Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2002/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 57/2002/N -CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH PHÍ VÀ L PHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. i u 2. Danh m c phí, l phí ư c quy nh chi ti t, ban hành kèm theo Ngh nh này và áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 3. Ngh nh này không i u ch nh i v i: 1. Phí b o hi m xã h i; 2. Phí b o hi m y t ; 3. Các lo i phí b o hi m khác; 4. Phí, nguy t li m, niên li m thu theo i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, câu l c b , không quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này; 5. Nh ng kho n phí khác không quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này, như: cư c phí v n t i, cư c phí bưu chính vi n thông, phí thanh toán, chuy n ti n c a các t ch c tín d ng,... i u 4.
 2. 1. T ch c, cá nhân ư c thu phí, l phí, bao g m: a) Cơ quan thu nhà nư c; cơ quan h i quan; b) Cơ quan khác c a Nhà nư c, t ch c kinh t , ơn v s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, t ch c khác và cá nhân cung c p d ch v , th c hi n công vi c mà pháp lu t quy nh ư c thu phí, l phí. 2. T ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này ch ư c thu các lo i phí, l phí có trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. Trư ng h p c n thi t, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có th y quy n vi c thu phí, l phí; t ch c, cá nhân ư c y quy n ph i th c hi n theo úng nh ng quy nh t i Ngh nh này. Chương 2 : TH M QUY N QUY NNH V PHÍ VÀ L PHÍ i u 5. ThNm quy n quy nh i v i phí như sau: 1. Chính ph quy nh i v i m t s phí quan tr ng, có s thu l n, liên quan n nhi u chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c. Trong t ng lo i phí do Chính ph quy nh, Chính ph có th y quy n cho B , cơ quan ngang B quy nh m c thu i v i t ng trư ng h p c th cho phù h p v i tình hình th c t . H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) quy nh i v i m t s lo i phí g n v i qu n lý t ai, tài nguyên thiên nhiên, g n v i ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c c a chính quy n a phương. B Tài chính quy nh i v i các lo i phí còn l i áp d ng th ng nh t trong c nư c. ThNm quy n quy nh i v i phí ư c quy nh c th trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này. ThNm quy n quy nh i v i phí bao g m vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i t ng phí c th . 2. Vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i phí th c hi n theo quy nh t i i u 8, i u 10, i u 11 và i u 12 c a Ngh nh này. i u 6. ThNm quy n quy nh i v i l phí như sau: 1. Chính ph quy nh i v i m t s l phí quan tr ng, có s thu l n, có ý nghĩa pháp lý qu c t . Chính ph giao B Tài chính quy nh i v i các l phí còn l i. ThNm quy n quy nh i v i l phí ư c quy nh c th trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này.
 3. ThNm quy n quy nh i v i l phí bao g m vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i t ng l phí c th . 2. Vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i l phí th c hi n theo quy nh t i i u 9, i u 10, i u 11 và i u 12 c a Ngh nh này. i u 7. Trư ng h p c n b sung, s a i Danh m c phí, l phí, m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i phí, l phí, thì B , y ban nhân dân c p t nh ph n nh v B Tài chính B Tài chính trình Chính ph xem xét, gi i quy t theo thNm quy n quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh phí và l phí. Chương 3 : NGUYÊN T C XÁC NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ i u 8. Nguyên t c xác nh m c thu phí, quy nh như sau: Nguyên t c chung là m c thu phí ph i b o m thu h i v n trong th i gian h p lý, phù h p v i kh năng óng góp c a ngư i n p. Ngoài ra, m c thu i v i các d ch v do Nhà nư c u tư còn ph i b o m thi hành các chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a ng, Nhà nư c trong t ng th i kỳ và phù h p v i tình hình th c t . B Tài chính hư ng d n vi c xác nh m c thu i v i nh ng lo i phí thu c thNm quy n c a H i ng nhân dân c p t nh quy nh, b o m vi c thi hành th ng nh t trong c nư c. i u 9. M c thu l phí ư c n nh trư c b ng m t s ti n nh t nh i v i t ng công vi c qu n lý nhà nư c ư c thu l phí, không nh m m c ích bù p chi phí th c hi n công vi c thu l phí, phù h p v i thông l qu c t . Riêng i v i l phí trư c b , m c thu ư c tính b ng t l ph n trăm (%) trên giá tr tài s n trư c b theo quy nh c a Chính ph . i u 10. Căn c vào nh ng nguyên t c xác nh m c thu phí, m c thu l phí quy nh t i i u 8, i u 9 nói trên, t ch c, cá nhân ư c thu phí, l phí quy nh t i kho n 1, kho n 3 i u 4 Ngh nh này, xây d ng m c thu phí, l phí trình cơ quan có thNm quy n ban hành. M c thu phí, l phí trư c khi trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c b sung, s a i c n có ý ki n c a cơ quan v t giá cùng c p. i u 11. Nguyên t c qu n lý và s d ng s ti n phí, l phí quy nh như sau: 1. Phí thu ư c t các d ch v không do Nhà nư c u tư, ho c do Nhà nư c u tư nhưng ã chuy n giao cho t ch c, cá nhân th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính, là kho n thu không thu c ngân sách nhà nư c. S ti n phí thu ư c là doanh thu c a t ch c, cá nhân thu phí; t ch c, cá nhân thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c trên k t qu thu phí.
 4. 2. Phí thu ư c t các d ch v do Nhà nư c u tư ho c t các d ch v thu c c quy n c a Nhà nư c, là kho n thu c a ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: a) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí ã ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho ho t ng thu phí theo d toán hàng năm thì t ch c th c hi n thu phí ph i n p toàn b s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c; b) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí chưa ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho ho t ng thu phí thì t ch c th c hi n thu phí ư c l i m t ph n trong s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; ph n ti n phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c; c) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí ư c y quy n thu phí ngoài ch c năng nhi m v thư ng xuyên, thì t ch c th c hi n thu phí ư c l i m t ph n trong s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; ph n ti n phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 3. M i kho n l phí thu ư c u thu c ngân sách nhà nư c. T ch c th c hi n thu l phí ph i n p y , k p th i s l phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c. Trong trư ng h p y quy n thu thì t ch c ư c y quy n thu l phí ư c l i m t ph n trong s l phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu l phí theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; ph n l phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. B Tài chính hư ng d n vi c h ch toán và quy trình, th t c i v i ph n ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c. i u 12. Nguyên t c xác nh và vi c qu n lý, s d ng ph n ti n phí, l phí ư c l i quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 11 Ngh nh này như sau: 1. Ph n ti n phí, l phí l i cho t ch c thu trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí ư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c hàng năm. T l ph n trăm (%) này ư c xác nh như sau: D toán c năm v chi phí c n thi t cho vi c thu phí, l phí theo ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh ______________________________________________________________________________________________________ T = l x 100 (%) D toán c năm v phí, l phí thu ư c Căn c tính ch t, c i m c a t ng lo i phí, l phí và n i dung chi quy nh t i kho n 2 i u này, cơ quan có thNm quy n quy t nh t l ph n trăm (%) l i cho t ch c thu phí, l phí. T l này có th ư c n nh trong m t s năm. S ti n phí, l phí l i ư c qu n lý, s d ng theo n i dung quy nh t i kho n 2 i u này; hàng năm ph i quy t toán thu, chi theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch , s ti n phí, l phí chưa chi trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh.
 5. 2. S ti n phí, l phí l i cho t ch c thu theo quy nh t i kho n 1 i u này, ư c qu n lý, s d ng như sau: a) i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, th c hi n qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí ư c l i theo quy nh hi n hành c a Chính ph v ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; b) i v i t ch c khác thu phí, l phí, s ti n phí, l phí l i ư c chi dùng cho các n i dung sau ây: Chi cho lao ng tr c ti p thu phí, l phí các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công, theo ch hi n hành; Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thu phí, l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí, l phí; Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thu phí, l phí; Trích qũy khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong ơn v . M c trích l p hai qũy khen thư ng và phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n. B Tài chính hư ng d n chi ti t v quy trình, th t c qu n lý, s d ng và quy t toán ph n ti n phí, l phí l i quy nh t i i u này. i u 13. Ph n ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c ư c phân chia cho các c p ngân sách và ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i v i phí thu c ngân sách nhà nư c mà ti n phí thu ư c ư c Nhà nư c u tư tr l i cho ơn v thì vi c qu n lý, s d ng ph i b o m úng m c ích u tư tr l i và cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. i u 14. Vi c mi n, gi m phí, l phí, quy nh như sau: 1. i v i l phí: M c thu l phí ư c n nh trư c, g n v i t ng công vi c qu n lý nhà nư c, v nguyên t c không mi n, gi m i v i l phí. Riêng l phí trư c b , Chính ph s quy nh c th nh ng trư ng h p c n thi t ư c mi n, gi m góp ph n th c hi n chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ. 2. i v i phí: M c thu phí nh m m c ích bù p chi phí, b o m thu h i v n trong th i gian h p lý, do v y, v nguyên t c không mi n, gi m i v i phí, tr m t s trư ng h p c bi t ư c quy nh c th t i Ngh nh này. Bãi b vi c c p th mi n phí.
 6. Mi n phí, gi m phí i v i m t s trư ng h p quy nh như sau: a) Mi n phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà i v i: Xe c u thương, bao g m c các lo i xe khác ch ngư i b tai n n n nơi c p c u; Xe c u ho ; Xe máy nông nghi p, lâm nghi p g m: máy cày, máy b a, máy x i, máy làm c , máy tu t lúa; Xe h ê; xe làm nhi m v khNn c p v ch ng l t bão; Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh g m: xe tăng, xe b c thép, xe kéo pháo, xe ch l c lư ng vũ trang ang hành quân; oàn xe ưa tang; oàn xe có xe h t ng, d n ư ng; nh ng nơi chưa gi i quy t ư c ùn t c giao thông thì t m th i chưa thu phí s d ng c u, ư ng b i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy. b) Gi m phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà i v i vé tháng. B Tài chính quy nh c th các lo i vé s d ng c u, ư ng b , ò, phà và ch qu n lý, s d ng cho phù h p v i tình hình th c t ; ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n c th nh ng nơi t m th i chưa thu phí s d ng c u, ư ng b iv i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy. c) Mi n ho c gi m m t ph n h c phí i v i m t s i tư ng, do Chính ph quy nh c th t i văn b n c a Chính ph v h c phí; d) Mi n ho c gi m m t ph n vi n phí i v i m t s i tư ng, do Chính ph quy nh c th t i văn b n c a Chính ph v vi n phí; ) Mi n ho c gi m m t ph n th y l i phí trong m t s trư ng h p nh t nh, do Chính ph quy nh c th t i văn b n c a Chính ph v th y l i phí; 3. Do yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và tình hình c i m c a t ng th i kỳ, trư ng h p th t c n thi t ph i mi n, gi m phí, l phí thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Nh ng trư ng h p ư c mi n, gi m phí, l phí quy nh t i i u này ph i ư c công khai và niêm y t t i nơi thu phí, l phí. Chương 4: TÀI CHÍNH, K TOÁN
 7. i u 15. T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i c p ch ng t cho ngư i n p phí, l phí theo hư ng d n c a B Tài chính. B Tài chính quy nh và hư ng d n c th v ch phát hành, qu n lý, s d ng ch ng t thu phí, l phí. i u 16. T ch c, cá nhân thu phí, l phí có trách nhi m: 1. M s sách k toán theo úng ch k toán c a Nhà nư c quy nh theo dõi, ph n nh vi c thu, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí thu ư c theo quy nh t i Chương III Ngh nh này. 2. nh kỳ ph i báo cáo quy t toán vi c thu, n p, s d ng s ti n phí, l phí thu ư c theo quy nh c a Nhà nư c i v i t ng lo i phí, l phí; trư ng h p thu các lo i phí, l phí khác nhau ph i theo dõi h ch toán và quy t toán riêng i v i t ng lo i phí, l phí. 3. Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. 1. Phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 11 Ngh nh này, không ph i ch u thu . 2. Phí không thu c ngân sách nhà nư c do các t ch c, cá nhân thu theo quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh này ph i ch u thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Ngh nh c a Chính ph s 04/1999/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Nh ng quy nh v phí, l phí t i các văn b n khác trái v i quy nh c a Ngh nh này u b bãi b . i u 19. Vi c t ch c th c hi n i v i phí, l phí hi n hành như sau: 1. Phí, l phí có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này ã có văn b n hư ng d n thì ư c ti p t c th c hi n cho n khi có văn b n hư ng d n m i. 2. Phí, l phí có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này, nhưng chưa có văn b n hư ng d n thì chưa ư c phép thu. 3. Phí, l phí không có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh này thì không ư c phép thu. Cơ quan, ơn v nào ban hành lo i phí, l phí này ph i t ra văn b n quy nh bãi b . Không hoàn tr phí, l phí b bãi b quy nh t i kho n 3 i u này.
 8. B Tài chính quy nh c th th i h n bãi b vi c c p th mi n phí và th i gian h t hi u l c c a nh ng th mi n phí ã c p. T ch c, cá nhân nào thu phí, l phí không có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ho c ban hành phí, l phí không úng thNm quy n như quy nh t i Chương II Ngh nh này, u coi là vi ph m pháp lu t và b x lý theo quy nh t i i u 34 Pháp l nh phí và l phí. i u 20. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 21. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C CHI TI T PHÍ, L PHÍ (Ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) A. DANH M C PHÍ STT Tên phí Cơ quan quy nh I. PHÍ THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P, TH Y S N 1. Th y l i phí: 1.1. Th y l i phí; Chính ph 1.2. Phí s d ng nư c (ti n nư c). Chính ph 2. Phí ki m d ch ng v t, th c v t: 2.1. Phí ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; B Tài chính 2.2. Phí ki m d ch th c v t; B Tài chính 2.3. Phí giám sát kh trùng v t th thu c di n ki m d ch B Tài chính th c v t. 3. Phí ki m nghi m ch t lư ng ng v t, th c v t: 3.1. Phí ki m soát gi t m ng v t; B Tài chính 3.2. Phí ki m nghi m dư lư ng thu c b o v th c v t và B Tài chính s n phNm th c v t.
 9. 4. Phí ki m tra v sinh thú y. B Tài chính 5. Phí b o v ngu n l i th y s n. B Tài chính 6. Phí ki m nghi m thu c dùng cho ng v t, th c v t: 6.1. Phí ki m nghi m thu c thú y; B Tài chính 6.2. Phí ki m nh, kh o nghi m thu c b o v th c v t. B Tài chính II. PHÍ THU C LĨNH V C CÔNG NGHI P, XÂY D NG 1. Phí ki m nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, thi t b , v t tư, nguyên v t li u: 1.1. Phí ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; B Tài chính 1.2. Phí th nghi m ch t lư ng s n phNm, v t tư, nguyên B Tài chính v t li u. 2. Phí xây d ng. H i ng nhân dân c p t nh 3. Phí o c, l p b n a chính. H i ng nhân dân c p t nh 4. Phí thNm nh c p quy n s d ng t. H i ng nhân dân c p t nh III. PHÍ THU C LĨNH V C THƯƠNG M I, U TƯ 1. Phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). B Tài chính 2. Phí ch . H i ng nhân dân c p t nh 3. Phí thNm nh i v i kinh doanh thương m i có i u ki n: 3.1. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c văn hoá; 3.2. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c th y s n; 3.3. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p; 3.4. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c xây d ng; 3.5. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c thương m i; 3.6. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng;
 10. 3.7. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng; 3.8. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c y t ; 3.9. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c công nghi p; 3.10. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng; 3.11. Phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c giáo d c. 4. Phí thNm nh h sơ mua bán tàu, thuy n, tàu bay: 4.1. Phí thNm nh h sơ mua bán tàu, thuy n; B Tài chính 4.2. Phí thNm nh h sơ mua bán tàu bay. B Tài chính 5. Phí thNm nh u tư: 5.1. Phí thNm nh d án u tư; B Tài chính 5.2. Phí thNm nh thi t k k thu t; B Tài chính 5.3. Phí thNm nh t ng d toán; B Tài chính 5.4. Phí thNm nh ánh giá tr lư ng khoáng s n; B Tài chính 5.5. Phí thNm nh, phân h ng cơ s lưu trú du l ch. B Tài chính 6. Phí u th u, u giá. - B Tài chính quy nh i v i phí do cơ quan Trung ương t ch c thu; - H i ng nhân dân quy t nh i v i phí do cơ quan a phương t ch c thu. 7. Phí thNm nh k t qu u th u. B Tài chính 8. Phí giám nh hàng hoá xu t nh p khNu. B Tài chính IV. PHÍ THU C LĨNH V C GIAO THÔNG V N T I 1. Phí s d ng ư ng b . - B Tài chính quy nh i v i ư ng thu c Trung ương qu n lý. -H i ng nhân
 11. dân c p t nh quy t nh i v i ư ng thu c a phương qu n lý. 2. Phí s d ng ư ng th y n i a (phí b o m hàng B Tài chính giang). 3. Phí s d ng ư ng bi n. B Tài chính 4. Phí qua c u. - B Tài chính quy nh i v i c u thu c Trung ương qu n lý. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i c u thu c a phương qu n lý. 5. Phí qua ò, qua phà: 5.1. Phí qua ò; H i ng nhân dân c p t nh 5.2. Phí qua phà. - B Tài chính quy nh i v i phà thu c Trung ương qu n lý. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i phà thu c a phương qu n lý. 6. Phí s d ng c ng, nhà ga: 6.1. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c khu v c c ng B Tài chính bi n; 6.2. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c c ng, b n th y B Tài chính n i a; 6.3. Phí s d ng c ng hàng không. B Tài chính 7. Phí s d ng v trí neo, u ngoài ph m vi c ng. B Tài chính 8. Phí b o m hàng h i. B Tài chính 9. Phí hoa tiêu, d n ư ng trong lĩnh v c: 9.1. ư ng bi n; B Tài chính
 12. 9.2. ư ng th y n i a; B Tài chính 9.3. Hàng không. B Tài chính 10. Phí tr ng t i tàu, thuy n. B Tài chính 11. Phí lu ng, l ch ư ng th y n i a. B Tài chính 12. Phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c. H i ng nhân dân c p t nh 13. Phí ki m nh an toàn k thu t và ch t lư ng thi t b , B Tài chính v t tư, phương ti n giao thông v n t i, phương ti n ánh b t th y s n. V. PHÍ THU C LĨNH V C THÔNG TIN, LIÊN L C 1. Phí s d ng và b o v t n s vô tuy n i n: 1.1. Phí s d ng t n s vô tuy n i n; B Tài chính 1.2. Phí b o v t n s vô tuy n i n. B Tài chính Phí c p tên mi n a ch s d ng Internet: 2. 2.1. Phí c p tên mi n, a ch , s hi u m ng Internet; B Tài chính 2.2. Phí s d ng kho s vi n thông. B Tài chính 3. Phí khai thác và s d ng tài li u do nhà nư c qu n lý: 3.1. Phí khai thác và s d ng tài li u d u khí; B Tài chính 3.2. Phí khai thác và s d ng tài li u t ai; H i ng nhân dân c p t nh 3.3. Phí khai thác và s d ng tài li u thăm dò i u tra a B Tài chính ch t và khai thác m ; 3.4. Phí khai thác và s d ng tài li u tài nguyên khoáng s n B Tài chính khác; 3.5. Phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng th y văn, B Tài chính môi trư ng nư c và không khí; 3.6. Phí thư vi n; - B Tài chính quy nh i v i thư vi n thu c Trung ương qu n lý. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i thư vi n thu c a
 13. phương qu n lý. 3.7. Phí khai thác tư li u t i các B o tàng, khu di tích l ch B Tài chính s , văn hoá. 3.8. Phí khai thác và s d ng tài li u lưu tr ; B Tài chính 4. Phí thNm nh i u ki n ho t ng bưu chính vi n thông: 4.1. Phí thNm nh i u ki n ho t ng bưu chính; B Tài chính 4.2. Phí thNm nh i u ki n ho t ng vi n thông; B Tài chính 4.3. Phí thNm nh i u ki n ho t ng Internet. B Tài chính VI. PHÍ THU C LĨNH V C AN NINH, TR T T , AN TOÀN XÃ H I 1. Phí ki m nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các B Tài chính ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn. 2. Phí an ninh, tr t t , an toàn xã h i: 2.1. Phí an ninh, tr t t ; H i ng nhân dân c p t nh 2.2. Phí phòng cháy, ch a cháy. B Tài chính 3. Phí xác minh gi y t , tài li u: 3.1. Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a các t B Tài chính ch c, cá nhân trong nư c; 3.2. Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a cơ quan B Tài chính có thNm quy n c a nư c ngoài. 4. Phí trông gi xe p, xe máy, ô tô. H i ng nhân dân c p t nh VII. PHÍ THU C LĨNH V C VĂN HOÁ, XÃ H I 1. Phí giám nh di v t, c v t, b o v t qu c gia: 1.1. Phí giám nh di v t; B Tài chính 1.2. Phí giám nh c v t; B Tài chính 1.3. Phí giám nh b o v t qu c gia. B Tài chính Phí tham quan: 2. 2.1. Phí tham quan danh lam th ng c nh; - B Tài chính quy nh i v i danh lam th ng c nh thu c Trung ương
 14. qu n lý. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i danh lam th ng c nh thu c a phương qu n lý. 2.2. Phí tham quan di tích l ch s ; - B Tài chính quy nh i v i di tích l ch s qu c gia, di s n th gi i. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i di tích l ch s thu c a phương qu n lý. 2.3. Phí tham quan công trình văn hoá. - B Tài chính quy nh i v i công trình văn hoá thu c Trung ương qu n lý. - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i công trình văn hoá thu c a phương qu n lý. Phí thNm nh văn hoá phNm: 3. 3.1. Phí thNm nh n i dung văn hoá phNm xu t khNu, nh p B Tài chính khNu; 3.2. Phí thNm nh k ch b n phim và phim; B Tài chính 3.3. Phí thNm nh chương trình ngh thu t bi u di n; B Tài chính 3.4. Phí thNm nh n i dung xu t b n phNm; chương trình B Tài chính trên băng, ĩa, ph n m m và trên các v t li u khác. 4. Phí gi i thi u vi c làm. B Tài chính VIII. PHÍ THU C LĨNH V C GIÁO D C VÀ ÀO T O 1. H c phí:
 15. 1.1. H c phí giáo d c m m non; Chính ph 1.2. H c phí giáo d c ph thông; Chính ph 1.3. H c phí giáo d c ngh nghi p; Chính ph 1.4. H c phí giáo d c i h c và sau i h c; Chính ph 1.5. H c phí giáo d c không chính quy; Chính ph 1.6. Phí sát h ch i u ki n c p văn b ng, ch ng ch , B Tài chính gi y phép hành ngh . 2. Phí d thi, d tuy n. - B Tài chính quy nh i v i các cơ s giáo d c, ào t o thu c Trung ương qu n lý; - H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i các cơ s giáo d c, ào t o thu c a phương qu n lý. IX. PHÍ THU C LĨNH V C Y T 1. Vi n phí và các lo i phí khám ch a b nh. Chính ph 2. Phí phòng, ch ng d ch b nh: 2.1. Phí phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t; B Tài chính 2.2. Phí chNn oán thú y; B Tài chính 2.3. Phí y t d phòng. B Tài chính 3. Phí giám nh y khoa. B Tài chính 4. Phí ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c, thu c: 4.1. Phí ki m nghi m m u thu c; B Tài chính 4.2. Phí ki m nghi m nguyên li u làm thu c; B Tài chính 4.3. Phí ki m nghi m thu c; B Tài chính 4.4. Phí ki m nghi m m phNm. B Tài chính 5. Phí ki m d ch y t . B Tài chính 6. Phí ki m nghi m trang thi t b y t . B Tài chính 7. Phí ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm:
 16. 7.1. Phí ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm; B Tài chính 7.2. Phí ki m tra, ki m nghi m ch t lư ng th c ăn chăn B Tài chính nuôi. 8. Phí thNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y, B Tài chính dư c. X. PHÍ THU C LĨNH V C KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG 1. Phí b o v môi trư ng: 1.1. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i; Chính ph 1.2. Phí b o v môi trư ng i v i: xăng d u, khí th i t Chính ph vi c s d ng than á và các lo i nhiên li u t khác; 1.3. Phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Chính ph 1.4. Phí b o v môi trư ng v ti ng n; Chính ph 1.5. Phí b o v môi trư ng i v i sân bay, nhà ga, b n Chính ph c ng; 1.6. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác d u m , khí Chính ph t và khoáng s n khác; 2. Phí l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi B Tài chính trư ng. 3. Phí v sinh. H i ng nhân dân c p t nh 4. Phí phòng, ch ng thiên tai. H i ng nhân dân c p t nh 5. Phí s h u công nghi p: 5.1. Phí xét nghi m, thNm nh, giám nh v s h u công B Tài chính nghi p; 5.2. Phí tra c u, cung c p thông tin v s h u công nghi p; B Tài chính 5.3. Phí c p các lo i b n sao, phó b n, b n c p l i các tài B Tài chính li u s h u công nghi p; 5.4. Phí l p và g i ơn ăng ký qu c t v s h u công B Tài chính nghi p; 5.5. Phí cung c p d ch v gi i quy t khi u n i v s h u B Tài chính công nghi p; 5.6. Phí thNm nh, cung c p thông tin, d ch v v văn b ng B Tài chính b o h gi ng cây tr ng m i. 6. Phí c p mã s , mã v ch:
 17. 6.1. Phí c p và hư ng d n s d ng mã s , mã v ch; B Tài chính 6.2. Phí duy trì s d ng mã s , mã v ch. B Tài chính 7. Phí s d ng d ch v an toàn b c x . B Tài chính 8. Phí thNm nh an toàn b c x . B Tài chính 9. Phí thNm nh i u ki n ho t ng khoa h c, công B Tài chính ngh và môi trư ng. 10. Phí thNm nh h p ng chuy n giao công ngh . B Tài chính 11. Phí ki m nh phương ti n o lư ng. B Tài chính XI. PHÍ THU C LĨNH V C TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, H I QUAN 1. Phí cung c p thông tin v tài chính doanh nghi p. B Tài chính 2. Phí b o lãnh, thanh toán khi ư c cơ quan, t ch c c p d ch v b o lãnh, thanh toán: 2.1. Phí phát hành, thanh toán tín phi u kho b c; Chính ph 2.2. Phí phát hành, thanh toán trái phi u kho b c; Chính ph 2.3. Phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u u tư huy Chính ph ng v n cho công trình do ngân sách nhà nư c m b o; 2.4. Phí phát hành trái phi u u tư huy ng v n cho Chính ph Qu h tr phát tri n theo k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; 2.5. Phí b o qu n, c t gi các lo i tài s n quý hi m và Chính ph ch ng ch có giá t i Kho b c Nhà nư c; 2.6. Phí c p b o lãnh c a Chính ph (do B Tài chính ho c Chính ph Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p); 2.7. Phí c p b o lãnh c a Qu h tr phát tri n. Chính ph 3. Phí s d ng thi t b , cơ s h t ng ch ng khoán. B Tài chính 4. Phí ho t ng ch ng khoán. B Tài chính 5. Phí niêm phong, k p chì, lưu kho h i quan. B Tài chính XII. PHÍ THU C LĨNH V C TƯ PHÁP 1. Án phí: 1.1. Án phí hình s ; Chính ph 1.2. Án phí dân s ; Chính ph 1.3. Án phí kinh t ; Chính ph
 18. 1.4. Án phí lao ng; Chính ph 1.5. Án phí hành chính. Chính ph 2. Phí giám nh tư pháp. B Tài chính 3. Phí cung c p thông tin v giao d ch b o m: 3.1 Phí cung c p thông tin v c m c tài s n ăng ký giao B Tài chính d ch b o m; 3.2 Phí cung c p thông tin v th ch p tài s n ăng ký giao B Tài chính d ch b o m; 3.3 Phí cung c p thông tin v b o lãnh tài s n ăng ký giao B Tài chính d ch b o m; 3.4 Phí cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính. B Tài chính 4. Phí thu c lĩnh v c pháp lu t và d ch v pháp lý khác: 4.1. Phí c p b n sao trích l c b n án, quy t nh; B Tài chính 4.2. Phí c p b n sao b n án, quy t nh; B Tài chính 4.3. Phí c p b n sao gi y ch ng nh n xoá án; B Tài chính 4.4. Phí thi hành án; B Tài chính 4.5. Phí tr ng tài; B Tài chính 4.6. Phí t ng t, u thác tư pháp theo yêu c u c a cơ quan B Tài chính có thNm quy n c a nư c ngoài. B. DANH M C L PHÍ STT Tên l phí Cơ quan quy nh I. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN N QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG DÂN 1. L phí qu c t ch. B Tài chính 2. L phí h t ch, h khNu, ch ng minh nhân dân. B Tài chính 3. L phí c p h chi u, th th c xu t c nh, nh p c nh, B Tài chính qua l i c a khNu biên gi i. 4. L phí áp d ng t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ B Tài chính quan lãnh s Vi t Nam nư c ngoài. 5. L phí toà án: 5.1. L phí n p ơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n Chính ph và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s c a Toà án nư c ngoài;
 19. 5.2. L phí n p ơn yêu c u Toà án Vi t Nam không công Chính ph nh n b n án, quy t nh dân s c a Toà án nư c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam; 5.3. L phí n p ơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n Chính ph và cho thi hành t i Vi t Nam quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài; 5.4. L phí gi i quy t vi c phá s n doanh nghi p; Chính ph 5.5. L phí n p ơn yêu c u Toà án k t lu n cu c ình Chính ph công h p pháp ho c b t h p pháp. 6. L phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài B Tài chính làm vi c t i Vi t Nam. 7. L phí c p phi u lý l ch tư pháp. B Tài chính II. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN N QUY N S H U, QUY N S D NG TÀI S N 1. L phí trư c b . Chính ph 2. L phí a chính. B Tài chính 3. L phí ăng ký giao d ch b o m. B Tài chính 4. L phí c p gi y ch ng nh n quy n tác gi . B Tài chính 5. L phí b o h quy n s h u công nghi p: 5.1. L phí n p ơn yêu c u c p văn b ng b o h , ăng ký B Tài chính h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; 5.2. L phí c p văn b ng b o h , c p ch ng nh n ăng ký B Tài chính h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; 5.3. L phí duy trì, gia h n hi u l c văn b ng b o h quy n B Tài chính s h u công nghi p; 5.4. L phí công b thông tin s h u công nghi p; B Tài chính 5.5. L phí c p th ngư i i di n s h u công nghi p; B Tài chính 5.6. L phí ăng ký, c p, công b , duy trì hi u l c văn B Tài chính b ng b o h gi ng cây tr ng m i. 6. L phí c p gi y phép xây d ng. B Tài chính 7. L phí qu n lý phương ti n giao thông: 7.1. L phí ăng ký, c p bi n phương ti n giao thông; B Tài chính 7.2. L phí ăng ký, c p bi n phương ti n thi công; B Tài chính 7.3. L phí c p ch ng ch cho tàu bay. B Tài chính 8. L phí c p bi n s nhà. B Tài chính
 20. III. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN N S N XU T, KINH DOANH 1. L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh, i v i: 1.1. H kinh doanh cá th ; B Tài chính 1.2. Doanh nghi p tư nhân; B Tài chính 1.3. Công ty trách nhi m h u h n; B Tài chính 1.4. Công ty c ph n; B Tài chính 1.5. Công ty h p danh; B Tài chính 1.6. Doanh nghi p Nhà nư c; B Tài chính 1.7. H p tác xã, liên hi p h p tác xã; B Tài chính 1.8. Cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ B Tài chính s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hóa thông tin. 2. L phí c p gi y phép hành ngh , ho t ng theo quy nh c a pháp lu t: 2.1. L phí c p ch ng nh n ki m d ch ng v t, ki m soát B Tài chính gi t m , ki m tra v sinh thú y; 2.2. L phí c p ch ng nh n k t qu giám sát kh trùng v t B Tài chính th thu c di n ki m d ch th c v t; 2.3. L phí c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; B Tài chính 2.4. L phí c p phép s n xu t kinh doanh thu c thú y; B Tài chính 2.5. L phí c p ch ng ch hành ngh d ch v thú y; B Tài chính 2.6. L phí c p phép kh o nghi m thu c và nguyên li u B Tài chính làm thu c b o v th c v t m i; 2.7. L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký thu c b o v th c B Tài chính v t Vi t Nam; 2.8. L phí c p ch ng ch hành ngh s n xu t kinh doanh B Tài chính thu c b o v th c v t; 2.9. L phí c p gi p phép ho t ng ngh cá iv it u B Tài chính nư c ngoài t i Vi t Nam; 2.10. L phí c p gi y phép khai thác g và lâm s n; B Tài chính 2.11. L phí c p phép ho t ng i u tra a ch t và khai B Tài chính thác m ; 2.12. L phí c p phép ho t ng khoáng s n; B Tài chính 2.13. L phí c p gi y phép hành ngh khoan i u tra, kh o B Tài chính
Đồng bộ tài khoản