Nghị định số 59/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 59/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 59/2002/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 59/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2002/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 59/2002/N -CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BÃI B M T S GI Y PHÉP VÀ THAY TH M T S GI Y PHÉP B NG PHƯƠNG TH C QU N LÝ KHÁC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Bãi b các gi y phép sau ây: 1. Gi y phép xu t b n nh t th i i v i in: hư ng d n k thu t s n xu t; gi i thi u s n phNm; hư ng d n s d ng hàng hoá; t rơi, t g p gi i thi u s n phNm, hàng hoá, doanh nghi p quy nh t i Ngh nh s 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Xu t b n. 2. Gi y phép làm phim nh t th i i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam trong nư c quy nh t i Ngh nh s 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v t ch c và ho t ng i n nh. i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nư c ngoài, thì th c hi n theo quy nh hi n hành. 3. Gi y phép hành ngh bi u di n ngh thu t (c p cho ngh sĩ) quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng và Quy t nh s 32/1999/Q -BVHTT ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin ban hành Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 4. Th hành ngh kh trùng quy nh t i Thông tư s 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09 tháng 4 năm 1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n th c hi n công tác ki m d ch n i a. i u 2. Thay th Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c tư nhân (quy nh t i Thông tư s 01/1998/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 1998 c a B Y t hư ng d n th c hi n Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s
  2. 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph v c th hóa m t s i u trong Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân) và Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (buôn bán) dư c phNm (quy nh t i Thông tư s 02/2000/TT-BYT ngày 21 tháng 02 năm 2000 c a B Y t hư ng d n kinh doanh thu c phòng b nh và ch a b nh cho ngư i) b ng Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh dư c phNm áp d ng cho t t c các cơ s hành ngh dư c, không phân bi t thành ph n kinh t . B Y t , trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, hư ng d n i u ki n và th t c c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh dư c phNm. i u 3. Thay th m t s gi y phép sau ây b ng các i u ki n kinh doanh không c n gi y phép: 1. Thay th Gi y phép hành ngh ki m d ch th c v t (quy nh t i Thông tư s 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09 tháng 4 năm 1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n th c hi n công tác ki m d ch n i a) b ng các i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n kinh doanh ki m d ch th c v t. 2. Thay th Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh s n xu t thu c thú y (quy nh t i i u l qu n lý thu c thú y ban hành kèm theo Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y) b ng i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n s n xu t thu c thú y. 3. Thay th Gi y phép thành l p cơ s s n xu t phim (quy nh t i Ngh nh s 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v t ch c và ho t ng i n nh) b ng i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Văn hoá - Thông tin, trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n s n xu t phim. 4. Thay th Gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng (quy nh t i Thông tư s 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B Y t hư ng d n vi c khai báo, ăng ký và c p gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng) b ng i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Y t ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n lao ng i v i cơ s kinh doanh có s d ng ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và th t c ăng ký vi c s d ng các ch t nói trên. 5. Thay th Gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n s n xu t và kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t (quy nh t i Quy t nh s 1654/1999/Q -BYT ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng
  3. B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ) b ng i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Y t , trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n s n xu t, kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 6. Thay th Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (buôn bán) trang thi t b , d ng c y t (quy nh t i Thông tư s 03/2001/TT-BYT ngày 16 tháng 02 năm 2001 c a B Y t hư ng d n kinh doanh trang thi t b , d ng c y t ) b ng i u ki n kinh doanh không c n gi y phép. B Y t , trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th i u ki n kinh doanh trang thi t b , d ng c y t . i u 4. Thay th m t s gi y phép b ng ăng ký h sơ, h p ng 1. Thay th m t s gi y phép sau ây b ng ăng ký h sơ, h p ng: a) Thay th Gi y phép qu ng cáo thu c (quy nh t i Quy t nh s 322/BYT-Q ngày 28 tháng 02 năm 1997 c a B Y t ban hành Quy ch thông tin, qu ng cáo thu c và m phNm dùng cho ngư i) b ng vi c t ch c, cá nhân ph i g i toàn b h sơ qu ng cáo theo quy nh n B Y t ho c S Y t ư c B Y t u quy n. Sau 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c quy n qu ng cáo như n i dung ã g i. Trư ng h p B Y t ho c S Y t có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ph i s a i, b sung và g i n B Y t ho c S Y t n i dung qu ng cáo ã ư c s a i, b sung theo yêu c u. Sau 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c n i dung qu ng cáo ã s a i, b sung, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c quy n qu ng cáo như n i dung ã s a i, b sung. b) Thay th Gi y phép qu ng cáo m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i (quy nh t i Quy t nh s 322/BYT-Q ngày 28 tháng 02 năm 1997 c a B Y t ban hành Quy ch thông tin, qu ng cáo thu c và m phNm dùng cho ngư i) b ng vi c t ch c, cá nhân ph i g i toàn b h sơ qu ng cáo theo quy nh n B Y t ho c S Y t ư c B Y t u quy n. Sau 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c quy n qu ng cáo như n i dung ã g i. Trư ng h p B Y t ho c S Y t có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ph i s a i, b sung và g i n B Y t ho c S Y t n i dung qu ng cáo ã ư c s a i, b sung theo yêu c u. Sau 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c n i dung qu ng cáo ã s a i, b sung, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c quy n qu ng cáo như n i dung ã s a i, b sung.
  4. c) Thay th Gi y phép h i th o gi i thi u thu c (quy nh t i Quy t nh s 322/BYT- Q ngày 28 tháng 02 năm 1997 c a B Y t ban hành Quy ch thông tin, qu ng cáo thu c và m phNm dùng cho ngư i) b ng vi c t ch c, cá nhân ph i g i toàn b h sơ h i th o theo quy nh n B Y t ho c S Y t ư c B Y t u quy n. Sau 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c t ch c h i th o như n i dung ã g i. Trư ng h p B Y t ho c S Y t có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ph i s a i, b sung và g i n B Y t ho c S Y t n i dung h i th o ã ư c s a i, b sung theo yêu c u. Sau 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c n i dung h i th o ã s a i, b sung, n u B Y t ho c S Y t không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ư c quy n t ch c h i th o theo n i dung ã s a i, b sung. d) Thay th Quy t nh phê duy t H p ng chuy n giao công ngh trong nư c, H p ng chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam i v i d án u tư không s d ng v n nhà nư c và d án u tư s d ng v n nhà nư c có giá tr tương ương dư i 30 ngàn ô la M (quy nh t i Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh ) b ng vi c doanh nghi p ph i g i h p ng chuy n giao công ngh (g m c ph l c kèm theo n u có) n B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ư c B u quy n. Sau 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h p ng, n u B ho c S không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì h p ng ương nhiên ư c ch p thu n và có hi u l c thi hành. Trư ng h p B ho c S có văn b n yêu c u s a i, b sung thì doanh nghi p ph i s a i, b sung theo yêu c u và g i n B ho c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng h p ng ã ư c s a i, b sung. Sau 5 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h p ng ã s a i, b sung, n u B ho c S không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì doanh nghi p ư c quy n th c hi n h p ng ã s a i, b sung. 2. Các B Y t , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, trong th i h n 30 ngày k t ngày ký Ngh nh này, quy nh c th trình t , th t c, cơ quan ti p nh n ăng ký các h sơ, h p ng quy nh t i kho n 1 i u này và phân c p qu n lý, giám sát vi c th c hi n. i u 5. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản