Nghị định số 59/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: sontratckh

Nghị định qui định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nội dung Text: Nghị định số 59/2006/NĐ-CP

ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè 59/2006/N§-CP
Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006


NGHÞ §ÞNH
Quy ®Þnh chi tiÕt LuËt Th−¬ng m¹i vÒ hung ho¸, dÞch vô
cÊm kinh doanh, h¹n chÕ kinh doanh vu kinh doanh cã ®iÒu kiÖn


CHÝNH PHñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Th−¬ng m¹i ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i,


NGHÞ §ÞNH

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt LuËt Th−¬ng m¹i vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh;
hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu
kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ®ã.
§iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh cña LuËt Th−¬ng m¹i vµ tæ
chøc, c¸ nh©n kh¸c thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam.
§iÒu 3. ¸p dông ph¸p luËt cã liªn quan vu §iÒu −íc quèc tÕ
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô h¹n
chÕ kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i tu©n theo NghÞ ®Þnh nµy vµ
ph¸p luËt cã liªn quan.
2. Tr−êng hîp §iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn
cã quy ®Þnh vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh;
hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông
quy ®Þnh cña §iÒu −íc quèc tÕ ®ã.
§iÒu 4. Danh môc hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, h¹n chÕ kinh doanh vu kinh
doanh cã ®iÒu kiÖn
1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c danh môc hµng ho¸, dÞch vô sau ®©y:
a) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh (Phô lôc I);
b) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh (Phô lôc II);
c) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn (Phô lôc III).
2. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i tr×nh ChÝnh phñ bæ sung, söa
®æi c¸c danh môc t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
§iÒu 5. Hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh
1. Nghiªm cÊm th−¬ng nh©n vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã liªn
quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸,
dÞch vô cÊm kinh doanh, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
2. ViÖc cung øng hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh
ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy trong tr−êng hîp cô thÓ ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ
cho phÐp.
§iÒu 6. §iÒu kiÖn kinh doanh hung ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh
1. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ
kinh doanh ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
b) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i lµ doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
c) C¬ së kinh doanh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, trang thiÕt bÞ, quy tr×nh kinh
doanh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d) C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ nh©n viªn trùc tiÕp mua b¸n hµng ho¸, nh©n viªn
trùc tiÕp thùc hiÖn dÞch vô ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kinh
nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
®) Ph¹m vi, quy m«, thêi gian, ®Þa ®iÓm kinh doanh, sè l−îng th−¬ng nh©n tham gia
kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh ph¶i phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý ®Æc thï
vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã trong tõng thêi
kú;
e) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i cã GiÊy phÐp kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ
kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Bé C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th−¬ng m¹i x©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ ban
hµnh quy ®Þnh vÒ kinh doanh mÆt hµng thuèc l¸, r−îu phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu
nµy.
3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, th−¬ng nh©n ph¶i th−êng xuyªn b¶o ®¶m c¸c
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh.
4. C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh
cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh vµ
h−íng dÉn viÖc cÊp GiÊy phÐp kinh doanh.
§iÒu 7. §iÒu kiÖn kinh doanh hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn
1. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô kinh
doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
b) Chñ thÓ kinh doanh ph¶i lµ th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh cña LuËt Th−¬ng m¹i;
c) C¬ së kinh doanh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, trang thiÕt bÞ, quy tr×nh kinh
doanh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®Þa ®iÓm ®Æt c¬ së kinh doanh ph¶i
phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu
kiÖn;
d) C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ nh©n viªn trùc tiÕp mua b¸n hµng ho¸, nh©n viªn
trùc tiÕp thùc hiÖn dÞch vô ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kinh
nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
®) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i cã GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong
tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh do c¬ quan
cã thÈm quyÒn cÊp khi kinh doanh.
2. Bé Th−¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ
ban.hµnh quy ®Þnh vÒ kinh doanh mÆt hµng x¨ng, dÇu, khÝ ®èt phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n
1 §iÒu nµy.
3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, th−¬ng nh©n ph¶i th−êng xuyªn b¶o ®¶m c¸c
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn.
4. C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh
cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn
vµ h−íng dÉn viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh.
§iÒu 8. KiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh
1. Néi dung kiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh:
Th−¬ng nh©n kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh hoÆc hµng ho¸, dÞch vô
kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ ®iÒu kiÖn kinh
doanh vµ viÖc thùc hiÖn ®iÒu kiÖn kinh doanh trong qu¸ tr×nh kinh doanh.
2. H×nh thøc kiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh:
a) KiÓm tra ®Þnh kú: kiÓm tra theo tõng thêi gian nhÊt ®Þnh viÖc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn
kinh doanh ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô th−¬ng nh©n ®∙ ®¨ng ký kinh doanh. Bé tr−ëng, Thñ
tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh quy ®Þnh, c«ng bè thêi gian thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®Þnh kú;
b) KiÓm tra kh«ng ®Þnh kú: kiÓm tra khi th−¬ng nh©n cã dÊu hiÖu kh«ng tu©n thñ c¸c
®iÒu kiÖn quy ®Þnh.
3. Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh
phè trùc thuéc Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc kiÓm tra viÖc
tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh cña th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, §iÒu 7 NghÞ
®Þnh nµy.
§iÒu 9. Xö lý vi ph¹m
1. Th−¬ng nh©n vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i
ViÖt Nam cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m
mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt:
a) Kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2
§iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy;
b) Kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh hoÆc hµng ho¸, dÞch vô kinh
doanh cã ®iÒu kiÖn mµ kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh hoÆc trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
c) Cho thuª, cho m−în GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh
doanh;
d) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy
chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh;
®) Kinh doanh kh«ng ®óng néi dung ghi trong GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng
nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh;
e) TiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh khi ®∙ bÞ t−íc hoÆc thu håi GiÊy phÐp kinh doanh
hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh;
g) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan.
2. C¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n lµm tr¸i víi c¸c quy ®Þnh
cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m bÞ xö lý
kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×
ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 10. HiÖu lùc thi hunh
1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 1999 cña
ChÝnh phñ vÒ hµng ho¸ cÊm l−u th«ng, dÞch vô th−¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn, hµng ho¸, dÞch vô
th−¬ng m¹i h¹n chÕ kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; NghÞ ®Þnh sè 73/2002/N§-CP ngµy
20 th¸ng 8 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ bæ sung hµng ho¸, dÞch vô th−¬ng m¹i vµo Danh môc 1
vÒ hµng ho¸ cÊm l−u th«ng, dÞch vô th−¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn, Danh môc 3 vÒ hµng ho¸, dÞch
vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 03 th¸ng 3
n¨m 1999 cña ChÝnh phñ.
§iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm thi hunh
1. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy.
2. Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh
nµy./.

tm. ChÝnh phñ
thñ t−íng
Phan V¨n Kh¶i
phô lôc i
danh môc hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP
ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ)


TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n
hiÖn hunh (*) lý ngunh
A Hung ho¸
1 Vò khÝ qu©n dông, trang thiÕt bÞ, kü thuËt, NghÞ ®Þnh sè 47/CP Bé Quèc phßng,
khÝ tµi, ph−¬ng tiÖn chuyªn dïng qu©n sù, ngµy 12/8/1996; Bé C«ng an
c«ng an; qu©n trang (bao gåm c¶ phï hiÖu, NghÞ ®Þnh sè
cÊp hiÖu, qu©n hiÖu cña qu©n ®éi, c«ng an), 100/2005/N§-CP
qu©n dông cho lùc l−îng vò trang; linh kiÖn,
bé phËn, phô tïng, vËt t− vµ trang thiÕt bÞ
®Æc chñng, c«ng nghÖ chuyªn dïng chÕ t¹o
chung
2 C¸c chÊt ma tuý LuËt Phßng, chèng Bé C«ng an
ma tuý n¨m 2000;
NghÞ ®Þnh sè
67/2001/N§-CP;
NghÞ ®Þnh sè
133/2003/N§-CP
3 Ho¸ chÊt b¶ng 1 (theo C«ng −íc quèc tÕ) NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp
100/2005/N§-CP
4 C¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ph¶n ®éng, ®åi truþ, LuËt XuÊt b¶n n¨m Bé V¨n ho¸ -
mª tÝn dÞ ®oan hoÆc cã h¹i tíi gi¸o dôc thÈm 2004; NghÞ ®Þnh sè Th«ng tin, Bé
mü, nh©n c¸ch 03/2000/N§-CP C«ng an
5 C¸c lo¹i ph¸o NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
03/2000/N§-CP
6 §å ch¬i nguy hiÓm, ®å ch¬i cã h¹i tíi gi¸o NghÞ ®Þnh sè Bé Gi¸o dôc vµ
dôc nh©n c¸ch vµ søc kháe cña trÎ em hoÆc 03/2000/N§-CP §µo t¹o,
tíi an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi (bao gåm Bé C«ng an
c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh trß ch¬i ®iÖn tö)
7 Thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc vËt cÊp hoÆc Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp
ch−a ®−îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam theo 2004; Ph¸p lÖnh B¶o vµ Ph¸t triÓn
quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Thó y, Ph¸p lÖnh B¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc n«ng th«n, Bé
vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt vËt n¨m 2001 Thuû s¶n
8 Thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ (bao gåm c¶ vËt C«ng −íc CITES; Bé N«ng nghiÖp
sèng vµ c¸c bé phËn cña chóng ®∙ ®−îc chÕ NghÞ ®Þnh sè vµ Ph¸t triÓn
biÕn) thuéc danh môc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ 32/2006/N§-CP n«ng th«n, Bé
ViÖt Nam lµ thµnh viªn quy ®Þnh vµ c¸c lo¹i Thuû s¶n
thùc vËt, ®éng vËt quý hiÕm thuéc danh môc
cÊm khai th¸c vµ sö dông
9 Thuû s¶n cÊm khai th¸c, thuû s¶n cã d− LuËt Thuû s¶n n¨m Bé Thuû s¶n
l−îng chÊt ®éc h¹i v−ît qu¸ giíi h¹n cho 2003
phÐp, thuû s¶n cã ®éc tè tù nhiªn g©y nguy
hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi
10 Ph©n bãn kh«ng cã trong danh môc ®−îc NghÞ ®Þnh sè Bé N«ng nghiÖp
phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông t¹i 113/2003/N§-CP vµ Ph¸t triÓn
ViÖt Nam n«ng th«n
11 Gièng c©y trång kh«ng cã trong danh môc Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp
®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh; gièng c©y trång n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn
trång g©y h¹i ®Õn s¶n xuÊt vµ søc khoÎ con n«ng th«n
ng−êi, m«i tr−êng, hÖ sinh th¸i
12 Gièng vËt nu«i kh«ng cã trong danh môc Ph¸p lÖnh Gièng vËt Bé N«ng nghiÖp
®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh; gièng vËt nu«i n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn
nu«i g©y h¹i cho søc khoÎ con ng−êi, nguån n«ng th«n; Bé
gen vËt nu«i, m«i tr−êng, hÖ sinh th¸i Thuû s¶n
13 Kho¸ng s¶n ®Æc biÖt, ®éc h¹i LuËt Kho¸ng s¶n Bé Tµi nguyªn vµ
n¨m 1996; NghÞ ®Þnh M«i tr−êng
sè 160/2005/N§-CP
14 PhÕ liÖu nhËp khÈu g©y « nhiÔm m«i tr−êng NghÞ ®Þnh sè 175/CP Bé Tµi nguyªn vµ
ngµy 18/10/1994 M«i tr−êng
15 C¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh cho ng−êi, c¸c lo¹i LuËt D−îc n¨m Bé Y tÕ
v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, mü phÈm, ho¸ chÊt 2005; Ph¸p lÖnh
vµ chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn trong Hµnh nghÒ y d−îc t−
lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ch−a ®−îc phÐp sö nh©n n¨m 2003
dông t¹i ViÖt Nam
16 C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ y tÕ ch−a ®−îc phÐp Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ
sö dông t¹i ViÖt Nam y d−îc t− nh©n n¨m
2003
17 Phô gia thùc phÈm, chÊt hç trî chÕ biÕn thùc Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ
phÈm, vi chÊt dinh d−ìng, thùc phÈm chøc toµn thùc phÈm n¨m
n¨ng, thùc phÈm cã nguy c¬ cao, thùc phÈm 2003
®−îc b¶o qu¶n b»ng ph−¬ng ph¸p chiÕu x¹,
thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi ch−a ®−îc
c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp
18 S¶n phÈm, vËt liÖu cã chøa ami¨ng thuéc NghÞ ®Þnh sè Bé X©y dùng
nhãm amfibole 12/2006/N§-CP
B DÞch vô
1 Kinh doanh m¹i d©m, tæ chøc m¹i d©m, NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
bu«n b¸n phô n÷, trÎ em 03/2000/N§-CP
2 Tæ chøc ®¸nh b¹c, g¸ b¹c d−íi mäi h×nh NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
thøc 03/2000/N§-CP
3 DÞch vô ®iÒu tra bÝ mËt x©m ph¹m lîi Ých NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
cña Nhµ n−íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña 14/2001/N§-CP
tæ chøc, c¸ nh©n
4 Ho¹t ®éng kinh doanh m«i giíi kÕt h«n cã NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p
yÕu tè n−íc ngoµi nh»m môc ®Ých kiÕm lêi 68/2002/N§-CP
5 Ho¹t ®éng kinh doanh m«i giíi nhËn cha, NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p
mÑ, con, nu«i con nu«i cã yÕu tè n−íc ngoµi 68/2002/N§-CP
nh»m môc ®Ých kiÕm lêi


______________________
* Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay
thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
phô lôc ii
danh môc hung ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP
ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ)


TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n
hiÖn hunh (*) lý ngunh
A Hung ho¸
1 Sóng s¨n vµ ®¹n sóng s¨n, vò khÝ thÓ thao, NghÞ ®Þnh sè 47/CP Bé C«ng an, Bé
c«ng cô hç trî ngµy 12/8/1996; Quèc phßng, Uû
NghÞ ®Þnh sè ban ThÓ dôc -
08/2001/N§-CP ThÓ thao
2 Hµng ho¸ cã chøa chÊt phãng x¹, thiÕt bÞ Ph¸p lÖnh An toµn vµ Bé Khoa häc vµ
ph¸t bøc x¹ hoÆc nguån phãng x¹ kiÓm so¸t bøc x¹ C«ng nghiÖp
n¨m 1996; NghÞ ®Þnh
sè 50/1998/N§-CP
3 VËt liÖu næ c«ng nghiÖp, Nitrat AM«n NghÞ ®Þnh 27/CP Bé C«ng nghiÖp
(NH4NO3) hµm l−îng cao tõ 98,5% trë lªn ngµy 20/4/1995;
NghÞ ®Þnh sè 02/CP
ngµy 05/01/1995 vµ
NghÞ ®Þnh sè
08/2001/N§-CP
4 Ho¸ chÊt b¶ng 2 vµ b¶ng 3 (theo C«ng −íc NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp
quèc tÕ) 100/2005/N§-CP
5 Thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ quý hiÕm (bao C«ng −íc CITES; Bé N«ng nghiÖp
gåm c¶ vËt sèng vµ c¸c bé phËn cña chóng NghÞ ®Þnh sè vµ Ph¸t triÓn
®∙ ®−îc chÕ biÕn) 32/2006/N§-CP n«ng th«n
6 Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ vµ c¸c d¹ng thuèc l¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp,
thµnh phÈm kh¸c 76/2001/N§-CP vµ Bé Th−¬ng m¹i
NghÞ ®Þnh nµy
7 R−îu c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh nµy Bé C«ng nghiÖp
B DÞch vô
1 DÞch vô karaoke, vò tr−êng NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ -
11/2006/N§-CP; Th«ng tin, Bé
C«ng an
NghÞ ®Þnh sè
08/2001/N§-CP
_____________________________
* Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay
thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
phô lôc iii
danh môc hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP
ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ)


TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n
hiÖn hunh (*) lý ngunh
Môc 1
Hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu
kiÖn cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn
kinh doanh
A Hung ho¸
1 X¨ng, dÇu c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh nµy Bé Th−¬ng m¹i
2 KhÝ ®èt c¸c lo¹i (bao gåm c¶ ho¹t ®éng chiÕt NghÞ ®Þnh nµy Bé Th−¬ng m¹i
n¹p)
3 C¸c thuèc dïng cho ng−êi LuËt D−îc n¨m 2005 Bé Y tÕ
4 Thùc phÈm thuéc Danh môc thùc phÈm cã Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ
nguy c¬ cao toµn thùc phÈm n¨m
2003; NghÞ ®Þnh sè
163/2004/N§-CP
5 Thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc vËt; nguyªn Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp
liÖu s¶n xuÊt thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc 2004; Ph¸p lÖnh B¶o vµ Ph¸t triÓn
vËt vÖ vµ kiÓm dÞch thùc n«ng th«n, Bé
vËt n¨m 2001 Thuû s¶n
6 Di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia LuËt Di s¶n v¨n ho¸ Bé V¨n ho¸ -
n¨m 2001; NghÞ ®Þnh Th«ng tin
sè 92/2002/N§-CP
7 Phim, b¨ng, ®Üa h×nh (bao gåm c¶ ho¹t ®éng NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ -
in, sao chÐp) 11/2006/N§-CP Th«ng tin
8 Nguyªn liÖu thuèc l¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp
76/2001/N§-CP
B DÞch vô
1 DÞch vô y tÕ; dÞch vô y, d−îc cæ truyÒn Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ
y, d−îc t− nh©n n¨m
2003; NghÞ ®Þnh sè
103/2003/N§-CP
2 DÞch vô kinh doanh thuèc bao gåm dÞch vô LuËt D−îc n¨m 2005 Bé Y tÕ
b¶o qu¶n thuèc vµ kiÓm nghiÖm thuèc
3 Hµnh nghÒ thó y Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp
2004 vµ Ph¸t triÓn
n«ng th«n, Bé
Thuû s¶n
4 Hµnh nghÒ x«ng h¬i khö trïng Ph¸p lÖnh B¶o vÖ vµ Bé N«ng nghiÖp
KiÓm dÞch thùc vËt vµ Ph¸t triÓn
n¨m 2001 n«ng th«n
5 ThiÕt lËp m¹ng vµ cung cÊp dÞch vô viÔn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
th«ng viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
160/2004/N§-CP
6 DÞch vô truy nhËp Internet (ISP) NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh,
55/2001/N§-CP ViÔn th«ng
7 DÞch vô kÕt nèi Internet (IXP) NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh,
55/2001/N§-CP ViÔn th«ng
8 DÞch vô øng dông Internet trong b−u chÝnh, NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh,
viÔn th«ng (OSP b−u chÝnh, OSP viÔn th«ng) 55/2001/N§-CP ViÔn th«ng
9 Cung cÊp dÞch vô b−u chÝnh Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
157/2004/N§-CP
10 DÞch vô chuyÓn ph¸t th− trong n−íc vµ n−íc Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
ngoµi viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
157/2004/N§-CP
11 Ph©n phèi ®iÖn, b¸n bu«n ®iÖn, b¸n lÎ ®iÖn LuËt §iÖn lùc n¨m Bé C«ng nghiÖp
vµ t− vÊn chuyªn ngµnh vÒ ®iÖn lùc 2004
12 DÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ -
11/2006/N§-CP Th«ng tin
13 DÞch vô hîp t¸c lµm phim NghÞ ®Þnh sè 48/CP Bé V¨n ho¸ -
ngµy 17/7/1995 Th«ng tin
14 DÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc quèc tÕ NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng
125/2003/N§-CP vËn t¶i
15 DÞch vô thiÕt kÕ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng
125/2004/N§-CP vËn t¶i
16 C¸c dÞch vô b¶o hiÓm: LuËt Kinh doanh b¶o Bé Tµi chÝnh
hiÓm n¨m 2000;
- B¶o hiÓm nh©n thä;
NghÞ ®Þnh sè
- B¶o hiÓm phi nh©n thä;
42/2001/N§CP;
- T¸i b¶o hiÓm;
NghÞ ®Þnh sè
- M«i giíi b¶o hiÓm; 43/2001/N§-CP
- §¹i lý b¶o hiÓm.
17 C¸c dÞch vô vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng NghÞ ®Þnh sè Bé Tµi chÝnh
chøng kho¸n: 141/2003/N§-CP;
NghÞ ®Þnh sè
- M«i giíi chøng kho¸n; tù kinh doanh
144/2003/N§-CP
chøng kho¸n; qu¶n lý danh môc ®Çu t−
chøng kho¸n; b¶o l∙nh ph¸t hµnh chøng
kho¸n; t− vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t− chøng
kho¸n; ®¨ng ký, l−u ký, bï trõ vµ thanh to¸n
chøng kho¸n;
- B¶o l∙nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ,
tr¸i phiÕu ®−îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i
phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng;
- §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu
®−îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu chÝnh
quyÒn ®Þa ph−¬ng
18 DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng -
81/2003/N§-CP Th−¬ng binh vµ
X∙ héi
19 DÞch vô ph¸p lý (bao gåm c¶ t− vÊn ph¸p Ph¸p lÖnh LuËt s− Bé T− ph¸p
luËt vµ bµo ch÷a) do luËt s− ViÖt Nam thùc n¨m 2001;
hiÖn NghÞ ®Þnh sè
94/2001/N§-CP
20 DÞch vô t− vÊn ph¸p luËt do luËt s− n−íc NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p
ngoµi thùc hiÖn 87/2003/N§-CP
21 DÞch vô kh¾c dÊu NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
08/2001/N§-CP
22 DÞch vô b¶o vÖ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
14/2001/N§-CP
23 DÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ LuËt Du lÞch n¨m Tæng côc Du lÞch
2005
Môc 2
Hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu
kiÖn kh«ng cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iªu
kiÖn kinh doanh
A Hung ho¸
1 C¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc kh¸c kh«ng thuéc ho¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp
chÊt b¶ng (theo C«ng −íc quèc tÕ) 100/2005/N§-CP
2 Thùc phÈm ngoµi Danh môc thùc phÈm cã Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ, Bé Thuû
nguy c¬ cao, nguyªn liÖu thùc phÈm, phô gia toµn thùc phÈm n¨m s¶n
thùc phÈm vµ chÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm 2003;
NghÞ ®Þnh sè
163/2004/N§-CP;
NghÞ ®Þnh sè
59/2005/N§-CP
3 C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ y tÕ Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ
y d−îc t− nh©n n¨m
2003
4 Ng− cô (bao gåm c¶ nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o NghÞ ®Þnh sè Bé Thuû s¶n
ng− cô) vµ trang thiÕt bÞ khai th¸c thuû s¶n 59/2005/N§-CP
5 Thøc ¨n nu«i thuû s¶n NghÞ ®Þnh sè Bé Thuû s¶n
59/2005/N§-CP
6 Gièng vËt nu«i ®−îc phÐp s¶n xuÊt kinh Ph¸p lÖnh Gièng vËt Bé N«ng nghiÖp
doanh nu«i n¨m 2004; NghÞ vµ Ph¸t triÓn
®Þnh sè 59/2005/N§- n«ng th«n, Bé
CP Thuû s¶n
7 Thøc ¨n ch¨n nu«i NghÞ ®Þnh sè 15/CP Bé N«ng nghiÖp
ngµy 19/3/1996 vµ Ph¸t triÓn
n«ng th«n
8 Gièng c©y trång chÝnh, gièng c©y trång quý Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp
hiÕm cÇn b¶o tån trång n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn
n«ng th«n
9 Ph©n bãn NghÞ ®Þnh sè Bé N«ng nghiÖp
113/2003/N§-CP vµ Ph¸t triÓn
n«ng th«n
10 VËt liÖu x©y dùng LuËt X©y dùng n¨m Bé X©y dùng
2003
11 Than má LuËt Kho¸ng s¶n Bé C«ng nghiÖp
n¨m 1996; NghÞ ®Þnh
sè 160/2005/N§-CP
12 VËt t−, thiÕt bÞ viÔn th«ng (trõ thiÕt bÞ ph¸t, Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
thu ph¸t sãng v« tuyÕn) viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
160/2004/N§-CP
13 ThiÕt bÞ ph¸t, thu ph¸t sãng v« tuyÕn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
24/2004/N§-CP
14 C¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t−, c¸c chÊt cã yªu Bé luËt Lao ®éng; Bé Lao ®éng -
cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh NghÞ ®Þnh sè 06/CP Th−¬ng binh vµ
lao ®éng X∙ héi, Bé Y tÕ
ngµy 20/01/1995;
NghÞ ®Þnh sè
110/2002/N§-CP
15 Vµng NghÞ ®Þnh sè Ng©n hµng Nhµ
174/1999/N§-CP; n−íc ViÖt Nam
NghÞ ®Þnh sè
64/2003/N§-CP
B DÞch vô
1 GiÕt mæ, s¬ chÕ ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp
vËt; b¶o qu¶n, vËn chuyÓn s¶n phÈm ®éng 2004 vµ Ph¸t triÓn
vËt sau giÕt mæ, s¬ chÕ n«ng th«n, Bé
Thuû s¶n
2 DÞch vô vÒ gièng c©y trång, vËt nu«i theo Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp
Ph¸p lÖnh Gièng c©y trång vµ Ph¸p lÖnh trång n¨m 2004; vµ Ph¸t triÓn
Gièng vËt nu«i Ph¸p lÖnh Gièng vËt n«ng th«n, Bé
nu«i n¨m 2004 Thuû s¶n
3 §¹i lý dÞch vô b−u chÝnh, dÞch vô chuyÓn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
ph¸t th− bao gåm c¶ ®¹i lý dÞch vô chuyÓn viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
ph¸t th− cho tæ chøc chuyÓn ph¸t n−íc 2002; NghÞ ®Þnh sè
ngoµi) 157/2004/N§-CP
4 §¹i lý dÞch vô viÔn th«ng Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh,
viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng
2002; NghÞ ®Þnh sè
160/2004/N§-CP
5 §¹i lý dÞch vô Internet c«ng céng NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh,
55/2001/N§-CP ViÔn th«ng
6 DÞch vô ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm LuËt XuÊt b¶n n¨m Bé V¨n ho¸ -
2004 Th«ng tin
7 DÞch vô qu¶ng c¸o Ph¸p lÖnh Qu¶ng c¸o Bé V¨n ho¸ -
n¨m 2001; Th«ng tin
NghÞ ®Þnh sè
24/2003/N§-CP
8 DÞch vô cho thuª l−u tró NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
08/2001/N§-CP
9 DÞch vô kinh doanh c¸c toµ nhµ cao trªn 10 NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
tÇng lµm kh¸ch s¹n, nhµ ë, v¨n phßng lµm 08/2001/N§-CP
viÖc
10 DÞch vô cÇm ®å NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
08/2001/N§-CP
11 DÞch vô in NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an
08/2001/N§-CP
12 DÞch vô thµnh lËp, in vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh sè Bé Tµi nguyªn vµ
b¶n ®å kh«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña c¬ 12/2002/N§-CP M«i tr−êng
quan qu¶n lý nhµ n−íc ë Trung −¬ng
13 DÞch vô kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt NghÞ ®Þnh sè 06/CP Bé Lao ®éng -
t−, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an ngµy 20/01/1995; Th−¬ng binh vµ
toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng X∙ héi
NghÞ ®Þnh sè
110/2002/N§-CP
14 DÞch vô d¹y nghÒ; t− vÊn d¹y nghÒ NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng -
02/2001/N§-CP Th−¬ng binh vµ
X∙ héi
15 DÞch vô giíi thiÖu viÖc lµm NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng -
19/2005/N§-CP Th−¬ng binh vµ
X∙ héi
16 DÞch vô vËn t¶i b»ng « t« LuËt Giao th«ng Bé Giao th«ng
®−êng bé n¨m 2001; vËn t¶i
NghÞ ®Þnh sè
92/2001/N§-CP
17 DÞch vô vËn t¶i ®−êng s¾t
18 Kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng ®−êng s¾t LuËt §−êng s¾t Bé Giao th«ng
19 C¸c dÞch vô hç trî vËn t¶i ®−êng s¾t n¨m 2005 vËn t¶i
20 DÞch vô vËn t¶i ®−êng s¾t ®« thÞ
21 DÞch vô ®ãng míi, ho¸n c¶i, söa ch÷a, phôc
håi ph−¬ng tiÖn thuû néi ®Þa LuËt Giao th«ng
®−êng thuû néi ®Þa Bé Giao th«ng
22 DÞch vô xÕp, dì hµng ho¸, phôc vô hµnh
n¨m 2004; NghÞ ®Þnh vËn t¶i
kh¸ch t¹i c¶ng, bÕn thuû néi ®Þa
sè 21/2005/N§-CP
23 DÞch vô vËn t¶i ®−êng thuû néi ®Þa
24 DÞch vô ®¹i lý tÇu biÓn
25 DÞch vô ®¹i lý vËn t¶i ®−êng biÓn
26 DÞch vô m«i giíi hµng h¶i
27 DÞch vô cung øng tÇu biÓn
NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng
28 DÞch vô kiÓm ®Õm hµng hãa
10/2001/N§-CP vËn t¶i
29 DÞch vô lai d¾t tÇu biÓn
30 DÞch vô söa ch÷a tÇu biÓn t¹i c¶ng biÓn
31 DÞch vô vÖ sinh tÇu biÓn
32 DÞch vô xÕp dì hµng hãa t¹i c¶ng biÓn
33 DÞch vô vËn t¶i biÓn NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng
57/2001/N§-CP vËn t¶i
34 §¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan LuËt H¶i quan n¨m Bé Tµi chÝnh
2001; NghÞ ®Þnh sè
79/2005/N§-CP
35 DÞch vô kÕ to¸n LuËt KÕ to¸n n¨m Bé Tµi chÝnh
2003; NghÞ ®Þnh sè
129/2004/N§-CP
36 DÞch vô kiÓm to¸n vµ c¸c dÞch vô liªn quan LuËt KÕ to¸n n¨m Bé Tµi chÝnh
kh¸c vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ 2003; NghÞ ®Þnh sè
105/2004/N§-CP
37 DÞch vô thÈm ®Þnh gi¸ Ph¸p lÖnh Gi¸ n¨m Bé Tµi chÝnh
2002; NghÞ ®Þnh sè
101/2005/N§-CP
38 C¸c dÞch vô ho¹t ®éng x©y dùng ®−îc quy LuËt X©y dùng n¨m Bé X©y dùng
®Þnh trong LuËt X©y dùng 2003
39 DÞch vô cho ng−êi n−íc ngoµi, ng−êi ViÖt NghÞ ®Þnh sè 56/CP Bé X©y dùng, Bé
Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi thuª nhµ t¹i ViÖt ngµy 18/9/1995; C«ng an
Nam NghÞ ®Þnh sè
08/2001/N§-CP
40 DÞch vô l−u tró du lÞch
41 DÞch vô l÷ hµnh néi ®Þa
42 §¹i lý l÷ hµnh
LuËt Du lÞch Tæng côc
43 DÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch n¨m 2005 Du lÞch
44 DÞch vô du lÞch trong khu du lÞch, ®iÓm du
lÞch, ®« thÞ du lÞch
45 DÞch vô h−íng dÉn viªn
46 DÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i LuËt Th−¬ng m¹i Bé Th−¬ng m¹i
n¨m 2005; NghÞ ®Þnh
sè 20/2006/N§-CP
___________________________
* Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay
thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản