Nghị định số 54/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 54/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 54/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 54/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2004/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2004 NGHN NNH PHÊ CHU N S LƯ NG, DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH LÂM NG NHI M KỲ 2004 - 2009 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 429/2003/NQ-UBTVQH c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 23 tháng 12 năm 2003 v n nh ngày b u c i bi u H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 16 (mư i sáu) ơn v b u c , 72 (b y mươi hai) i bi u H i ng nhân dân t nh và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân t nh Lâm ng nhi m kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo). i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Lâm ng, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND và UBND t nh Lâm ng, - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, - Ban T ch c Trung ương, - Ban N i chính Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, -B N iv , - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, Các V : TH, PC, TCCB, - Lưu: V.III (5b), Văn thư.
  2. DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H ND T NH LÂM NG NHI M KỲ 2004 – 2009 TT ƠN VN HÀNH ƠN VN B U C S I BI U CHÍNH Ư CB U M I ƠN VN 1 Thành ph àL t ơn v b u c s 01 05 i bi u 05 i bi u ơn v b u c s 02 2 Huy n L c Dương ơn v b u c s 03 04 i bi u 3 Huy n ơn Dương ơn v b u c s 04 05 i bi u 4 Huy n c Tr ng ơn v b u c s 05 05 i bi u 04 i bi u ơn v b u c s 06 5 Huy n Lâm Hà ơn v b u c s 07 04 i bi u 04 i bi u ơn v b u c s 08 6 Huy n Di Linh ơn v b u c s 09 04 i bi u 04 i bi u ơn v b u c s 10 7 Th xã B o L c ơn v b u c s 11 04 i bi u 05 i bi u ơn v b u c s 12 8 Huy n B o Lâm ơn v b u c s 13 05 i bi u 9 Huy n Huoai ơn v b u c s 14 04 i bi u 10 Huy n T h ơn v b u c s 15 05 i bi u 11 Huy n Cát Tiên ơn v b u c s 16 05 i bi u
Đồng bộ tài khoản