Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2002/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 64/2002/N -CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu c a vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n (sau ây g i t t là c ph n hoá) 1. Góp ph n quan tr ng nâng cao hi u qu , s c c nh tranh c a doanh nghi p; t o ra lo i hình doanh nghi p có nhi u ch s h u, trong ó có ông o ngư i lao ng; t o ng l c m nh m và cơ ch qu n lý năng ng cho doanh nghi p s d ng có hi u qu v n, tài s n c a Nhà nư c và c a doanh nghi p. 2. Huy ng v n c a toàn xã h i, bao g m: cá nhân, các t ch c kinh t , t ch c xã h i trong nư c và ngoài nư c u tư i m i công ngh , phát tri n doanh nghi p. 3. Phát huy vai trò làm ch th c s c a ngư i lao ng, c a các c ông; tăng cư ng s giám sát c a nhà u tư i v i doanh nghi p; b o m hài hoà l i ích c a Nhà nư c, doanh nghi p, nhà u tư và ngư i lao ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i các doanh nghi p và ơn v ph thu c c a các doanh nghi p quy nh t i i u 1 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c (tr nh ng doanh nghi p Nhà nư c c n ti p t c n m gi 100% v n i u l ), không ph thu c vào th c tr ng k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh trong t ng th i kỳ.
 2. 2. Vi c c ph n hoá ơn v ph thu c c a các doanh nghi p thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ch ư c ti n hành khi: a) ơn v ph thu c c a doanh nghi p có i u ki n h ch toán c l p; b) Không gây khó khăn ho c nh hư ng x u n hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p ho c các b ph n còn l i c a doanh nghi p. 3. Nh ng doanh nghi p h ch toán c l p thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này có v n nhà nư c trên s sách k toán dư i 5 t ng n u không c ph n hoá ư c thì th c hi n giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Hình th c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c 1. Gi nguyên v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p, phát hành c phi u thu hút thêm v n. 2. Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p. 3. Bán toàn b v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p. 4. Th c hi n các hình th c 2 ho c 3 k t h p v i phát hành c phi u thu hút thêm v n. i u 4. i tư ng và i u ki n mua c ph n 1. Các i tư ng sau ây ư c quy n mua c ph n các doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá: a) Các t ch c kinh t , t ch c xã h i và cá nhân ngư i Vi t Nam trong nư c (sau ây g i t t là nhà u tư trong nư c); b) Các t ch c kinh t , t ch c xã h i và cá nhân ngư i nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài nh cư Vi t Nam (sau ây g i t t là nhà u tư nư c ngoài). 2. Nhà u tư nư c ngoài có nhu c u mua c ph n các doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. M i ho t ng mua, bán c ph n; nh n, s d ng c t c và các kho n thu khác t u tư mua c ph n u ph i thông qua tài kho n này. i u 5. Quy n ư c mua c ph n l n u t i các doanh nghi p c ph n hoá Các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này u có quy n mua c ph n l n u t i các doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá v i s lư ng không h n ch ; nhưng ph i b o m các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v s lư ng c ông t i thi u, c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i các doanh nghi p mà Nhà nư c c n n m gi c ph n chi ph i.
 3. Các nhà u tư nư c ngoài ư c mua s lư ng c ph n có t ng giá tr không quá 30% v n i u l c a các doanh nghi p ho t ng trong nh ng ngành ngh do Th tư ng Chính ph quy nh. i u 6. C phi u và c ông sáng l p 1. C phi u là ch ng ch do Công ty c ph n phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a c ông góp v n trong Công ty. C phi u có th ghi tên ho c không ghi tên nhưng ph i có n i dung ch y u quy nh t i i u 59 c a Lu t Doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n m u c phi u th ng nh t các doanh nghi p in và qu n lý theo quy nh. 2. C ông sáng l p c a doanh nghi p c ph n hoá là nh ng c ông có các i u ki n sau: a) Tham gia thông qua i u l l n u c a Công ty c ph n; b) Cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán; c) S h u s lư ng c ph n b o m m c t i thi u theo quy nh t i i u l Công ty. S lư ng c ph n t i thi u c a m i c ông sáng l p và s lư ng c ông sáng l p do i h i ng c ông quy t nh và quy nh t i i u l Công ty. i u 7. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p c ph n hoá 1. Doanh nghi p c ph n hoá có trách nhi m s p x p, s d ng t i a s lao ng có t i th i i m c ph n hoá và gi i quy t các ch cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành. Công ty c ph n có trách nhi m k th a m i nghĩa v i v i ngư i lao ng t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang; có quy n tuy n ch n, b trí s d ng lao ng và ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công ty c ph n ư c ch ng s d ng toàn b tài s n, ti n v n ã c ph n hoá t ch c s n xu t kinh doanh; k th a m i quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a doanh nghi p nhà nư c trư c khi c ph n hoá và có các quy n, nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Doanh nghi p thành viên c a T ng công ty nhà nư c c ph n hoá mà Nhà nư c gi c ph n chi ph i (trên 50% v n i u l ) thì v n là thành viên c a T ng công ty. i u 8. B o h c a Nhà nư c i v i nhà u tư Quy n s h u và m i quy n, l i ích h p pháp c a các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài mua c ph n các doanh nghi p c ph n hoá ư c Nhà nư c b o h theo quy nh c a pháp lu t.
 4. Chương 2: X LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P TRƯ C KHI C PH N HOÁ i u 9. Tài s n thuê, mư n, nh n góp v n liên doanh, liên k t, tài s n không c n dùng, tài s n ư c u tư b ng Qu khen thư ng, Qu phúc l i Trư c khi th c hi n c ph n hoá, doanh nghi p ph i ti n hành ki m kê, phân lo i và ch ng x lý theo quy nh sau: 1. i v i tài s n do doanh nghi p thuê, mư n, nh n góp v n liên doanh, liên k t và các tài s n khác không ph i c a doanh nghi p: doanh nghi p ph i thanh lý h p ng ho c tho thu n v i ch s h u tài s n Công ty c ph n k th a các h p ng ã ký trư c ây ho c ký l i h p ng m i. 2. i v i nh ng tài s n c a doanh nghi p không c n dùng, ng, ch thanh lý: doanh nghi p thanh lý, như ng bán ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n i u chuy n cho ơn v khác theo quy nh hi n hành. Trư ng h p n th i i m c ph n hoá chưa k p x lý thì không tính vào giá tr doanh nghi p và u quy n cho Công ty c ph n ti p t c b o qu n, x lý ho c chuy n cho t ch c c a Nhà nư c có ch c năng ti p nh n, gi i quy t. 3. i v i nh ng tài s n thu c công trình phúc l i: nhà tr , m u giáo, b nh xá và các tài s n phúc l i khác u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i thì chuy n giao cho t p th ngư i lao ng trong Công ty c ph n qu n lý, s d ng thông qua t ch c công oàn. Riêng i v i nhà c a cán b , công nhân viên, k c nhà ư c u tư b ng v n ngân sách nhà nư c, thì chuy n giao cho cơ quan nhà t c a a phương qu n lý ho c bán cho ngư i ang s d ng theo quy nh hi n hành. 4. i v i tài s n ang dùng trong s n xu t kinh doanh u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a doanh nghi p thì tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá và chuy n thành c ph n thu c s h u c a ngư i lao ng trong doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá theo th i gian th c t ã làm vi c c a t ng ngư i t i doanh nghi p. i u 10. Các kho n n ph i thu Doanh nghi p có trách nhi m i chi u, xác nh n, thu h i và x lý các kho n n ph i thu trư c khi c ph n hoá theo cơ ch hi n hành. Trư ng h p n th i i m c ph n hoá còn t n ng n ph i thu khó òi thì x lý như sau: 1. i v i các kho n n ã có ch ng c là không có kh năng thu h i, không xác nh ư c trách nhi m cá nhân, t ch c thì dùng ngu n d phòng bù p, n u thi u thì ph n chênh l ch ư c tr vào k t qu kinh doanh, gi m lãi t i th i i m c ph n hoá. Trư ng h p các ngu n trên không bù thì ph n chênh l ch ư c tr vào ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi c ph n hoá.
 5. 2. i v i các kho n n không có kh năng thu h i do nguyên nhân ch quan và ã quy ư c trách nhi m thì x lý trách nhi m cá nhân, t ch c b i thư ng. Ph n t n th t sau khi ã tr ph n thu h i ư c x lý như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. i v i nh ng kho n n ph i thu ã quá h n thanh toán t 3 năm tr lên, con n ang t n t i nhưng không còn kh năng tr n , doanh nghi p ã áp d ng nhi u gi i pháp nhưng v n không thu h i ư c thì x lý như quy nh t i kho n 1 i u này. 4. i v i các kho n n ph i thu quá h n khác thì doanh nghi p có th bán cho các t ch c kinh t có ch c năng mua bán n . Ph n t n th t t vi c bán n ư c x lý như quy nh t i kho n 1 i u này. i u 11. Các kho n n ph i tr 1. Doanh nghi p ph i huy ng các ngu n thanh toán các kho n n n h n tr trư c khi th c hi n c ph n hoá ho c tho thu n v i các ch n x lý ho c chuy n thành v n góp c ph n. Vi c chuy n n thành v n góp c ph n ư c xác nh thông qua k t qu u giá bán c ph n ho c do doanh nghi p và ch n tho thu n nhưng không th p hơn giá bán c ph n cho các i tư ng khác ngoài doanh nghi p. 2. Trư ng h p doanh nghi p có khó khăn v kh năng thanh toán các kho n n quá h n thì x lý như sau: a) i v i các kho n n thu và n ngân sách: doanh nghi p ư c khoanh n , giãn n , xoá n ho c h tr v n u tư theo quy nh c a Chính ph ; b) i v i các kho n n ng vay Ngân hàng thương m i: doanh nghi p tho thu n v i Ngân hàng cho vay ư c giãn n , khoanh n , xoá n , gi m lãi su t vay ho c chuy n v n vay thành v n góp c ph n. Các Ngân hàng thương m i có trách nhi m x lý các kho n n ng theo quy nh hi n hành; c) i v i các kho n n nư c ngoài có b o lãnh thì ngư i b o lãnh và doanh nghi p ph i tho thu n v i ch n khoanh n , giãn n , gi m n và b trí ngu n tr n . N u không tho thu n ư c, ngư i b o lãnh ph i tr n cho ch n . Doanh nghi p có trách nhi m hoàn tr cho ngư i b o lãnh ho c tho thu n v i ngư i b o lãnh chuy n thành v n góp trong Công ty c ph n; d) i v i các kho n n nư c ngoài do doanh nghi p t vay không có b o lãnh thì doanh nghi p có trách nhi m b trí ngu n thanh toán ho c tho thu n v i ch n x lý ho c chuy n n thành v n góp trong Công ty c ph n theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Các kho n d phòng và lãi chưa phân ph i Các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, n ph i thu khó òi, gi m giá ch ng khoán, chênh l ch t giá, d phòng tr c p m t vi c làm, d phòng tài chính... và các
 6. kho n lãi chưa phân ph i ph i ư c x lý theo quy nh hi n hành trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Trư ng h p doanh nghi p còn s l lu k c a các năm trư c thì ư c dùng thu nh p trư c thu có n th i i m c ph n hoá bù p trư c khi th c hi n các bi n pháp quy nh t i các i m a, b kho n 2 i u 11 Ngh nh này. i u 13. Tài s n góp v n liên doanh v i nư c ngoài 1. Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá k th a ho t ng liên doanh thì toàn b tài s n c a doanh nghi p em góp v n liên doanh ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i i u 18 Ngh nh này xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 2. Trư ng h p các doanh nghi p c ph n hoá không k th a các ho t ng liên doanh thì báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý tài s n góp v n liên doanh như sau: a) Tho thu n mua ho c bán l i v n góp liên doanh; b) Chuy n giao cho doanh nghi p khác làm i tác. i u 14. S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng, Qu phúc l i S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c chia cho ngư i lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p mua c ph n. Ngư i lao ng không ph i n p thu thu nh p i v i kho n thu nh p này. i u 15. Giá tr doanh nghi p c ph n hoá 1. Giá tr th c t c a doanh nghi p là giá tr toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá có tính n kh năng sinh l i c a doanh nghi p mà ngư i mua, ngư i bán c ph n u ch p nh n ư c. Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p là giá tr th c t c a doanh nghi p sau khi ã tr các kho n n ph i tr và s dư Qu khen thư ng, Qu phúc l i. 2. Giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hoá không bao g m: a) Giá tr nh ng tài s n quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh này; b) Giá tr nh ng tài s n không c n dùng, ch thanh lý; c) Các kho n n ph i thu khó òi ã ư c tr vào giá tr doanh nghi p; d) Chi phí xây d ng cơ b n d dang c a nh ng công trình ã b ình hoãn trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p; ) Các kho n u tư dài h n vào doanh nghi p khác ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh chuy n cho i tác khác; e) Tài s n thu c công trình phúc l i ư c u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a doanh nghi p và nhà c a cán b , công nhân viên trong doanh nghi p.
 7. i u 16. Các căn c xác nh giá tr th c t c a doanh nghi p 1. S li u trong s sách k toán c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá. 2. S lư ng và ch t lư ng tài s n theo ki m kê phân lo i tài s n th c t c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá. 3. Tính năng k thu t c a tài s n, nhu c u s d ng và giá th trư ng t i th i i m c ph n hoá. 4. Giá tr quy n s d ng t, l i th kinh doanh c a doanh nghi p v v trí a lý, uy tín c a doanh nghi p, tính ch t c quy n v s n phNm, m u mã, thương hi u (n u có). 5. Kh năng sinh l i c a doanh nghi p xác nh trên cơ s t su t l i nhu n trên v n ch s h u c a doanh nghi p. i u 17. Xác nh ch t lư ng tài s n, giá tr quy n s d ng t, giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p 1. Xác nh ch t lư ng tài s n c a doanh nghi p căn c vào kh năng b o m an toàn trong v n hành và s d ng tài s n; b o m ch t lư ng s n phNm và môi trư ng. 2. Giá tr quy n s d ng t: a) Trư c m t, v n áp d ng chính sách thuê t và giao t theo quy nh hi n hành. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tính l i giá thuê t nh ng v trí thu n l i áp d ng chung cho m i lo i hình doanh nghi p; b) i v i di n tích t Nhà nư c giao cho doanh nghi p kinh doanh nhà và h t ng thì ph i tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Giá tr quy n s d ng t nói trên ư c xác nh theo khung giá chuy n quy n s d ng t do cơ quan có thNm quy n quy nh và không th p hơn chi phí ã u tư như: n bù, gi i phóng, san l p m t b ng... 3. Giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p ư c xác nh trên cơ s t su t l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p trên v n nhà nư c t i doanh nghi p bình quân trong 3 năm li n k trư c khi c ph n hoá so v i lãi su t c a trái phi u Chính ph kỳ h n 10 năm th i i m g n nh t nhân v i giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p t i th i i m nh giá. N u doanh nghi p có giá tr thương hi u ư c th trư ng ch p nh n thì xác nh căn c vào th trư ng. i u 18. Xác nh giá tr tài s n góp v n liên doanh 1. Giá tr tài s n góp v n liên doanh tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá ư c xác nh trên cơ s :
 8. a) Giá tr v n ch s h u ư c th hi n trong báo cáo tài chính c a Công ty liên doanh t i th i i m g n nh t v i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá, ã ư c t ch c ki m toán c l p ki m toán; b) T l v n góp c a doanh nghi p c ph n hoá vào liên doanh; c) T giá chuy n i gi a ngo i t góp v n v i ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m nh giá i v i các Công ty liên doanh h ch toán b ng ngo i t . 2. Giá tr tài s n góp v n liên doanh xác nh trên cơ s nêu trên là căn c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá; không i u ch nh giá tr v n góp liên doanh trên gi y phép u tư. i u 19. Phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p Tuỳ theo c i m c a ngành ngh ho t ng s n xu t kinh doanh và i u ki n c th c a t ng doanh nghi p, cho phép áp d ng các phương pháp khác nhau xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 20. T ch c xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá 1. Cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá doanh nghi p quy t nh thành l p H i ng xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá ho c l a ch n Công ty ki m toán, t ch c kinh t có ch c năng nh giá doanh nghi p c ph n hoá ký h p ng xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Thành ph n H i ng xác nh giá tr doanh nghi p bao g m: a) i di n cơ quan quy t nh c ph n hoá doanh nghi p làm Ch t ch H i ng; b) i di n cơ quan tài chính; c) Lãnh o doanh nghi p c ph n hoá và i di n T ng công ty nhà nư c (n u doanh nghi p là thành viên c a T ng công ty). Căn c vào th c tr ng doanh nghi p và yêu c u c th , H i ng ư c m i thêm các t ch c ho c các chuyên gia k thu t, kinh t tài chính trong và ngoài doanh nghi p c n thi t cho vi c ánh giá ch t lư ng và xác nh giá tr th c t c a t ng lo i tài s n trong doanh nghi p. 3. H i ng xác nh giá tr doanh nghi p có trách nhi m: a) ThNm nh k t qu ki m kê, phân lo i, ánh giá tài s n và xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo các quy nh hi n hành trong th i h n 15 ngày, k t ngày có Quy t nh thành l p H i ng. K t qu thNm nh c a H i ng ư c l p thành biên b n, có y ch ký c a các thành viên chính th c; b) Xác nh l i k t qu giá tr doanh nghi p n u cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá doanh nghi p yêu c u.
 9. H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ch u trách nhi m v tính chính xác c a k t qu xác nh giá tr doanh nghi p. 4. Công ty ki m toán và t ch c kinh t th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p ph i b o m các quy nh hi n hành và hoàn thành úng th i h n theo h p ng ã ký; ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, tính h p pháp c a k t qu nh giá. Ti n thuê xác nh giá tr doanh nghi p ư c tính vào chi phí c ph n hoá c a doanh nghi p. 5. K t qu xác nh giá tr doanh nghi p ph i ư c g i n cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá doanh nghi p quy t nh và công b . i u 21. S d ng k t qu xác nh giá tr doanh nghi p K t qu xác nh giá tr doanh nghi p theo các quy nh t i Ngh nh này là cơ s xác nh cơ c u c ph n bán l n u, th c hi n chính sách ưu ãi i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p, ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u, xác nh m c giá "sàn" t ch c bán c ph n cho các i tư ng bên ngoài doanh nghi p. i u 22. i u ch nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá Cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá doanh nghi p xem xét và quy t nh vi c i u ch nh giá tr doanh nghi p trong các trư ng h p: 1. Doanh nghi p có khó khăn trong vi c bán c ph n như quy nh t i kho n 5 i u 24 Ngh nh này. 2. Xác nh l i giá tr doanh nghi p t th i i m nh giá n th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành Công ty c ph n. Chương 3: BÁN C PH N VÀ QU N LÝ, S D NG TI N THU T BÁN PH N V N NHÀ NƯ C T I DOANH NGHI P C PH N HOÁ i u 23. Xác nh cơ c u c ph n l n u Cơ c u c ph n l n u c a doanh nghi p c ph n hoá ư c xác nh theo th t như sau: 1. Gi l i s lư ng c ph n c a Nhà nư c nh ng doanh nghi p thu c i tư ng mà Nhà nư c c n n m gi c ph n. 2. Dành c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 27 Ngh nh này. 3. Dành c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u nh ng doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, th y s n theo quy nh t i kho n 1 i u 29 Ngh nh này.
 10. 4. Dành t i thi u 30% s c ph n còn l i (n u có) bán cho các i tư ng ngoài doanh nghi p, trong ó ưu tiên bán cho nhà u tư có ti m năng v công ngh , th trư ng, v n và kinh nghi m qu n lý. i u 24. Bán c ph n l n u 1. C ph n ư c bán công khai t i doanh nghi p c ph n hóa ho c t i các t ch c tài chính trung gian theo cơ c u c ph n l n u ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t trong phương án c ph n hóa. Trong ó: a) Vi c bán c ph n và th c hi n chính sách ưu ãi v giá bán c ph n cho ngư i lao ng trong doanh nghi p, ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u do doanh nghi p c ph n hóa m nh n; b) Vi c bán c ph n cho các i tư ng ngoài doanh nghi p ư c th c hi n thông qua các t ch c tài chính trung gian do cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hóa doanh nghi p l a ch n và th c hi n b ng hình th c u giá ho c b o lãnh phát hành theo hư ng d n c a B Tài chính. N u doanh nghi p c ph n hóa có s lư ng c ph n bán ra bên ngoài th p ho c i u ki n bán thông qua các t ch c tài chính trung gian có khó khăn, chi phí bán c ph n vư t quá m c hoa h ng cho phép thì cơ quan quy t nh c ph n hóa giao cho doanh nghi p t ch c bán c ph n ra bên ngoài theo hình th c u giá. 2. Các t ch c tài chính ư c l a ch n bán c ph n l n u ra ngoài c a các doanh nghi p c ph n hóa, trong th i h n 30 ngày trư c khi bán ph i th c hi n thông báo công khai t i doanh nghi p và trên các phương ti n thông tin i chúng v th i gian, a i m, hình th c bán, i u ki n tham gia, s lư ng c ph n d ki n bán và các v n khác có liên quan n vi c bán c ph n. 3. Vi c bán c ph n cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài ư c th c hi n th ng nh t b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p mua b ng ngo i t thì ph i chuy n i thành ng Vi t Nam theo quy nh v qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c Vi t Nam. Vi c bán c ph n theo giá ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u i v i các doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, th y s n ư c th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p các bên tham gia u giá c ph n có giá tr b ng nhau thì các nhà u tư có ti m năng v công ngh , th trư ng, v n, kinh nghi m qu n lý và các i tư ng chuy n n thành c ph n ư c ưu tiên mua c ph n. Các nhà u tư nư c ngoài không có i u ki n tr c ti p tham gia u giá ư c tho thu n v i bên bán v giá mua bán c ph n nhưng không th p hơn giá bán cho các nhà u tư trong nư c và ph i b o m các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 4 và i u 5 Ngh nh này. 4. Doanh nghi p c ph n hóa có tình hình tài chính phù h p v i i u ki n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì phương án bán c ph n ra bên ngoài ph i b o m các i u ki n ư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán sau khi chuy n thành Công ty c ph n.
 11. 5. Sau 60 ngày, k t ngày quy t nh phê duy t phương án c ph n hóa, n u s lư ng c ph n d ki n bán trong doanh nghi p chưa bán h t (k c c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p, ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u) thì cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá quy t nh bán s c ph n còn l i r ng rãi ra ngoài doanh nghi p. Sau 30 ngày áp d ng bi n pháp trên mà v n không bán h t thì cơ quan quy t nh c ph n hoá quy t nh i u ch nh giá tr doanh nghi p và phương án bán c ph n chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n. i u 25. Qu n lý và s d ng s ti n thu t bán c ph n. 1. S ti n thu ư c t bán ph n v n Nhà nư c t i các doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá, sau khi tr chi phí c ph n hóa ư c chuy n v : a) Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c c a Trung ương i v i trư ng h p c ph n hóa toàn b doanh nghi p ho c ơn v ph thu c c a doanh nghi p c l p tr c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; b) Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i trư ng h p c ph n hóa toàn b doanh nghi p ho c ơn v ph thu c c a doanh nghi p c l p tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c c a T ng công ty nhà nư c i v i trư ng h p c ph n hóa ơn v ph thu c ho c toàn b doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty. 2. S ti n thu ư c t bán ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p c ph n hóa ư c s d ng theo th t ưu tiên như sau: a) H tr doanh nghi p thanh toán tr c p cho ngư i lao ng thôi vi c, m t vi c t i th i i m c ph n hóa; b) H tr doanh nghi p thanh toán tr c p cho ngư i lao ng thôi vi c, m t vi c sau khi ã chuy n t doanh nghi p nhà nư c sang làm vi c t i Công ty c ph n theo quy nh t i kho n 6 i u 27 Ngh nh này; c) H tr doanh nghi p ào t o l i lao ng dôi dư t i th i i m c ph n hoá b trí vi c làm m i trong Công ty c ph n; d) u tư cho các doanh nghi p ã c ph n hóa b o m t tr ng v n chi ph i c a nhà nư c i v i lo i doanh nghi p mà Nhà nư c ph i n m gi c ph n chi ph i; ) H tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c trư c khi c ph n hoá có khó khăn v kh năng thanh toán x lý các kho n n quá h n, n b o hi m xã h i; e) H tr thanh toán các kho n n c a các doanh nghi p khi Nhà nư c bán doanh nghi p có s thu t vi c bán doanh nghi p không thanh toán;
 12. g) H tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c u tư i m i công ngh , nâng cao s c c nh tranh và phát tri n doanh nghi p. Chương 4: CHÍNH SÁCH I V I DOANH NGHI P VÀ NGƯ I LAO NG TRONG DOANH NGHI P C PH N HÓA i u 26. Chính sách i v i doanh nghi p c ph n hóa 1. ư c hư ng ưu ãi v thu theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c như i v i doanh nghi p thành l p m i mà không c n ph i làm th t c c p ch ng nh n ưu ãi u tư. 2. ư c mi n l phí trư c b i v i vi c chuy n nh ng tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa thành s h u c a Công ty c ph n. 3. ư c ti p t c kinh doanh nh ng ngành ngh ã ăng ký và mi n l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh khi chuy n t doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n. 4. ư c duy trì các h p ng thuê nhà c a, v t ki n trúc c a các cơ quan nhà nư c và doanh nghi p khác ho c ư c ưu tiên mua l i theo giá th trư ng t i th i i m c ph n hoá n nh ho t ng s n xu t, kinh doanh. 5. ư c hư ng các quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai trong trư ng h p giá tr doanh nghi p c ph n hóa ã bao g m c giá tr quy n s d ng t. 6. ư c ti p t c vay v n t i Ngân hàng thương m i, Công ty tài chính, các t ch c tín d ng khác c a Nhà nư c theo cơ ch và lãi su t như i v i doanh nghi p nhà nư c. 7. ư c duy trì và phát tri n qu phúc l i dư i d ng hi n v t như: các công trình văn hóa, câu l c b , b nh xá, nhà i u dư ng, nhà tr b o m phúc l i cho ngư i lao ng trong Công ty c ph n. Nh ng tài s n này thu c s h u c a t p th ngư i lao ng do Công ty c ph n qu n lý v i s tham gia c a t ch c Công oàn. 8. ư c tr vào ti n bán c ph n thu c v n nhà nư c các kho n chi phí th c t , h p lý và c n thi t cho quá trình chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n (bao g m c phí thuê tư v n, nh giá) theo m c quy nh c a B Tài chính; trư ng h p c ph n hóa theo hình th c quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh này thì ư c tr vào v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p. i u 27. Chính sách i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hóa 1. Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p c ph n hoá t i th i i m quy t nh c ph n hoá ư c Nhà nư c bán t i a 10 c ph n cho m i năm ã làm vi c th c t t i khu v c nhà nư c v i giá gi m 30% so v i m nh giá ban u. Tr giá m t c ph n là 100.000 ng.
 13. Trư ng h p c ph n hoá theo hình th c quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh này thì giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c tr vào ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p. T ng giá tr ưu ãi, k c giá tr ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u không vư t quá giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p sau khi ã tr giá tr c ph n Nhà nư c n m gi . Ngư i lao ng s h u s c ph n ư c mua theo giá ưu ãi có quy n th a k và các quy n khác c a c ông theo quy nh c a pháp lu t và i u l t ch c, ho t ng c a Công ty c ph n. C phi u c a lo i c ph n này là c phi u ghi tên và ch ư c chuy n như ng sau 3 năm k t khi mua. Trư ng h p c bi t c n chuy n như ng s c ph n này trư c th i h n trên thì ph i ư c H i ng qu n tr Công ty ch p thu n. Công ty c ph n ưu tiên mua l i theo giá th trư ng t i th i i m bán. 2. Ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p c ph n hoá ư c mua ch u c ph n theo giá ưu ãi, ư c hoãn tr trong 3 năm u và tr d n t i a trong 7 năm ti p theo không ph i ch u lãi su t. S c ph n mua tr d n dành cho ngư i lao ng nghèo không quá 20% t ng s c ph n Nhà nư c bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p. C phi u c a lo i c ph n này là c phi u ghi tên. Ngư i s h u c ph n này ch ư c chuy n như ng sau 3 năm k t khi mua và ã tr h t n cho Nhà nư c. 3. Ngư i lao ng chuy n sang làm vi c t i Công ty c ph n ư c ti p t c tham gia và hư ng quy n l i v b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. 4. Ngư i lao ng ã có i u ki n hư ng ch hưu trí t i th i i m c ph n hóa ư c gi i quy t quy n l i theo ch hi n hành. 5. Ngư i lao ng m t vi c, thôi vi c t i th i i m c ph n hóa ư c thanh toán tr c p m t vi c, thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Sau khi doanh nghi p nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n, n u do nhu c u t ch c l i ho t ng kinh doanh, thay i công ngh d n n ngư i lao ng doanh nghi p nhà nư c chuy n sang b m t vi c ho c thôi vi c, k c trư ng h p ngư i lao ng t nguy n thôi vi c, thì ư c gi i quy t như sau: a) Trong 12 tháng k t ngày Công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u ngư i lao ng b m t vi c do cơ c u l i thu c i tư ng hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph thì ư c Qu h tr lao ng dôi dư h tr . Các i tư ng lao ng m t vi c, thôi vi c còn l i thì ư c hư ng tr c p m t vi c, thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành và ư c Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c h tr . b) Trư ng h p ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c trong 4 năm ti p theo thì Công ty c ph n có trách nhi m thanh toán 50% t ng m c tr c p theo quy nh c a B Lu t Lao ng, s còn l i ư c Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c
 14. thanh toán. H t th i h n trên, Công ty c ph n ch u trách nhi m thanh toán toàn b tr c p cho ngư i lao ng. 7. i v i s lao ng dôi dư t i th i i m c ph n hoá c n ư c ào t o, ào t o l i b trí vi c làm m i trong Công ty c ph n thì Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí cho Công ty c ph n t ch c ào t o, ào t o l i t Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính. Chương 5: QUY N VÀ NGHĨA V C A C ÔNG LÀ NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I S N XU T VÀ CUNG C P NGUYÊN LI U CHO CÁC DOANH NGHI P CH BI N NÔNG, LÂM, TH Y S N i u 28. Quy n và nghĩa v c a c ông là nhà u tư nư c ngoài 1. ư c quy n tham gia qu n lý Công ty c ph n theo quy nh c a pháp lu t và i u l t ch c, ho t ng c a Công ty c ph n. 2. ư c s d ng c phi u c m c trong các quan h tín d ng Vi t Nam. 3. ư c i các kho n thu v c t c, ti n chuy n như ng c ph n t i Vi t Nam thành ngo i t chuy n ra nư c ngoài sau khi ã th c hi n y nghĩa v v thu theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài dùng c t c thu ư c tái u tư t i Vi t Nam thì ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. 4. ư c quy n tham gia giao d ch trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và có nghĩa v tuân th quy nh c a Chính ph Vi t Nam v vi c tham gia c a bên nư c ngoài vào th trư ng ch ng khoán Vi t Nam sau khi Công ty c ph n ã th c hi n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. 5. Có quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u l t ch c, ho t ng c a Công ty c ph n. i u 29. Quy n và nghĩa v c a ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u cho các doanh nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n 1. ư c mua c ph n, k c c ph n mua theo giá ưu ãi t i doanh nghi p ã tham gia cung c p nguyên li u v i giá gi m 30% so v i m nh giá ban u. T ng giá tr c ph n ưu ãi không quá 10% giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. C phi u c a nh ng c ph n này là c phi u ghi tên, chuy n như ng có i u ki n như quy nh i v i vi c chuy n như ng c ph n mua theo giá ưu ãi c a ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hoá. 2. ư c s d ng c phi u c m c trong các quan h tín d ng Vi t Nam. 3. Có trách nhi m cung c p nguyên li u cho doanh nghi p theo úng h p ng ã ký k t.
 15. 4. Có các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l t ch c, ho t ng c a Công ty c ph n. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 30. Quy n h n và trách nhi m c a các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và H i ng qu n tr T ng công ty 91 có trách nhi m xây d ng phương án t ng th s p x p doanh nghi p nhà nư c thu c ph m vi qu n lý, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch u trách nhi m t ch c th c hi n. Trư ng h p không th c hi n phương án ã ư c phê duy t thì Th trư ng các cơ quan qu n lý doanh nghi p ph i ch u các hình th c k lu t theo quy nh hi n hành. 2. Trên cơ s phương án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: a) H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c ch o xây d ng phương án c ph n hoá các doanh nghi p thành viên T ng công ty, báo cáo B trư ng B qu n lý ngành kinh t k thu t ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. b) Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh c ph n hoá các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý, t ch c xác nh giá tr doanh nghi p; quy t nh giá tr doanh nghi p; phê duy t phương án c ph n hoá chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n theo hư ng d n c a các cơ quan có liên quan. i v i nh ng doanh nghi p c ph n hoá mà Nhà nư c c n gi c ph n c bi t thì ph i trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giá tr doanh nghi p ho c i u ch nh giá tr doanh nghi p. Trư ng h p giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p nh hơn so v i giá tr ghi trên s sách k toán t 500 tri u ng tr lên ph i ư c B trư ng B Tài chính ch p thu n b ng văn b n trư c khi quy t nh. 4. H sơ xác nh giá tr doanh nghi p, phương án c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c và các văn b n v c ph n hoá c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty nhà nư c ph i g i v Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p, B Tài chính theo dõi, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p, B Tài chính ch u trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph ch o, ki m tra, giám sát, ôn c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
 16. ương và các T ng công ty nhà nư c th c hi n công tác c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t và phương án s p x p doanh nghi p nhà nư c ã ư c phê duy t. i u 31. ăng ký kinh doanh c a Công ty c ph n Doanh nghi p nhà nư c sau khi bán c ph n và t ch c i h i c ông theo úng quy nh c a Lu t Doanh nghi p ph i ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p k t khi ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 32. Qu n lý ph n v n nhà nư c t i Công ty c ph n 1. Ph n v n nhà nư c t i Công ty c ph n ư c qu n lý theo quy nh t i Ngh nh s 73/2000/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác. Ngư i ang làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c n th i i m c ph n hoá ư c giao tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i Công ty c ph n có quy n mua c ph n như nh ng ngư i lao ng khác trong doanh nghi p. 2. i v i doanh nghi p c ph n hoá không thu c di n Nhà nư c n m gi c ph n chi ph i, c ph n c bi t thì cơ quan i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i Công ty c ph n ư c quy n quy t nh vi c bán ti p c ph n thu c s h u nhà nư c t i Công ty c ph n sau 3 năm k t ngày Công ty c ph n ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. i u 33. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c cho các doanh nghi p c ph n hoá theo thNm quy n ư c giao trong th i h n t i a 15 ngày, k t ngày nh n h sơ. Trư ng h p vư t quá thNm quy n thì có trách nhi m k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 34. Ngh nh này thay th Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v c ph n hoá trái v i Ngh nh này u không còn hi u l c thi hành. i u 35. B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, U ban Ch ng khoán Nhà nư c, T ng c c a chính, các B và cơ quan khác có liên quan có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 36. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
 17. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản