Nghị định số 62/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
11
download

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 62/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 62/2009/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T B O HI M Y T CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o hi m y t ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1. I TƯ NG, M C ÓNG, M C H TR , TRÁCH NHI M VÀ PHƯƠNG TH C ÓNG B O HI M Y T i u 1. i tư ng tham gia b o hi m y t theo quy nh t i kho n 25 i u 12 Lu t b o hi m y t 1. Công nhân cao su ang hư ng tr c p h ng tháng theo Quy t nh s 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 c a H i ng Chính ph (nay là Chính ph ). 2. Thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp theo Quy t nh s 170/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch b o hi m y t và tr c p mai táng phí i v i thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp. 3. Ngư i lao ng ư c hư ng ch m au theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i do m c b nh thu c Danh m c b nh c n ch a tr dài ngày do B Y t ban hành. 4. Ngư i ho t ng không chuyên trách xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. i u 2. L trình th c hi n b o hi m y t c a các i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. 1. i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 th c hi n b o hi m y t t ngày 01 tháng 7 năm 2009.
  2. 2. i tư ng quy nh t i kho n 3 và 4 th c hi n b o hi m y t t ngày 01 tháng 01 năm 2010. Các i tư ng này khi chưa th c hi n b o hi m y t theo quy nh thì có quy n t nguy n tham gia b o hi m y t n h t ngày 31 tháng 12 năm 2009. i u 3. M c óng, m c h tr óng b o hi m y t theo i u 13 Lu t b o hi m y t và c a i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. 1. T ngày 01 tháng 7 năm 2009 n ngày 31 tháng 12 năm 2009 m c óng h ng tháng c a các i tư ng như sau: a. B ng 3% m c ti n lương, ti n công h ng tháng c a ngư i lao ng iv i i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 Lu t b o hi m y t ; b. B ng 3% m c ti n lương hưu, ti n tr c p m t s c lao ng h ng tháng iv i i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 12 Lu t b o hi m y t ; c. B ng 3% m c lương t i thi u i v i i tư ng quy nh t i các kho n 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 i u 12 Lu t b o hi m y t và i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 1 Ngh nh này. 2. T ngày 01 tháng 01 năm 2010 m c óng h ng tháng c a các i tư ng như sau: a. B ng 4,5% m c ti n lương, ti n công h ng tháng c a ngư i lao ng iv i i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 Lu t b o hi m y t ; b. B ng 4,5% m c ti n lương hưu, ti n tr c p m t s c lao ng h ng tháng iv i i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 12 Lu t b o hi m y t ; c. B ng 4,5% m c lương t i thi u i v i i tư ng quy nh t i các kho n 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 i u 12 Lu t b o hi m y t và các i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. d. B ng 4,5% m c tr c p th t nghi p iv i i tư ng quy nh t i kho n 8 i u 12 Lu t b o hi m y t ; . B ng 3% m c lương t i thi u iv i i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 Lu t b o hi m y t . 3. T ngày 01 tháng 01 năm 2012 m c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 22 i u 12 Lu t b o hi m y t b ng 4,5% m c lương t i thi u. 4. T ngày 01 tháng 01 năm 2014 m c óng h ng tháng c a i tư ng như sau: a. B ng 3% m c lương t i thi u iv i i tư ng quy nh t i kho n 23 i u 12 Lu t b o hi m y t ; b. B ng 4,5% m c lương t i thi u iv i i tư ng quy nh t i kho n 24 i u 12 Lu t b o hi m y t . 5. Ngân sách nhà nư c h tr m t ph n m c óng cho các i tư ng như sau:
  3. a. T i thi u b ng 50% m c óng i v i i tư ng quy nh t i kho n 20 i u 12 Lu t b o hi m y t t ngày 01 tháng 7 năm 2009; b. T i thi u b ng 50% m c óng i v i i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 Lu t b o hi m y t mà thu c h c n nghèo và h tr t i thi u 30% m c óng i v i i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 Lu t b o hi m y t không thu c h c n nghèo t ngày 01 tháng 01 năm 2010; c. T i thi u b ng 30% m c óng i v i i tư ng quy nh t i kho n 22 i u 12 Lu t b o hi m y t mà có m c s ng trung bình t ngày 01 tháng 01 năm 2012. 6. Trư ng h p i tư ng quy nh t i kho n 20 và kho n 22 i u 12 Lu t b o hi m y t tham gia b o hi m y t theo h gia ình bao g m toàn b ngư i có tên trong s h khNu và ang s ng chung trong m t nhà và i tư ng quy nh t i kho n 23 i u 12 Lu t b o hi m y t có t hai thân nhân tr lên tham gia, m c óng c a các thành viên như sau: a. Ngư i th nh t óng b ng m c quy nh; b. Ngư i th hai, th ba, th tư óng l n lư t b ng 90%, 80%, 70% m c óng c a ngư i th nh t. c. T ngư i th năm tr i óng b ng 60% m c óng c a ngư i th nh t. i u 4. Trách nhi m óng b o hi m y t c a i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. 1. i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 do ngân sách nhà nư c óng. 2. i tư ng quy nh t i kho n 4 do y ban nhân dân xã và i tư ng óng, trong ó y ban nhân dân xã óng 2/3 và i tư ng óng 1/3 m c óng. i u 5. Phương th c óng b o hi m y t c a các i tư ng quy nh t i kho n 7 i u 15 Lu t b o hi m y t và c a các i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. 1. nh kỳ sáu tháng m t l n, i tư ng quy nh t i các kho n 20, 22 và 24 i u 12 Lu t b o hi m y t óng b o hi m y t vào qu b o hi m y t . 2. nh kỳ sáu tháng m t l n ho c m t năm, t ch c qu n lý i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 Lu t b o hi m y t thu ti n óng b o hi m y t c a i tư ng n p vào qu b o hi m y t . 3. H ng tháng, ngư i lao ng óng b o hi m y t cho thân nhân quy nh t i kho n 23 i u 12 Lu t b o hi m y t thông qua ngư i s d ng lao ng n p vào qu b o hi m y t . 4. H ng tháng, t ch c b o hi m xã h i óng b o hi m y t cho i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 1 Ngh nh này vào qu b o hi m y t .
  4. 5. H ng năm, cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này óng b o hi m y t cho các i tư ng này vào qu b o hi m y t . 6. H ng tháng, y ban nhân dân xã óng b o hi m y t cho i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh này và trích t ti n ph c p h ng tháng c a h n p cùng m t lúc vào qu b o hi m y t . 7. nh kỳ sáu tháng m t l n, căn c danh sách i tư ng, t ng s ti n óng b o hi m y t c a i tư ng ư c ngân sách nhà nư c h tr m c óng do t ch c b o hi m xã h i báo cáo và m c ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh, cơ quan tài chính chuy n kinh phí vào qu b o hi m y t theo phân c p c a Lu t ngân sách nhà nư c. i u 6. M c óng và phương th c óng b o hi m y t c a i tư ng t nguy n tham gia b o hi m y t quy nh t i kho n 3 i u 50 Lu t b o hi m y t và quy nh t i các kho n 3 và 4 i u 1 c a Ngh nh này. 1. T ngày 01 tháng 7 năm 2009 n ngày 31 tháng 12 năm 2009, m c óng c a các i tư ng như sau: a. M c óng sáu tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 Lu t b o hi m y t ang theo h c t i c a trư ng b ng 60.000 ng/ngư i i v i khu v c thành th và b ng 50.000 ng/ngư i i v i khu v c nông thôn, mi n núi; b. M c óng sáu tháng c a i tư ng quy nh t i các kho n 22, 23 và 24 i u 12 Lu t b o hi m y t và i tư ng quy nh t i kho n 3 và 4 i u 1 c a Ngh nh này b ng 160.000 ng/ngư i i v i khu v c thành th và b ng 120.000 ng/ngư i i v i khu v c nông thôn, mi n núi. 2. T ngày 01 tháng 01 năm 2010, m c óng h ng tháng i v i i tư ng t nguy n tham gia b o hi m y t b ng 4,5% m c lương t i thi u và do i tư ng óng. Trư ng h p i tư ng t nguy n tham gia b o hi m y t theo h gia ình, m c óng th c hi n theo quy nh t i kho n 6 i u 3 Ngh nh này. 3. Căn c m c óng b o hi m y t , ngư i t nguy n tham gia b o hi m y t óng sáu tháng m t l n ho c óng m t l n cho c năm vào qu b o hi m y t . Chương 2. M C HƯ NG B O HI M Y T VÀ PHƯƠNG TH C THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM B NH, CH A B NH B O HI M Y T i u 7. M c hư ng b o hi m y t i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 22 Lu t b o hi m y t 1. Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 Lu t b o hi m y t thì ư c qu b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh trong ph m vi ư c hư ng như sau: a. 100% chi phí khám b nh, ch a b nh i v i các i tư ng quy nh t i các kho n 2, 9 và 17 i u 12 Lu t b o hi m y t ;
  5. b. 100% chi phí khám b nh, ch a b nh t i tuy n xã; c. 100% chi phí khám b nh, ch a b nh trong trư ng h p t ng chi phí c a m t l n khám b nh, ch a b nh th p hơn 15% m c lương t i thi u; B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy nh s ti n c th và th i i m áp d ng khi có i u ch nh m c lương t i thi u th ng nh t th c hi n; d. 95% chi phí khám b nh, ch a b nh i v i các i tư ng quy nh t i các kho n 3, 13 và 14 i u 12 Lu t b o hi m y t ; ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán v i cơ s khám b nh, ch a b nh; . 80% chi phí khám b nh, ch a b nh i v i các i tư ng khác; ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán v i cơ s khám b nh, ch a b nh; e. Trư ng h p t ch n th y thu c, t ch n bu ng b nh thì ch ư c qu b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh theo giá d ch v hi n hành c a nhà nư c áp d ng cho cơ s khám b nh, ch a b nh ó và theo m c hư ng quy nh t i i u 22 Lu t b o hi m y t và i u 7 Ngh nh này. 2. Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 Lu t b o hi m y t có s d ng d ch v k thu t cao, chi phí l n thì ư c qu b o hi m y t thanh toán chi phí trong ph m vi ư c hư ng như sau: a. 100% chi phí i v i i tư ng quy nh t i kho n 17 i u 12 Lu t b o hi m y t và i tư ng là ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945; ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà m Vi t Nam anh hùng; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh b m t s c lao ng t 81% tr lên; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh khi i u tr v t thương, b nh t t tái phát; b. 100% chi phí i v i i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 12 Lu t b o hi m y t nhưng không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó; ph n còn l i do ngân sách c a cơ quan, ơn v qu n lý i tư ng chi tr ; c. 100% chi phí i v i i tư ng quy nh t i kho n 9 i u 12 Lu t b o hi m y t (tr các i tư ng ư c hư ng theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này) nhưng không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó; d. 95% chi phí i v i i tư ng quy nh t i các kho n 3, 13 và 14 i u 12 Lu t b o hi m y t nhưng không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó; . 80% chi phí i v i các i tư ng khác nhưng không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó. 3. Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh không úng cơ s khám b nh, ch a b nh ban u ho c khám b nh, ch a b nh không theo tuy n chuyên môn k thu t do B trư ng B Y t quy nh (tr trư ng h p c p c u) thì ư c qu
  6. b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh trong ph m vi ư c hư ng quy nh t i i u 21 Lu t b o hi m y t như sau: a. 70% chi phí i v i trư ng h p khám b nh, ch a b nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh t tiêu chuNn h ng III và không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m i l n s d ng d ch v k thu t cao, chi phí l n; b. 50% chi phí i v i trư ng h p khám b nh, ch a b nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh t tiêu chuNn h ng II và không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m i l n s d ng d ch v k thu t cao, chi phí l n; c. 30% chi phí i v i trư ng h p khám b nh, ch a b nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh t tiêu chuNn h ng I, h ng c bi t và không vư t quá 40 tháng lương t i thi u cho m i l n s d ng d ch v k thu t cao, chi phí l n. 4. Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t ngoài công l p ư c qu b o hi m y t thanh toán theo m c hư ng quy nh t i i u 22 Lu t b o hi m y t và quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này theo giá d ch v áp d ng i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh công l p tương ương tuy n chuyên môn k thu t. i u 8. Ph m vi quy n l i, m c hư ng b o hi m y t c a i tư ng t nguy n tham gia b o hi m y t quy nh t i kho n 3 i u 50 Lu t b o hi m y t và quy nh t i các kho n 3 và 4 i u 1 Ngh nh này. Ph m vi quy n l i ư c hư ng, m c hư ng c a i tư ng t nguy n tham gia b o hi m y t ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 21, 22 và 23 Lu t b o hi m y t và quy nh t i i u 7 Ngh nh này. i u 9. Áp d ng các phương th c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh theo i u 30 Lu t b o hi m y t 1. Phương th c thanh toán theo nh su t ư c áp d ng i v i cơ s khám b nh, ch a b nh ban u theo quy nh c a B Y t . 2. Phương th c thanh toán theo phí d ch v và phương th c thanh toán theo trư ng h p b nh ư c áp d ng b sung thanh toán cho các d ch v ngoài nh su t áp d ng t i cơ s khám b nh, ch a b nh ban u và áp d ng i v i cơ s khám b nh, ch a b nh không th c hi n phương th c thanh toán theo nh su t. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n chi ti t và áp d ng c th các phương th c thanh toán quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh cho phù h p. Chương 3. QU N LÝ VÀ S D NG QU B O HI M Y T i u 10. Phân b và qu n lý qu b o hi m y t
  7. T ng s thu b o hi m y t c a B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là B o hi m xã h i t nh) ư c phân b và qu n lý như sau: 1. 90% s thu b o hi m y t (sau ây g i là qu khám b nh, ch a b nh) l iB o hi m xã h i t nh qu n lý. 2. 10% s thu b o hi m y t chuy n B o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý l p qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t và chi phí qu n lý b o hi m y t và ư c quy nh như sau: a. T ng m c chi phí qu n lý b o hi m y t h ng năm do T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh trong t ng chi phí qu n lý c a B o hi m xã h i Vi t Nam ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b. Qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t là ph n còn l i sau khi ã trích tr chi phí qu n lý b o hi m y t . i u 11. S d ng qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý 1. Qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này ư c s d ng thanh toán các kho n chi phí c a ngư i có th b o hi m y t do B o hi m xã h i t nh phát hành, bao g m: a. Chi tr các kho n chi phí theo quy nh t i i u 21 Lu t b o hi m y t ; b. Trích chuy n 12% qu khám b nh, ch a b nh c a i tư ng h c sinh, sinh viên cho cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân chăm sóc s c kho ban u cho h c sinh, sinh viên. 2. Trư ng h p qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý trong năm không s d ng h t ư c s d ng như sau: a. 60% s d ng mua s m, b o dư ng trang thi t b y t , ào t o nâng cao trình nghi p v và nh ng kho n chi khác ph c v khám b nh, ch a b nh b o hi m y t t i a phương theo hư ng d n c a liên B Y t - Tài chính; b. 40% chuy n v B o hi m xã h i Vi t Nam b sung vào qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 3. Trư ng h p qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý trong năm b i chi thì B o hi m xã h i t nh báo cáo B o hi m xã h i Vi t Nam x lý theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này. i u 12. S d ng qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t do B o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý ư c s d ng b sung cho qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý trong trư ng h p qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý b b i chi.
  8. T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam căn c báo cáo v vi c b i chi c a qu khám b nh, ch a b nh do B o hi m xã h i t nh qu n lý, quy t nh vi c b sung và báo cáo H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam t i kỳ h p g n nh t. Trư ng h p qu d phòng không b sung thì ph i báo cáo H i ng qu n lý phương án gi i quy t trư c khi báo cáo liên B Y t - Tài chính. 2. Trư ng h p qu d phòng khám b nh, ch a b nh nh hơn t ng chi phí khám b nh, ch a b nh c a hai quý trư c li n k ho c l n hơn t ng chi khám b nh, ch a b nh b o hi m y t c a hai năm trư c li n k , B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m báo cáo H i ng qu n lý, B Y t và B Tài chính. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph các bi n pháp gi i quy t. i u 13. Ho t ng u tư, tăng trư ng qu b o hi m y t 1. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng qu b o hi m y t t s ti n t m th i nhàn r i. Ho t ng u tư t qu b o hi m y t ph i b o m an toàn, hi u qu và thu h i ư c khi c n thi t. 2. H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh vi c u tư theo các hình th c sau ây: a. Mua trái phi u, tín phi u, công trái c a Nhà nư c; b. Cho ngân hàng thương m i c a Nhà nư c, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách Xã h i vay theo lãi su t th trư ng; c. Các hình th c u tư khác do H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh. 3. Ti n sinh l i t u tư, tăng trư ng qu b o hi m y t h ng năm ư c b sung vào qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . i u 14. K ho ch tài chính 1. H ng năm, B o hi m xã h i Vi t Nam l p k ho ch tài chính v thu, chi qu b o hi m y t ; chi phí qu n lý b o hi m y t ; u tư, tăng trư ng qu b o hi m y t trình H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam thông qua và báo cáo B Tài chính, B Yt . B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Y t xem xét, t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh giao k ho ch tài chính. 2. Căn c k ho ch tài chính ư c Th tư ng Chính ph giao, T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh giao d toán thu, chi cho các ơn v th c hi n. i u 15. Trách nhi m qu n lý qu b o hi m y t
  9. 1. B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n vi c thu, chi, qu n lý và quy t toán qu b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o hi m xã h i Vi t Nam ư c m tài kho n ti n g i qu b o hi m y t t i h th ng Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. S dư trên tài kho n ti n g i ư c hư ng lãi su t ti n g i theo quy nh c a Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 16. i u kho n chuy n ti p 1. Ti p t c th c hi n ch khám, ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i theo hình th c th c thanh, th c chi theo quy nh t i Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em cho n khi Ngh nh này có hi u l c. 2. Trư ng h p tham gia b o hi m y t trong th i gian t ngày 01 tháng 7 năm 2009 cho n khi Ngh nh này có hi u l c thì th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t cho n h t ngày 31 tháng 12 năm 2009. i u 17. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2009. 2. Bãi b Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t và i u 18 Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em và các quy nh khác v b o hi m y t trái v i quy nh t i Ngh nh này. i u 18. Trách nhi m hư ng d n th c hi n 1. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n thi hành các i u kho n ư c giao trong Lu t b o hi m y t và Ngh nh này; ban hành các văn b n hư ng d n v chuyên môn k thu t và qu n lý ch t lư ng i v i cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, xây d ng tiêu chí xác nh ngư i thu c h c n nghèo, h gia ình có m c s ng trung bình trình Th tư ng Chính ph ban hành. Riêng năm 2009 tiêu chí xác nh ngư i thu c h c n nghèo th c hi n theo quy t nh 117/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i. 3. Các b , ngành khác có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này.
  10. i u 19. Trách nhi m thi hành B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản