Nghị định số 68-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
3
download

Nghị định số 68-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 68-CP về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 68-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68-CP Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 68-CP NGÀY 11-7-1994 V VI C THÀNH L P HUY N TÂN PHƯ C THU C T NH TI N GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ti n Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGH Đ NH: i u 1.- Thành l p huy n Tân Phư c thu c t nh Ti n Giang trên cơ s di n tích t nhiên 10.634,72 hécta (trong ó có 580 hécta giao l i cho Long An), nhân khNu 5.698 c a huy n Cai L y và di n tích t nhiên 23.486,53 hécta (trong ó có 550,81 hécta giao cho t nh Long An), nhân khNu 36.333 c a huy n Châu Thành. Huy n Tân Phư c có 32.991,44 hécta; nhân khNu 42.031; G m 13 ơn v hành chính là: 1- Xã Phú M có di n tích t nhiên 1.228,80 hécta; nhân khNu 8.091. a gi i xã Phú M : phía ông giáp t nh Long An; phía Tây giáp xã Hưng Th nh; phía Nam giáp xã Tân Hoà Thành; phía B c giáp t nh Long An và xã Tân Hoà ông. 2- Xã Tân Hoà Thành có di n tích t nhiên 1.747 hécta; nhân khNu 8.360. a gi i xã Tân Hoà Thành: phía ông giáp t nh Long An; phía Tây giáp xã Tân L p 2; phía Nam giáp xã Tân Lý ông và xã Tân L p 1; phía B c giáp xã Phú M và xã Hưng Th nh. 3- Xã Hưng Th nh có di n tích t nhiên 3.124,07 hécta; nhân khNu 5.340. a gi i xã Hưng Th nh: phía ông giáp xã Phú M ; phía Tây giáp xã M Phư c; phía Nam giáp xã Tân L p 2 và xã Tân Hoà Thành; phía B c giáp xã Tân Hoà ông. 4- Xã M Phư c có di n tích t nhiên 3.900,82 hécta; nhân khNu 2.972.
  2. a gi i xã M Phư c: phía ông giáp xã Hưng Th nh; phía Tây giáp xã Tân Hoà Tây; phía Nam giáp xã Tân L p 2, xã Phư c L p và th tr n M Phư c; phía B c giáp xã Th nh M và xã Th nh Tân. 5- Xã Tân Hoà ông có di n tích t nhiên 2.614 hécta; nhân khNu 1.181. a gi i xã Tân Hoà ông: phía ông giáp t nh Long An; phía Tây giáp xã Th nh M ; phía Nam giáp xã Hưng Th nh và xã Phú M ; phía B c giáp t nh Long An. 6- Xã Tân Hoà Tây có di n tích t nhiên 3.352 hécta; nhân khNu 2.853. a gi i xã Tân Hoà Tây: phía ông giáp xã M Phư c; phía Tây giáp xã Phú Cư ng; phía Nam giáp xã M H nh ông; phía B c giáp xã Th nh Tân và xã Th nh Hoà. 7- Xã Th nh M có di n tích t nhiên 2.805,54 hécta; nhân khNu 789. a gi i xã Th nh M : phía ông giáp xã Tân Hoà ông; phía Tây giáp xã Th nh Tân; phía Nam giáp xã M Phư c; phía B c giáp t nh Long An. 8- Xã Th nh Hoà có di n tích t nhiên 2.662,27 hécta; nhân khNu 627. a gi i xã Th nh Hoà: Phía ông giáp xã Th nh M ; phía Tây giáp t nh Long An; phía Nam giáp xã Tân Hoà Tây; phía B c giáp t nh Long An. 9- Xã Th nh Tân có di n tích t nhiên 3.319,8 hécta; nhân khNu 541. a gi i xã Th nh Tân: phía ông giáp xã Th nh M ; phía Tây giáp xã Th nh Hoà; phía Nam giáp xã Tân Hoà Tây và xã M Phư c; phía B c giáp t nh Long An. 10- Xã Phư c L p có di n tích t nhiên 3.442,78 hécta; nhân khNu 5942. a gi i xã Phư c L p: phía ông giáp xã Tân L p 1 và xã Tân L p 2; phía Tây giáp huy n Châu Thành và xã M H nh ông, xã Tân Phú huy n Cai L y; phía Nam giáp xã Long nh; phía B c giáp xã M Phư c và th tr n M Phư c. 11- Xã Tân L p 1 có di n tích t nhiên 2.870,99 hécta; nhân khNu 1800. a gi i xã Tân L p 1: phía ông giáp xã Tân Lý ông; phía Tây giáp xã Phư c L p; phía Nam giáp xã Long nh, xã Tam Hi p, xã Thân C u Nghĩa; phía B c giáp xã Tân L p 2 và xã Tân Hoà Thành. 12- Xã Tân L p 2 có di n tích t nhiên 1.647,11 hécta; nhân khNu 1525. a gi i xã Tân L p 2: phía ông giáp xã Hưng Th nh và xã Tân Hoà Thành; phía Tây giáp xã Phư c L p; phía Nam giáp xã Tân L p 1; phía B c giáp xã M Phư c và xã Hưng Th nh. 13- Th tr n M Phư c có di n tích t nhiên 247,57 hécta; nhân khNu 2000.
  3. a gi i th tr n M Phư c: phía ông, phía Tây, phía Nam giáp xã Phư c L p; phía B c giáp xã M Phư c. - Huy n Cai L y còn l i di n tích t nhiên 40.893,66 hécta; nhân khNu 314.243; g m 28 ơn v hành chính là các xã Ngũ Hi p, Tam Bình, Tân Phong, Long Trung, H i Xuân, Hi p c, Long Tiên, M Long, Phú Quý, Long Khánh, CNm Sơn, Phú An, Nh Quý, Nh M , Thanh Hoà, Bình Phú, Phú Nhu n, Tân Bình, Tân H i, Tân Phú, M H nh Trung, M H nh ông, M Phư c Tây, Phú Cư ng, Th nh L c, M Thành B c, M Thành Nam và th tr n Cai L y. a gi i huy n Cai L y: phía ông giáp huy n Châu Thành; phía Tây giáp huy n Cái Bè; phía Nam giáp t nh B n Tre; phía B c giáp t nh Long An và huy n Tân Phư c. - Huy n Châu Thành còn l i di n tích t nhiên 25.376,03 hécta; nhân khNu 243.880. G m 24 ơn v hành chính là các xã Phú Phong, Kim Sơn, Song Thu n, Bàn Long, Vĩnh Kim, Bình Trưng, H u o, ông Hoà, Long Hưng, Dư ng i m, i m Hy, Nh Bình, Long nh, Tam Hi p, Phư c Th nh, Th nh Phú, Bình c, Thân C u Nghĩa, Tân Lý Tây, Tân Lý ông, Tân H i ông, Tân Hương, Long An và th tr n Tân Hi p. a gi i huy n Châu Thành: phía ông giáp huy n Ch G o và thành ph M Tho; phía Tây giáp huy n Cai L y; phía Nam giáp t nh B n Tre; phía B c giáp huy n Tân Phư c. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c t ngày ký, nh ng quy nh trong các văn b n trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Ti n Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản