Nghị định số 66/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
4
download

Nghị định số 66/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 66/2001/NĐ-CP về Luật Đất đai do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 66/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2001/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 66/2001/N -CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2001 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 04/2000/N -CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2000 V THI HÀNH LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T T AI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai (sau ây g i chung là Ngh nh s 04/2000/N -CP) như sau: 1. i u 1 ư c s a i, b sung như sau: '' i u 1. Ph m vi i u ch nh. Ngh nh này quy nh vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001 (sau ây g i chung là Lu t t ai)''. 2. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: '' i u 2. ThNm quy n giao t, cho thuê t. ThNm quy n giao t, cho thuê t ư c quy nh như sau: 1. ThNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích không ph i s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 23 và i u 80 c a Lu t t ai như sau: a) Chính ph quy t nh giao t trong các trư ng h p sau ây:
  2. Giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án; Giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh. b) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giao t, cho thuê t cho các i tư ng sau ây: T ch c s d ng t; H gia ình, cá nhân s d ng t t i n i thành, n i th xã; Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n khác có ch c năng ngo i giao c a nư c ngoài t i Vi t Nam; cơ quan i di n các t ch c c a Liên hi p qu c; cơ quan, t ch c liên Chính ph , cơ quan i di n c a t ch c liên Chính ph t i Vi t Nam; T ch c, cá nhân nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam. c) U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh quy t nh giao t, cho thuê t cho h gia ình, cá nhân, tr trư ng h p quy nh t i i m b kho n này. 2. ThNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 24 c a Lu t t ai như sau: a) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giao t, cho thuê t cho t ch c kinh t s d ng t; b) U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh quy t nh giao t, cho thuê t cho h gia ình, cá nhân; c) U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n cho thuê t thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n. 3. Trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t ã có quy t nh giao t, cho thuê t trư c ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà có i u ch nh, b sung thì thNm quy n i u ch nh, b sung quy t nh giao t cho thuê t ư c th c hi n theo thNm quy n giao t, cho thuê t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này''. 3. B sung i u 2a như sau: '' i u 2a. ThNm quy n ch p thu n v a i m, di n tích t i v i nh ng d án u tư không s d ng v n ngân sách nhà nư c quy nh t i i u 19 c a Lu t t ai. Cơ quan có thNm quy n ch p thu n v a i m, di n tích t i v i nh ng d án u tư không s d ng v n ngân sách nhà nư c làm căn c quy t nh giao t, cho thuê t là cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t quy nh t i kho n 2 i u này".
  3. 4. Kho n 3 và kho n 4 i u 3 ư c s a i, b sung như sau: ''3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng sau ây: a) T ch c trong nư c s d ng t; b) Nhà chùa, nhà th , thánh th t tôn giáo; c) T ch c, cá nhân nư c ngoài s d ng t t i Vi t Nam. 4. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng sau ây: a) H gia ình, cá nhân s d ng t; b) C ng ng dân cư s d ng t có các công trình như: ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h ho c các công trình khác ph c v l i ích công c ng c a c ng ng; c) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam''. 5. i m c kho n 2 i u 5 ư c b sung như sau: ''c) Trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t nuôi tr ng thU s n, t lâm nghi p, t làm mu i, kèm theo chuy n m c ích s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thì th i h n s d ng t ư c tính theo th i h n c a d án ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c ch p thu n nhưng không quá 50 năm. Riêng trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích sang làm t ho c t chuyên dùng thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài. i v i di n tích t nông nghi p vư t h n m c c a h gia ình do nh n chuy n quy n s d ng t quy nh t i i u 22 c a Lu t t ai thì th i h n thuê t ư c th c hi n theo h p ng thuê t nhưng không quá 20 năm i v i t nông nghi p tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng thU s n và 50 năm i v i t nông nghi p tr ng cây lâu năm''. 6. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: '' i u 11. Qu n lý, s d ng t hoang hóa, t chưa s d ng. i v i nh ng xã, phư ng, th tr n có di n tích t thùng ào, thùng u, các o n sông c t, kênh, r ch, ê, p, ư ng giao thông, sân phơi, nhà kho, nhà xư ng, tr i chăn nuôi và các lo i t chuyên dùng khác không s d ng, t m i b i ven sông, ven bi n, t hoang hóa, t chưa s d ng, thì U ban nhân dân c p xã có trách nhi m qu n lý di n tích t ó ưa vào s d ng theo quy ho ch, k ho ch s d ng t ai.
  4. ThNm quy n giao t, cho thuê t này vào m c ích s n xu t kinh doanh, làm nhà th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u này; th i h n s d ng t ư c xác nh theo d án u tư, ho c ơn xin giao t, thuê t''. 7. i u 12 ư c s a i, b sung như sau: '' i u 12. Quy n c a t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t ư c hư ng các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6 và 8 i u 73 c a Lu t t ai. i v i t ch c kinh t s d ng t quy nh t i i m d kho n 1 i u 7 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph còn có quy n th ch p, b o lãnh b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i quy n s d ng t vay v n t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t nuôi tr ng thU s n, t làm mu i do Nhà nư c giao trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999, ngoài các quy n quy nh t i kho n 1 i u này còn có quy n th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i quy n s d ng t ó t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh; góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ti p t c s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thU s n, làm mu i, m r ng công nghi p ch bi n, d ch v nh m phát tri n s n xu t''. 8. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: '' i u 14. Quy n c a h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t có các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6 và 8 i u 73 c a Lu t t ai, có quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p ho c b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, ngoài ra còn có quy n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t trong th i h n ư c giao t h p tác s n xu t kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c; trư ng h p góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c mà làm thay i m c ích s d ng t thì ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 24a c a Lu t t ai cho phép và ph i n p ti n chuy n m c ích s d ng t, không ph i chuy n sang thuê t; n u không n p ti n chuy n như ng m c ích s d ng t thì ph i chuy n sang thuê t''. 9. Kho n 3 i u 16 s a i, b sung như sau: ''3. Th ch p ho c b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t, tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t ó t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam''. 10. i m c và i m e kho n 1 i u 23 ư c s a i, b sung như sau:
  5. ''c) Trình Chính ph giao t xây d ng công trình cơ s h t ng, th c hi n d án u tư dùng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng; e) Hư ng d n vi c l p d án u tư trên khu t tr cho nhà u tư theo quy ho ch ư c duy t và trình Chính ph giao t cho ch u tư''. 11. i u 26 ư c s a i, b sung như sau: " i u 26. H gia ình, cá nhân chuy n m c ích s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thU s n, làm mu i. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thU s n, làm mu i, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 24a c a Lu t t ai cho phép chuy n m c ích s d ng, thì không ph i chuy n sang thuê t nhưng ph i n p ti n chuy n m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p không n p ti n chuy n m c ích s d ng t thì ph i chuy n sang thuê t. M c thu ti n chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p, t lâm nghi p, t nuôi tr ng thU s n, t làm mu i sang m c ích chuyên dùng ư c th c hi n theo quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u 6 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t i v i toàn b di n tích t ư c phép chuy n m c ích". 12. S a i, b sung kho n 2 và b sung kho n 4 c a i u 27 như sau: " i u 27. T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t. 2. T ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t nuôi tr ng thU s n, t làm mu i mà ti n nh n chuy n như ng ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang s d ng vào m c ích chuyên dùng thì không ph i chuy n sang thuê t nhưng ph i n p ti n chuy n m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p không n p ti n chuy n m c ích s d ng t thì ph i chuy n sang thuê t. Th i h n s d ng t ư c tính theo th i h n c a d án u tư ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 50 năm. 4. T ch c kinh t ã ư c nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thU s n, làm mu i, khi ư c U ban nhân dân c p t nh cho phép chuy n sang s d ng vào m c ích khác thì th c hi n theo quy nh sau: a) Trư ng h p xây d ng nhà bán ho c cho thuê thì ph i n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b) Trư ng h p s n xu t, kinh doanh thì ph i chuy n sang thuê t và th i h n thuê t theo th i h n c a d án u tư ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 50 năm, tr trư ng h p chuy n m c ích s d ng vào m c ích công c ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP".
  6. 13. i m a kho n 3 i u 30 ư c s a i, b sung như sau: "a) Th ch p ho c b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t thuê l i và tài s n thu c s h u c a mình có trên t thuê l i t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 14. C m t " n bù thi t h i" t i i u 3 và i u 20, c m t " n bù" t i i u 19 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ư c thay b ng c m t "b i thư ng". B sung c m t " i m bưu i n - văn hoá xã" vào sau c m t "công trình văn hoá" t i kho n 2 i u 4 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP. i u 2. Trách nhi m c a T ng c c a chính T ng c c a chính hư ng d n h sơ, trình t giao t; cho thuê t; chuy n m c ích s d ng t; chuy n t nông nghi p tr ng lúa nư c sang nuôi tr ng thU s n, tr ng cây lâu năm ho c chuy n t nông nghi p tr ng cây lâu năm sang tr ng cây hàng năm. i u 3. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p và ngư i s d ng t Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p và ngư i s d ng t ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2001. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản