Nghị định số 69/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
70
lượt xem
3
download

Nghị định số 69/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bản vệ quyền lợi người tiêu dùng do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2001/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 69/2001/N -CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V QUY N L I NGƯ I TIÊU DÙNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh s 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh B o v quy n l i ngư i tiêu dùng ư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 27 tháng 4 năm 1999. i u 2. 1. Nh ng quy nh c a Ngh nh này i u ch nh i v i t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v và ngư i mua, s d ng hàng hoá, d ch v ph c v cho m c ích tiêu dùng sinh ho t và nhu c u công vi c c a t ch c, cá nhân, gia ình. 2. Ngư i mua s d ng hàng hoá, d ch v ph c v cho m c ích tiêu dùng, sinh ho t và nhu c u công vi c c a t ch c, cá nhân, gia ình bao g m : a) Ngư i mua và là ngư i s d ng hàng hoá, d ch v ã mua cho chính b n thân mình; b) Ngư i mua hàng hoá, d ch v cho ngư i khác, cho gia ình ho c cho t ch c s d ng; c) Cá nhân, gia ình, t ch c s d ng hàng hoá, d ch v do ngư i khác mua ho c do ư c cho, t ng.
  2. i u 3. Ngư i mua, s d ng hàng hoá, d ch v cho m c ích s n xu t, kinh doanh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. Chương 2: TH C HI N B O V QUY N L I NGƯ I TIÊU DÙNG i u 4. M i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh) có trách nhi m : 1. B o m cung c p hàng hoá, d ch v ngư i tiêu dùng t do l a ch n; t do mua ho c không mua; ch p nh n ho c không ch p nh n b t kỳ ki u, lo i hàng hoá, phương th c, i u ki n d ch v nào ó. 2. T o i u ki n ngư i tiêu dùng th c hi n vi c mua hàng hoá, s d ng d ch v v i ch t lư ng m b o, giá c phù h p và kèm theo các bi n pháp b o hành, s a ch a theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n y các nghĩa v c a mình theo cam k t ã tho thu n v i ngư i tiêu dùng. 4. Công b tiêu chuNn ch t lư ng và b o m úng tiêu chuNn, ch t lư ng ã công b i v i hàng hoá thu c Danh m c ph i công b phù h p tiêu chuNn; th c hi n úng quy nh v ghi nhãn hàng hoá, ki m tra v v sinh, an toàn, ch t lư ng; th c hi n vi c cân, ong, o m chính xác i v i hàng hoá, d ch v c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 5. B o m ch t lư ng, v sinh, an toàn trong trư ng h p s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v không thu c i tư ng ph i công b phù h p tiêu chuNn ch t lư ng. 6. Cung c p các thông tin chính xác, trung th c v xu t x , nhãn hi u hàng hoá, nơi s n xu t, công d ng, c tính, tiêu chuNn, c p h ng, các thành ph n chính, ngày s n xu t, ch ng ch ã ư c ki m tra, ki m soát v ch t lư ng, hư ng d n vi c v n hành, s d ng, b o qu n hàng hoá d ch v ; công khai niêm y t giá c các lo i hàng hoá, d ch v t i các c a hàng c a mình; giao hoá ơn bán hàng hoá, hoá ơn thu ti n d ch v theo úng các quy nh c a cơ quan thu cho ngư i tiêu dùng. 7. Cung c p hàng hoá, d ch v m b o an toàn, không gây nh hư ng x u t i môi trư ng, s c kho c a ngư i tiêu dùng. i v i hàng hoá, d ch v khi s d ng có th gây tác h i v s c kho , nh hư ng x u n môi trư ng, t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ph i lưu ý c nh báo trư c cho ngư i tiêu dùng; gi i thích rõ ràng và ch d n cách s d ng hàng hoá cùng các bi n pháp phòng tránh các tác h i có th x y ra. i u 5. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh không ư c ưa ra các quy t c trái pháp lu t và ép bu c ngư i tiêu dùng trong cam k t, trong các quy ư c bán hàng, quy ư c ph c v ; không ư c trì hoãn ho c kéo dài vi c th c hi n trách nhi m dân s khi vi ph m quy n l i c a ngư i tiêu dùng. N u vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  3. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ph i th c hi n nghĩa v b o hành, s a ch a, i l i hàng hoá, tr l i ti n, nh n l i hàng hoá ã bán ho c ch u các trách nhi m khác v i ngư i tiêu dùng theo úng các cam k t ã tho thu n, không ư c trì hoãn ho c t ch i th c hi n nghĩa v này. i u 6. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh có trách nhi m ti p thu ý ki n góp ý, phê bình, ki n ngh c a ngư i tiêu dùng v vi c th c hi n không úng ho c không y các trách nhi m c a mình trong vi c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. i u 7. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ph i có bi n pháp hư ng d n ngư i tiêu dùng s d ng hàng hoá, d ch v h p lý, ti t ki m, ph i khuy n cáo và yêu c u ngư i tiêu dùng th c hi n trách nhi m t b o v quy n và l i ích chính áng c a mình. Chương 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V QUY N L I NGƯ I TIÊU DÙNG i u 8. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi c nư c. i u 9. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng giúp B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng tr c ti p th c hi n qu n lý nhà nư c v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, có quy n h n và nhi m v c th sau ây : 1. T ch c nghiên c u, l p quy ho ch, k ho ch chương trình d án trình c p có thNm quy n phê duy t; xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t trình cơ quan nhà nư c ban hành và t ch c th c hi n. 2. T ch c i u hoà, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thu c các B , ngành, a phương trong ho t ng b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan, các a phương t ch c tuyên truy n, giáo d c, ào t o, ph bi n ki n th c pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. 4. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra t ch c và các cá nhân trong vi c thi hành pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; gi i quy t các khi u n i, t cáo; x lý các vi ph m pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi thNm quy n. 5. Ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n trong vi c ki m soát thông tin, qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng liên quan n b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. 6. Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng theo thNm quy n ư c phân c p. i u 10. Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph trong ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n nh ng nhi m v sau ây :
  4. 1. Xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi ngành, lĩnh v c c a mình qu n lý có liên quan n b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. 2. Ch o, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi ngành, lĩnh v c c a mình qu n lý. 3. Gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p. 4. Tuyên truy n, giáo d c, ph bi n ki n th c, pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi ngành, lĩnh v c do B , ngành ph trách. i u 11. i v i m t s hàng hoá, d ch v c thù có liên quan n môi trư ng s ng, ch t lư ng, giá c , v sinh, an toàn, s c kho và tính m ng c a ngư i tiêu dùng, Chính ph giao trách nhi m c th như sau : 1. B Thương m i ch trì và ph i h p v i các B có liên quan th c hi n qu n lý, ki m tra, thanh tra vi c lưu thông trên th trư ng i v i các lo i hàng hoá, d ch v b c m s n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu ho c s n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu có i u ki n; i v i vi c niêm y t giá hàng hoá, d ch v và th c hi n theo giá ã niêm y t; ti n hành x lý nh m ngăn ch n vi c lưu thông trên th trư ng các lo i hàng gi , hàng ch t lư ng kém, hàng hoá vi ph m Quy ch ghi nhãn hàng hoá, các lo i hàng hoá và d ch v không m b o an toàn, gây nguy h i n s c kho ngư i tiêu dùng; thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo thương m i theo thNm quy n. 2. B Y t th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra i v i dư c phNm, dư c li u, trang thi t b , d ng c y t , các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, ch t lư ng th c phNm tươi s ng, th c phNm ã qua ch bi n công nghi p; các lo i nư c u ng, rư u và thu c lá. 3. B Xây d ng th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra trong t t c các khâu t quy ho ch, thi t k , thi công, nghi m thu công trình xây d ng dân d ng. 4. B Giao thông v n t i th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra ch t lư ng các phương ti n giao thông v n t i ư ng th y, ư ng b , ư ng s t, ga ư ng s t, b n c ng và các trang thi t b s d ng cùng v i phương ti n v n t i nh m m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng trong các d ch v v v n chuy n ho c khi ngư i tiêu dùng mua s d ng các phương ti n, thi t b này. 5. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra các phương ti n v n chuy n hàng không, sân bay, c ng hàng không và các phương ti n, trang thi t b , d ng c ph c v v n chuy n hàng không. 6. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các B chuyên ngành th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra các ho t ng tuyên truy n, thông tin, qu ng cáo v hàng hoá, văn hóa phNm và d ch v trên các phương ti n thông tin i chúng; ho t ng v báo chí, xu t b n theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra ch t lư ng phân bón, thu c thú y, thu c b o v th c v t, gi ng cây, gi ng con, các s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t và chăn nuôi, th c ăn gia súc. 8. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t i v i các lo i hàng hóa v t li u n công nghi p, các lo i hóa ch t công nghi p, hàng hóa, máy móc, trang thi t b công nghi p. 9. B Th y s n ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra ch t lư ng các ch ng lo i ng, th c v t th y s n, th c ăn cho th y s n, h i s n, thu c b o v và thu c thú y th y s n, ngư lư i, d ch v ánh cá. 10. T ng c c Bưu i n th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, thanh tra giá c , ch t lư ng d ch v , m ng lư i, v t tư, thi t b , công trình bưu chính vi n thông, m ng Internet. 11. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n vi c th ng nh t qu n lý, ki m tra, thanh tra ho t ng khoa h c, công ngh và môi trư ng, tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng, s h u công nghi p và b o v quy n l i ngư i tiêu dùng theo quy nh c a pháp lu t. Vi c phân công trách nhi m b o v quy n l i ngư i tiêu dùng quy nh t i i u này s ư c Chính ph xem xét, s a i, b sung, i u ch nh k p th i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ theo ngh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các B , ngành có liên quan. i u 12. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c trong ph m vi a phương v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng như sau: 1. Ch o, ôn c các t ch c, cá nhân th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trên a bàn. 2. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong ho t ng ki m tra, thanh tra, x lý các vi ph m pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng t i a phương. 4. Ti p nh n, gi i quy t khi u n i, t cáo và các ki n ngh v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng trong ph m vi quy n h n ho c chuy n n các cơ quan có thNm quy n x lý. i u 13. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng a phương. Chương 4: T CH C B O V QUY N L I NGƯ I TIÊU DÙNG
  6. i u 14. T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng là t ch c xã h i ư c thành l p trên cơ s t nguy n, bình ng, không phân bi t thành ph n kinh t , dân t c, tôn giáo, tín ngư ng, trình , ngh nghi p; là t ch c i di n b o v quy n l i ngư i tiêu dùng theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ho t ng c a T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng ph i tuân th các nguyên t c sau ây: 1. Ph i là t ch c i di n cho ngư i tiêu dùng. 2. Không ư c liên quan n vi c khuy ch trương thương m i cho b t kỳ t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh nào khác. 3. Không ư c qu ng cáo cho b t kỳ m c ích thương m i nào trong các ho t ng c a mình. 4. Không ư c khai thác các thông tin, hư ng d n ngư i tiêu dùng nh m m c ích kinh doanh. 5. Không b nh hư ng ho c b l thu c b i vi c nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trong m i ho t ng. i u 16. T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng ư c phép ăng ký ho t ng t i y ban nhân dân a phương các c p và ph i tuân th theo quy nh t i các i u 14, i u 15 c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. Chương 5: GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Khi quy n l i c a mình b xâm ph m thì ngư i tiêu dùng tr c ti p ho c thông qua i di n c a mình th c hi n vi c khi u n i, t cáo, kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 18. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh có trách nhi m ti p thu, x lý và tr l i các khi u n i c a ngư i tiêu dùng ho c c a T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng v hàng hoá, d ch v c a mình; th c hi n trách nhi m b o hành hàng hoá, d ch v i v i khách hàng. i u 19. T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng có quy n ti p nh n các khi u n i c a ngư i tiêu dùng và t ch c hoà gi i gi a ngư i tiêu dùng v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh. Theo yêu c u c a ngư i tiêu dùng, T ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng có trách nhi m hư ng d n, giúp ngư i tiêu dùng ho c i di n cho ngư i tiêu dùng ưa khi u n i t i các cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Ngư i tiêu dùng có trách nhi m phát hi n, t cáo v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh xâm ph m quy n l i ngư i tiêu dùng, v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, thi u trách
  7. nhi m c a cơ quan nhà nư c hay viên ch c ch u trách nhi m v b o v ngư i tiêu dùng; có quy n ưa ra ý ki n phê bình hay ki n ngh v vi c th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t nhanh chóng, k p th i các khi u n i, t cáo c a ngư i tiêu dùng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 21. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v b o v quy n l i ngư i tiêu dùng thì tùy theo tính ch t, m c , i tư ng vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 22. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 23. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 24. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C VĂN B N PHÁP LU T Ư C ÁP D NG X LÝ VÀ X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG VI C B O V QUY N L I NGƯ I TIÊU DÙNG I. B Lu t Dân s năm 1995 : i u 294. Th c hi n nghĩa v giao v t. i u 295. Th c hi n nghĩa v tr ti n. i u 310. Trách nhi m b i thư ng thi t h i. i u 311. Trách nhi m do không th c hi n nghĩa v giao v t. i u 312. Trách nhi m do không th c hi n nghĩa v ph i làm m t công vi c ho c không ư c làm m t công vi c. i u 313. Trách nhi m do ch m th c hi n nghĩa v dân s .
  8. i u 314. Trách nhi m do ch m ti p nh n th c hi n nghĩa v dân s . i u 423. Ch t lư ng c a v t mua bán. i u 428. Trách nhi m do giao v t không úng s lư ng. i u 429. Trách nhi m do giao v t không ng b . i u 430. Trách nhi m giao v t không úng ch ng lo i. i u 464. Trách nhi m do c ý t ng, cho tài s n không thu c s h u c a mình. i u 549. Trách nhi m b i thư ng thi t h i. i u 612. Thi t h i do tài s n b xâm ph m. i u 613. Thi t h i do s c kho b xâm ph m. i u 614. Thi t h i do tính m ng b xâm ph m. i u 616. Th i h n hư ng b i thư ng thi t h i do tính m ng, s c kho b xâm ph m. i u 632. B i thư ng thi t h i do vi ph m quy n l i c a ngư i tiêu dùng. II. Lu t Thương m i năm 1997 : i u 9. B o v quy n l i chính áng c a ngư i s n xu t, ngư i tiêu dùng. Kho n 4. Ngư i tiêu dùng ư c thành l p t ch c b o v l i ích chính áng c a mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 245. N i dung qu n lý nhà nư c v thương m i. Kho n 4. Hư ng d n tiêu dùng h p lý, ti t ki m. Kho n 6. Qu n lý ch t lư ng hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t nh p khNu. III. B Lu t hình s : i u 156. T i s n xu t, buôn bán hàng gi . i u 157. T i s n xu t, buôn bán hàng gi là lương th c, th c phNm, thu c ch a b nh, thu c phòng b nh. i u 158. T i s n xu t, buôn bán hàng gi là th c ăn dùng chăn nuôi, phân bón, thu c thú y, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi. i u 159. T i kinh doanh trái phép. i u 171. T i xâm ph m quy n s h u công nghi p. i u 180. T i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi . i u 181. T i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành séc gi , các gi y t có giá gi khác.
  9. IV. Pháp l nh : 1. Pháp l nh thú y ngày 04 tháng 02 năm 1993. 2. Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t ngày 04 tháng 02 năm 1993. 3. Pháp l nh thi hành án dân s ngày 17 tháng 4 năm 1993. 4. Pháp l nh v hành ngh y dư c tư nhân ngày 30 tháng 9 năm 1993. 5. Pháp l nh gi i quy t các v án kinh t ngày 16 tháng 3 năm 1994. 6. Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1996. 7. Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính ngày 21 tháng 5 năm 1996. 8. Pháp l nh b o v quy n l i ngư i tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999. 9 Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999. 10. Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999. V. Ngh nh c a Chính ph liên quan n x lý vi ph m hành chính. 1. Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 2. Ngh nh s 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng văn hoá, d ch v văn hoá và phòng ch ng m t s t n n xã h i. 3. Ngh nh s 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c thu . 4. Ngh nh s 16/CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan 5. Ngh nh s 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . 6. Ngh nh s 24/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. 7. Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v b o v môi trư ng. 8 Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n. 9. Ngh nh s 78/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t.
  10. 10. Ngh nh s 38/CP ngày 25 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng. 11. Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t . 12. Ngh nh s 46/CP ngày 06 tháng 8 năm 1996 quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . 13. Ngh nh s 48/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v ngu n l i th y s n. 14. Ngh nh s 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai. 15. Ngh nh s 35/CP ngày 23 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v khoáng s n 16. Ngh nh s 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý xây d ng, qu n lý nhà và công trình k thu t h t ng ô th . 17. Ngh nh s 57/CP ngày 31 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c o lư ng và ch t lư ng hàng hoá. 18. Ngh nh s 79/CP ngày 19 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. 19. Ngh nh s 18/CP ngày 24 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c Ngân hàng. 20. Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p. 21. Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. 22. Ngh nh s 93/1999/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th ng kê. 23. Ngh nh s 67/1999/N -CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản