Nghị định số 57/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
1
download

Nghị định số 57/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 57/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 57/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2001/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 57/2001/N -CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 V I U KI N KINH DOANH V N T I BI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Lu t u tư nư c ngoài ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m ts i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 9 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t H p tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i vi c kinh doanh v n t i hàng hoá, hành khách và hành lý b ng ư ng bi n c a doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Doanh nghi p nêu t i Ngh nh này bao g m : doanh nghi p nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo hình th c liên doanh. i u 2. Áp d ng pháp lu t 1. Ho t ng kinh doanh v n t i bi n t i Vi t Nam ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác, thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t .
  2. 3. Trong trư ng h p pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t chưa quy nh thì áp d ng t p quán qu c t theo tho thu n c a các bên. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. "Kinh doanh v n t i bi n" là vi c khai thác tàu bi n c a doanh nghi p v n chuy n hàng hoá, hành khách, hành lý trên các tuy n v n t i bi n. 2. "Ch tàu Vi t Nam" là ch s h u ho c ngư i thuê tàu bi n mà tàu ó ã ư c ăng ký trong "S ăng ký tàu bi n qu c gia" c a Vi t Nam. 3. "Ch ng t v n chuy n" là v n ơn, gi y g i hàng ho c ch ng t v n chuy n hàng hóa tương ương khác i v i v n chuy n hàng hoá; vé ho c h p ng i v i v n chuy n hành khách. 4. "Tuy n nư c ngoài" là tuy n hàng h i t c ng bi n Vi t Nam n m t ho c m t s c ng bi n nư c ngoài và ngư c l i. i u 4. Giá cư c Giá cư c v n t i bi n do các bên tho thu n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Chương 2: ĐI U KI N KINH DOANH V N T I BI N i u 5. i u ki n i v i doanh nghi p Doanh nghi p kinh doanh v n t i bi n ph i có các i u ki n sau ây : 1. Là ch tàu Vi t Nam. 2. Có giao k t h p ng lao ng b ng văn b n v i thuy n viên và b trí nh biên thuy n b theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Có mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch tàu và b o hi m thuy n viên. iv i v n t i hành khách có thêm b o hi m hành khách. 4. Có ăng ký m u ch ng t v n chuy n t i C c Hàng h i Vi t Nam, n u doanh nghi p có s d ng m t ho c các lo i gi y t ư c g i là ch ng t v n chuy n theo quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Ngh nh này. 5. Trư ng h p v n t i tuy n nư c ngoài, ngoài nh ng i u ki n nêu t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 c a i u này, doanh nghi p ph i có "Gi y ch ng nh n phù h p" do C c ăng ki m Vi t Nam c p, theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i trên cơ s B Lu t Qu n lý an toàn qu c t do T ch c Hàng h i qu c t ban hành. 6. Tàu bi n ph i có các lo i gi y t sau ây :
  3. a) Gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n do C c Hàng h i Vi t Nam c p; b) Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t và các gi y ch ng nh n phòng ng a ô nhi m d u, nư c th i do ăng ki m Vi t Nam c p ho c ăng ki m nư c ngoài c p theo y quy n c a ăng ki m Vi t Nam; c) Gi y phép s d ng ài tàu theo quy nh; d) Trư ng h p v n t i tuy n nư c ngoài, ngoài nh ng i u ki n nêu t i i m a, i m b và i m c c a kho n 6 i u này, tàu bi n ph i có "Gi y ch ng nh n qu n lý an toàn" do C c ăng ki m Vi t Nam c p theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i trên cơ s B Lu t Qu n lý an toàn qu c t do T ch c Hàng h i qu c t ban hành. 7. Sĩ quan, thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam ph i có ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i : a) Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn; b) Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n; c) Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v ; d) Gi y ch ng nh n hu n luy n c bi t. d i u ki n khác Trong quá trình ho t ng kinh doanh v n t i bi n, ngoài vi c tuân theo các i u ki n quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này, khi v n chuy n nh ng lo i hàng hóa b t bu c ph i có gi y phép thì doanh nghi p ch ư c v n chuy n các hàng hóa ó khi có gi y phép. chương 3 : KI M TRA, THANH TRA, KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 7. Ki m tra, thanh tra ho t ng kinh doanh v n t i bi n 1. B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c thanh tra, ki m tra các ho t ng kinh doanh v n t i bi n và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2. N i dung ki m tra, thanh tra bao g m vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v kinh doanh v n t i bi n và vi c th c hi n các ăng ký ã cam k t v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 8. Khi u n i, t cáo Doanh nghi p có quy n khi u n i, t cáo ho c kh i ki n ra Toà án theo quy nh c a pháp lu t v vi c cơ quan nhà nư c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy n c a doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t.
  4. i u 9. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , trong trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4 : I U KHO N THI HÀNH i u 10. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ký. 2. H y b ph n quy nh v v n t i vi n dương quy nh t i i m d kho n 1 và i m d kho n 2 i u 13 Ngh nh s 16/CP ngày 21 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph v chuy n i, ăng ký H p tác xã và t ch c ho t ng c a Liên hi p h p tác xã. i u 11. i u kho n chuy n ti p 1. Doanh nghi p ang kinh doanh v n t i bi n có i u ki n theo quy nh t i Ngh nh này ư c ti p t c ho t ng. 2. Doanh nghi p ang kinh doanh v n t i bi n không có i u ki n theo quy nh t i Ngh nh này thì ph i b o m i u ki n theo quy nh trong vòng 90 ngày, k t ngày Ngh nh có hi u l c thi hành. i u 12. i u kho n thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản