Nghị định số 61/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 61/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc -------- S : 61/2009/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH V T CH C VÀ HO T NG C A TH A PHÁT L I TH C HI N THÍ I M T I THÀNH PH H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v Th a phát l i, văn phòng Th a phát l i; ph m vi, th t c th c hi n công vi c c a Th a phát l i; gi i quy t khi u n i, t cáo và ki m sát i v i ho t ng c a Th a phát l i th c hi n thí i m t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Th a phát l i là ngư i ư c Nhà nư c b nhi m làm các công vi c v thi hành án dân s , t ng t gi y t , l p vi b ng và các công vi c khác theo quy nh c a Ngh nh và pháp lu t có liên quan. 2. Vi b ng là văn b n do Th a phát l i l p, ghi nh n s ki n, hành vi ư c dùng làm ch ng c trong xét x và trong các quan h pháp lý khác. 3. T ng t là vi c thông báo, giao nh n các văn b n c a Tòa án và Cơ quan thi hành án dân s do Th a phát l i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Công vi c Th a phát l i ư c làm 1. Th c hi n vi c t ng t theo yêu c u c a Tòa án ho c Cơ quan thi hành án dân s .
 2. 2. L p vi b ng theo yêu c u c a cá nhân, cơ quan, t ch c. 3. Xác minh i u ki n thi hành án theo yêu c u c a ương s . 4. Tr c ti p t ch c thi hành án các b n án, quy t nh c a Tòa án theo yêu c u c a ương s . Th a phát l i không t ch c thi hành án các b n án, quy t nh thu c di n Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s ch ng ra quy t nh thi hành án. i u 4. m b o hi u l c ho t ng c a Th a phát l i 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình và cá nhân có trách nhi m th c hi n yêu c u c a Th a phát l i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân t ch i trái pháp lu t yêu c u c a Th a phát l i thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng thi t h i n u có. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Th a phát l i 1. Trung th c, khách quan khi th c hi n công vi c; nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t; quy ch t ch c, ho t ng và o c ngh nghi p Th a phát l i; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n công vi c c a mình. 2. Khi th c hi n công vi c v thi hành án dân s , Th a phát l i có quy n như Ch p hành viên quy nh t i i u 20 c a Lu t thi hành án dân s , tr kho n 9, kho n 10 và thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. Riêng vi c cư ng ch thi hành án có huy ng l c lư ng b o v , áp d ng quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. i u 6. Nh ng vi c Th a phát l i không ư c làm 1. Không ư c ti t l thông tin v vi c th c hi n công vi c c a mình, tr trư ng h p pháp lu t cho phép. 2. Th a phát l i không ư c òi h i b t kỳ kho n l i ích v t ch t nào khác ngoài chi phí ã ư c ghi nh n trong h p ng. 3. Trong khi th c thi nhi m v c a mình, Th a phát l i không ư c nh n làm nh ng vi c liên quan n quy n, l i ích c a b n thân và nh ng ngư i là ngư i thân thích c a mình, bao g m: V , ch ng, con , con nuôi; cha , m , cha nuôi, m nuôi, ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, bác, chú, c u, cô, dì và anh, ch , em ru t c a Th a phát l i, c a v ho c ch ng c a Th a phát l i; cháu ru t mà Th a phát l i là ông, bà, bác, chú, c u, cô, dì. 4. Các công vi c b c m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Chi phí th c hi n công vi c c a Th a phát l i 1. Chi phí th c hi n công vi c c a Th a phát l i ph i ư c ghi nh n trong h p ng gi a văn phòng Th a phát l i và ngư i yêu c u.
 3. 2. Chi phí l p vi b ng và xác minh i u ki n thi hành án do ngư i yêu c u và văn phòng Th a phát l i th a thu n theo công vi c th c hi n ho c theo gi làm vi c. Văn phòng Th a phát l i và ngư i yêu c u có th th a thu n thêm v các kho n chi phí th c t phát sinh g m: chi phí i l i; phí d ch v cho các cơ quan cung c p thông tin n u có; ti n b i dư ng ngư i làm ch ng, ngư i tham gia ho c chi phí khác n u có. 3. Chi phí t ng t do Tòa án, Cơ quan thi hành án dân s th a thu n v i văn phòng Th a phát l i: a) i v i vi c t ng t mà theo quy nh c a pháp lu t ương s ph i ch u chi phí thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân s thu và chuy n s ti n ó cho văn phòng Th a phát l i. b) i v i vi c t ng t mà theo quy nh c a pháp lu t ngân sách nhà nư c ch u thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân s chuy n cho văn phòng Th a phát l i. 4. i v i vi c tr c ti p t ch c thi hành án, văn phòng Th a phát l i ư c thu chi phí theo m c phí thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t v phí thi hành án dân s . Nh ng v vi c ph c t p, văn phòng Th a phát l i và bên yêu c u thi hành án có th th a thu n v m c chi phí th c hi n công vi c. 5. Trư ng h p ngư i ư c thi hành án thu c di n ư c mi n, gi m phí thi hành án ho c ngư i ph i thi hành án ư c mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án theo quy nh c a pháp lu t thì Trư ng văn phòng Th a phát l i l p h sơ ngh Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh ra quy t nh mi n, gi m làm th t c hoàn tr kho n ti n ư c mi n, gi m t ngân sách nhà nư c cho văn phòng Th a phát l i. 6. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, B Tài chính hư ng d n v chi phí th c hi n công vi c c a Th a phát l i. i u 8. Qu n lý nhà nư c v Th a phát l i 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v Th a phát l i. 2. B Tư pháp giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v Th a phát l i và có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ban hành theo thNm quy n và ngh cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v Th a phát l i; b) Hư ng d n nghi p v , ki m tra, thanh tra ho t ng Th a phát l i; c) B i dư ng, ào t o Th a phát l i; d) B nhi m, mi n nhi m Th a phát l i; c p, thu h i th Th a phát l i;
 4. ) Gi i quy t khi u n i, t cáo v ho t ng c a Th a phát l i theo quy nh c a pháp lu t. 3. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh qu n lý nhà nư c v Th a phát l i t i a phương và có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Quy ho ch, phát tri n ngh Th a phát l i a phương; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v Th a phát l i; b) Cho phép thành l p, gi i th văn phòng Th a phát l i; c) Ch o ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo iv i ho t ng c a Th a phát l i. 4. S Tư pháp thành ph H Chí Minh giúp y ban nhân dân thành ph H Chí Minh qu n lý nhà nư c v Th a phát l i t i a phương và có các nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ti p nh n h sơ, th c hi n các th t c trình B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m Th a phát l i; b) Ti p nh n h sơ, th c hi n th t c trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh cho phép thành l p, gi i th văn phòng Th a phát l i; c) C p, thu h i gi y ăng ký ho t ng c a văn phòng Th a phát l i; d) Ki m tra, thanh tra ho t ng c a Th a phát l i; ) Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i ho t ng c a Th a phát l i theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Chính sách ưu ãi i v i cá nhân, t ch c hành ngh Th a phát l i 1. Nhà nư c khuy n khích cá nhân tham gia hành ngh Th a phát l i 2. Văn phòng Th a phát l i ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian th c hi n thí i m. Chương 2. TH A PHÁT L I, VĂN PHÒNG TH A PHÁT L I M C 1. TH A PHÁT L I i u 10. Tiêu chu n b nhi m Th a phát l i 1. Là công dân Vi t Nam, có s c kh e, có phNm ch t o c t t; 2. Không có ti n án;
 5. 3. Có b ng c nhân lu t; 4. ã công tác trong ngành pháp lu t trên 05 năm ho c ã t ng là ThNm ph n, Ki m sát viên, Lu t sư; Ch p hành viên, Công ch ng viên, i u tra viên t Trung c p tr lên; 5. Có ch ng ch hoàn thành l p t p hu n v ngh Th a phát l i do B Tư pháp t ch c; 6. Không kiêm nhi m hành ngh Công ch ng, Lu t sư và nh ng công vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Th m quy n b nhi m Th a phát l i B trư ng B Tư pháp b nhi m Th a phát l i trên cơ s ngh c a Giám cS Tư pháp thành ph H Chí Minh. i u 12. Th t c b nhi m Th a phát l i 1. Ngư i mu n ư c b nhi m làm Th a phát l i ph i có h sơ g i S Tư pháp thành ph H Chí Minh. H sơ bao g m: ơn xin b nhi m làm Th a phát l i; gi y ch ng nh n s c kh e; lý l ch cá nhân và phi u lý l ch tư pháp; b n sao các văn b ng, ch ng ch và các gi y t c n thi t khác theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này. 2. Trong th i h n không quá 15 ngày, k t ngày nh n h sơ, Giám c S Tư pháp thành ph H Chí Minh xem xét, n u th y có i u ki n thì ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m. Trư ng h p S Tư pháp thành ph H Chí Minh t ch i thì ph i tr l i b ng văn b n cho ngư i n p ơn xin làm Th a phát l i. 3. B trư ng B Tư pháp xem xét b nhi m Th a phát l i trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh . 4. Ngư i ư c b nhi m làm Th a phát l i ư c B Tư pháp c p th Th a phát l i. i u 13. Mi n nhi m Th a phát l i Th a phát l i có th b mi n nhi m trong các trư ng h p sau: 1. Mi n nhi m theo nguy n v ng c a cá nhân Th a phát l i. 2. B mi n nhi m trong các trư ng h p sau ây: a) Không còn tiêu chuNn theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này. b) B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; c) Không hành ngh Th a phát l i k t ngày ư c b nhi m t 6 tháng tr lên, tr trư ng h p có lý do chính áng;
 6. d) ã b x ph t vi ph m hành chính n l n th hai trong ho t ng hành ngh Th a phát l i mà còn ti p t c vi ph m ho c b x lý vi ph m b ng hình th c c nh cáo tr lên n l n th hai mà còn ti p t c vi ph m; e) B k t t i b ng b n án c a Tòa án ã có hi u l c pháp lu t. 3. B trư ng B Tư pháp t mình ho c theo ngh c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh quy t nh mi n nhi m Th a phát l i. H sơ ngh mi n nhi m Th a phát l i trong trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này ph i có ơn xin mi n nhi m g i S Tư pháp thành ph H Chí Minh và văn b n ngh c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh. H sơ ngh mi n nhi m Th a phát l i trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này ph i có tài li u liên quan làm căn c cho vi c ngh mi n nhi m. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh mi n nhi m Th a phát l i, B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh mi n nhi m Th a phát l i và quy t nh thu h i th Th a phát l i. i u 14. X lý vi ph m c a Th a phát l i 1. Tùy theo m c , tính ch t vi ph m, Th a phát l i có th b x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 2. Ngoài hình th c x lý vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1 c a i u này, Th a phát l i có th còn b x lý b ng hình th c sau: a) Mi n nhi m và thu h i th Th a phát l i, tr trư ng h p vi c x lý vi ph m hành chính ã bao g m hình th c x lý này. b) Truy c u trách nhi m hình s , n u có thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm quy n x lý vi ph m: a) ThNm quy n x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính, b) B trư ng B Tư pháp có thNm quy n x lý vi ph m b ng hình th c mi n nhi m và thu h i th Th a phát l i. c) Vi c x lý v trách nhi m hình s , trách nhi m dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. M C 2. VĂN PHÒNG TH A PHÁT L I i u 15. Văn phòng Th a phát l i 1. Văn phòng Th a phát l i là t ch c hành ngh c a Th a phát l i
 7. 2. Tên g i văn phòng Th a phát l i ph i bao g m c m t “Văn phòng Th a phát l i” và ph n tên riêng li n sau. Vi c t tên riêng và g n bi n hi u th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c văn phòng Th a phát l i g m: a) Trư ng văn phòng ph i là Th a phát l i là ngư i i di n theo pháp lu t c a văn phòng Th a phát l i. b) Th a phát l i là thành viên sáng l p, trong trư ng h p nhi u ngư i cùng tham gia thành l p văn phòng Th a phát l i; Th a phát l i làm vi c theo h p ng t i văn phòng Th a phát l i. c) Thư ký nghi p v Th a phát l i là nhân viên văn phòng Th a phát l i giúp Th a phát l i th c hi n các công vi c nghi p v pháp lý. Thư ký nghi p v Th a phát l i ph i có các tiêu chuNn quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 6 i u 10 c a Ngh nh này. d) Nhân viên k toán; ) Nhân viên hành chính khác (n u có). 4. Văn phòng Th a phát l i có tr s , con d u và tài kho n riêng, ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính. Con d u văn phòng Th a phát l i không có hình qu c huy và do B Công an quy nh. 5. Cơ c u t ch c, qu n lý, i u hành, ch tài chính c a văn phòng Th a phát l i th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này, trong trư ng h p Ngh nh này không quy nh thì áp d ng quy nh c a Lu t Doanh nghi p. 6. B Tư pháp quy nh h th ng s sách, bi u m u nghi p v , ch thông tin, báo cáo c a văn phòng Th a phát l i. i u 16. i u ki n thành l p văn phòng Th a phát l i Vi c thành l p văn phòng Th a phát l i ph i có các i u ki n sau: 1. Tr s văn phòng Th a phát l i có di n tích b o m cho ho t ng, cho vi c lưu tr tài li u và thu n ti n cho khách hàng; có các i u ki n v t ch t c n thi t khác ho t ng. 2. T ch c b máy theo quy nh t i kho n 3 i u 15 Ngh nh này. i u 17. Th t c thành l p văn phòng Th a phát l i 1. Th a phát l i thành l p văn phòng Th a phát l i ph i có h sơ ngh thành l p văn phòng Th a phát l i g i S Tư pháp thành ph H Chí Minh trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. H sơ g m có: a) ơn ngh thành l p văn phòng Th a phát l i;
 8. b) án thành l p văn phòng Th a phát l i, trong ó nêu rõ v s c n thi t thành l p; d ki n v t ch c, tên g i; b máy giúp vi c, trong ó nêu rõ s lư ng, ch c danh, trình chuyên môn, phNm ch t chính tr c a h ; a i m t tr s ; các i u ki n v t ch t và k ho ch tri n khai th c hi n. Kèm theo án ph i có các tài li u ch ng minh i u ki n thành l p văn phòng Th a phát l i quy nh t i i u 16 Ngh nh này. c) B n sao quy t nh b nhi m Th a phát l i. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh thành l p văn phòng Th a phát l i, S Tư pháp thành ph H Chí Minh ph i thNm nh trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xem xét, quy t nh cho phép thành l p văn phòng Th a phát l i. Trong trư ng h p t ch i ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Ngư i b t ch i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. ăng ký ho t ng văn phòng Th a phát l i 1. i u ki n ăng ký ho t ng văn phòng Th a phát l i: a) Ph i m tài kho n và ăng ký mã s thu ; b) Ph i ký qu 100 tri u ng cho m i Th a phát l i ho c có b o hi m trách nhi m ngh nghi p. Vi c ký qu ư c th c hi n t i t ch c tín d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh; c) Các tài li u ch ng minh i u ki n thành l p ho t ng c a văn phòng Th a phát l i. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh cho phép thành l p, văn phòng Th a phát l i ph i ăng ký ho t ng t i S Tư pháp thành ph H Chí Minh. Khi ăng ký ho t ng ph i có ơn ăng ký ho t ng và gi y t ch ng minh i u ki n ăng ký ho t ng văn phòng Th a phát l i quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c các gi y t ăng ký ho t ng, S Tư pháp thành ph H Chí Minh c p gi y ăng ký ho t ng c a văn phòng Th a phát l i; trư ng h p t ch i ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Ngư i b t ch i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. Văn phòng Th a phát l i ư c ho t ng k t ngày S Tư pháp thành ph H Chí Minh c p gi y ăng ký ho t ng. 3. Khi thay i tr s , tên g i ho c danh sách Th a phát l i văn phòng Th a phát l i ph i có thông báo ngay b ng văn b n cho S Tư pháp thành ph H Chí Minh nơi ăng ký ho t ng. Trong trư ng h p thay i tr s ho c tên g i, văn phòng Th a phát l i ư c c p l i gi y ăng ký ho t ng. 4. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày c p gi y ăng ký ho t ng ho c c p l i gi y ăng ký ho t ng do thay i tr s , tên g i c a văn phòng Th a phát
 9. l i, S Tư pháp thành ph H Chí Minh ph i thông báo b ng văn b n cho C c thu thành ph H Chí Minh, Cơ quan th ng kê, Công an thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân c p huy n t i thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân c p xã nơi văn phòng Th a phát l i t tr s . 5. Ngư i thành l p văn phòng Th a phát l i không ư c chuy n như ng, cho thuê l i văn phòng Th a phát l i. i u 19. ăng báo n i dung ăng ký ho t ng c a văn phòng Th a phát l i 1. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ư c c p gi y ăng ký ho t ng, văn phòng Th a phát l i ph i ăng báo trung ương ho c báo a phương nơi ăng ký ho t ng trong ba s liên ti p v nh ng n i dung sau ây: a) Tên g i, a ch tr s c a văn phòng Th a phát l i; b) H , tên, s quy t nh b nhi m Th a phát l i hành ngh trong văn phòng Th a phát l i; c) S , ngày, tháng, năm c p gi y ăng ký ho t ng, nơi ăng ký ho t ng và ngày b t u ho t ng. 2. Trong trư ng h p ư c c p l i gi y ăng ký ho t ng do thay i tr s , tên g i, văn phòng Th a phát l i ph i ăng báo nh ng n i dung gi y ăng ký ho t ng ư c c p l i theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. X lý vi ph m i v i văn phòng Th a phát l i 1. Tùy tính ch t và m c vi ph m, văn phòng Th a phát l i có th b x lý b ng m t trong các hình th c sau: a) T m ình ch ho t ng có th i h n t 03 tháng n 12 tháng; b) ình ch ho t ng và thu h i quy t nh cho phép thành l p văn phòng Th a phát l i. 2. Vi c vi ph m c a văn phòng Th a phát l i có th b x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính, n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm quy n x lý vi ph m: a) Giám c S Tư pháp thành ph H Chí Minh có thNm quy n x lý vi ph m v i hình th c quy nh t i i m a, kho n 1 c a i u này; b) Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh có quy n x lý vi ph m v i hình th c quy nh t i i m b, kho n 1 c a i u này. Chương 3.
 10. TH T C TH C HI N CÔNG VI C C A TH A PHÁT L I M C 1. T NG T VĂN B N C A CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S VÀ C A TÒA ÁN i u 21. Th m quy n, ph m vi t ng t 1. Văn phòng Th a phát l i ư c quy n th a thu n t ng t các văn b n c a Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh, Cơ quan thi hành án dân s qu n, huy n t i thành ph H Chí Minh; Tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh và các Tòa án nhân dân qu n, huy n t i thành ph H Chí Minh. 2. Th a phát l i có quy n th c hi n vi c t ng t các văn b n c a Tòa án và Cơ quan thi hành án dân s t i kho n 1 c a i u này ngoài a bàn thành ph H Chí Minh. i u 22. Giao, nh n văn b n t ng t Cơ quan thi hành án dân s , Tòa án ph i l p danh m c các quy t nh, gi y t c n t ng t bàn giao cho văn phòng Th a phát l i, trong ó nêu rõ th i gian c n th c hi n xong vi c t ng t. Danh m c các quy t nh, gi y t c n t ng t ph i l p thành 02 b n, khi bàn giao i di n văn phòng Th a phát l i, i di n c a Cơ quan thi hành án dân s ho c Tòa án ph i ký vào danh m c tài li u, m i bên gi 01 b n. Quy t nh, gi y t c n t ng t nh n t Cơ quan thi hành án dân s ho c Tòa án ph i ư c vào s theo dõi c a văn phòng Th a phát l i. i u 23. Th t c t ng t 1. Trư ng văn phòng Th a phát l i có th giao thư ký nghi p v Th a phát l i th c hi n vi c t ng t, tr trư ng h p các bên có th a thu n vi c t ng t ph i do chính Th a phát l i th c hi n. 2. Th t c th c hi n vi c thông báo v thi hành án dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . 3. Th t c th c hi n vi c t ng t văn b n c a Tòa án th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t t ng. 4. Vi c t ng t ư c coi là hoàn thành n u ã ư c th c hi n theo th t c quy nh t i kho n 2, kho n 3 c a i u này. Th a phát l i ph i thông báo k t qu t ng t, kèm theo các tài li u ch ng minh vi c t ng t hoàn thành cho Cơ quan thi hành án dân s , Tòa án ch m nh t 02 ngày làm vi c, k t ngày th c hi n xong vi c t ng t, tr trư ng h p các bên có th a thu n khác. K t qu t ng t ph i ư c ghi vào s th lý quy t nh, gi y t c n t ng t. 5. Văn phòng Th a phát l i ph i ch u trách nhi m trư c Tòa án, Cơ quan thi hành án dân s v vi c t ng t thi u chính xác, không úng th t c, úng th i h n c a mình; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh.
 11. i u 24. Th a thu n v vi c t ng t 1. Th a thu n t ng t ư c ký k t gi a văn phòng Th a phát l i v i Cơ quan thi hành án dân s ho c Tòa án dư i hình th c h p ng và có các n i dung chính sau: a) Văn b n c n t ng t; công vi c c n thông báo; b) Th i gian th c hi n h p ng; c) Th t c vi c t ng t hay thông báo; d) Quy n, nghĩa v c a các bên; ) Phí th c hi n t ng t. 2. M t Cơ quan thi hành án dân s ho c m t Tòa án ch ư c ký h p ng v i m t văn phòng Th a phát l i. M t văn phòng Th a phát l i có quy n ký h p ng t ng t v i nhi u Cơ quan thi hành án dân s ho c nhi u Tòa án t i thành ph H Chí Minh quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này. M C 2. L P VI B NG i u 25. Th m quy n, ph m vi l p vi b ng 1. Th a phát l i có quy n l p vi b ng i v i các s ki n, hành vi theo yêu c u c a ương s , tr trư ng h p quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này, các trư ng h p vi ph m quy nh v b o m an ninh, qu c phòng, i tư, o c xã h i và các trư ng h p pháp lu t c m. 2. Th a phát l i ư c l p vi b ng các s ki n, hành vi x y ra trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 26. Th t c l p vi b ng 1. Vi c l p vi b ng ph i do chính Th a phát l i th c hi n. Thư ký nghi p v Th a phát l i có th giúp Th a phát l i th c hi n vi c l p vi b ng, nhưng Th a phát l i ph i ch u trách nhi m v vi b ng do mình th c hi n. 2. Vi b ng ch ghi nh n nh ng s ki n, hành vi mà Th a phát l i tr c ti p ch ng ki n; vi c ghi nh n ph i khách quan, trung th c. 3. Trong trư ng h p c n thi t Th a phát l i có quy n m i ngư i làm ch ng ch ng ki n vi c l p vi b ng. 4. Vi b ng l p thành 03 b n chính: 01 b n giao ngư i yêu c u; 01 b n g i S Tư pháp thành ph H Chí Minh ăng ký trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày l p vi b ng; 01 b n lưu tr t i văn phòng Th a phát l i theo quy nh c a pháp lu t v ch lưu tr i v i văn b n công ch ng.
 12. 5. Trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c vi b ng, S Tư pháp thành ph H Chí Minh ph i vào s ăng ký vi b ng Th a phát l i. i u 27. Hình th c và n i dung ch y u c a vi b ng 1. Vi b ng l p thành văn b n vi t b ng ti ng Vi t và có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch văn phòng Th a phát l i; h , tên Th a phát l i l p vi b ng; b) a i m, gi , ngày, tháng, năm l p vi b ng; c) Ngư i tham gia khác (n u có); d) H , tên, a ch ngư i yêu c u l p vi b ng và n i dung yêu c u l p vi b ng; ) N i dung c th c a s ki n, hành vi ư c ghi nh n; e) L i cam oan c a Th a phát l i v tính trung th c và khách quan trong vi c l p vi b ng; g) Ch ký c a Th a phát l i l p vi b ng và óng d u văn phòng Th a phát l i, ch ký c a nh ng ngư i tham gia, ch ng ki n (n u có) và có th có ch ký c a nh ng ngư i có hành vi b l p vi b ng. 2. Kèm theo vi b ng có th có hình nh, băng hình và các tài li u ch ng minh khác. i u 28. Giá tr pháp lý c a vi b ng do Th a phát l i l p 1. Vi b ng có giá tr ch ng c Tòa án xem xét khi gi i quy t v án. 2. Vi b ng là căn c th c hi n các giao d ch h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Th a thu n v vi c l p vi b ng 1. Cá nhân, t ch c mu n l p vi b ng ph i th a thu n v i Trư ng văn phòng Th a phát l i v vi c l p vi b ng v i các n i dung ch y u sau: a) N i dung c n l p vi b ng; b) a i m, th i gian l p vi b ng; c) Chi phí l p vi b ng; d) Các th a thu n khác, n u có. 2. Vi c th a thu n l p vi b ng ư c l p thành 02 b n, m i bên gi 01 b n. Ngư i yêu c u ph i cung c p các thông tin và các tài li u liên quan n vi c l p vi b ng, n u có.
 13. 3. Văn phòng Th a phát l i ph i vào s theo dõi vi c th a thu n l p vi b ng. M C 3. XÁC MINH I U KI N THI HÀNH ÁN DÂN S i u 30. Th m quy n, ph m vi xác minh i u ki n thi hành án Th a phát l i có quy n xác minh i u ki n thi hành án liên quan n vi c thi hành án mà v vi c ó thu c thNm quy n thi hành c a các cơ quan thi hành án dân s t i thành ph H Chí Minh. Khi th c hi n, Th a phát l i có quy n xác minh ngoài a bàn thành ph H Chí Minh trong trư ng h p ương s cư trú, có tài s n hay có i u ki n thi hành án ngoài a bàn thành ph H Chí Minh. i u 31. Th t c xác minh i u ki n thi hành án 1. Vi c xác minh i u ki n thi hành án ư c ti n hành b ng văn b n yêu c u ho c tr c ti p xác minh. Khi tr c ti p xác minh i u ki n thi hành án c a ương s , Th a phát l i ph i l p biên b n. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ph i th c hi n yêu c u c a Th a phát l i và ch u trách nhi m v n i dung thông tin ã cung c p. 2. Trong trư ng h p c n thi t, Th a phát l i có quy n m i cơ quan chuyên môn ho c chuyên gia làm rõ các n i dung c n xác minh. 3. Các quy nh khác v th t c xác minh i u ki n thi hành án th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án. i u 32. S d ng k t qu xác minh i u ki n thi hành án 1. Ngư i ư c thi hành án có quy n dùng k t qu xác minh i u ki n thi hành án c a Th a phát l i yêu c u thi hành án. Cơ quan thi hành án dân s , văn phòng Th a phát l i có thNm quy n thi hành án v vi c căn c k t qu xác minh t ch c thi hành án. 2. Trong trư ng h p có căn c xác nh k t qu xác minh không khách quan, chính xác thì Cơ quan thi hành án dân s , văn phòng Th a phát l i khác có quy n không s d ng k t qu ó nhưng ph i tr l i b ng văn b n có nêu rõ lý do. i u 33. Th a thu n v xác minh i u ki n thi hành án 1. Ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, l i ích liên quan n vi c thi hành án th a thu n v i Trư ng văn phòng Th a phát l i v vi c xác minh i u ki n thi hành án. Văn b n th a thu n ph i có các n i dung ch y u sau: a) N i dung c n xác minh, trong ó nêu c th yêu c u xác minh v i u ki n tài s n hay các i u ki n khác c a ương s ; b) Th i gian th c hi n vi c xác minh;
 14. c) Quy n, nghĩa v c a các bên; d) Chi phí xác minh; ) Các th a thu n khác, n u có. 2. Văn phòng Th a phát l i ph i ghi nh n vi c th a thu n trên vào s theo dõi. M C 4. TR C TI P THI HÀNH B N ÁN, QUY T NNH THEO YÊU C U C A ƯƠNG S i u 34. Th m quy n, ph m vi thi hành án c a Th a phát l i 1. Th a phát l i ư c quy n tr c ti p t ch c thi hành theo ơn yêu c u c a ương s i v i các b n án, quy t nh: a) B n án, quy t nh sơ thNm ã có hi u l c c a Tòa án c p huy n nơi Th a phát l i t văn phòng; b) B n án, quy t nh phúc thNm c a Tòa án c p t nh i v i b n án, quy t nh sơ thNm c a Tòa án c p huy n nơi Th a phát l i t văn phòng; c) Quy t nh giám c thNm, tái thNm c a Tòa án c p t nh i v i b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Tòa án c p huy n nơi Th a phát l i t văn phòng. 2. Th a phát l i có th t ch c thi hành các v vi c quy nh t i kho n 1 i u này ngoài a bàn qu n, huy n nơi t văn phòng Th a phát l i n u ương s có tài s n, cư trú hay có các i u ki n khác ngoài a bàn qu n, huy n nơi t văn phòng Th a phát l i. i u 35. Quy n yêu c u thi hành án 1. Cùng m t n i dung yêu c u, cùng m t th i i m ngư i yêu c u ch có quy n làm ơn yêu c u m t văn phòng Th a phát l i ho c Cơ quan thi hành án dân s t ch c thi hành án. ương s có quy n yêu c u văn phòng Th a phát l i xác minh i u ki n thi hành án dân s trong trư ng h p v vi c ó ang do Cơ quan thi hành án dân s tr c ti p t ch c thi hành. 2. Th i hi u yêu c u thi hành án theo quy nh c a Lu t thi hành án dân s . i u 36. Th t c chung v thi hành án c a Th a phát l i Th a phát l i th c hi n các th t c v thi hành án theo quy nh c a Ngh nh này, trong trư ng h p Ngh nh này không quy nh thì áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . i u 37. Quy t nh thi hành án
 15. 1. Trư ng văn phòng Th a phát l i ra quy t nh thi hành án trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày ký h p ng th a thu n thi hành án v i ngư i yêu c u, tr trư ng h p các bên có th a thu n khác. 2. Quy t nh thi hành án có các n i dung: a) Tên, a ch Văn phòng Th a phát l i; b) Ngày, tháng, năm ra văn b n; c) N i dung yêu c u ngư i ph i thi hành án thi hành; d) Th i h n ngư i ph i thi hành án t nguy n thi hành. 3. Văn phòng Th a phát l i ph i vào s theo dõi quy t nh thi hành án. 4. Quy t nh thi hành án ph i ư c g i cho Cơ quan thi hành án dân s c p huy n t i nơi có văn phòng Th a phát l i ph i h p thi hành. i u 38. Áp d ng bi n pháp b o m thi hành án Th a phát l i có quy n áp d ng các bi n pháp b o m thi hành án quy nh t i kho n 3, i u 66 c a Lu t Thi hành án dân s . khi áp d ng các bi n pháp b o m thi hành án, Th a phát l i có quy n và nghĩa v như Ch p hành viên, th c hi n các th t c quy nh t i i u 66, i u 67, i u 68 và i u 69 c a Lu t Thi hành án dân s . i u 39. Áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án 1. Sau khi h t th i h n t nguy n ã ư c n nh trong quy t nh thi hành án, Th a phát l i có quy n ra quy t nh áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy nh t i i u 71 c a Lu t thi hành án dân s , tr trư ng h p ngh Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh ra quy t nh cư ng ch thi hành án theo quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. 2. Quy t nh cư ng ch thi hành án dân s có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch văn phòng Th a phát l i; h , tên Th a phát l i ra quy t nh cư ng ch thi hành án; b) Căn c ra quy t nh cư ng ch ; c) i tư ng và bi n pháp cư ng ch thi hành án áp d ng; d) Th i gian, a i m áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án. 3. Khi áp d ng bi n pháp cư ng ch , Th a phát l i có quy n, nghĩa v như Ch p hành viên và th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . i u 40. Áp d ng bi n pháp cư ng ch trong trư ng h p huy ng l c lư ng b ov
 16. 1. Trong trư ng h p cư ng ch thi hành án c n huy ng l c lư ng b o v , văn phòng Th a phát l i ph i l p k ho ch cư ng ch ; có văn b n g i Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh, kèm theo h sơ thi hành án Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh xem xét, ra quy t nh cư ng ch thi hành án và phê duy t k ho ch cư ng ch thi hành án. 2. Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a văn phòng Th a phát l i, Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh ph i ra quy t nh cư ng ch và phê duy t k ho ch cư ng ch thi hành án. i v i ngh c n áp d ng bi n pháp cư ng ch ngay b o m thi hành án, thì Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh ph i có ý ki n trong th i h n 1 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a văn phòng Th a phát l i. Trư ng h p không phê duy t ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 3. Sau khi ư c phê duy t, Th a phát l i th c hi n vi c cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t thi hành án dân s và quy nh c a Ngh nh này v cư ng ch thi hành án. i u 41. Chi phí cư ng ch thi hành án 1. Ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án ch u các chi phí cư ng ch thi hành án quy nh c a pháp lu t thi hành án dân s . 2. Th a phát l i ch u chi phí cư ng ch thi hành án n u vi c cư ng ch ph i th c hi n l i do l i c a Th a phát l i. 3. Ngư i ư c thi hành án và Th a phát l i có th th a thu n v vi c h tr thêm kho n chi phí cư ng ch t ch c vi c cư ng ch thi hành án. i u 42. Thanh toán ti n thi hành án S ti n thi hành án, sau khi tr các chi phí thi hành án, ư c thanh toán như sau: 1. S ti n thi hành án thu ư c t v vi c nào thì Th a phát l i tr cho ngư i ư c thi hành án theo văn b n yêu c u thi hành án sau khi tr chi phí Th a phát l i theo quy nh và theo th a thu n gi a Th a phát l i và ương s . S ti n còn l i, n u có, Th a phát l i ph i tr l i cho ngư i ph i thi hành án. 2. N u ngư i ph i thi hành án ph i thi hành i v i nhi u ngư i ư c thi hành án khác nhau do cùng m t văn phòng Th a phát l i th lý, thi hành, thì s ti n thi hành án thu theo quy t nh cư ng ch thi hành án nào ư c thanh toán cho nh ng ngư i ư c thi hành án ã có ơn yêu c u tính n th i i m có quy t nh cư ng ch ó. S ti n còn l i ư c thanh toán cho nh ng ngư i ư c thi hành án theo các quy t nh thi hành án khác tính n th i i m thanh toán. Vi c thanh toán th c hi n theo th t ưu tiên như sau: a) Ti n c p dư ng; ti n lương, ti n công lao ng, tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p m t s c lao ng; ti n b i thư ng thi t h i v tính m ng, s c kh e, t n th t v tinh th n;
 17. b) Các kho n ph i thi hành án khác theo b n án, quy t nh. N u trong cùng m t hàng ưu tiên có nhi u ngư i ư c thi hành án thì vi c thanh toán ư c th c hi n theo t l s ti n mà h ư c thi hành án; 3. S ti n thu ư c t vi c bán tài s n c m c , th ch p ho c bán tài s n mà b n án, quy t nh tuyên kê biên b o m thi hành án m t nghĩa v c th ư c ưu tiên thanh toán cho nghĩa v ư c b o m ó sau khi tr các chi phí v thi hành án. 4. Th t thanh toán ti n thi hành án v phá s n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n. 5. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày thu ư c ti n, Th a phát l i ph i th c hi n vi c thanh toán ti n thi hành án quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 c a i u này. 6. Văn phòng Th a phát l i ph i ph i h p v i Cơ quan thi hành án dân s trong vi c x lý tài s n c a ngư i ph i thi hành án m b o thi hành án. i u 43. Ch m d t vi c thi hành án 1. Vi c thi hành án c a Th a phát l i ch m d t trong các trư ng h p sau: a) Ngư i ph i thi hành án ã th c hi n xong các nghĩa v thi hành án theo văn b n yêu c u thi hành án ho c ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án là cá nhân ch t, t ch c, doanh nghi p b phá s n, gi i th mà không có ai k th a quy n, nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; b) V vi c b ình ch theo quy nh c a pháp lu t; c) Theo th a thu n gi a Th a phát l i và ương s . 2. H u qu pháp lý c a vi c ch m d t thi hành án c a Th a phát l i: a) Khi vi c thi hành án ch m d t, văn phòng Th a phát l i và ngư i yêu c u thi hành án ph i thanh lý văn b n yêu c u thi hành án; b) i v i s ti n, tài s n còn t n ng không có ngư i nh n, thì văn phòng Th a phát l i x lý theo quy nh c a Lu t thi hành án dân s và pháp lu t v tài s n v ng ch . i u 44. Th a thu n v thi hành án 1. Ngư i yêu c u thi hành án và văn phòng Th a phát l i th a thu n v vi c thi hành án. Văn b n th a thu n th hi n dư i hình th c h p ng và có các n i dung ch y u sau: a) Ngày, tháng, năm yêu c u thi hành án; b) Các kho n yêu c u thi hành theo b n án, quy t nh;
 18. c) Chi phí, phương th c thanh toán; d) Các th a thu n khác, n u có. Văn b n th a thu n thi hành án ư c l p thành 02 b n, m i bên gi 01 b n. 2. Văn phòng Th a phát l i ph i vào s th lý văn b n th a thu n v thi hành án. Chương 4. KHI U N I, T CÁO VÀ KI M SÁT HO T NG C A TH A PHÁT L I i u 45. Gi i quy t khi u n i i v i vi c th c hi n công vi c t ng t và thi hành án dân s c a Th a phát l i 1. ương s và nh ng ngư i liên quan có quy n khi u n i i v i quy t nh, hành vi c a Th a phát l i trong vi c tr c ti p thi hành án dân s và t ng t, n u có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích c a mình. 2. Vi c gi i quy t khi u n i ư c th c hi n như sau: a) Giám c S Tư pháp thành ph H Chí Minh ra quy t nh gi i quy t l n u i v i khi u n i c a ương s trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. b) Trong trư ng h p không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S Tư pháp thành ph H Chí Minh thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i n B trư ng B Tư pháp. B trư ng B Tư pháp gi i quy t khi u n i trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp là quy t nh gi i quy t cu i cùng và có hi u l c thi hành. i u 46. Gi i quy t tranh ch p vi c l p vi b ng c a Th a phát l i i v i vi c l p vi b ng, n u có tranh ch p thì các bên có quy n kh i ki n yêu c u Tòa án gi i quy t. i u 47. Gi i quy t vi c t cáo hành vi trái pháp lu t c a Th a phát l i Vi c t cáo hành vi trái pháp lu t c a Th a phát l i c a công dân, th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và văn b n liên quan. i u 48. Ki m sát ho t ng c a Th a phát l i Vi c ki m sát ho t ng c a Th a phát l i th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân và quy nh pháp lu t liên quan. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 49. Hi u l c thi hành
 19. 1. Các quy nh c a Ngh nh này cũng ư c áp d ng khi th c hi n thí i m Th a phát l i t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác. 2. Ngh nh này có hi u l c t ngày 09 tháng 9 năm 2009. i u 50. X lý các v n khi gi i th , ch m d t ho t ng c a văn phòng Th a phát l i 1. Vi c x lý trách nhi m v t ch t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t doanh nghi p. 2. H sơ thi hành án dân s ư c chuy n cho Cơ quan thi hành án dân s thành ph H Chí Minh b o qu n theo ch lưu tr h sơ thi hành án dân s . Vi b ng và các tài li u liên quan ư c chuy n cho S Tư pháp thành ph H Chí Minh lưu tr . i u 51. Trách nhi m thi hành 1. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. B Tư pháp ch trì, ph i h p y ban nhân dân thành ph H Chí Minh chuNn b các i u ki n c n thi t tuy n ch n, b nhi m và thành l p m t s văn phòng Th a phát l i theo k ho ch phê duy t án c a Th tư ng Chính ph . 3. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch tri n khai Ngh nh này trong th i gian th c hi n thí i m t ngày 01 tháng 7 năm 2009 n ngày 01 tháng 7 năm 2012; ch o y ban nhân dân các c p và các cơ quan liên quan trên a bàn ph i h p, h tr , t o i u ki n thu n l i Th a phát l i th c hi n công vi c c a mình./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản