Nghị định số 66/2002/NĐ-CP về việc quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
6
download

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP về việc quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP về việc quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 66/2002/NĐ-CP về việc quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí do Chính Phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 66/2002/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2002 QUY Đ NH V Đ NH M C HÀNH LÝ C A NGƯ I XU T C NH, NH P C NH VÀ QUÀ BI U, T NG NH P KH U ĐƯ C MI N THU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05 tháng 7 năm 1993; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, NGH Đ NH: Chương 1: Đ NH M C HÀNH LÝ ĐƯ C MI N THU C A NGƯ I XU T C NH, NH P C NH QUA C A KH U VI T NAM Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này đ nh m c hành lý đư c mi n thu c a ngư i xu t c nh, nh p c nh qua các c a kh u qu c t Vi t Nam b ng h chi u do cơ quan nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p. Đi u 2. 1. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh b ng gi y thông hành, ch ng minh thư biên gi i không thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh này. 2. Ngư i xu t c nh, nh p c nh mang theo ngo i t , vàng, đá quý th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v ngân hàng. 3. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác Ngh đ nh này thì th c hi n theo quy đ nh t i đi u ư c qu c t đó. Đi u 3.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Hành lý c a ngư i nh p c nh là v t d ng c n thi t cho nhu c u sinh ho t ho c m c đích chuy n đi c a ngư i nh p c nh, bao g m hành lý mang theo ngư i, hành lý g i trư c ho c g i sau chuy n đi. 2. Th i h n nh n hành lý g i trư c ho c g i sau chuy n đi c a ngư i nh p c nh là không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày hành lý v đ n c a kh u. Đi u 4. 1. Hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh đư c làm th t c h i quan t i c a kh u. Ngư i xu t c nh, nh p c nh không ph i khai h i quan trên T khai nh p - xu t c nh Vi t Nam n u không có hành lý vư t đ nh m c mi n thu , không có hành lý g i trư c ho c g i sau chuy n đi. 2. Ngư i xu t c nh, nh p c nh đư c t m g i hành lý vào kho c a H i quan c a kh u và đư c nh n l i khi nh p c nh, xu t c nh. Th i gian t m g i hành lý không quá 180 (m t trăm tám mươi) ngày, k t ngày hành lý đư c g i vào kho c a H i quan. 3. Trong th i h n t m g i hành lý quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, n u ngư i xu t c nh, nh p c nh có văn b n t b hành lý t m g i ho c quá th i h n t m g i hành lý nhưng ngư i xu t c nh, nh p c nh không nh n l i, thì Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a kh u t ch c thanh lý, ho c tiêu hu theo quy đ nh c a pháp lu t n u hành lý đó đã b hư h ng. Ti n thu đư c t vi c thanh lý hàng hoá đư c n p vào ngân sách nhà nư c sau khi tr đi các chi phí phát sinh theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. 1. Đ nh m c hành lý mi n thu c a ngư i nh p c nh đư c quy đ nh như sau: a) Cho t ng l n nh p c nh; b) Không g p chung đ nh m c mi n thu c a nhi u l n nh p c nh đ tính mi n thu m t l n nh p c nh; c) Không g p đ nh m c hành lý mi n thu c a nhi u ngư i nh p c nh đ gi i quy t mi n thu cho m t ngư i nh p c nh, tr hành lý c a các cá nhân trong m t gia đình mang theo trong cùng chuy n đi. 2. Không h n ch đ nh m c hành lý c a ngư i xu t c nh, tr các v t ph m n m trong Danh m c hàng c m xu t kh u ho c xu t kh u có đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 6. 1. Đ nh m c hành lý mi n thu c a ngư i nh p c nh quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, và 5 Ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh này đư c quy đ nh như sau:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Đ i v i rư u, n u ngư i nh p c nh mang nguyên chai, bình, l , can (sau đây vi t t t là chai) có dung tích l n hơn không quá 01 (m t) lít so v i đ nh m c quy đ nh thì đư c mi n thu c chai; n u có dung tích vư t quá đ nh m c nói trên thì ph i n p thu cho ph n vư t theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Đ i v i thu c lá đi u, xì gà, ngư i nh p c nh ch đư c mang theo đúng đ nh m c mi n thu ; n u mang vư t đ nh m c mi n thu thì ph n vư t ph i đư c t m g i t i kho c a H i quan c a kh u và nh n l i trong th i h n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4 Ngh đ nh này. c) Đ i v i qu n áo, đ dùng, các v t ph m khác ph c v nhu c u sinh ho t cá nhân, ngư i nh p c nh đư c mang theo v i s lư ng, ch ng lo i h p lý, phù h p v i m c đích chuy n đi. 2. Trư ng h p hành lý c a ngư i nh p c nh vư t quá đ nh m c đư c mi n thu thì ph n vư t này đư c coi là hàng hoá nh p kh u, ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v hàng hoá nh p kh u, pháp lu t v thu . Ngư i nh p c nh đư c ch n v t ph m đ n p thu trong trư ng h p hành lý mang theo g m nhi u v t ph m. 3. Trư ng h p ph n vư t đ nh m c hành lý mi n thu c a ngư i nh p c nh ph i n p thu , nhưng n u t ng s thu ph i n p dư i 50.000 (năm mươi nghìn) đ ng Vi t Nam thì cũng đư c mi n thu . 4. Ngư i nh p c nh dư i 18 tu i không đư c hư ng đ nh m c mi n thu quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 Ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 7. D ng c ngh nghi p c a ngư i nh p c nh mang theo vào Vi t Nam đ ph c v cho công vi c, th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh s 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t th c hi n m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát h i quan. Đi u 8. 1. Ngư i nh p c nh thư ng xuyên theo tính ch t công vi c không đư c hư ng đ nh m c hành lý mi n thu cho t ng l n nh p c nh đ i v i v t ph m quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 5 Ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh này, mà c 90 (chín mươi) ngày đư c hư ng đ nh m c mi n thu m t l n. 2. Ngư i nh p c nh thư ng xuyên theo tính ch t công vi c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này bao g m: a) Ngư i đi u khi n tàu bay và nhân viên ph c v trên các chuy n bay qu c t ; b) Ngư i đi u khi n tàu ho và nhân viên ph c v trên tàu ho liên v n qu c t ; c) Sĩ quan, thuy n viên làm vi c trên tàu bi n; d) Lái xe, ngư i lao đ ng Vi t Nam làm vi c các nư c láng gi ng có chung biên gi i đư ng b v i Vi t Nam.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: Đ NH M C QUÀ BI U, T NG NH P KH U ĐƯ C MI N THU Đi u 9. 1. Ngh đ nh này ch áp d ng đ i v i quà bi u, t ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài bi u, t ng cho cá nhân là công dân Vi t Nam. 2. Các trư ng h p ngư i nh n quà bi u, t ng là t ch c, cơ quan, doanh nghi p Vi t Nam đư c áp d ng theo các quy đ nh khác c a pháp lu t. 3. Không đư c nh n quà bi u, t ng là hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m nh p kh u. 4. Trư ng h p quà bi u, t ng vư t đ nh m c quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh này là m t hàng thu c Danh m c hàng hoá nh p kh u có đi u ki n, thì ph i tuân theo các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý chuyên ngành đ i v i hàng hoá đó. Đi u 10. 1. Quà bi u, t ng đư c mi n thu trong các trư ng h p sau: a) Quà bi u, t ng có t ng tr giá không quá 1.000.000 (m t tri u) đ ng Vi t Nam; b) Quà bi u, t ng có t ng tr giá vư t quá 1.000.000 (m t tri u) đ ng Vi t Nam nhưng s thu ph i n p dư i 50.000 (năm mươi nghìn) đ ng Vi t Nam. 2. Quà bi u, t ng có t ng tr giá vư t quá đ nh m c mi n thu quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì ph n vư t đư c coi là hàng hoá nh p kh u và ph i tuân theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hàng hoá nh p kh u. 3. Trư ng h p quà bi u, t ng là thu c c p c u, d ng c y t đư c bi u, t ng cho ngư i b b nh n ng ho c ngư i b thiên tai có tr giá không quá 10.000.000 (mư i tri u) đ ng Vi t Nam thì đư c mi n các lo i thu . Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính, th ng nh t v i T ng c c H i quan quy đ nh c th . 4. C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m gi i quy t mi n thu đ i v i quà bi u, t ng quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. Đi u 11. Quà bi u, t ng trong đ nh m c mi n thu quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh này không áp d ng cho trư ng h p m t ngư i ho c nhi u ngư i trong m t gia đình thư ng xuyên nh n m t hay m t s m t hàng nh t đ nh. Chương 3: X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy đ nh t i Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 13. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Ngh đ nh này thay th Ngh đ nh s 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 c a Chính ph ban hành tiêu chu n hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh t i các c a kh u Vi t Nam, Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph s a đ i Ngh đ nh s 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 c a Chính ph . Đi u 14. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) Đ NH M C HÀNH LÝ ĐƯ C MI N THU C A NGƯ I NH P C NH T I CÁC C A KH U VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 66/2002/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph ) STT Đ dùng, v t d ng D nh m c Ghi chú 1 Rư u, đ u ng có c n: 1,5 lít Ngư i dư i 18 tu i không đư c hư ng tiêu - Rư u t 22 đ tr lên 2,0 lít chu n này - Rư u dư i 22 đ 3,0 lít - Đ u ng có c n, bia 2 Thu c lá: 400 đi u Ngư i dư i 18 tu i không đư c hư ng tiêu - Thu c lá đi u 100 đi u chu n này - Xì gà 500 gam - Thu c lá s i 3 Chè, cà phê: 5 kg Ngư i dư i 18 tu i không đư c hư ng tiêu - Chè 3kg chu n này
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cà phê 4 Qu n áo, đ dùng cá nhân S lư ng phù h p ph c v cho m c đích chuy n đi 5 Các v t ph m khác ngoài T ng tr giá không danh m c 1,2,3,4 Ph l c quá 5.000.000 (năm này (không n m trong tri u) đ ng Vi t Danh m c hàng c m nh p Nam kh u ho c nh p kh u có đi u ki n)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản