Nghị định số 57/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
59
lượt xem
4
download

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 57/2002/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí do chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí do Chính Phủ ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH PHÍ VÀ L PHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. Đi u 2. Danh m c phí, l phí đư c quy đ nh chi ti t, ban hành kèm theo Ngh đ nh này và áp d ng th ng nh t trong c nư c. Đi u 3. Ngh đ nh này không đi u ch nh đ i v i: 1. Phí b o hi m xã h i; 2. Phí b o hi m y t ; 3. Các lo i phí b o hi m khác; 4. Phí, nguy t li m, niên li m thu theo đi u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, câu l c b , không quy đ nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này; 5. Nh ng kho n phí khác không quy đ nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này, như: cư c phí v n t i, cư c phí bưu chính vi n thông, phí thanh toán, chuy n ti n c a các t ch c tín d ng,... Đi u 4.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. T ch c, cá nhân đư c thu phí, l phí, bao g m: a) Cơ quan thu nhà nư c; cơ quan h i quan; b) Cơ quan khác c a Nhà nư c, t ch c kinh t , đơn v s nghi p, đơn v vũ trang nhân dân, t ch c khác và cá nhân cung c p d ch v , th c hi n công vi c mà pháp lu t quy đ nh đư c thu phí, l phí. 2. T ch c, cá nhân quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ch đư c thu các lo i phí, l phí có trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 3. Trư ng h p c n thi t, cơ quan nhà nư c có th m quy n có th y quy n vi c thu phí, l phí; t ch c, cá nhân đư c y quy n ph i th c hi n theo đúng nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh này. Chương 2 : TH M QUY N QUY Đ NH V PHÍ VÀ L PHÍ Đi u 5. Th m quy n quy đ nh đ i v i phí như sau: 1. Chính ph quy đ nh đ i v i m t s phí quan tr ng, có s thu l n, liên quan đ n nhi u chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c. Trong t ng lo i phí do Chính ph quy đ nh, Chính ph có th y quy n cho B , cơ quan ngang B quy đ nh m c thu đ i v i t ng trư ng h p c th cho phù h p v i tình hình th c t . H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là c p t nh) quy đ nh đ i v i m t s lo i phí g n v i qu n lý đ t đai, tài nguyên thiên nhiên, g n v i ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c c a chính quy n đ a phương. B Tài chính quy đ nh đ i v i các lo i phí còn l i đ áp d ng th ng nh t trong c nư c. Th m quy n quy đ nh đ i v i phí đư c quy đ nh c th trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Th m quy n quy đ nh đ i v i phí bao g m vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng đ i v i t ng phí c th . 2. Vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng đ i v i phí th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 10, Đi u 11 và Đi u 12 c a Ngh đ nh này. Đi u 6. Th m quy n quy đ nh đ i v i l phí như sau: 1. Chính ph quy đ nh đ i v i m t s l phí quan tr ng, có s thu l n, có ý nghĩa pháp lý qu c t . Chính ph giao B Tài chính quy đ nh đ i v i các l phí còn l i. Th m quy n quy đ nh đ i v i l phí đư c quy đ nh c th trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th m quy n quy đ nh đ i v i l phí bao g m vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng đ i v i t ng l phí c th . 2. Vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng đ i v i l phí th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 9, Đi u 10, Đi u 11 và Đi u 12 c a Ngh đ nh này. Đi u 7. Trư ng h p c n b sung, s a đ i Danh m c phí, l phí, m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng đ i v i phí, l phí, thì B , y ban nhân dân c p t nh ph n nh v B Tài chính đ B Tài chính trình Chính ph xem xét, gi i quy t theo th m quy n quy đ nh t i Đi u 9 c a Pháp l nh phí và l phí. Chương 3 : NGUYÊN T C XÁC Đ NH M C THU, CH Đ THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ Đi u 8. Nguyên t c xác đ nh m c thu phí, quy đ nh như sau: Nguyên t c chung là m c thu phí ph i b o đ m thu h i v n trong th i gian h p lý, phù h p v i kh năng đóng góp c a ngư i n p. Ngoài ra, m c thu đ i v i các d ch v do Nhà nư c đ u tư còn ph i b o đ m thi hành các chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a Đ ng, Nhà nư c trong t ng th i kỳ và phù h p v i tình hình th c t . B Tài chính hư ng d n vi c xác đ nh m c thu đ i v i nh ng lo i phí thu c th m quy n c a H i đ ng nhân dân c p t nh quy đ nh, đ b o đ m vi c thi hành th ng nh t trong c nư c. Đi u 9. M c thu l phí đư c n đ nh trư c b ng m t s ti n nh t đ nh đ i v i t ng công vi c qu n lý nhà nư c đư c thu l phí, không nh m m c đích bù đ p chi phí đ th c hi n công vi c thu l phí, phù h p v i thông l qu c t . Riêng đ i v i l phí trư c b , m c thu đư c tính b ng t l ph n trăm (%) trên giá tr tài s n trư c b theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 10. Căn c vào nh ng nguyên t c xác đ nh m c thu phí, m c thu l phí quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 nói trên, t ch c, cá nhân đư c thu phí, l phí quy đ nh t i kho n 1, kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh này, xây d ng m c thu phí, l phí trình cơ quan có th m quy n ban hành. M c thu phí, l phí trư c khi trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c b sung, s a đ i c n có ý ki n c a cơ quan v t giá cùng c p. Đi u 11. Nguyên t c qu n lý và s d ng s ti n phí, l phí quy đ nh như sau: 1. Phí thu đư c t các d ch v không do Nhà nư c đ u tư, ho c do Nhà nư c đ u tư nhưng đã chuy n giao cho t ch c, cá nhân th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính, là kho n thu không thu c ngân sách nhà nư c. S ti n phí thu đư c là doanh thu c a t ch c, cá nhân thu phí; t ch c, cá nhân thu phí có nghĩa v n p thu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c trên k t qu thu phí.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Phí thu đư c t các d ch v do Nhà nư c đ u tư ho c t các d ch v thu c đ c quy n c a Nhà nư c, là kho n thu c a ngân sách nhà nư c, đư c qu n lý, s d ng như sau: a) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí đã đư c ngân sách nhà nư c b o đ m kinh phí cho ho t đ ng thu phí theo d toán hàng năm thì t ch c th c hi n thu phí ph i n p toàn b s ti n phí thu đư c vào ngân sách nhà nư c; b) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí chưa đư c ngân sách nhà nư c b o đ m kinh phí cho ho t đ ng thu phí thì t ch c th c hi n thu phí đư c đ l i m t ph n trong s ti n phí thu đư c đ trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh này; ph n ti n phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c; c) Trư ng h p t ch c th c hi n thu phí đư c y quy n thu phí ngoài ch c năng nhi m v thư ng xuyên, thì t ch c th c hi n thu phí đư c đ l i m t ph n trong s ti n phí thu đư c đ trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh này; ph n ti n phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 3. M i kho n l phí thu đư c đ u thu c ngân sách nhà nư c. T ch c th c hi n thu l phí ph i n p đ y đ , k p th i s l phí thu đư c vào ngân sách nhà nư c. Trong trư ng h p y quy n thu thì t ch c đư c y quy n thu l phí đư c đ l i m t ph n trong s l phí thu đư c đ trang tr i chi phí cho vi c thu l phí theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh này; ph n l phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. B Tài chính hư ng d n vi c h ch toán và quy trình, th t c đ i v i ph n ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c. Đi u 12. Nguyên t c xác đ nh và vi c qu n lý, s d ng ph n ti n phí, l phí đư c đ l i quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u 11 Ngh đ nh này như sau: 1. Ph n ti n phí, l phí đ l i cho t ch c thu đ trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí đư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu đư c hàng năm. T l ph n trăm (%) này đư c xác đ nh như sau: D toán c năm v chi phí c n thi t cho vi c thu phí, l phí theo ch đ , tiêu chu n, đ nh m c quy đ nh ______________________________________________________________________________________________________ T = l x 100 (%) D toán c năm v phí, l phí thu đư c Căn c tính ch t, đ c đi m c a t ng lo i phí, l phí và n i dung chi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, cơ quan có th m quy n quy t đ nh t l ph n trăm (%) đ l i cho t ch c thu phí, l phí. T l này có th đư c n đ nh trong m t s năm. S ti n phí, l phí đ l i đư c qu n lý, s d ng theo n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; hàng năm ph i quy t toán thu, chi theo th c t . Sau khi quy t toán đúng ch đ , s ti n phí, l phí chưa chi trong năm đư c phép chuy n sang năm sau đ ti p t c chi theo ch đ quy đ nh.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. S ti n phí, l phí đ l i cho t ch c thu theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, đư c qu n lý, s d ng như sau: a) Đ i v i doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích, th c hi n qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí đư c đ l i theo quy đ nh hi n hành c a Chính ph v ch đ qu n lý tài chính đ i v i doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích; b) Đ i v i t ch c khác thu phí, l phí, s ti n phí, l phí đ l i đư c chi dùng cho các n i dung sau đây: Chi cho lao đ ng tr c ti p thu phí, l phí các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n đóng góp theo ti n lương, ti n công, theo ch đ hi n hành; Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thu phí, l phí như: văn phòng ph m, v t tư văn phòng, đi n tho i, đi n, nư c, công tác phí, công v phí theo tiêu chu n, đ nh m c hi n hành; Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí, l phí; Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p đ n vi c thu phí, l phí; Trích qũy khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong đơn v . M c trích l p hai qũy khen thư ng và phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n. B Tài chính hư ng d n chi ti t v quy trình, th t c qu n lý, s d ng và quy t toán ph n ti n phí, l phí đ l i quy đ nh t i Đi u này. Đi u 13. Ph n ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c đư c phân chia cho các c p ngân sách và đư c qu n lý, s d ng theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Đ i v i phí thu c ngân sách nhà nư c mà ti n phí thu đư c đư c Nhà nư c đ u tư tr l i cho đơn v thì vi c qu n lý, s d ng ph i b o đ m đúng m c đích đ u tư tr l i và cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. Đi u 14. Vi c mi n, gi m phí, l phí, quy đ nh như sau: 1. Đ i v i l phí: M c thu l phí đư c n đ nh trư c, g n v i t ng công vi c qu n lý nhà nư c, v nguyên t c không mi n, gi m đ i v i l phí. Riêng l phí trư c b , Chính ph s quy đ nh c th nh ng trư ng h p c n thi t đư c mi n, gi m đ góp ph n th c hi n chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ. 2. Đ i v i phí: M c thu phí nh m m c đích bù đ p chi phí, b o đ m thu h i v n trong th i gian h p lý, do v y, v nguyên t c không mi n, gi m đ i v i phí, tr m t s trư ng h p đ c bi t đư c quy đ nh c th t i Ngh đ nh này. Bãi b vi c c p th mi n phí.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mi n phí, gi m phí đ i v i m t s trư ng h p quy đ nh như sau: a) Mi n phí s d ng c u, đư ng b , đò, phà đ i v i: Xe c u thương, bao g m c các lo i xe khác ch ngư i b tai n n đ n nơi c p c u; Xe c u ho ; Xe máy nông nghi p, lâm nghi p g m: máy cày, máy b a, máy x i, máy làm c , máy tu t lúa; Xe h đê; xe làm nhi m v kh n c p v ch ng l t bão; Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh g m: xe tăng, xe b c thép, xe kéo pháo, xe ch l c lư ng vũ trang đang hành quân; Đoàn xe đưa tang; Đoàn xe có xe h t ng, d n đư ng; nh ng nơi chưa gi i quy t đư c ùn t c giao thông thì t m th i chưa thu phí s d ng c u, đư ng b đ i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy. b) Gi m phí s d ng c u, đư ng b , đò, phà đ i v i vé tháng. B Tài chính quy đ nh c th các lo i vé s d ng c u, đư ng b , đò, phà và ch đ qu n lý, s d ng cho phù h p v i tình hình th c t ; ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n c th nh ng nơi t m th i chưa thu phí s d ng c u, đư ng b đ i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy. c) Mi n ho c gi m m t ph n h c phí đ i v i m t s đ i tư ng, do Chính ph quy đ nh c th t i văn b n c a Chính ph v h c phí; d) Mi n ho c gi m m t ph n vi n phí đ i v i m t s đ i tư ng, do Chính ph quy đ nh c th t i văn b n c a Chính ph v vi n phí; đ) Mi n ho c gi m m t ph n th y l i phí trong m t s trư ng h p nh t đ nh, do Chính ph quy đ nh c th t i văn b n c a Chính ph v th y l i phí; 3. Do yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và tình hình đ c đi m c a t ng th i kỳ, trư ng h p th t c n thi t ph i mi n, gi m phí, l phí thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 4. Nh ng trư ng h p đư c mi n, gi m phí, l phí quy đ nh t i Đi u này ph i đư c công khai và niêm y t t i nơi thu phí, l phí. Chương 4: TÀI CHÍNH, K TOÁN
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 15. T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i c p ch ng t cho ngư i n p phí, l phí theo hư ng d n c a B Tài chính. B Tài chính quy đ nh và hư ng d n c th v ch đ phát hành, qu n lý, s d ng ch ng t thu phí, l phí. Đi u 16. T ch c, cá nhân thu phí, l phí có trách nhi m: 1. M s sách k toán theo đúng ch đ k toán c a Nhà nư c quy đ nh đ theo dõi, ph n nh vi c thu, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí thu đư c theo quy đ nh t i Chương III Ngh đ nh này. 2. Đ nh kỳ ph i báo cáo quy t toán vi c thu, n p, s d ng s ti n phí, l phí thu đư c theo quy đ nh c a Nhà nư c đ i v i t ng lo i phí, l phí; trư ng h p thu các lo i phí, l phí khác nhau ph i theo dõi h ch toán và quy t toán riêng đ i v i t ng lo i phí, l phí. 3. Th c hi n ch đ công khai tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17. 1. Phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u 11 Ngh đ nh này, không ph i ch u thu . 2. Phí không thu c ngân sách nhà nư c do các t ch c, cá nhân thu theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 11 Ngh đ nh này ph i ch u thu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 18. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Ngh đ nh c a Chính ph s 04/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Nh ng quy đ nh v phí, l phí t i các văn b n khác trái v i quy đ nh c a Ngh đ nh này đ u b bãi b . Đi u 19. Vi c t ch c th c hi n đ i v i phí, l phí hi n hành như sau: 1. Phí, l phí có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này đã có văn b n hư ng d n thì đư c ti p t c th c hi n cho đ n khi có văn b n hư ng d n m i. 2. Phí, l phí có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này, nhưng chưa có văn b n hư ng d n thì chưa đư c phép thu. 3. Phí, l phí không có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh đ nh này thì không đư c phép thu. Cơ quan, đơn v nào ban hành lo i phí, l phí này ph i t ra văn b n quy đ nh bãi b . Không hoàn tr phí, l phí b bãi b quy đ nh t i kho n 3 Đi u này.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Tài chính quy đ nh c th th i h n bãi b vi c c p th mi n phí và th i gian h t hi u l c c a nh ng th mi n phí đã c p. T ch c, cá nhân nào thu phí, l phí không có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí ho c ban hành phí, l phí không đúng th m quy n như quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này, đ u coi là vi ph m pháp lu t và b x lý theo quy đ nh t i Đi u 34 Pháp l nh phí và l phí. Đi u 20. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Đi u 21. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) DANH M C CHI TI T PHÍ, L PHÍ (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) A. DANH M C PHÍ STT Tên phí Cơ quan quy đ nh I. PHÍ THU C LĨNH V C NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P, TH Y S N 1. Th y l i phí: 1.1. Th y l i phí; Chính ph 1.2. Phí s d ng nư c (ti n nư c). Chính ph 2. Phí ki m d ch đ ng v t, th c v t: 2.1. Phí ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; B Tài chính 2.2. Phí ki m d ch th c v t; B Tài chính 2.3. Phí giám sát kh trùng v t th thu c di n ki m d ch B Tài chính th c v t. 3. Phí ki m nghi m ch t lư ng đ ng v t, th c v t: 3.1. Phí ki m soát gi t m đ ng v t; B Tài chính 3.2. Phí ki m nghi m dư lư ng thu c b o v th c v t và B Tài chính s n ph m th c v t.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Phí ki m tra v sinh thú y. B Tài chính 5. Phí b o v ngu n l i th y s n. B Tài chính 6. Phí ki m nghi m thu c dùng cho đ ng v t, th c v t: 6.1. Phí ki m nghi m thu c thú y; B Tài chính 6.2. Phí ki m đ nh, kh o nghi m thu c b o v th c v t. B Tài chính II. PHÍ THU C LĨNH V C CÔNG NGHI P, XÂY D NG 1. Phí ki m nghi m ch t lư ng s n ph m, hàng hoá, thi t b , v t tư, nguyên v t li u: 1.1. Phí ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; B Tài chính 1.2. Phí th nghi m ch t lư ng s n ph m, v t tư, nguyên B Tài chính v t li u. 2. Phí xây d ng. H i đ ng nhân dân c p t nh 3. Phí đo đ c, l p b n đ đ a chính. H i đ ng nhân dân c p t nh 4. Phí th m đ nh c p quy n s d ng đ t. H i đ ng nhân dân c p t nh III. PHÍ THU C LĨNH V C THƯƠNG M I, Đ U TƯ 1. Phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). B Tài chính 2. Phí ch . H i đ ng nhân dân c p t nh 3. Phí th m đ nh đ i v i kinh doanh thương m i có đi u ki n: 3.1. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c văn hoá; 3.2. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c th y s n; 3.3. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p; 3.4. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c xây d ng; 3.5. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c thương m i; 3.6. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng;
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.7. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng; 3.8. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c y t ; 3.9. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c công nghi p; 3.10. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng; 3.11. Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n B Tài chính thu c lĩnh v c giáo d c. 4. Phí th m đ nh h sơ mua bán tàu, thuy n, tàu bay: 4.1. Phí th m đ nh h sơ mua bán tàu, thuy n; B Tài chính 4.2. Phí th m đ nh h sơ mua bán tàu bay. B Tài chính 5. Phí th m đ nh đ u tư: 5.1. Phí th m đ nh d án đ u tư; B Tài chính 5.2. Phí th m đ nh thi t k k thu t; B Tài chính 5.3. Phí th m đ nh t ng d toán; B Tài chính 5.4. Phí th m đ nh đánh giá tr lư ng khoáng s n; B Tài chính 5.5. Phí th m đ nh, phân h ng cơ s lưu trú du l ch. B Tài chính 6. Phí đ u th u, đ u giá. - B Tài chính quy đ nh đ i v i phí do cơ quan Trung ương t ch c thu; - H i đ ng nhân dân quy t đ nh đ i v i phí do cơ quan đ a phương t ch c thu. 7. Phí th m đ nh k t qu đ u th u. B Tài chính 8. Phí giám đ nh hàng hoá xu t nh p kh u. B Tài chính IV. PHÍ THU C LĨNH V C GIAO THÔNG V N T I 1. Phí s d ng đư ng b . - B Tài chính quy đ nh đ i v i đư ng thu c Trung ương qu n lý. - H i đ ng nhân
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dân c p t nh quy t đ nh đ i v i đư ng thu c đ a phương qu n lý. 2. Phí s d ng đư ng th y n i đ a (phí b o đ m hàng B Tài chính giang). 3. Phí s d ng đư ng bi n. B Tài chính 4. Phí qua c u. - B Tài chính quy đ nh đ i v i c u thu c Trung ương qu n lý. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i c u thu c đ a phương qu n lý. 5. Phí qua đò, qua phà: 5.1. Phí qua đò; H i đ ng nhân dân c p t nh 5.2. Phí qua phà. - B Tài chính quy đ nh đ i v i phà thu c Trung ương qu n lý. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i phà thu c đ a phương qu n lý. 6. Phí s d ng c ng, nhà ga: 6.1. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c khu v c c ng B Tài chính bi n; 6.2. Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c c ng, b n th y B Tài chính n i đ a; 6.3. Phí s d ng c ng hàng không. B Tài chính 7. Phí s d ng v trí neo, đ u ngoài ph m vi c ng. B Tài chính 8. Phí b o đ m hàng h i. B Tài chính 9. Phí hoa tiêu, d n đư ng trong lĩnh v c: 9.1. Đư ng bi n; B Tài chính
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9.2. Đư ng th y n i đ a; B Tài chính 9.3. Hàng không. B Tài chính 10. Phí tr ng t i tàu, thuy n. B Tài chính 11. Phí lu ng, l ch đư ng th y n i đ a. B Tài chính 12. Phí s d ng l đư ng, b n, bãi, m t nư c. H i đ ng nhân dân c p t nh 13. Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng thi t b , B Tài chính v t tư, phương ti n giao thông v n t i, phương ti n đánh b t th y s n. V. PHÍ THU C LĨNH V C THÔNG TIN, LIÊN L C 1. Phí s d ng và b o v t n s vô tuy n đi n: 1.1. Phí s d ng t n s vô tuy n đi n; B Tài chính 1.2. Phí b o v t n s vô tuy n đi n. B Tài chính Phí c p tên mi n đ a ch s d ng Internet: 2. 2.1. Phí c p tên mi n, đ a ch , s hi u m ng Internet; B Tài chính 2.2. Phí s d ng kho s vi n thông. B Tài chính 3. Phí khai thác và s d ng tài li u do nhà nư c qu n lý: 3.1. Phí khai thác và s d ng tài li u d u khí; B Tài chính 3.2. Phí khai thác và s d ng tài li u đ t đai; H i đ ng nhân dân c p t nh 3.3. Phí khai thác và s d ng tài li u thăm dò đi u tra đ a B Tài chính ch t và khai thác m ; 3.4. Phí khai thác và s d ng tài li u tài nguyên khoáng s n B Tài chính khác; 3.5. Phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng th y văn, B Tài chính môi trư ng nư c và không khí; 3.6. Phí thư vi n; - B Tài chính quy đ nh đ i v i thư vi n thu c Trung ương qu n lý. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i thư vi n thu c đ a
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phương qu n lý. 3.7. Phí khai thác tư li u t i các B o tàng, khu di tích l ch B Tài chính s , văn hoá. 3.8. Phí khai thác và s d ng tài li u lưu tr ; B Tài chính 4. Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng bưu chính vi n thông: 4.1. Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng bưu chính; B Tài chính 4.2. Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng vi n thông; B Tài chính 4.3. Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng Internet. B Tài chính VI. PHÍ THU C LĨNH V C AN NINH, TR T T , AN TOÀN XÃ H I 1. Phí ki m đ nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các B Tài chính ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn. 2. Phí an ninh, tr t t , an toàn xã h i: 2.1. Phí an ninh, tr t t ; H i đ ng nhân dân c p t nh 2.2. Phí phòng cháy, ch a cháy. B Tài chính 3. Phí xác minh gi y t , tài li u: 3.1. Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a các t B Tài chính ch c, cá nhân trong nư c; 3.2. Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a cơ quan B Tài chính có th m quy n c a nư c ngoài. 4. Phí trông gi xe đ p, xe máy, ô tô. H i đ ng nhân dân c p t nh VII. PHÍ THU C LĨNH V C VĂN HOÁ, XÃ H I 1. Phí giám đ nh di v t, c v t, b o v t qu c gia: 1.1. Phí giám đ nh di v t; B Tài chính 1.2. Phí giám đ nh c v t; B Tài chính 1.3. Phí giám đ nh b o v t qu c gia. B Tài chính Phí tham quan: 2. 2.1. Phí tham quan danh lam th ng c nh; - B Tài chính quy đ nh đ i v i danh lam th ng c nh thu c Trung ương
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. qu n lý. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i danh lam th ng c nh thu c đ a phương qu n lý. 2.2. Phí tham quan di tích l ch s ; - B Tài chính quy đ nh đ i v i di tích l ch s qu c gia, di s n th gi i. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i di tích l ch s thu c đ a phương qu n lý. 2.3. Phí tham quan công trình văn hoá. - B Tài chính quy đ nh đ i v i công trình văn hoá thu c Trung ương qu n lý. - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i công trình văn hoá thu c đ a phương qu n lý. Phí th m đ nh văn hoá ph m: 3. 3.1. Phí th m đ nh n i dung văn hoá ph m xu t kh u, nh p B Tài chính kh u; 3.2. Phí th m đ nh k ch b n phim và phim; B Tài chính 3.3. Phí th m đ nh chương trình ngh thu t bi u di n; B Tài chính 3.4. Phí th m đ nh n i dung xu t b n ph m; chương trình B Tài chính trên băng, đĩa, ph n m m và trên các v t li u khác. 4. Phí gi i thi u vi c làm. B Tài chính VIII. PHÍ THU C LĨNH V C GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1. H c phí:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1. H c phí giáo d c m m non; Chính ph 1.2. H c phí giáo d c ph thông; Chính ph 1.3. H c phí giáo d c ngh nghi p; Chính ph 1.4. H c phí giáo d c đ i h c và sau đ i h c; Chính ph 1.5. H c phí giáo d c không chính quy; Chính ph 1.6. Phí sát h ch đ đi u ki n c p văn b ng, ch ng ch , B Tài chính gi y phép hành ngh . 2. Phí d thi, d tuy n. - B Tài chính quy đ nh đ i v i các cơ s giáo d c, đào t o thu c Trung ương qu n lý; - H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i các cơ s giáo d c, đào t o thu c đ a phương qu n lý. IX. PHÍ THU C LĨNH V C Y T 1. Vi n phí và các lo i phí khám ch a b nh. Chính ph 2. Phí phòng, ch ng d ch b nh: 2.1. Phí phòng, ch ng d ch b nh cho đ ng v t; B Tài chính 2.2. Phí ch n đoán thú y; B Tài chính 2.3. Phí y t d phòng. B Tài chính 3. Phí giám đ nh y khoa. B Tài chính 4. Phí ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c, thu c: 4.1. Phí ki m nghi m m u thu c; B Tài chính 4.2. Phí ki m nghi m nguyên li u làm thu c; B Tài chính 4.3. Phí ki m nghi m thu c; B Tài chính 4.4. Phí ki m nghi m m ph m. B Tài chính 5. Phí ki m d ch y t . B Tài chính 6. Phí ki m nghi m trang thi t b y t . B Tài chính 7. Phí ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7.1. Phí ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m; B Tài chính 7.2. Phí ki m tra, ki m nghi m ch t lư ng th c ăn chăn B Tài chính nuôi. 8. Phí th m đ nh tiêu chu n và đi u ki n hành ngh y, B Tài chính dư c. X. PHÍ THU C LĨNH V C KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG 1. Phí b o v môi trư ng: 1.1. Phí b o v môi trư ng đ i v i nư c th i; Chính ph 1.2. Phí b o v môi trư ng đ i v i: xăng d u, khí th i t Chính ph vi c s d ng than đá và các lo i nhiên li u đ t khác; 1.3. Phí b o v môi trư ng đ i v i ch t th i r n; Chính ph 1.4. Phí b o v môi trư ng v ti ng n; Chính ph 1.5. Phí b o v môi trư ng đ i v i sân bay, nhà ga, b n Chính ph c ng; 1.6. Phí b o v môi trư ng đ i v i khai thác d u m , khí Chính ph đ t và khoáng s n khác; 2. Phí l p và th m đ nh báo cáo đánh giá tác đ ng môi B Tài chính trư ng. 3. Phí v sinh. H i đ ng nhân dân c p t nh 4. Phí phòng, ch ng thiên tai. H i đ ng nhân dân c p t nh 5. Phí s h u công nghi p: 5.1. Phí xét nghi m, th m đ nh, giám đ nh v s h u công B Tài chính nghi p; 5.2. Phí tra c u, cung c p thông tin v s h u công nghi p; B Tài chính 5.3. Phí c p các lo i b n sao, phó b n, b n c p l i các tài B Tài chính li u s h u công nghi p; 5.4. Phí l p và g i đơn đăng ký qu c t v s h u công B Tài chính nghi p; 5.5. Phí cung c p d ch v đ gi i quy t khi u n i v s h u B Tài chính công nghi p; 5.6. Phí th m đ nh, cung c p thông tin, d ch v v văn b ng B Tài chính b o h gi ng cây tr ng m i. 6. Phí c p mã s , mã v ch:
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6.1. Phí c p và hư ng d n s d ng mã s , mã v ch; B Tài chính 6.2. Phí duy trì s d ng mã s , mã v ch. B Tài chính 7. Phí s d ng d ch v an toàn b c x . B Tài chính 8. Phí th m đ nh an toàn b c x . B Tài chính 9. Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng khoa h c, công B Tài chính ngh và môi trư ng. 10. Phí th m đ nh h p đ ng chuy n giao công ngh . B Tài chính 11. Phí ki m đ nh phương ti n đo lư ng. B Tài chính XI. PHÍ THU C LĨNH V C TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, H I QUAN 1. Phí cung c p thông tin v tài chính doanh nghi p. B Tài chính 2. Phí b o lãnh, thanh toán khi đư c cơ quan, t ch c c p d ch v b o lãnh, thanh toán: 2.1. Phí phát hành, thanh toán tín phi u kho b c; Chính ph 2.2. Phí phát hành, thanh toán trái phi u kho b c; Chính ph 2.3. Phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u đ u tư huy Chính ph đ ng v n cho công trình do ngân sách nhà nư c đ m b o; 2.4. Phí phát hành trái phi u đ u tư đ huy đ ng v n cho Chính ph Qu h tr phát tri n theo k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; 2.5. Phí b o qu n, c t gi các lo i tài s n quý hi m và Chính ph ch ng ch có giá t i Kho b c Nhà nư c; 2.6. Phí c p b o lãnh c a Chính ph (do B Tài chính ho c Chính ph Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p); 2.7. Phí c p b o lãnh c a Qu h tr phát tri n. Chính ph 3. Phí s d ng thi t b , cơ s h t ng ch ng khoán. B Tài chính 4. Phí ho t đ ng ch ng khoán. B Tài chính 5. Phí niêm phong, k p chì, lưu kho h i quan. B Tài chính XII. PHÍ THU C LĨNH V C TƯ PHÁP 1. Án phí: 1.1. Án phí hình s ; Chính ph 1.2. Án phí dân s ; Chính ph 1.3. Án phí kinh t ; Chính ph
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.4. Án phí lao đ ng; Chính ph 1.5. Án phí hành chính. Chính ph 2. Phí giám đ nh tư pháp. B Tài chính 3. Phí cung c p thông tin v giao d ch b o đ m: 3.1 Phí cung c p thông tin v c m c tài s n đăng ký giao B Tài chính d ch b o đ m; 3.2 Phí cung c p thông tin v th ch p tài s n đăng ký giao B Tài chính d ch b o đ m; 3.3 Phí cung c p thông tin v b o lãnh tài s n đăng ký giao B Tài chính d ch b o đ m; 3.4 Phí cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính. B Tài chính 4. Phí thu c lĩnh v c pháp lu t và d ch v pháp lý khác: 4.1. Phí c p b n sao trích l c b n án, quy t đ nh; B Tài chính 4.2. Phí c p b n sao b n án, quy t đ nh; B Tài chính 4.3. Phí c p b n sao gi y ch ng nh n xoá án; B Tài chính 4.4. Phí thi hành án; B Tài chính 4.5. Phí tr ng tài; B Tài chính 4.6. Phí t ng đ t, u thác tư pháp theo yêu c u c a cơ quan B Tài chính có th m quy n c a nư c ngoài. B. DANH M C L PHÍ STT Tên l phí Cơ quan quy đ nh I. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN Đ N QUY N VÀ NGHĨA V C A CÔNG DÂN 1. L phí qu c t ch. B Tài chính 2. L phí h t ch, h kh u, ch ng minh nhân dân. B Tài chính 3. L phí c p h chi u, th th c xu t c nh, nh p c nh, B Tài chính qua l i c a kh u biên gi i. 4. L phí áp d ng t i cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ B Tài chính quan lãnh s Vi t Nam nư c ngoài. 5. L phí toà án: 5.1. L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n Chính ph và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh dân s c a Toà án nư c ngoài;
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.2. L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam không công Chính ph nh n b n án, quy t đ nh dân s c a Toà án nư c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam; 5.3. L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n Chính ph và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tài nư c ngoài; 5.4. L phí gi i quy t vi c phá s n doanh nghi p; Chính ph 5.5. L phí n p đơn yêu c u Toà án k t lu n cu c đình Chính ph công h p pháp ho c b t h p pháp. 6. L phí c p gi y phép lao đ ng cho ngư i nư c ngoài B Tài chính làm vi c t i Vi t Nam. 7. L phí c p phi u lý l ch tư pháp. B Tài chính II. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN Đ N QUY N S H U, QUY N S D NG TÀI S N 1. L phí trư c b . Chính ph 2. L phí đ a chính. B Tài chính 3. L phí đăng ký giao d ch b o đ m. B Tài chính 4. L phí c p gi y ch ng nh n quy n tác gi . B Tài chính 5. L phí b o h quy n s h u công nghi p: 5.1. L phí n p đơn yêu c u c p văn b ng b o h , đăng ký B Tài chính h p đ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; 5.2. L phí c p văn b ng b o h , c p ch ng nh n đăng ký B Tài chính h p đ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; 5.3. L phí duy trì, gia h n hi u l c văn b ng b o h quy n B Tài chính s h u công nghi p; 5.4. L phí công b thông tin s h u công nghi p; B Tài chính 5.5. L phí c p th ngư i đ i di n s h u công nghi p; B Tài chính 5.6. L phí đăng ký, c p, công b , duy trì hi u l c văn B Tài chính b ng b o h gi ng cây tr ng m i. 6. L phí c p gi y phép xây d ng. B Tài chính 7. L phí qu n lý phương ti n giao thông: 7.1. L phí đăng ký, c p bi n phương ti n giao thông; B Tài chính 7.2. L phí đăng ký, c p bi n phương ti n thi công; B Tài chính 7.3. L phí c p ch ng ch cho tàu bay. B Tài chính 8. L phí c p bi n s nhà. B Tài chính
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C LIÊN QUAN Đ N S N XU T, KINH DOANH 1. L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i: 1.1. H kinh doanh cá th ; B Tài chính 1.2. Doanh nghi p tư nhân; B Tài chính 1.3. Công ty trách nhi m h u h n; B Tài chính 1.4. Công ty c ph n; B Tài chính 1.5. Công ty h p danh; B Tài chính 1.6. Doanh nghi p Nhà nư c; B Tài chính 1.7. H p tác xã, liên hi p h p tác xã; B Tài chính 1.8. Cơ s giáo d c, đào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ B Tài chính s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hóa thông tin. 2. L phí c p gi y phép hành ngh , ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t: 2.1. L phí c p ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, ki m soát B Tài chính gi t m , ki m tra v sinh thú y; 2.2. L phí c p ch ng nh n k t qu giám sát kh trùng v t B Tài chính th thu c di n ki m d ch th c v t; 2.3. L phí c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; B Tài chính 2.4. L phí c p phép s n xu t kinh doanh thu c thú y; B Tài chính 2.5. L phí c p ch ng ch hành ngh d ch v thú y; B Tài chính 2.6. L phí c p phép kh o nghi m thu c và nguyên li u B Tài chính làm thu c b o v th c v t m i; 2.7. L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v th c B Tài chính v t Vi t Nam; 2.8. L phí c p ch ng ch hành ngh s n xu t kinh doanh B Tài chính thu c b o v th c v t; 2.9. L phí c p gi p phép ho t đ ng ngh cá đ i v i t u B Tài chính nư c ngoài t i Vi t Nam; 2.10. L phí c p gi y phép khai thác g và lâm s n; B Tài chính 2.11. L phí c p phép ho t đ ng đi u tra đ a ch t và khai B Tài chính thác m ; 2.12. L phí c p phép ho t đ ng khoáng s n; B Tài chính 2.13. L phí c p gi y phép hành ngh khoan đi u tra, kh o B Tài chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản