Nghị định số 56-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Nghị định số 56-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 56-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 56-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56-CP Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 56-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1997 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N B CH THÔNG VÀ THN XÃ B C K N, T NH B C K N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân lâm th i t nh B c K n và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c- Cán b Chính ph , NGHN NNH i u 1.- Nay i u ch nh a gi i hànhchính huy n B ch Thông, th xã B c K n, thành l p phư ng thu c th xã B c K nnhư sau: 1/ Sáp nh p các xã Huy n T ng, Dương Quang, Nông Thư ng,Xu t Hoá và th tr n Minh Khai thu c hi n B ch Thông vào th xã B c K n. 2/ Thành l p phư ng Nguy n Th Minh Khai thu c th xã B cK n trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Minh Khai. Phư ng Nguy n Th Minh Khai có 110 ha di n tích t nhiên và2100 nhân khNu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Th xã B c K n có 12.972 ha di n tích t nhiên và 28.053nhân khNu, g m 4 phư ng và 4 xã. Huy n B ch Thông có 108.608,6 ha di n tích t nhiên và63.979 nhân khNu, g m 31 xã và 2 th tr n. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này ubãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân lâm th i t nh B c K n và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản