Nghị định số 55/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
170
lượt xem
12
download

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 55/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 55/2009/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V BÌNH NG GI I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Bình ng gi i ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v hành vi vi ph m hành chính, hình th c, m c x ph t và thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i. 2. Vi ph m hành chính v bình ng gi i quy nh t i Chương II c a Ngh nh này là hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v bình ng gi i mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính. 3. Các hành vi vi ph m hành chính khác v bình ng gi i không quy nh t i Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và công dân Vi t Nam; cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân). 2. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i thì b x lý theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 và i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t, tình ti t tăng n ng, gi m nh Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính, tình ti t tăng n ng, gi m nh trong x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n pháp lu t có liên quan.
 2. i u 4. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. N u quá th i h n này thì không x ph t nhưng v n áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Ngh nh này. 2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi có d u hi u vi ph m hành chính v bình ng gi i thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án ph i g i quy t nh và h sơ v vi ph m cho ngư i có thNm quy n x ph t. Trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính m i v bình ng gi i ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Trong trư ng h p ó, th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i ho c t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 5. Các hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. M c ph t t i thi u là 200.000 ng, m c ph t t i a là 40.000.000 ng. M c ph t c th i v i t ng hành vi vi ph m ư c quy nh t i Chương II Ngh nh này. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c xin l i, c i chính công khai; b) Bu c khôi ph c l i quy n l i h p pháp ã b xâm h i do hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i gây ra; c) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý trong trư ng h p hành vi vi ph m hành chính gây thi t h i v s c kh e, tinh th n; d) Bu c s a i, b sung, thay th , ính chính ho c tiêu h y các v t phNm, văn hóa phNm có n i dung c vũ, tuyên truy n, ph bi n v b t bình ng gi i, nh ki n gi i; ) Bu c tháo d ho c xóa s n phNm qu ng cáo có n i dung c vũ, tuyên truy n, ph bi n v b t bình ng gi i, nh ki n gi i;
 3. e) Yêu c u t ch c, cá nhân ã ban hành các quy nh, quy ch có s phân bi t i x v gi i s a i, h y b các văn b n ó ho c ngh cơ quan có thNm quy n h y b các văn b n ó. 4. Ngư i có hành vi vi ph m hành chính gây thi t h i cho t ch c, cá nhân, ngoài b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này còn ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t dân s . 5. Ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính v bình ng gi i trên lãnh th Vi t Nam còn có th b x ph t tr c xu t. Tr c xu t ư c áp d ng là hình th c x ph t chính ho c x ph t b sung trong t ng trư ng h p c th . ThNm quy n, trình t , th t c áp d ng hình th c x ph t tr c xu t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v x ph t tr c xu t theo th t c hành chính. Chương 2. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V BÌNH NG GI I, HÌNH TH C X PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU i u 6. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúc ph m danh d , nhân phNm c a nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; b) Xúc ph m danh d , nhân phNm c a nam ho c n nh m c n tr vi c b nhi m vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúi gi c, lôi kéo ngư i khác ch b phi u cho nam ho c n khi b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; b) Xúi gi c, lôi kéo ngư i khác ch b phi u cho nam ho c n khi th c hi n các th t c l y ý ki n v ng c viên b nhi m vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i; c) C ý tuyên truy n sai s th t c n tr nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; d) C ý tuyên truy n sai s th t c n tr vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúi gi c ngư i khác trì hoãn, không cung c p ho c trì hoãn, không cung c p y các thông tin, m u h sơ, tài li u nh m c n tr nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; b) Xúi gi c ngư i khác trì hoãn ho c trì hoãn th c hi n các th t c nh m c n tr vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i;
 4. c) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; d) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i. 4. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng vũ l c c n tr nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; b) Dùng vũ l c c n tr vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i; c) S a ch a, làm sai l ch h sơ ho c ép bu c ngư i khác s a ch a, làm sai l ch h sơ nh m c n tr nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; d) S a ch a, làm sai l ch h sơ ho c ép bu c ngư i khác s a ch a, làm sai l ch h sơ nh m c n tr vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i; ) Không cho nam ho c n t ng c , ư c gi i thi u ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, vào cơ quan lãnh o c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p vì nh ki n gi i; e) Không th c hi n vi c b nhi m nam ho c n vào cương v qu n lý, lãnh o ho c các ch c danh chuyên môn vì nh ki n gi i. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi t ra và th c hi n các quy nh, quy ch có s phân bi t i x v gi i. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i i m a và i m b kho n 1, i m c và i m d kho n 3 i u này; bu c xin l i, c i chính công khai i v i hành vi quy nh t i i m c và i m d kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c l i quy n l i h p pháp c a ngư i t ng c , ư c gi i thi u ng c , trong di n ư c b nhi m i v i hành vi quy nh t i i m a và i m b kho n 3, i m c kho n 4, i m d kho n 4, i m kho n 4, i m e kho n 4 i u này. c) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i i m c và i m d kho n 3, i m a và i m b kho n 4 i u này; d) Bu c s a i, h y b ho c ngh cơ quan có thNm quy n h y b các quy nh, quy ch có s phân bi t i x v gi i i v i hành vi quy nh t i kho n 5 i u này. i u 7. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c kinh t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi xúc ph m danh d , nhân phNm nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i.
 5. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i; b) Xúi gi c ngư i khác trì hoãn cung c p ho c không cung c p y , k p th i thông tin, tài li u, m u h sơ theo quy nh i v i nam ho c n trong vi c làm th t c thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng vũ l c c n tr nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i; b) S a ch a, làm sai l ch h sơ nh m c n tr nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i; c) Ép bu c ngư i khác s a ch a, làm sai l ch h sơ nh m c n tr nam ho c n thành l p doanh nghi p, ti n hành ho t ng kinh doanh vì nh ki n gi i. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi qu ng cáo thương m i gây b t l i v uy tín, quy n, l i ích h p pháp c a các ch doanh nghi p, thương nhân c a m t gi i nh t nh. 5. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi quy nh t i kho n 4 i u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i kho n 1, i m a kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c l i quy n l i h p pháp c a nam ho c n i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 2, i m b và i m c kho n 3 i u này; c) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 2, i m a kho n 3 i u này; d) Bu c tháo d ho c xóa b s n phNm qu ng cáo i v i hành vi quy nh t i kho n 4 i u này. i u 8. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c lao ng. 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi phân công công vi c mang tính phân bi t i x gi a nam và n d n n chênh l ch v thu nh p ho c chênh l ch v m c ti n lương, ti n công c a nh ng ngư i lao ng có cùng trình , năng l c vì lý do gi i tính. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Áp d ng các i u ki n khác nhau trong tuy n d ng lao ng nam và lao ng n i v i cùng m t công vi c mà nam, n u có trình và kh năng th c hi n như nhau, tr trư ng h p áp d ng bi n pháp thúc Ny bình ng gi i ho c i v i các ngh nghi p c thù theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch i tuy n d ng ho c tuy n d ng h n ch lao ng nam ho c lao ng n vì lý do gi i tính, tr trư ng h p áp d ng bi n pháp thúc Ny bình ng gi i; sa th i ho c cho thôi vi c ngư i lao ng vì lý do gi i tính ho c do vi c mang thai, sinh con, nuôi con nh .
 6. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i quy n l i h p pháp ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 9. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c giáo d c và ào t o 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi v n ng, ép bu c ngư i khác ngh h c vì lý do gi i tính. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) V n ng, ép bu c có t ch c nhi u ngư i ngh h c vì lý do gi i tính; b) T ch i tuy n sinh i v i ngư i có i u ki n vào các khóa ào t o, b i dư ng vì lý do gi i tính ho c do vi c mang thai, sinh con, nuôi con nh . 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Quy nh tu i ào t o, tu i tuy n sinh khác nhau gi a nam và n ; b) T ch c giáo d c hư ng nghi p, biên so n, ph bi n sách giáo khoa, giáo trình, chương trình gi ng d y có n i dung nh ki n gi i. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c quy n l i h p pháp ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này; b) Yêu c u s a i, h y b ho c ngh cơ quan có thNm quy n h y b các quy nh v tu i ào t o, tuy n sinh có nh ki n gi i, phân bi t i x v gi i i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 3 i u này; c) Bu c s a i, b sung, thay th , ính chính ho c tiêu h y các sách giáo khoa, giáo trình, chương trình gi ng d y có n i dung nh ki n gi i i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 3 i u này. i u 10. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c khoa h c, công ngh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi xúc ph m danh d , nhân phNm nh m c n tr nam ho c n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr nam ho c n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i. b) Không cung c p y , k p th i thông tin, tài li u nh m c n tr nam ho c n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng vũ l c c n tr nam ho c n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i; b) Không cho nam ho c n tham gia ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i.
 7. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi t ch i vi c tham gia c a m t gi i trong các khóa ào t o ho c trong các ho t ng khoa h c, công ngh vì nh ki n gi i. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i kho n 1, i m a kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c quy n l i h p pháp ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 2, i m b kho n 3 và kho n 4 i u này; c) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 2, i m a kho n 3 i u này. i u 11. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c văn hóa, thông tin, th d c, th thao 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúc ph m danh d , nhân phNm nh m c n tr nam ho c n sáng tác, phê bình văn h c, ngh thu t, bi u di n ho c các ho t ng văn hóa khác, tham gia ho t ng th d c, th thao vì nh ki n gi i; b) T mình th c hi n ho c xúi gi c ngư i khác th c hi n h t c, phong t c t p quán l c h u mang tính phân bi t i x v gi i dư i m i hình th c. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr nam ho c n sáng tác, phê bình văn h c, ngh thu t, bi u di n ho c các ho t ng văn hóa khác, tham gia ho t ng th d c, th thao vì nh ki n gi i. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng vũ l c c n tr nam ho c n sáng tác, phê bình văn h c, ngh thu t, bi u di n ho c các ho t ng văn hóa khác, tham gia ho t ng th d c, th thao vì nh ki n gi i; b) Không cho nam ho c n sáng tác, phê bình văn hóa, ngh thu t, bi u di n ho c các ho t ng văn hóa khác, tham gia ho t ng th d c, th thao vì nh ki n gi i. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Sáng tác, lưu hành, xu t b n ho c cho phép xu t b n các tác phNm có n i dung c vũ, tuyên truy n b t bình ng gi i, nh ki n gi i dư i b t kỳ th lo i, hình th c nào; b) Truy n bá tư tư ng, h t c, phong t c t p quán l c h u mang tính phân bi t i x v gi i dư i m i hình th c; c) Th c hi n qu ng cáo v các d ch v xã h i, thông báo, nh n tin, rao v t có n i dung c vũ, tuyên truy n b t bình ng gi i, nh ki n gi i. 5. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi sáng tác, lưu hành, xu t b n các tác phNm quy nh t i i m a kho n 4 i u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 1, kho n 2 i u này;
 8. b) Bu c khôi ph c quy n l i h p pháp c a nam ho c n ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 3 i u này; c) Bu c s a i, thay th , ính chính ho c tiêu h y các tác phNm, v t phNm có n i dung c vũ, tuyên truy n b t bình ng gi i, nh ki n gi i i v i hành vi quy nh t i kho n 4 i u này; d) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i kho n 2, i m a kho n 3 i u này. i u 12. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong lĩnh v c y t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúc ph m danh d , nhân phNm ngư i tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i; b) Xúi gi c ngư i khác không tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i; c) Trì hoãn, không cung c p y , k p th i các tài li u cho ngư i tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ngăn c n, không cho ngư i khác tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i; b) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n ngư i tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Dùng vũ l c c n tr ngư i khác tham gia các ho t ng giáo d c s c kh e vì nh ki n gi i; b) Xúi gi c ngư i khác phá thai vì gi i tính c a thai nhi 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 1, i m b kho n 2 i u này; b) Bu c khôi ph c quy n l i h p pháp ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 1, i m a kho n 2 i u này; c) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 2, i m a kho n 3 i u này. i u 13. Các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i trong gia ình 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Xúc ph m danh d , nhân phNm nh m c n tr thành viên trong gia ình có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia nh o t tài s n thu c s h u chung c a h gia ình vì lý do gi i tính; b) Xúc ph m danh d , nhân phNm, uy hi p tinh th n nh m không cho phép thành viên trong gia ình tham gia s d ng tài s n thu c s h u chung c a h gia ình, th c hi n các ho t ng t o thu nh p ho c áp ng các nhu c u khác c a gia ình vì nh ki n gi i;
 9. c) Không chăm sóc, giáo d c, t o i u ki n như nhau gi a nam và n trong gia ình v h c t p, lao ng, vui chơi, gi i trí và phát tri n. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không cho thành viên trong gia ình có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia nh o t tài s n thu c s h u chung c a h gia ình vì lý do gi i tính. b) Không cho nam ho c n trong gia ình tham gia công tác xã h i vì nh ki n gi i; c) e d a dùng vũ l c ho c uy hi p tinh th n nh m c n tr thành viên trong gia ình có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia nh o t tài s n thu c s h u chung c a h gia ình vì lý do gi i tính; d) Áp t vi c th c hi n lao ng gia ình, s d ng bi n pháp tránh thai, tri t s n như là trách nhi m c a thành viên trong gia ình thu c m t gi i nh t nh. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi dùng vũ l c nh m c n tr thành viên trong gia ình có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia nh o t tài s n thu c s h u chung c a h gia ình vì lý do gi i tính. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c xin l i i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 1, i m b kho n 1, i m c kho n 2 i u này; b) Bu c ch u m i chi phí khám b nh, ch a b nh h p lý i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 2, kho n 3 i u này; c) Bu c khôi ph c quy n l i h p pháp ã b xâm h i i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 1, i m a kho n 2, i m b kho n 2 i u này. Chương 3. TH M QUY N, TH T C X PH T i u 14. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra Lao ng – Thương binh và Xã h i 1. Thanh tra viên Lao ng – Thương binh và Xã h i ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. 2. Chánh Thanh tra S Lao ng – Thương binh và Xã h i có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n;
 10. d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. 3. Chánh Thanh tra B Lao ng – Thương binh và Xã h i có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n m c t i a quy nh t i Ngh nh này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. i u 15. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra chuyên ngành khác Trong ph m vi qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, Thanh tra viên ang thi hành công v , Chánh Thanh tra c p S , Chánh thanh tra c p B c a các ngành khác mà phát hi n hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i quy nh t i Ngh nh này thu c lĩnh v c ho c a bàn qu n lý c a mình thì cũng có quy n x ph t như Thanh tra Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy nh t i Ngh nh này. i u 16. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch y ban nhân dân các c p. 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 2.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n m c t i a quy nh t i Ngh nh này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n;
 11. d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này. i u 17. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Công an nhân dân, B i biên phòng Công an nhân dân, B i biên phòng có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 31, i u 32 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i liên quan tr c ti p n lĩnh v c mình qu n lý. i u 18. Phân nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Trong trư ng h p vi ph m hành chính v bình ng gi i quy nh t i Ngh nh này thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. 2. ThNm quy n x ph t c a nh ng ngư i ư c quy nh t i các i u 14, 15, 16 và 17 c a Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n thì thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th . 3. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i kho n 3 i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 19. Th t c áp d ng hình th c x ph t chính 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính v bình ng gi i, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra l nh ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 53 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c l p biên b n v vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 55 và các i u khác có liên quan c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Vi c ti n hành x ph t theo th t c ơn gi n th c hi n theo quy nh t i i u 54 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Quy t nh x ph t, th t c ph t ti n th c hi n theo quy nh t i i u 56 và i u 57 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 5. T ch c, cá nhân b ph t ti n ph i n p ti n ph t t i nơi theo quy nh t i i u 58 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 20. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh Th t c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh th c hi n theo quy nh t i i u 59 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 21. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính 1. Th t c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính v bình ng gi i th c hi n theo quy nh t i i u 60 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c x lý tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính v bình ng gi i th c hi n theo quy nh t i i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 22. Ch p hành quy t nh x ph t
 12. 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính ph i ch p hành quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Th i h n này ư c ghi rõ trong quy t nh x ph t. Quá th i h n trên, t ch c, cá nhân b x ph t không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành. 2. Vi c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 65 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 69 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i ư c giao cho t ch c, cá nhân b x ph t ho c thông báo cho h n nh n. 5. Các th t c khác liên quan n vi c ch p hành quy t nh x ph t th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 23. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x ph t ThNm quy n, th t c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i th c hi n theo quy nh t i Chương V Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 24. Áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t 1. Vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i th c hi n theo quy nh t i i u 66 và các i u khác có liên quan c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. ThNm quy n ra quy t nh cư ng ch và t ch c cư ng ch th c hi n theo quy nh t i i u 67 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. i u 25. Chuy n h sơ v vi ph m có d u hi u t i ph m truy c u trách nhi m hình s Khi xem xét v vi ph m quy t nh x ph t, n u xét th y hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m, thì ngư i có thNm quy n ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n theo quy nh t i i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4. KHI U N I, T CÁO, KH I KI N V ÁN HÀNH CHÍNH, X LÝ VI PH M i u 26. Khi u n i, t cáo và kh i ki n v án hành chính 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t nh x ph t hành chính v bình ng gi i, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m x lý vi ph m hành chính v bình ng gi i. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính v bình ng gi i và hành vi trái pháp lu t trong x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i. 3. ThNm quy n, th t c, trình t , th i h n khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
 13. 4. ThNm quy n, th t c, trình t , th i h n kh i ki n v án hành chính th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. i u 27. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t vư t quá thNm quy n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính v bình ng gi i n u có hành vi c n tr , ch ng i ngư i ang thi hành công v ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 28. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. i u 29. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản