Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
292
lượt xem
24
download

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 56/2009/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 NGHN NNH V TR GIÚP PHÁT TRI N DOANH NGHI P NH VÀ V A CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh các chính sách tr giúp và qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các doanh nghi p nh và v a, các t ch c tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a và cơ quan qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. i u 3. nh nghĩa doanh nghi p nh và v a 1. Doanh nghi p nh và v a là cơ s kinh doanh ã ăng ký kinh doanh theo quy nh pháp lu t, ư c chia thành ba c p: siêu nh , nh , v a theo quy mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v n tương ương t ng tài s n ư c xác nh trong b ng cân i k toán c a doanh nghi p) ho c s lao ng bình quân năm (t ng ngu n v n là tiêu chí ưu tiên), c th như sau: Quy mô Doanh Doanh nghi p nh Doanh nghi p v a nghi p siêu nh S lao ng T ng ngu n S lao ng T ng ngu n S lao ng v n v n Khu v c I. Nông, lâm nghi p và 10 ngư i tr 20 t ng tr t trên 10 t trên 20 t t trên 200 th y s n xu ng xu ng ngư i n ng n 100 ngư i n 200 ngư i t ng 300 ngư i II. Công nghi p và xây 10 ngư i tr 20 t ng tr t trên 10 t trên 20 t t trên 200 d ng xu ng xu ng ngư i n ng n 100 ngư i n 200 ngư i t ng 300 ngư i
  2. III. Thương m i và d ch 10 ngư i tr 10 t ng tr t trên 10 t trên 10 t t trên 50 v xu ng xu ng ngư i n ng n 50 ngư i n 50 ngư i t ng 100 ngư i 2. Tùy theo tính ch t, m c tiêu c a t ng chính sách, chương trình tr giúp mà cơ quan ch trì có th c th hóa các tiêu chí nêu trên cho phù h p. 3. B K ho ch và u tư (T ng c c Th ng kê) ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các cơ quan liên quan i u tra, t ng h p và công b s li u th ng kê v doanh nghi p nh và v a hàng năm theo nh nghĩa v doanh nghi p nh và v a quy nh t i Ngh nh này. i u 4. K ho ch tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a K ho ch tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, bao g m c các gi i pháp và kinh phí th c hi n, ph i ư c ưa vào k ho ch hàng năm và 5 năm c a các B , ngành, a phương và n n kinh t qu c dân. i u 5. Chương trình tr giúp 1. Chương trình tr giúp doanh nghi p nh và v a c a Nhà nư c (g i t t là chương trình tr giúp) là chương trình m c tiêu dành cho doanh nghi p nh và v a ư c xây d ng trên cơ s nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành, a bàn và ư c b trí trong k ho ch hàng năm và 5 năm. Ưu tiên chương trình tr giúp các doanh nghi p nh và v a do ph n làm ch và doanh nghi p nh và v a s d ng nhi u lao ng n . 2. Các chương trình tr giúp doanh nghi p nh và v a trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t ph i l y ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và g a ư c quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này nh m b o m tính th ng nh t và k t h p l ng ghép v i các chương trình tr giúp doanh nghi p nh và v a khác c a Nhà nư c. 3. Các B , ngành, a phương xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình tr giúp trong lĩnh v c, a bàn qu n lý. B K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ng h p báo cáo tình hình th c hi n các chương trình tr giúp và các v n c n gi i quy t trình Th tư ng Chính ph . 4. Căn c theo tính ch t và ph m vi c a t ng chương trình tr giúp, các t ch c s nghi p nhà nư c, các nhà cung c p d ch v có năng l c tham gia th c hi n chương trình thông qua phương th c u th u theo quy nh pháp lu t. i u 6. Ban hành các quy nh liên quan n doanh nghi p nh và v a Cơ quan ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n doanh nghi p nh và v a có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này b o m các văn b n pháp lu t này t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a khu v c doanh nghi p nh và v a. Chương 2. CHÍNH SÁCH TR GIÚP i u 7. Tr giúp tài chính 1. Nhà nư c khuy n khích thành l p qu b o lãnh tín d ng doanh nghi p nh và v a. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch thành l p và ho t ng c a các qu b o lãnh tín d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh và hư ng d n th c hi n nghi p v b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a.
  3. 2. Ngân hàng Nhà nư c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch khuy n khích và dành m t s d án h tr k thu t tăng cư ng năng l c cho các t ch c tài chính phù h p m r ng tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a; a d ng hóa các s n phNm, d ch v phù h p v i doanh nghi p nh và v a, cung c p các d ch v h tr v tư v n tài chính, qu n lý u tư và các d ch v h tr khác cho khách hàng là i tư ng doanh nghi p nh và v a. 3. Thông qua các chương trình tr giúp ào t o, Nhà nư c h tr các doanh nghi p nh và v a nâng cao năng l c l p d án, phương án kinh doanh nh m áp ng yêu c u c a t ch c tín d ng khi thNm nh h sơ vay v n c a doanh nghi p nh và v a. 4. Thành l p Qu phát tri n doanh nghi p nh và v a a) M c ích ho t ng: tài tr các chương trình giúp nâng cao nâng l c c nh tranh cho doanh nghi p nh và v a, chú tr ng h tr ho t ng i m i phát tri n s n phNm có tính c nh tranh cao và thân thi n v i môi trư ng; u tư, i m i trang thi t b k thu t, công ngh tiên ti n; phát tri n công nghi p h tr ; nâng cao năng l c qu n tr doanh nghi p. b) Ngu n v n c a Qu Phát tri n doanh nghi p nh và v a (g i t t là Qu ): v n c p t ngân sách nhà nư c; v n óng góp c a các t ch c trong nư c; các kho n vi n tr , tài tr c a các t ch c nư c ngoài, các t ch c qu c t ; l i nhu n t các ho t ng c a Qu và các ngu n v n h p pháp khác. c) Các ho t ng chính: - Ti p nh n, qu n lý và s d ng các ngu n tài chính trong và ngoài nư c th c hi n các ho t ng h tr phát tri n doanh nghi p nh và v a theo quy nh c a pháp lu t. - Tài tr kinh phí cho các chương trình, các d án tr giúp nâng cao năng l c c nh tranh, năng l c k thu t, công ngh , năng l c qu n tr doanh nghi p cho doanh nghi p nh và v a do các B , ngành, a phương, hi p h i doanh nghi p tri n khai th c hi n sau khi ư c c p thNm quy n phê duy t. - y thác cho các t ch c tín d ng cho vay ưu ãi các doanh nghi p nh và v a có d án u tư kh thi thu c lĩnh v c ưu tiên, khuy n khích c a Nhà nư c và phù h p v i m c ích ho t ng c a Qu . d) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan liên quan xây d ng án thành l p Qu trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t; ch u trách nhi m b o m Qu ho t ng úng m c ích. ) B Tài chính ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Qu , ki m tra, giám sát ho t ng tài chính c a Qu . i u 8. M t b ng s n xu t Trên cơ s công khai quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch, k ho ch s d ng t trên a bàn t nh, thành ph ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương dành qu t và th c hi n các bi n pháp khuy n khích xây d ng các khu, c m công nghi p cho các doanh nghi p nh và v a thuê làm m t b ng s n xu t, kinh doanh ho c di d i ra kh i n i thành, n i th b o m c nh quan môi trư ng. i u 9. i m i, nâng cao năng l c công ngh , trình k thu t 1. Thông qua các chương trình tr giúp, Chính ph th c hi n chính sách tr giúp phù h p v i chi n lư c và lĩnh v c ưu tiên phát tri n c a n n kinh t trong t ng giai o n như sau: a) Khuy n khích u tư i m i công ngh , i m i thi t b k thu t theo chi n lư c phát tri n và m r ng s n xu t c a các doanh nghi p nh và v a i v i các s n phNm xu t khNu, s n phNm công nghi p h tr .
  4. b) Nâng cao năng l c công ngh c a các doanh nghi p nh và v a thông qua chương trình h tr nghiên c u, phát tri n công ngh s n xu t các s n phNm m i, chuy n giao công ngh , ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t. c) Gi i thi u, cung c p thông tin v công ngh , thi t b cho các doanh nghi p nh và v a, h tr ánh giá, l a ch n công ngh . 2. Qu phát tri n Khoa h c công ngh qu c gia hàng năm dành m t ph n kinh phí h tr các doanh nghi p nh và v a i m i, nâng cao năng l c công ngh . 3. B Khoa h c và Công ngh , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch và b trí kinh phí h tr các doanh nghi p nh và v a th c hi n ăng ký và b o h , chuy n giao quy n s h u trí tu i v i các s n phNm và d ch v , áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO và các tiêu chuNn qu c t khác. i u 10. Xúc ti n m r ng th trư ng 1. Hàng năm, các B , ngành và a phương xây d ng k ho ch và b trí kinh phí th c hi n các ho t ng xúc ti n m r ng th trư ng cho doanh nghi p nh và v a. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v xúc ti n thương m i qu c gia hàng năm dành m t ph n ngân sách xúc ti n thương m i qu c gia cho doanh nghi p nh và v a và thông báo k t qu th c hi n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 11. Tham gia k ho ch mua s m, cưng ng d ch v công 1. Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương dành t l nh t nh cho các doanh nghi p nh và v a th c hi n các h p ng ho c ơn t hàng cung c p m t s hàng hóa,d ch v công. 2. Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch khuy n khích doanh nghi p nh và v a tham gia cung ng s n phNm, d ch v công theo ngh c a B Tài chính. i u 12. V thông tin và tư v n 1. Chính ph , các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua c ng thông tin i n t cung c p thông tin v các văn b n pháp lu t i u ch nh ho t ng c a doanh nghi p, các chính sách, chương trình tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a và các thông tin khác h tr ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 2. Ch m nh t 30 ngày làm vi c trư c khi tri n khai th c hi n các chính sách, chương trình tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, cơ quan ch trì có trách nhi m g i thông tin v chính sách và chương trình ó t i C ng thông tin doanh nghi p c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này công b ra công chúng. 3. B K ho ch và u tư huy ng ngu n l c trong và ngoài nư c nâng c p C ng thông tin doanh nghi p nh m cung c p và k t n i thông tin v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. 4. Chính ph khuy n khích các t ch c trong và ngoài nư c cung c p d ch v tư v n cho các doanh nghi p nh và v a. i u 13. Tr giúp phát tri n ngu n nhân l c 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n xây d ng k ho ch tr giúp ào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a, ch y u t p trung vào qu n tr doanh nghi p.
  5. 2. K ho ch tr giúp ào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a c a các B , ngành và a phương ư c l ng ghép vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm, 5 năm c a các B , ngành và a phương. 3. B K ho ch và u tư ch trì, t ng h p nhu c u tr giúp ào t o cho các doanh nghi p nh và v a làm cơ s B Tài chính cân i, b trí ngu n kinh phí h tr trong k ho ch ngân sách hàng năm c a các B , ngành, a phương. i u 14. Vư n ươm doanh nghi p 1. Nhà nư c khuy n khích thành l p vư n ươm doanh nghi p th c hi n h tr có th i h n doanh nghi p trong giai o n kh i s theo quy trình và có h th ng thông qua vi c cung c p cho các doanh nghi p ư c ươm t o không gian, các d ch v h tr kinh doanh các ngu n l c c n thi t nh m giúp các doanh nghi p hi n th c hóa, thương m i hóa các ý tư ng kinh doanh và công ngh . 2. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng chính sách ưu tiên các doanh nghi p nh và v a tham gia các “cơ s ươm t o công ngh ” và “cơ s ươm t o doanh nghi p công ngh ”. Chương 3. QU N LÝ NHÀ NƯ C V TR GIÚP PHÁT TRI N DOANH NGHI P NH VÀ V A i u 15. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a Trung ương 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v xúc ti n phát tri n doanh nghi p nh và v a. B K ho ch và u tư là cơ quan giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. 2. C c Phát tri n doanh nghi p thu c B K ho ch và u tư giúp B trư ng B K ho ch và u tư th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phát tri n doanh nghi p nh và v a theo quy nh các n i dung sau: a) Xây d ng ho c tham gia xây d ng các chính sách, các văn b n quy ph m pháp lu t v phát tri n doanh nghi p nh và v a trình c p có thNm quy n ban hành; t ng h p k ho ch, chương trình tr giúp, nh hư ng m c tiêu tr giúp, xác nh tiêu chí, lĩnh v c giúp doanh nghi p nh và v a. b) T ch c t p hu n nh m nâng cao năng l c cho cán b làm công tác tr giúp doanh nghi p nh và v a, b i dư ng k năng tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, hư ng d n xây d ng và nâng cao năng l c cho h th ng tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. c) Làm u m i h p tác qu c t v phát tri n doanh nghi p nh và v a, kêu g i ngu n l c t bên ngoài tr giúp doanh nghi p nh và v a. d) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan cung c p thông tin c n thi t cho doanh nghi p nh và v a. Xây d ng báo cáo thư ng niên v doanh nghi p nh và v a. T ng h p báo cáo v tình hình phát tri n doanh nghi p nh và v a và các v n c n gi i quy t B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, x lý. T ch c th c hi n thí i m m t s mô hình, chương trình, d án tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. ) Làm nhi m v thư ký thư ng tr c c a H i ng Khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a. i u 16. H i ng khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a
  6. 1. H i ng Khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a (g i t t là H i ng) làm nhi m v tư v n cho Th tư ng Chính ph v cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a. Các thành viên c a H i ng kiêm nhi m. Th tư ng Chính ph quy t nh nhi m v H i ng theo ngh c a Ch t ch H i ng. 2. Thành ph n c a H i ng Khuy n khích phát tri n doanh nghi p nh và v a bao g m: - Ch t ch H i ng là B trư ng B K ho ch và u tư; - Thư ký thư ng tr c c a H i ng là C c trư ng C c Phát tri n doanh nghi p. - i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p. - i di n lãnh o y ban nhân dân các thành ph : Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng và C n Thơ. - i di n lãnh o Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam, Hi p h i Doanh nghi p nh và v a Vi t Nam và m t s hi p h i doanh nghi p khác. - M t s chuyên gia thu c các lĩnh v c kinh t , khoa h c công ngh và trên cơ s ngh c a các cơ quan ch qu n. 3. Danh sách thành viên c a H i ng do Ch t ch H i ng quy t nh trên cơ s ngh c a các cơ quan ch qu n. 4. Theo yêu c u th c t c a công tác tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a và xu t c a các thành viên, Ch t ch H i ng có th thành l p m t s ti u ban chuyên trách tr c thu c H i ng có nhi m v tham mưu v nh ng lĩnh v c c n tr giúp cho doanh nghi p nh và v a. Cơ c u thành viên và quy ch làm vi c các ti u ban do Ch t ch H i ng quy t nh. 5. Quy ch làm vi c c a H i ng do Ch t ch H i ng quy t nh. 6. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c t ng h p trong kinh phí c a C c Phát tri n doanh nghi p. i u 17. Trung tâm xúc ti n phát tri n doanh nghi p nh và v a B K ho ch và u tư thành l p Trung tâm xúc ti n phát tri n doanh nghi p nh và v a (thu c C c Phát tri n doanh nghi p) tri n khai th c hi n m t s chính sách, chương trình tr giúp, là u m i tư v n và th c hi n thí i m mô hình tr giúp k thu t cho các doanh nghi p nh và v a. i u 18. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a t i a phương 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a trên a bàn, c th như sau: a) nh hư ng công tác phát tri n doanh nghi p nh và v a; xây d ng ho c tham gia xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a a phương. T ng h p xây d ng các chương trình tr giúp doanh nghi p nh và v a; i u ph i, hư ng d n và ki m tra th c hi n các chương trình tr giúp sau khi ư c duy t. b) T ch c i tho i gi a chính quy n a phương và doanh nghi p nh m trao i thông tin, tháo g vư ng m c, khó khăn trong ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p nh và v a; tuyên dương,
  7. khen thư ng các ngh nhân, doanh nhân, doanh nghi p nh và v a có thành tích xu t s c trong kinh doanh, có sáng t o trong thi t k m u mã và truy n d y ngh . c) Hàng năm, báo cáo B K ho ch và u tư v tình hình tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a và các v n c n gi i quy t t ng h p h p xây d ng báo cáo thư ng niên v doanh nghi p nh và v a. d) Ph i h p v i các B , ngành và các t ch c liên quan th c hi n tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a a phương theo quy nh hi n hành. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao S K ho ch và u tư làm u m i, ph i h p v i các S , ngành, xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n doanh nghi p nh và v a trên a bàn trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t, ban hành và ch o t ch c tri n khai th c hi n. i v i các a phương có t ng s doanh nghi p nh và v a trên 3000 (không bao g m h p tác xã và h kinh doanh) có th thành l p m t ơn v tr c thu c S K ho ch và u tư th c hi n ch c năng, nhi m v v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a a phương. i u 19. Các t ch c tr giúp doanh nghi p nh và v a Chính ph khuy n khích các t ch c hi p h i, t ch c kinh t , t ch c chính tr xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i thành l p và c ng c các t ch c tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, tham gia xây d ng và tri n khai th c hi n các chương trình tr giúp cho doanh nghi p nh và v a; phát tri n d ch v phát tri n kinh doanh (BDS). Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 8 năm 2009 và thay th Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 21. Trách nhi m thi hành 1. B K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong tri n khai Ngh nh, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n và nh ng v n m i n y sinh c n x lý. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i;
  8. - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - Liên minh các HTX Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, MDN (5b).
Đồng bộ tài khoản