Nghị định số 64/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
157
lượt xem
23
download

Nghị định số 64/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 64/2001/NĐ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 64/2001/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2001 V HO T Đ NG THANH TOÁN QUA CÁC T CH C CUNG NG D CH V THANH TOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đ ngh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng 1. Ngh đ nh này quy đ nh v ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán, bao g m: a) M tài kho n, th c hi n d ch v thanh toán, t ch c và tham gia các h th ng thanh toán c a t ch c cung ng d ch v thanh toán; b) M tài kho n, s d ng d ch v thanh toán c a ngư i s d ng d ch v thanh toán. 2. Ngh đ nh này áp d ng cho các ho t đ ng thanh toán trong nư c và qu c t qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n trên lãnh th Vi t Nam. M i ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán ph i tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này và pháp lu t khác có liên quan. Đi u 2. Qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng thanh toán Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trong ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán :
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Nghiên c u, đ xu t chính sách khuy n khích m r ng và phát tri n thanh toán không dùng ti n m t. 2. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh toán theo th m quy n. 3. C p phép, đình ch ho t đ ng thanh toán đ i v i các t ch c tín d ng và các t ch c khác. 4. Ki m tra, thanh tra và x lý theo th m quy n đ i v i các hành vi vi ph m pháp lu t c a t ch c cung ng d ch v thanh toán và ngư i s d ng d ch v thanh toán. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau : 1. Ho t đ ng thanh toán là vi c m tài kho n, th c hi n d ch v thanh toán, t ch c và tham gia các h th ng thanh toán c a các t ch c cung ng d ch v thanh toán và vi c m tài kho n, s d ng d ch v thanh toán c a ngư i s d ng d ch v thanh toán. 2. T ch c cung ng d ch v thanh toán là Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (dư i đây g i là Ngân hàng Nhà nư c), ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán. 3. Ngư i s d ng d ch v thanh toán là t ch c, cá nhân th c hi n giao d ch thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán. 4. Giao d ch thanh toán là vi c th c hi n nghĩa v tr ti n ho c chuy n ti n gi a t ch c, cá nhân. 5. D ch v thanh toán là vi c cung ng phương ti n thanh toán, th c hi n giao d ch thanh toán trong nư c và qu c t , th c hi n thu h , chi h và các lo i d ch v khác do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh c a các t ch c cung ng d ch v thanh toán theo yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán. 6. T ch c khác đư c làm d ch v thanh toán là t ch c đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép th c hi n m t ho c m t s d ch v thanh toán. 7. Phương ti n thanh toán là ti n m t và các phương ti n thanh toán không dùng ti n m t đư c s d ng nh m th c hi n giao d ch thanh toán. 8. Tài kho n thanh toán là tài kho n do ngư i s d ng d ch v thanh toán m t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán đ th c hi n giao d ch thanh toán theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 9. Ch tài kho n là ngư i đ ng tên m tài kho n. Đ i v i tài kho n c a cá nhân, ch tài kho n là cá nhân đ ng tên m tài kho n. Đ i v i tài kho n c a t ch c, ch tài kho n là ngư i đ i di n theo pháp lu t ho c đ i di n theo y quy n c a t ch c m tài kho n. 10. Đ ng ch tài kho n là hai hay nhi u ngư i cùng đ ng tên m tài kho n.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 11. L nh thanh toán là l nh c a ch tài kho n đ i v i t ch c cung ng d ch v thanh toán dư i hình th c ch ng t gi y, ch ng t đi n t ho c các hình th c khác theo quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đ yêu c u t ch c đó th c hi n giao d ch thanh toán. 12. Th u chi là vi c ngư i s d ng d ch v thanh toán chi vư t s ti n mình có trên tài kho n thanh toán khi s d ng d ch v thanh toán. Đi u 4. Áp d ng đi u ư c qu c t , t p quán qu c t trong ho t đ ng thanh toán v i nư c ngoài 1. Trong ho t đ ng thanh toán qu c t , trư ng h p đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i quy đ nh trong Ngh đ nh này, thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. 2. Các bên tham gia ho t đ ng thanh toán qu c t có th tho thu n áp d ng t p quán qu c t n u t p quán đó không trái pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2: M VÀ S D NG TÀI KHO N THANH TOÁN Đi u 5. M tài kho n thanh toán 1. Ngân hàng Nhà nư c m tài kho n thanh toán cho các t ch c tín d ng trong nư c, các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán và các ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t , ngân hàng qu c t . Ngân hàng Nhà nư c đư c m tài kho n thanh toán t i các ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t , ngân hàng qu c t . 2. Các t ch c tín d ng là ngân hàng m tài kho n thanh toán cho các t ch c tín d ng khác, t ch c khác và cá nhân. Ngân hàng thương m i nhà nư c m tài kho n thanh toán cho Kho b c Nhà nư c huy n, th xã không ph i là t nh l . T ch c tín d ng m tài kho n thanh toán t i Ngân hàng Nhà nư c và các ngân hàng. T ch c tín d ng là ngân hàng đư c m tài kho n thanh toán t i ngân hàng nư c ngoài khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n d ch v thanh toán qu c t . 3. Kho b c Nhà nư c m tài kho n thanh toán t i Ngân hàng Nhà nư c. huy n, th xã không ph i là t nh l , Kho b c Nhà nư c m tài kho n thanh toán t i m t ngân hàng thương m i nhà nư c. 4. Các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán m tài kho n thanh toán cho ngư i s d ng d ch v thanh toán theo quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 5. Ngư i s d ng d ch v thanh toán có quy n ch n ngân hàng và các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán đ m tài kho n thanh toán, tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 6. S d ng tài kho n và u quy n s d ng tài kho n 1. Ch tài kho n có quy n s d ng s ti n trên tài kho n thanh toán thông qua các l nh thanh toán phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và pháp lu t khác có liên quan. 2. Ch tài kho n có nghĩa v tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này và pháp lu t khác có liên quan trong vi c s d ng tài kho n thanh toán. 3. Ch tài kho n đư c y quy n cho ngư i khác b ng văn b n s d ng tài kho n theo quy đ nh c a pháp lu t. Ngư i đư c u quy n có quy n h n và nghĩa v như ch tài kho n trong ph m vi đư c u quy n và không đư c y quy n l i cho ngư i th ba. Đi u 7. S d ng và y quy n s d ng tài kho n c a đ ng ch tài kho n Ngoài các quy đ nh t i Đi u 6 trên đây, vi c s d ng tài kho n và y quy n s d ng tài kho n c a đ ng ch tài kho n còn ph i tuân theo các quy đ nh sau : 1. M i giao d ch thanh toán trên tài kho n ch đư c th c hi n khi có s ch p thu n c a t t c nh ng ngư i là đ ng ch tài kho n. 2. Đ ng ch tài kho n đư c y quy n cho ngư i khác s d ng tài kho n trong ph m vi quy n và nghĩa v c a mình. Vi c y quy n ph i đư c l p thành văn b n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p m t đ ng ch tài kho n b ch t, b tuyên b m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s thì quy n s d ng tài kho n và nghĩa v phát sinh t vi c s d ng tài kho n c a ngư i đó đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 8. Tài kho n thanh toán, đi u ki n, th t c m và s d ng tài kho n thanh toán Lo i tài kho n thanh toán, tính ch t tài kho n thanh toán, đi u ki n, th t c m và s d ng tài kho n thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy đ nh khác có liên quan c a pháp lu t. Đi u 9. Phong to tài kho n 1. Tài kho n thanh toán b phong to m t ph n ho c toàn b s ti n có trên tài kho n trong các trư ng h p sau : a) Khi có tho thu n gi a ch tài kho n và t ch c cung ng d ch v thanh toán; b) Khi có quy t đ nh ho c yêu c u b ng văn b n c a ngư i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Các trư ng h p khác do pháp lu t quy đ nh; 2. Vi c phong to tài kho n thanh toán ch m d t khi :
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) K t thúc th i h n tho thu n phong to tài kho n gi a ch tài kho n và t ch c cung ng d ch v thanh toán; b) Ngư i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t ra quy t đ nh ho c yêu c u ch m d t vi c phong to ; c) Theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10. Đóng tài kho n 1. T ch c cung ng d ch v thanh toán đóng tài kho n thanh toán trong các trư ng h p sau : a) Khi ch tài kho n yêu c u; b) Khi cá nhân có tài kho n b ch t, m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s ; c) Khi t ch c có tài kho n ch m d t ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. T ch c cung ng d ch v thanh toán đư c quy n quy t đ nh vi c đóng tài kho n khi ch tài kho n vi ph m pháp lu t trong thanh toán ho c vi ph m tho thu n v i t ch c cung ng d ch v thanh toán; ho c khi tài kho n có s dư th p và không ho t đ ng trong th i h n nh t đ nh theo quy đ nh c a t ch c cung ng d ch v thanh toán. 3. Sau khi tài kho n đư c đóng, s dư còn l i trên tài kho n đư c x lý như sau : a) Chi tr theo yêu c u c a ch tài kho n ho c ngư i đư c th a k , đ i di n th a k trong trư ng h p ch tài kho n là cá nhân ch t ho c ngư i giám h trong trư ng h p ch tài kho n là cá nhân m t năng l c hành vi dân s ; b) Chi tr theo quy t đ nh c a toà án; c) Qu n lý theo quy đ nh c a t ch c cung ng d ch v thanh toán đ i v i trư ng h p tài kho n b đóng theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này mà ch tài kho n, ngư i đư c th a k , đ i di n th a k ho c ngư i giám h không nh n l i s ti n còn l i trên tài kho n sau khi t ch c cung ng d ch v thanh toán đã thông báo v vi c đóng tài kho n b ng văn b n cho ch tài kho n, ngư i đư c th a k , đ i di n th a k ho c ngư i giám h bi t. Chương 3: S D NG VÀ TH C HI N D CH V THANH TOÁN Đi u 11. D ch v thanh toán 1. Các d ch v thanh toán bao g m : a) Cung ng phương ti n thanh toán; b) D ch v thanh toán trong nư c;
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) D ch v thanh toán qu c t ; d) D ch v thu h , chi h ; đ) D ch v thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 2. Các d ch v thanh toán th c hi n theo quy đ nh sau : a) Ngân hàng Nhà nư c đư c th c hi n toàn b các d ch v thanh toán t i kho n 1 Đi u này cho các t ch c tín d ng trong nư c, các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán và ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t , ngân hàng qu c t ; b) Ngân hàng đư c th c hi n các d ch v thanh toán sau đây : Th c hi n d ch v thanh toán quy đ nh t i các đi m a, b, d kho n 1 Đi u này cho các t ch c tín d ng khác, t ch c và cá nhân; Th c hi n d ch v thanh toán quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u này cho các t ch c tín d ng khác, t ch c và cá nhân n u đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép; Th c hi n d ch v thanh toán khác quy đ nh t i đi m đ kho n 1 Đi u này theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; c) Các t ch c khác đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n m t ho c m t s d ch v thanh toán quy đ nh t i kho n 1 Đi u này cho các t ch c, cá nhân n u đáp ng đ y đ các đi u ki n sau đây : Vi c th c hi n d ch v thanh toán là c n thi t và có liên quan ch t ch v i ho t đ ng chính; Đáp ng các đi u ki n v t ch t phù h p v i yêu c u c a vi c th c hi n d ch v thanh toán; Có đ i ngũ cán b am hi u v ho t đ ng thanh toán. Đi u 12. Phương ti n thanh toán Các phương ti n thanh toán bao g m : a) Ti n m t; b) Séc; c) L nh chi ho c y nhi m chi; d) y nhi m thu; đ) Th ngân hàng; e) Các phương ti n thanh toán khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 13. Cung ng ti n m t Các t ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v đáp ng đ y đ , k p th i các yêu c u g i và rút ti n m t c a ngư i s d ng d ch v thanh toán phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. S d ng d ch v thanh toán Ngư i s d ng d ch v thanh toán đư c l a ch n và s d ng các d ch v thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Đ m b o kh năng thanh toán Ngư i s d ng d ch v thanh toán ph i b o đ m có đ ti n trên tài kho n thanh toán đ th c hi n l nh thanh toán mà mình đã l p, tr trư ng h p có tho thu n th u chi v i t ch c cung ng d ch v thanh toán. Đi u 16. Th c hi n l nh thanh toán T ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v th c hi n đ y đ , k p th i l nh thanh toán c a ngư i s d ng d ch v thanh toán phù h p v i quy đ nh ho c tho thu n c a t ch c cung ng d ch v thanh toán đ i v i ngư i s d ng d ch v thanh toán nhưng không trái pháp lu t. Đi u17. Phí d ch v thanh toán T ch c cung ng d ch v thanh toán đư c quy n thu phí c a ngư i s d ng d ch v thanh toán. M c phí d ch v thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh và niêm y t công khai. Đi u 18. B i thư ng thi t h i T ch c cung ng d ch v thanh toán, ngư i s d ng d ch v thanh toán có trách nhi m b i thư ng thi t h i n u gây thi t h i cho bên liên quan do vi ph m quy đ nh ho c tho thu n gi a t ch c cung ng d ch v thanh toán và ngư i s d ng d ch v thanh toán. Đi u 19. Gi i quy t tranh ch p Trư ng h p có tranh ch p gi a ngư i s d ng d ch v thanh toán và t ch c cung ng d ch v thanh toán, trư c tiên các bên liên quan c n gi i quy t tranh ch p b ng tho thu n. Trư ng h p tranh ch p không gi i quy t đư c b ng tho thu n, vi c gi i quy t tranh ch p th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 20. Đ m b o an toàn trong thanh toán T ch c cung ng d ch v thanh toán đư c quy đ nh các bi n pháp đ m b o an toàn trong ho t đ ng thanh toán. Ngư i s d ng d ch v thanh toán có nghĩa v tuân th các bi n pháp đ m b o an toàn trong thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh.
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 4: T CH C VÀ THAM GIA CÁC H TH NG THANH TOÁN Đi u 21. T ch c h th ng thanh toán n i b 1. Ngân hàng đư c t ch c h th ng thanh toán n i b nh m th c hi n d ch v thanh toán gi a các đơn v ph thu c c a ngân hàng đó. Đi u ki n, quy trình, th t c tham gia h th ng thanh toán n i b , các bi n pháp đ m b o an toàn ho t đ ng c a h th ng thanh toán n i b do ngân hàng t ch c h th ng thanh toán n i b quy đ nh. 2. Vi c t ch c h th ng thanh toán n i b c a các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán th c hi n theo quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Đi u 22. T ch c và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng 1. Ngân hàng Nhà nư c t ch c h th ng thanh toán liên ngân hàng đ th c hi n d ch v thanh toán gi a các thành viên là Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng và các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán. Đi u ki n, quy trình, th t c tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng, các bi n pháp b o đ m an toàn ho t đ ng c a h th ng thanh toán liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 2. Ngân hàng đư c t ch c thanh toán liên ngân hàng theo tho thu n gi a các bên phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán đư c phép t ch c và tham gia thanh toán liên ngân hàng khi cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép. Đi u 23. Tham gia ho t đ ng thanh toán qu c t 1. Ngân hàng Nhà nư c đư c tham gia thanh toán qu c t đ th c hi n các tho thu n v thanh toán v i ngân hàng nư c ngoài và t ch c ti n t , ngân hàng qu c t theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán tham gia h th ng thanh toán qu c t ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Chương 5: CH Đ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ B O M T THÔNG TIN Đi u 24. Quy n và nghĩa v c a các t ch c cung ng d ch v thanh toán v thông tin, báo cáo 1. T ch c cung ng d ch v thanh toán có quy n yêu c u ngư i s d ng d ch v thanh toán cung c p thông tin có liên quan khi s d ng d ch v thanh toán.
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. T ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v thông tin đ nh kỳ cho ch tài kho n v nh ng giao d ch thanh toán và s dư trên tài kho n c a h . 3. Trư ng h p ch tài kho n có yêu c u, t ch c cung ng d ch v thanh toán có th cung c p thông tin đ t xu t v nh ng giao d ch thanh toán và s dư trên tài kho n c a h . 4. T ch c cung ng d ch v thanh toán là ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán có nghĩa v cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c các thông tin liên quan đ n ho t đ ng thanh toán t i t ch c đó theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 25. B o m t thông tin Vi c gi bí m t, lưu tr và cung c p các thông tin liên quan đ n ti n g i c a ngư i s d ng d ch v thanh toán t i t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: VI PH M VÀ X LÝ VI PH M Đi u 26. Các hành vi b nghiêm c m 1. Làm gi phương ti n thanh toán. 2. Lưu gi , lưu hành, chuy n như ng, s d ng phương ti n thanh toán gi . 3. S a ch a, t y xoá phương ti n thanh toán, ch ng t thanh toán nh m m c đích l a đ o. 4. Xâm nh p ho c tìm cách xâm nh p, phá ho i, làm thay đ i trái phép chương trình ho c cơ s d li u trong m ng máy tính s d ng trong thanh toán. 5. Cung c p thông tin không trung th c, làm gi ch ng t khi yêu c u đư c s d ng d ch v thanh toán ho c trong quá trình s d ng d ch v thanh toán. 6. Cung c p thông tin có liên quan đ n ti n g i c a ch tài kho n t i t ch c cung ng d ch v thanh toán không đúng theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Che d u, ho c th c hi n d ch v thanh toán đ i v i nh ng kho n ti n đã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp. Đi u 27. X lý vi ph m T ch c cá nhân vi ph m các quy đ nh t i Ngh đ nh này tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 7:
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 28. Hi u l c thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2002. 2. Bãi b Ngh đ nh s 91/CP ngày 25 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v t ch c thanh toán không dùng ti n m t. 3. Nh ng quy đ nh trư c đây v thanh toán trái v i quy đ nh c a Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 29. Trách nhi m thi hành Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản