Nghị định số 55-CP

Chia sẻ: lawbmhc5

Nghị định số 55-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Nghị định số 55-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 55-CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1997
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 55-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 V VI C THÀNH
L P THN TR N THU C CÁCHUY N YÊN L P, H HOÀ, TAM THANH,
PHONG CHÂU, THANH SƠN, T NH PHÚ TH

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Phú Th và B trư ng - Trư ng Ban
T ch c - Cán b Chính ph ,

NGHN NNH:

i u 1.- Nay thành l p th tr n thu c các huy n Yên L p, H Hoà, Tam Thanh, Phong
Châu và Thanh Sơn như sau:

1. Thành l p th tr n Yên L p thu c huy n Yên L p trên cơ s toàn b di n tích và
dân s c a xã Tân Long.

Th tr n Yên L p có 1.196,49 ha di n tích t nhiên và 5.904nhân khNu.

2. Thành l p th tr n H Hoà thu c huy n H Hoà trên cơ s toàn b di n tích và dân
s c a xã m Thư ng.

Th tr n H Hoà có 1.002,85 ha di n tích t nhiên và 7.060nhân khNu.

3. Thành l p th tr n Hưng Hoá thu c huy n Tam Thanh trên cơ s toàn b di n tích
và dân s c a xã Hưng Hoá.

Th tr n Hưng Hoá có 453,38 ha di n tích t nhiên và 4.391nhân khNu.

4. Thành l p th tr n Lâm Thao thu c huy n Phong Châu trên cơ s toàn b di n tích
và dân s c a xã Cao M i; 7,3 ha di n tích t nhiên và734 nhân khNu c a xã Chu Hoá.

Th tr n Lâm Thao có 589,13 ha di n tích t nhiên và 8.018 nhân khNu.

a gi i hành chính th tr n Lâm Thao: ông giáp xã Chu Hoávà xa Sơn Vi; Tây giáp
huy n Tam Thanh; Nam giáp xã H p H i và xã Sơn Dương;B c giáp xã Th ch Sơn.
Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chu Hoá còn l i981,7 ha di n tích t nhiên
và 4.909 ngư i.

5. Thành l p th tr n Phú H thu c huy n Phong Châu trên cơs toàn b di n tích và
dân s cu xã Phú H .

Th tr n Phú H có 1.616 ha di n tích t nhiên và 11. 076nhân kh u.

6. Thành l p th tr n Thanh Sơn thu c huy n Thanh Sơn trêncơ s 290 ha di n tích t
nhiên và 9.894 nhân khNu c a xã Sơn Hùng; 125 ha di ntích t nhiên và 2.686 nhân
khNu xã Th c Luy n.

Th tr n Thanh Sơn có 415 ha di n tích t nhiên và 12.580nhân khNu.

a gi i hành chính th tr n Thanh Sơn: ông giáp xã GiápLai; Tây giáp xã Sơn
Hùng, và xã Th c Luy n; Nam giáp xã Th c Luy n; B c giáp xã Sơn Hùng.

Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:

Xã Sơn Hùng còn l i 2183,7 ha di n tích t nhiên và 3.307nhân khNu;

Xã Th c Luy n còn l i 3.580,4 ha di n tích t nhiên và4.986 nhân khNu.

i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh
trư c ây trái v i Ngh nh này ubãi b .

i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhPhú Th và B trư ng, Trư ng Ban T ch c -
Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản