì báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên gi i quy t. b) Kho ng ư ng dây d n i n vư t qua các công trình và các nơi nói trên ph i có bi n pháp tăng cư ng an toàn v i n và xây d ng. c) o n cáp ng m n i v i ư ng dây d n i n trên không, t m t t tr lên ph i ư c b c trong ng nh a có m u. i u 11. Khi ti n hành xây d ng công trình lư i i n, ch u tư công trình lư i i n thanh toán các kho n chi phí n bù do vi c ch t cây, hoa m u, di chuy n ho c c i t o nhà , công trình cho ch s h u ho c ngư i có quy n s d ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: Ư NG CÁP I N NG M i u 12. Hành lang b o v ư ng cáp i n ng m gi i h n như sau: 1. Chi u dài: Tính t v trí cáp chui ra kh i ranh gi i ph m vi b o v c a tr m này n v trí chui vào ranh gi i ph m vi b o v c a tr m k ti p. 2. Chi u r ng: Gi i h n b i hai m t ph ng th ng ng và song song v hai phía c a tuy n cáp ( i v i cáp t tr c ti p trong t, trong nư c) ho c cách m t ngoài c a mương cáp ( i v i cáp t trong mương) v m i phía ư c quy nh trong b ng sau:
  7. Lo i cáp t trong t trong t t trong nư c i n mương t n t không Không có tàu Có tàu thuy n nh n nh thuy n qua l i qua l i Kho ng cách (m) 0,5 1,0 1,5 20 100 3. Chi u cao: Tính t v trí áy móng công trình t cáp i n lên nm t t ho c m t nư c t nhiên. i u 13. 1. C m ào h , ch t hàng hoá, óng c c, tr ng cây, làm nhà và các công trình xây d ng khác, th neo tàu thuy n trong hành lang b o v ư ng cáp i n ng m. 2. C m th i nư c và các ch t ăn mòn cáp, thi t b ... vào hành lang b o v ư ng cáp i n ng m. 3. Trư ng h p th i nư c và các ch t khác ngoài hành lang b o v ư ng cáp i n ng m mà có kh năng xâm nh p, ăn mòn, làm hư h ng cáp thì ch s h u ho c ngư i qu n lý, s d ng nhà, công trình có nư c, ch t th i ph i có trách nhi m x lý không làm nh hư ng t i cáp. 4. Khi thi công các công trình trong t, ho c khi n o vét lòng sông, h thu c hành lang b o v ư ng cáp i n ng m, bên thi công ph i thông báo trư c ít nh t 10 ngày v i ơn v qu n lý công trình lư i i n. Ph i có s tho thu n và th ng nh t th c hi n các bi n pháp b o m an toàn cho cáp. Trư ng h p do yêu c u c p bách c a công vi c liên quan n an ninh, qu c phòng, th c hi n theo quy nh riêng. Chương 4: TR M I N i u 14. 1. Hành lang b o v c a tr m i n ư c gi i h n như sau: a) i v i các tr m i n l p t trên cao (tr m treo) không có tư ng rào xây bao quanh, chi u r ng hành lang b o v tr m ư c gi i h n b i m t ph ng bao quanh tr m có kho ng cách n các b ph n mang i n g n nh t c a tr m ư c quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 KV 35 KV Kho ng cách (m) 2 3 b) i v i tr m i n có tư ng rào (ho c hàng rào) c nh bao quanh, chi u r ng hành lang b o v ư c tính t m t ngoài tư ng rào tr ra 0,5m.
  8. c) Chi u cao hành lang ư c tính t áy móng sâu nh t c a b ph n công trình tr m i n n i m cao nh t trong tr m c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng quy nh trong b ng t i m c a, kho n 1, i u 7 c a Ngh nh này. 2. Trong hành lang b o v tr m i n: a) C m xây d ng nhà , công trình. b) C m tr ng các lo i cây (k c dây leo), tr hoa màu và cây c nh có chi u cao dư i 2 m. i u 15. Nhà và công trình xây d ng g n hành lang b o v c a tr m i n ph i m b o không làm hư h ng b t kỳ b ph n nào c a tr m i n, m b o úng các quy nh theo quy chuNn xây d ng hi n hành. Không xâm ph m ư ng ra vào c a tr m; không xâm ph m hành lang b o v ư ng cáp i n ng m, hành lang b o v ư ng dây trên không, c ng, rãnh thoát nư c c a tr m; không che ch n làm c n tr h th ng thông gió c a tr m. Không cho nư c th i xâm nh p làm hư h ng công trình i n. Chương 5: BI N BÁO, TÍN HI U i u 16. nh ng nơi giao chéo gi a ư ng dây d n i n trên không v i ư ng b , vi c t và qu n lý bi n báo, bi n c m vư t qua i v i phương ti n v n t i th c hi n theo quy nh c a ngành Giao thông v n t i. Ch công trình xây d ng sau ph i ch u chi phí cho vi c t bi n báo, bi n c m. i u 17. ơn v qu n lý công trình lư i i n ph i t bi n c m, bi n báo t i c t i n và tr m i n. Các trư ng h p sau ây ph i sơn m u báo hi u tr ng, (t kho ng chi u cao 50 m tr lên) và t èn tín hi u trên nh c t: C t i n cao t 80 m tr lên. C t có chi u cao t 50 m - 80 m v trí có yêu c u c bi t c n thi t. Trư ng h p ư ng dây d n i n cao áp i g n sân bay, n m trong gi i h n 8.000 m tính t ư ng h c t cánh g n nh t c a sân bay, vi c sơn c t, t èn tín hi u báo hi u theo quy nh c a ngành Hàng không. i u 18. 1. D c theo ư ng cáp i n ng m trong t, ch công trình ph i t c t m c ho c d u hi u. 2. nơi ư ng dây trên không ho c ư ng cáp i n ng m trong nư c giao chéo v i ư ng thu n i a, ơn v qu n lý lư i i n ph i t và qu n lý bi n báo, d u hi u hai bên b theo quy nh c a ngành Giao thông v n t i.
  9. Chương 6: QU N LÝ V N HÀNH LƯ I I N i u 19. Ngư i làm công tác qu n lý v n hành, s a ch a lư i i n, khi làm nhi m v ph i eo phù hi u và có phi u công tác. i u 20. 1. Vi c ch t cây quy nh t i các i u 7 và 14 c a Ngh nh này do ơn v qu n lý công trình lư i i n ch u trách nhi m t ch c th c hi n và ph i thông báo cho ơn v qu n lý ho c ch s h u cây bi t trư c 10 ngày; 2. s a ch a nhanh chóng và thu n l i nh ng hư h ng t xu t c a công trình lư i i n, ơn v qu n lý công trình lư i i n có quy n ch t m t s cây khác không thu c quy nh ã nêu t i i u 7 và 14 c a Ngh nh này. Ch m nh t là 10 ngày sau khi b t u công vi c, ơn v qu n lý công trình lư i i n ph i thông báo s cây ã ch t và n bù cho ch s h u cây theo quy nh c a Nhà nư c. 3. Nghiêm c m l i d ng vi c b o v ho c s a ch a lư i i n ch t cây tuỳ ti n. i u 21. Ngư i ư c quy n s d ng t nơi có cáp i n ng m ho c ư ng dây d n i n trên không i qua có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho ơn v qu n lý công trình lư i i n ti n hành ki m tra ho c s a ch a nh ng hư h ng c a công trình. S a ch a nh kỳ c n báo trư c 3 ngày; s a ch a t su t do s c báo trư c khi vào làm. Ki m tra s a ch a xong, ơn v qu n lý công trình lư i i n ph i khôi ph c l i m t b ng như trư c khi s a ch a. Chương 7: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 22. Nghiêm c m các hành vi xâm ph m vào ph m vi b o v an toàn công trình lư i i n cao áp gây m t an toàn lư i i n ho c gây nguy hi m cho con ngư i, bao g m: 1. Vào tr m i n, tháo g ho c trèo lên các b ph n c a công trình lư i i n khi không có nhi m v . 2. Tr m c p, ào b i, ném b n, gây hư h ng các b ph n c a công trình lư i i n. 3 L i d ng các b ph n c a công trình lư i i n vào nh ng m c ích khác n u chưa có s tho thu n v i ơn v qu n lý công trình lư i i n có thNm quy n. 4. Th di u ho c các v t bay g n công trình lư i i n. 5. B trí ăng ten, dây phơi, dàn giáo, bi n, h p èn qu ng cáo... t i các v trí mà khi b , rơi có th va qu t vào các b ph n c a công trình lư i i n.
  10. 6. Các ho t ng như: N mìn, m m , x p ch a các ch t d cháy n , các ch t hoá h c gây ăn mòn các b ph n c a công trình lư i i n, t nương r y, s d ng các phương ti n thi công gây ch n ng m nh ho c gây hư h ng cho công trình lư i i n. i u 23. Khi phát hi n công trình lư i i n b xâm ph m, b phá ho i, b cháy, b s c nghiêm tr ng do thiên tai ho c nguyên nhân khác thì ơn v qu n lý công trình lư i i n, y ban nhân dân a phương, công an, l c lư ng vũ trang óng trên a bàn có trách nhi m ph i h p khNn trương kh c ph c h n ch thi t h i và ưa công trình vào ho t ng. i u 24. T ch c và cá nhân có thành tích phát hi n và ngăn ch n nh ng hành vi gây hư h ng ho c phá ho i lư i i n, có thành tích tham gia b o v lư i i n, tham gia kh c ph c và h n ch nh ng thi t h i cho công trình lư i i n, ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. T ch c và cá nhân vi ph m quy nh c a Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m ph i b i thư ng, b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Ngh nh này thay th Ngh nh s 70/H BT, ngày 30 tháng 4 năm 1987 và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 27. B trư ng B Công nghi p ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và hư ng d n vi c thi hành Ngh nh này. N u vư t quá thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Các B trư ng B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản