Nghị định số 60/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Nghị định số 60/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 60/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 60/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2005/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 60/2005/N -CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N CHƠN THÀNH, BÌNH LONG, L C NINH, BÙ ĂNG VÀ BÙ P, T NH BÌNH PHƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và c a U ban nhân dân t nh Bình Phư c, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã, th tr n thu c các huy n Chơn Thành, Bình Long, L c Ninh, Bù ăng và Bù p, t nh Bình Phư c như sau: 1. Thành l p xã Thành Tâm thu c huy n Chơn Thành trên cơ s 4.006 ha di n tích t nhiên và 4.366 nhân khNu c a th tr n Chơn Thành. Xã Thành Tâm có 4.006 ha di n tích t nhiên và 4.366 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thành Tâm: ông giáp xã Minh Thành và t nh Bình Dương; Tây giáp xã Minh Long; Nam giáp t nh Bình Dương; B c giáp th tr n Chơn Thành. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Thành Tâm, th tr n Chơn Thành còn l i 3.208 ha di n tích t nhiên và 11.661 nhân khNu. 2. Thành l p xã Tân Hi p thu c huy n Bình Long trên cơ s 7.052 ha di n tích t nhiên và 6.908 nhân khNu c a xã ng Nơ. Xã Tân Hi p có 7.052 ha di n tích t nhiên và 6.908 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hi p: ông giáp xã ng Nơ; Tây giáp t nh Tây Ninh; Nam giáp t nh Bình Dương; B c giáp xã Minh c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tân Hi p, xã ng Nơ còn l i 4.686 ha di n tích t nhiên và 4.520 nhân khNu. 3. Thành l p xã L c Th nh thu c huy n L c Ninh trên cơ s 7.449 ha di n tích t nhiên và 5.412 nhân khNu c a xã L c T n.
  2. Xã L c Th nh có 7.449 ha di n tích t nhiên và 5.412 nhân khNu. a gi i hành chính xã L c Th nh: ông giáp xã L c Hoà; Tây giáp Vương qu c Cam-pu-chia; Nam giáp xã L c T n; B c giáp Vương qu c Cam-pu-chia. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã L c Th nh, xã L c T n còn l i 13.805,21 ha di n tích t nhiên và 7.376 nhân khNu. 4. Thành l p xã L c Th nh thu c huy n L c Ninh trên cơ s 6.272 ha di n tích t nhiên và 1.657 nhân khNu c a xã L c Thành, 85 ha di n tích t nhiên và 98 nhân khNu c a xã L c Khánh, 1.500 ha di n tích t nhiên và 2.302 nhân khNu c a xã L c Hng. Xã L c Th nh có 7.857 ha di n tích t nhiên và 4.057 nhân khNu. a gi i hành chính xã L c Th nh: ông giáp xã L c Khánh; Tây giáp Vương qu c Cam-pu-chia; Nam giáp huy n Bình Long; B c giáp các xã L c Thành, L c Hưng, L c Khánh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã L c Th nh: - Xã L c Thành còn l i 11.496,31 ha di n tích t nhiên và 5.749 nhân khNu. - Xã L c Khánh còn l i 3.630 ha di n tích t nhiên và 6.007 nhân khNu. - Xã L c Hưng còn l i 3.000 ha di n tích t nhiên và 7.655 nhân khNu. 5. Thành l p xã Phú Sơn thu c huy n Bù ăng trên cơ s 12.042 ha di n tích t nhiên và 4.794 nhân khNu c a xã Th Sơn. Xã Phú Sơn có 12.042 ha di n tích t nhiên và 4.794 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phú Sơn: ông giáp t nh k Nông; Tây giáp xã k Nhau; Nam giáp các xã Th Sơn, ng Nai; B c giáp xã k Nhau và t nh k Nông. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Phú Sơn, xã Th Sơn còn l i 7.615 ha di n tích t nhiên và 5.590 nhân khNu. 6. i u ch nh 364,70 ha di n tích t nhiên và 396 nhân khNu c a xã Thi n Hưng thu c huy n Bù p v xã Hưng Phư c qu n lý. 7. Thành l p xã Phư c Thi n thu c huy n Bù p trên cơ s 13.581,20 ha di n tích t nhiên và 3.313 nhân khNu c a xã Hưng Phư c. Xã Phư c Thi n có 13.581,20 ha di n tích t nhiên và 3.313 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phư c Thi n: ông giáp huy n Phư c Long; Tây giáp xã Hưng Phư c; Nam giáp xã Thi n Hưng và huy n Phư c Long; B c giáp Vương qu c Cam-pu-chia. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính và thành l p xã Phư c Thi n:
  3. - Xã Thi n Hưng còn l i 4.935,30 ha di n tích t nhiên và 10.669 nhân khNu. - Xã Hưng Phư c còn l i 4.983,50 ha di n tích t nhiên và 3.477 nhân khNu. 8. Thành l p th tr n Thanh Bình - th tr n huy n l huy n Bù p trên cơ s 1.608,40 ha di n tích t nhiên và 7.643 nhân khNu c a xã Thanh Hoà. Th tr n Thanh Bình có 1.608,40 ha di n tích t nhiên và 7.643 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thanh Bình: ông giáp huy n Phư c Long; Tây và Nam giáp xã Thanh Hoà; B c giáp xã Thi n Hưng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Thanh Bình, xã Thanh Hoà còn l i 4.547,85 ha di n tích t nhiên và 6.998 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh tr c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. U ban nhân dân t nh Bình Phư c, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản