Nghị Định Số: 63/2010/NĐ-CP

Chia sẻ: gachienbo

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010 Số: 63/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản