Nghị định số 65/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Nghị định số 65/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 65/1998/NĐ-CP về việc thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện A Yun Pa và Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 65/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/1998/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 65 /1998/N -CP NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P CÁC XÃ, THN TR N THU C HUY N AYUN PA VÀ CHƯ PRÔNG, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các xã, th tr n thu c các huy n AYun Pa và Chư Prông, t nh Gia Lai như sau: Huy n AYun Pa 1. Thành l p xã Ia Sao trên cơ s 11.260 ha di n tích t nhiên và 2.838 nhân khNu c a xã Ia RTô. a gi i hành chính xã Ia Sao : ông giáp xã Ia RTô và huy n Krông Pa; Tây giáp xã Ia Rbol và t nh k L k; Nam giáp xã Uar (huy n Krông Pa) và t nh k L k; B c giáp th tr n AYun Pa và xã Ia Broăi. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ia RTô có 3.100 ha di n tích t nhiên và 2.396 nhân khNu. 2. Thành l p Ia Broăi trên cơ s 2.320 ha di n tích t nhiên và 2.807 nhân khNu c a xã Ia Tul. a gi i hành chính xã Ia Broăi : ông giáp xã Ia Tul và xã Ia RSai (huy n Krông Pa); Tây giáp th tr n AYun Pa; Nam giáp xã Ia RTô; B c giáp xã Ia Tul; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Ia Tul có 27.088 ha di n tích t nhiên và 2.146 nhân khNu. 3. Thành l p xã Ia KDăm trên cơ s 13.227 ha di n tích t nhiên và 2.043 nhân khNu c a xã Chư M .
  2. a gi i thành chính xã Ia KDăm : ông giáp xã Chư M ; Tây giáp xã Chư Răng và xã Ia Mrơn; Nam giáp xã Ia Trok và xã Chư M ; B c giáp xã Yang Nam (huy n Kông Chro); Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chư M có 16.185 ha di n tích t nhiên và 4.633 nhân khNu. 4. Thành l p xã Kim Tân trên cơ s 4.454,5 ha di n tích t nhiên và 3.428 nhân khNu c a Chư Răng. a gi i hành chính xã Kim Tân : ông giáp xã Ia KDăm; Tây giáp xã Ia Sol; Nam giáp xã A Mrơn và xã Ia Yeng; B c giáp xã Chư Răng và xã Yang Nam (huy n Kông Chro). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chư Răng có 4.873,5 ha di n tích t nhiên và 3.057 nhân khNu. 5. Thành l p th tr n Phú Thi n trên cơ s i u ch nh 156 ha di n tích t nhiên và 3.077 nhân khNu c a xã Chư A Thai; 1.395 ha di n tích t nhiên và 13.306 nhân khNu c a xã Ia Sol. Th tr n Phú Thi n có 1.551 ha di n tích t nhiên và 16.383 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Phú Thi n : ông giáp xã Ia Sol; Tây giáp xã Chư A Thai; Nam giáp xã Ia Sol; B c giáp xã Ia Sol và xã Chư A Thai. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : Xã Ia Sol có 11.725 ha di n tích t nhiên và 5.055 nhân khNu. Xã Chư A Thai có 13.359 ha di n tích t nhiên và 10.815 nhân khNu. Huy n Chư Prông 6. Thành l p xã Bàu C n trên cơ s i u chính 1.300 ha di n tích t nhiên và 2.900 nhân khNu c a xã Ia Phìn; 1.400 ha di n tích t nhiên và 900 nhân khNu c a xã Thăng Hưng. Xã Bàu C n có 2.700 ha di n tích t nhiên và 3.800 nhân khNu a gi i hành chính xã Bàu C n : ông giáp xã Gào (th xã Plei ku); Tây giáp xã Bình Giáo; Nam giáp xã Thăng Hưng và xã La Phìn; B c giáp xã Gào (th xã Plei ku). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : Xã Ia Phìn có 4.203 ha di n tích t nhiên và 3.219 nhân khNu. Xã Thăng Hưng có 5.884 ha di n tích t nhiên và 4.320 nhân khNu.
  3. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Gia Lai, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản