Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds3

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP về Luật Khiếu nại, tố cáo do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-Cp ngày 7/8/1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản