Nghị định số 69/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 69/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69/1998/NĐ-CP về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Kon Tum và huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/1998/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 69/1998/N -CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG VÀ XÃ THU C THN XÃ KON TUM VÀ HUY N K HÀ, T NH KON TUM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các phư ng và xã thu c th xã Kon Tum và huy n k Hà, t nh Kon Tum như sau: Th xã Kon Tum: 1. Thành l p phư ng Lê L i trên cơ s i u ch nh 215 ha di n tích t nhiên và 2.390 nhân khNu c a xã Chư H Reng; 155 ha di n tích t nhiên và 898 nhân khNu c a xã oàn K t; 25 ha di n tích t nhiên và 168 nhân khNu c a xã Hòa Bình. Phư ng Lê L i có 395 ha di n tích t nhiên và 3.456 nhân khNu a gi i hành chính Phư ng Lê L i: ông giáp xã Chư Hreng; Tây giáp oàn K t; Nam giáp xã Hòa Bình; B c giáp phư ng Quy t Th ng và phư ng Th ng Nh t. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: xã Chư H Reng có 2.758 ha di n tích t nhiên và 1.381 nhân khNu. Xã oàn K t có 2.715 ha di n tích t nhiên và 5.290 nhân khNu. Xã Hòa Bình có 6.655 ha di n tích t nhiên và 8.916 nhân khNu. 2. i u ch nh 274 ha di n tích t nhiên và 4.056 nhân khNu c a xã Vinh Quang v phư ng Quang Trung và thành l p phư ng Duy Tân trên cơ s 545,5 ha di n tích t nhiên và 3.436 nhân khNu c a phư ng Quang Trung.
  2. a gi i hành chính phư ng Duy Tân: ông giáp phư ng Lê L i;; Tây giáp xã Vinh Quang; Nam giáp phư ng Quang Trung; B c giáp xã ăk C m. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Phư ng Quang Trung có 414 ha di n tích t nhiên và 8.421 nhân khNu. Xã Vinh Quang có 2.726 ha di n tích t nhiên và 7.402 nhân khNu. Huy n k Hà: 3. Thành l p xã k Mar trên cơ s i u ch nh 4.123,5 ha di n tích t nhiên và 2.567 nhân khNu c a xã k H Ring; 535 ha di n tích t nhiên và 1.232 nhân khNu c a xã Hà Mòn. Xã k Mar có 4.658,5 ha di n tích t nhiên và 3.799 nhân khNu. a gi i thành chính xã k Mar: ông giáp xã k Ui; Tây giáp huy n Sa Th y; Nam giáp xã Hà Mòn và th tr n k Hà; B c giáp xã k H Ring ; Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã k H Ring có 9.796,5 ha di n tích t nhiên và 3.558 nhân khNu. Xã Hà Mòn có 3.565 ha di n tích t nhiên và 4.668 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản