Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
1
download

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2002/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 69/2002/N -CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002 V QU N LÝ VÀ X LÝ N T N NG I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c x lý các kho n n t n ng và cơ ch qu n lý n , trách nhi m thanh toán n c a các doanh nghi p nhà nư c. 2. Ngh nh này áp d ng i v i: a) Doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng theo quy nh t i i u 1 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. b) Doanh nghi p nhà nư c ang th c hi n các th t c chuy n i ( ư c ưa vào danh m c c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê ho c chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n (sau ây g i t t là các doanh nghi p chuy n i). Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c có quy nh riêng. i u 2. N t n ng 1. N t n ng nêu trong Ngh nh này ư c hi u là các kho n n ph i thu, ph i tr ã quá th i h n thanh toán, doanh nghi p ã áp d ng các bi n pháp x lý, như i chi u xác nh n, ôn c thanh toán nhưng v n chưa thanh toán ư c. 2. N t n ng g m:
 2. a) N ngân sách nhà nư c. b) N các Ngân hàng thương m i. c) N D tr Qu c gia. d) N B o hi m xã h i. ) N các t ch c, cá nhân ngoài doanh nghi p và cán b , công nhân viên trong doanh nghi p. e) Các kho n n khác. i u 3. Ph m vi x lý n t n ng 1. i v i doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng: ph m vi x lý là các kho n n t n ng n 31 tháng 12 năm 2000. Các kho n n t n ng phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2000, doanh nghi p ph i t thanh toán, thu h i. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n chuy n i: ph m vi x lý là các kho n n t n ng n th i i m chuy n i. Các kho n n t n ng phát sinh sau th i i m chuy n i, doanh nghi p t thanh toán, thu h i. i u 4. Yêu c u và nguyên t c x lý n 1. Các doanh nghi p có trách nhi m i chi u xác nh n, phân lo i n , ôn c thu h i và ch ng x lý n t n ng, bao g m n ph i thu, n ph i tr theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Th t ưu tiên huy ng ngu n x lý n t n ng c a doanh nghi p nhà nư c: a) Ngu n d phòng các kho n n ph i thu khó òi trích l p hàng năm c a doanh nghi p nhà nư c. b) Lãi kinh doanh hàng năm c a doanh nghi p nhà nư c (h ch toán vào chi phí kinh doanh ho c thu nh p c a doanh nghi p tuỳ theo t ng kho n n . c) Gi m tr vào lãi ho c v n c a các ch n trong các trư ng h p khoanh n , giãn n ho c xoá n . d) Gi m tr vào giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. ) S d ng ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c và h th ng các Ngân hàng thương m i giai o n 2001 - 2003 theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 3. i v i các kho n n không có kh năng thu h i ho c không có kh năng tr n , trư c h t, doanh nghi p ph i t tìm m i bi n pháp x lý, cùng chia x khó khăn gi a ch n , khách n x lý thông qua các hình th c khoanh n , giãn n , xoá n , mua
 3. bán n ; trư ng h p vư t quá kh năng và thNm quy n x lý, doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n có bi n pháp h tr gi i quy t. 4. Các doanh nghi p ang th c hi n các th t c chuy n i ư c x lý ngay các kho n n t n ng phù h p v i cơ ch chuy n i doanh nghi p nhà nư c. 5. Các gi i pháp v x lý n ph i ư c th c hi n m t cách ng b trên cơ s t ch c s p x p, nâng cao hi u qu c a doanh nghi p có ngu n tr n nh m lành m nh hoá và n nh lâu dài tài chính doanh nghi p. Chương 2: X LÝ CÁC KHO N N PH I THU T N NG C A DOANH NGHI P i u 5. X lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i 1. Các kho n n ph i thu quá h n ho c chưa quá h n thu c m t trong các trư ng h p sau ây ư c coi là kho n n không có kh năng thu h i: a) Khách n là doanh nghi p, t ch c ã hoàn thành vi c gi i th , phá s n theo quy nh c a pháp lu t. b) Khách n ã ng ng ho t ng và không có kh năng chi tr . c) Khách n là cá nhân ã ch t, m t tích, ang thi hành án ph t tù ho c ngư i th a k theo lu t, nhưng không có kh năng chi tr . d) H p tác xã nông nghi p ã gi i th , H p tác xã nông nghi p ã ư c chuy n i và ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 16/CP ngày 12 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph nhưng quá khó khăn v tài chính, kinh doanh thua l không có kh năng tr n , H p tác xã nông nghi p ang ho t ng kinh doanh có lãi, s ti n n này ã ư c s d ng u tư cơ s h t ng, nhưng n nay các cơ s h t ng ó ã b hư h ng, thi t h i do thiên tai, bão l t tàn phá ư c Nhà nư c cho xoá n . ) Khách n ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho xoá n theo quy nh c a pháp lu t. e) Kho n chênh l ch còn l i c a các kho n n không thu h i ư c sau khi ã x lý trách nhi m cá nhân, t p th ph i b i thư ng v t ch t. g) Kho n chênh l ch thi t h i ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n do bán n ph i thu. h) Các kho n n ph i thu mà d toán chi phí òi n l n hơn giá tr kho n n ph i thu. i) Các kho n n ph i thu ã quá th i h n thanh toán t 3 năm tr lên, tuy khách n còn t n t i, ang ho t ng nhưng kinh doanh thua l liên t c và quá khó khăn, hoàn toàn không có kh năng thanh toán, doanh nghi p ã tích c c áp d ng các bi n pháp nhưng v n không thu ư c n .
 4. 2. i v i các doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng, các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i quy nh t i kho n 1 i u này ư c x lý theo th t sau ây: a) Dùng ngu n d phòng các kho n n ph i thu khó òi bù p. b) H ch toán vào chi phí kinh doanh ho c thu nh p c a doanh nghi p, tuỳ theo t ng trư ng h p c th . c) Trư ng h p h ch toán vào chi phí kinh doanh mà doanh nghi p b l không có kh năng bù p trong 2 năm liên ti p và doanh nghi p không thu c trư ng h p ph i gi i th , phá s n thì cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. d) Trư ng h p ã áp d ng các bi n pháp quy nh t i các i m: a, b, c nêu trên mà doanh nghi p v n g p khó khăn v tài chính, B Tài chính ph i h p v i cơ quan liên quan xem xét và quy t nh vi c h tr v n ho c x lý gi m l c a doanh nghi p t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Vi c h tr này, B Tài chính th c hi n tr c ti p ho c thông qua t ch c tài chính trung gian có ch c năng. 3. i v i doanh nghi p nhà nư c ang th c hi n chuy n i, các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i, sau khi x lý m t l n theo quy nh t i i m a và b kho n 2 c a i u này mà doanh nghi p b l ho c khi chưa x lý n doanh nghi p ã b l thì ư c xét gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi th c hi n chuy n i. Trư ng h p giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p không x lý l lu k và n không có kh năng thu h i, ho c sau khi x lý gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p mà giá tr còn l i quá ít không th c hi n chính sách bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo quy nh, ho c không m b o t l v n nhà nư c tham gia trong công ty c ph n thì B Tài chính quy t nh chuy n giao m t s kho n n ph i thu cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng c a nhà nư c x lý. Trong trư ng h p này, chênh l ch gi a giá tr kho n n ph i thu v i s th c t thu ư c c a t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng ư c h tr t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. 4. Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i tuy ã ư c x lý nhưng khách n còn t n t i thì các doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi ngo i b ng cân i k toán và t ch c thu h i trong th i h n 5 năm. S ti n thu h i ư c h ch toán vào thu nh p c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p chuy n i, sau khi chuy n i ngư i i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i các kho n n ph i thu khó òi ã ư c x lý trư c khi chuy n i nhưng v n có kh năng thu h i, ti n thu ư c sau khi ã tr chi phí thu h i n n p vào Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c ho c chuy n giao h sơ, tài li u cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti p t c theo dõi và t ch c thu h i vào ngân sách nhà nư c. i u 6. X lý các kho n n ph i thu t n ng còn có kh năng thu h i
 5. 1. i v i các kho n n ph i thu t n ng còn có kh năng thu h i, doanh nghi p ph i tích c c ôn c và áp d ng m i bi n pháp thu h i. 2. i v i các kho n n ph i thu quá h n t 02 năm tr lên còn có kh năng thu h i, doanh nghi p ph i l p d phòng và h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p trong năm. M c trích l p d phòng tuỳ theo m c t n th t có th x y ra, nhưng t ng m c l p d phòng các kho n n ph i thu khó òi t i a b ng 20% t ng s dư n các kho n ph i thu c a doanh nghi p t i th i i m l p báo cáo tài chính năm. i u 7. X lý các kho n n ph i thu c a doanh nghi p nhà nư c liên quan n ngân sách nhà nư c 1. Các kho n ư c ngân sách tr c p ho c c p bù theo quy nh nhưng chưa ư c c p thì ngân sách c p nào n , ngân sách c p ó ph i c p cho doanh nghi p. 2. Các kho n doanh nghi p ã n p th a vào ngân sách c p nào thì ngân sách c p ó ph i hoàn tr cho doanh nghi p ho c tr vào kho n n p kỳ sau theo quy nh c a pháp lu t v thu . 3. Các kho n n v kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n thu c các công trình, d án ư c phê duy t úng thNm quy n, ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách, ã hoàn thành và ưa vào s d ng nhưng chưa ư c thanh toán thì ngân sách ph i thanh toán k p th i cho doanh nghi p. Công trình ư c u tư thu c ngu n v n ngân sách c p nào thì ngân sách c p ó ph i thanh toán và k p th i cho doanh nghi p. 4. Các kho n ngân sách a phương nh n tr n thay khi i u ng tài s n c a doanh nghi p cho ơn v s nghi p ho c cơ quan qu n lý nhà nư c a phương thì a phương ph i dùng ngân sách tr n doanh nghi p. 5. Các kho n n ph i thu c a doanh nghi p do xây d ng các công trình công c ng và các cơ s h t ng cho các a phương, như ng bán tài s n, tr s làm vi c cho các ơn v s nghi p, các cơ quan qu n lý nhà nư c a phương n m trong k ho ch u tư ã ư c phê duy t mà doanh nghi p chưa thu ư c ti n thì c p quy t nh u tư, chuy n như ng tài s n ph i b trí ngân sách c p ó thanh toán cho doanh nghi p. Trư ng h p vư t thNm quy n và quá kh năng c a ngân sách thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. i v i doanh nghi p th c hi n chuy n i ư c gi m ph n v n nhà nư c trong t ng giá tr doanh nghi p và ghi tăng v n cho ơn v ti p nh n công trình xây d ng, cơ s h t ng ó ho c ơn v s d ng tài s n ã mua c a doanh nghi p. 6. Các kho n ti n c a doanh nghi p b các cơ quan nhà nư c t m gi trong quá trình ki m tra, thanh tra, i u tra v án, sau khi có k t lu n doanh nghi p không có sai ph m ho c không ph i kh c ph c h u qu thì các cơ quan quy t nh t m gi ph i hoàn tr ngay cho doanh nghi p. i u 8. X lý n ph i thu có b o lãnh T ch c, cá nhân b o lãnh cho các doanh nghi p vay v n, mua tr ch m v t tư hàng hoá ã quá h n thanh toán mà doanh nghi p ư c b o lãnh chưa tr ư c n thì t
 6. ch c và cá nhân b o lãnh ph i tr n thay. Doanh nghi p ư c tr n thay có trách nhi m nh n n và tr n v i t ch c, cá nhân ã b o lãnh cho mình theo quy nh. i u 9. H ch toán t n th t n không thu h i ư c Các doanh nghi p nhà nư c ư c x lý và h ch toán m t l n, ho c x lý d n các kho n n không thu h i ư c vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng năm theo các quy nh t i i m b kho n 2 i u 5 Ngh nh này, nhưng t i a không quá 02 năm. i u 10. Doanh nghi p có n l n không òi ư c Doanh nghi p nhà nư c có n ph i thu quá l n, không có kh năng thu h i và không th x lý h t b ng các bi n pháp quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh này, do ó không có kh năng thanh toán các kho n n ph i tr n h n thì ph i ti n hành gi i th ho c phá s n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p c n thi t ph i duy trì doanh nghi p và doanh nghi p có phương án kinh doanh hi u qu ư c c p có thNm quy n duy t thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành qu n lý có ý ki n g i B Tài chính xem xét b sung v n i u l ho c có bi n pháp h tr tài chính doanh nghi p có th duy trì ho t ng bình thư ng. Trư ng h p vư t thNm quy n ho c quá kh năng c a ngân sách, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 3: X LÝ CÁC KHO N N PH I TR T N NG C A DOANH NGHI P i u 11. Các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c 1. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, nhưng do thi u v n nên ã chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 31 tháng 12 năm 1999 tr v trư c th c hi n d án u tư, n nay v n không có kh năng thanh toán, n u công trình u tư ã hoàn thành ưa vào s d ng thì s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p ã s d ng vào các công trình ó ư c b sung v n u tư c a doanh nghi p. 2. Doanh nghi p nhà nư c thu c i tư ng giao, bán theo Ngh nh s 103/1999/N - CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 49/2002/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph mà các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p ho c l n hơn s ti n thu t bán doanh nghi p thì ư c xem xét xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách. 3. Doanh nghi p nhà nư c sáp nh p vào doanh nghi p nhà nư c khác theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, sau khi áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính, tín d ng mà doanh nghi p nh n sáp nh p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c thì ư c xoá s n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t i a b ng s l c a doanh nghi p sáp nh p. 4. Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l , còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 31 tháng 12 năm 1998 tr v trư c do các nguyên
 7. nhân thay i cơ ch chính sách, do thiên tai gây thi t h i, do thi u v n u tư i m i công ngh , máy móc, thi t b , do khó khăn v gi i quy t s p x p lao ng, n u doanh nghi p không thu c lo i ph i gi i th , phá s n, sáp nh p, sau khi ã áp d ng các bi n pháp mi n thu , gi m thu , h tr v tài chính, tín d ng và các bi n pháp khác mà doanh nghi p v n còn l và không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c khác thì ư c xoá s n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t i a b ng s l c a doanh nghi p tính n th i i m x lý xoá n . 5. Doanh nghi p ho t ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu b truy thu ti n thu , ti n ph t v thu i v i ho t ng kinh doanh xu t khNu, nh p khNu do nguyên nhân khách quan thì ư c xem xét xoá n ti n thu , ti n ph t b truy thu cho t ng trư ng h p c th . 6. i v i nh ng doanh nghi p ã có quy t nh th c hi n chuy n i còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c, sau khi ã x lý n ph i thu mà doanh nghi p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách do b thua l thì ư c xem xét xoá n cho doanh nghi p t i a b ng s l phát sinh n th i i m có quy t nh chuy n i. 7. Trư ng h p doanh nghi p ng ti n c a ngân sách mua hàng xu t khNu tr n nư c ngoài, xu t khNu l y ngo i t l p qu d tr Nhà nư c, ho c mua hàng hóa d tr lưu thông, nhưng do bi n ng giá c , doanh nghi p không mua qu hàng hóa theo quy nh, n th i i m ban hành Ngh nh này mà ang ghi n ph i tr ngân sách s n ó, ã kê khai và ư c Ban Thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành qu n lý xác nh n thì ư c xóa n . 8. Trư ng h p doanh nghi p n ngân sách nhà nư c ti n hàng nh p khNu theo Ngh nh thư c a Chính ph do bán hàng chưa thu ư c ti n, ho c ã thu ư c ti n nhưng chưa n p vào ngân sách thì ư c x lý như sau: a) Trư ng h p doanh nghi p ã bán tr ch m hàng hoá cho các ơn v theo ch o và quy nh c a nhà nư c n nay không thu ư c ti n thì xem xét cho xoá n . b) Trư ng h p doanh nghi p nh p khNu hàng hóa theo Ngh nh thư không phù h p v i yêu c u th trư ng, ph i gi m giá bán th p hơn so v i giá ã nh n c a Nhà nư c mà b l nhưng chưa ư c x lý thì ư c xem xét xóa n tương ương v i chênh l ch do giá bán th p hơn so v i giá ã nh n v i nhà nư c nhưng không vư t quá s l phát sinh chưa ư c x lý. 9. i v i các kho n vay c a ngân sách nhà nư c, doanh nghi p có trách nhi m tr n cho ngân sách nhà nư c theo quy nh. N u không tr ư c n do nguyên nhân khách quan doanh nghi p báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t t ng trư ng h p c th theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Các kho n n doanh nghi p nhà nư c vay c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c 1. i v i các doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng có n Ngân hàng thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n , có xác nh n c a Ban Thanh toán n t nh, thành
 8. ph tr c thu c Trung ương, nhưng kinh doanh thua l ư c phân lo i và x lý như sau: a) i v i các doanh nghi p thua l liên t c không th kh c ph c ư c ph i gi i th ho c phá s n theo quy nh c a pháp lu t. b) i v i các doanh nghi p thua l ã t ch c l i s n xu t, có kh năng phát tri n x lý như sau: Doanh nghi p có n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c ã ư c khoanh n thì ư c xoá n lãi vay và xem xét kéo dài th i h n khoanh n . Doanh nghi p có n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n , n u do nguyên nhân khách quan nhưng chưa ư c khoanh n thì ư c xoá n lãi vay và khoanh n g c theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i các doanh nghi p nhà nư c có quy t nh th c hi n chuy n i nhưng g p khó khăn không cân i ư c ngu n thanh toán các kho n n quá h n thì T ng giám c Ngân hàng thương m i Nhà nư c xem xét, quy t nh cho doanh nghi p ư c giãn, khoanh các kho n n quá h n có n th i i m quy t nh th c hi n chuy n i trong th i h n t 03 n 05 năm. Trư ng h p các doanh nghi p này b l , không có kh năng thanh toán thì ư c xoá n lãi vay, bao g m c lãi ã nh p g c v i m c không vư t quá s l còn l i. i v i doanh nghi p ang th c hi n th t c c ph n hoá, giao, bán thì ngoài bi n pháp khoanh n , xoá n nói trên, doanh nghi p ph i h p v i Ngân hàng ch n và các t ch c có ch c năng mua bán n x lý ph n n g c quá h n còn l i theo hư ng mua ho c bán l i n ho c chuy n n thành v n góp c a Ngân hàng vào doanh nghi p c ph n theo quy nh c a pháp lu t v t l v n góp. 3. Kho n lãi vay ngân hàng không thu ư c trong các trư ng h p quy nh t i i m b kho n 1 và kho n 2 i u này Ngân hàng thương m i nhà nư c ư c h ch toán vào chi phí c a ngân hàng. Kho n chênh l ch thi t h i do bán n t n ng ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v x lý n t n ng i v i các Ngân hàng thương m i. i u 13. X lý các kho n n doanh nghi p ph i tr C c D tr Qu c gia 1. Các kho n n do ng ti n mua thóc, gia công g o xu t khNu, vay b ng thóc c a C c D tr Qu c gia, trong các năm 1988 - 1990 mà doanh nghi p ã n p l i ti n ng trư c, ã tr ti n theo giá mua thóc t i th i i m vay nhưng quy v lư ng theo giá hoàn tr v n còn n thì ư c xóa n . 2. Giá thóc x lý thanh toán n Qu D tr Qu c gia ã ư c kê khai xác nh n áp d ng theo giá thóc tính thu nông nghi p t i th i i m vay n . i u 14. X lý kho n n B o hi m xã h i 1. i v i doanh nghi p th c hi n chuy n i, trư c khi th c hi n chuy n i doanh nghi p có trách nhi m thanh toán d t i m kho n n i v i B o hi m xã h i.
 9. 2. i v i các doanh nghi p th c hi n bán mà doanh nghi p không k th a n : ư c ưu tiên s d ng ti n thu ư c khi th c hi n bán doanh nghi p thanh toán s n c a doanh nghi p i v i cơ quan B o hi m xã h i. Trư ng h p thi u thì ư c xem xét, h tr thanh toán t Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. i u 15. X lý các kho n n ph i tr c a các t ch c, cá nhân Doanh nghi p có quy t nh chuy n i, trư c khi th c hi n chuy n i ph i thanh toán d t i m kho n n i v i ch n là t ch c, cá nhân trong và ngoài doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p có khó khăn ho c có nhu c u huy ng thêm v n, cơ c u l i n và ư c ch n ch p thu n thì ư c chuy n thành c ph n trong doanh nghi p chuy n i nhưng ph i m b o các quy nh c a pháp lu t v s c ông t i thi u và quy n ư c mua c ph n l n u trong các doanh nghi p c ph n hoá. i u 16. Các kho n n ph i tr khác c a doanh nghi p ang ho t ng 1.Doanh nghi p nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và phân ph i theo k ho ch Nhà nư c nhưng không thu ư c ti n tr n , ph i báo cáo B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh x lý doanh nghi p có ngu n thanh toán n . 2. Doanh nghi p nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n nhưng hàng b t n kho, ng, không tiêu th ư c thì ư c thanh lý và gi m v n. Vi c thanh lý th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các doanh nghi p m nh n vi c vay v n nư c ngoài nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c theo k ho ch Nhà nư c giao, n u phát sinh chênh l ch t giá ngo i t gi a th i i m vay nh p hàng và th i i m tr n làm cho doanh nghi p không có kh năng tr n thì B Tài chính ki m tra, xem xét c p ngân sách cho kho n chênh l ch t giá doanh nghi p tr n . 4. Doanh nghi p vay v n nư c ngoài có b o lãnh c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c các t ch c khác, nhưng kinh doanh thua l không tr ư c n thì các cơ quan, t ch c b o lãnh ch trì àm phán v i ch n nư c ngoài gi m s n ph i tr n m c th p nh t và b trí ngu n t ngân sách cùng c p tr n nư c ngoài. Doanh nghi p ư c ngân sách tr thay n nư c ngoài có trách nhi m hoàn tr ngân sách. N u có khó khăn thì các cơ quan, t ch c ã b o lãnh cho doanh nghi p vay v n báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 17. X lý doanh nghi p có n l n không có kh năng tr Doanh nghi p nhà nư c ã ư c t ch c l i s n xu t có s n ph i tr l n nhưng không có kh năng tr n thì ph i gi i th ho c phá s n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p c n thi t ph i duy trì doanh nghi p mà doanh nghi p có phương án kinh doanh hi u qu ư c cơ quan có thNm quy n duy t thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B qu n lý ngành và T ng công ty xu t các bi n pháp x lý g i B Tài chính xem xét h tr m t ph n v n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c, t o i u ki n v tài chính doanh nghi p ho t ng bình thư ng. Trư ng h p vư t thNm quy n thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh.
 10. Chương 4: TH M QUY N, TRÁCH NHI M QU N LÝ VÀ X LÝ N i u 18. ThNm quy n x lý n 1. B trư ng B Tài chính: a) Quy t nh xoá n thu , các kho n ph i n p ngân sách và chuy n n ng ngân sách thành v n ngân sách c p h tr u tư i v i doanh nghi p nhà nư c. b) Quy t nh x lý chênh l ch mua bán n cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng i v i nh ng kho n n ph i thu t n ng c a doanh nghi p chuy n i chuy n cho t ch c này x lý theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. c) Quy t nh gi m v n i v i doanh nghi p h ch toán c l p thu c các T ng công ty nhà nư c và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . d) Quy t nh h tr v n ho c x lý gi m l c a doanh nghi p t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c theo quy t nh c a Chính ph . ) Quy t nh x lý n thu i v i hàng xu t khNu, nh p khNu theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này. e) Ch trì cùng v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các cơ quan có liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n x lý n cho các doanh nghi p nhà nư c và x lý tài chính i v i Ngân hàng thương m i Nhà nư c khi th c hi n giãn n , khoanh n , ho c xoá n cho các doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh này. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ph i h p v i B Tài chính xem xét x lý n thu i v i hàng xu t khNu, nh p khNu theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n và quy t nh vi c th c hi n giãn n , khoanh n , xoá n và vi c chuy n n vay Ngân hàng thành v n c ph n các doanh nghi p th c hi n chuy n i. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c ph i h p v i B Tài chính x lý n i v i các doanh nghi p h ch toán c l p tr c thu c. 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và quy t nh gi m v n và x lý n i v i các doanh nghi p h ch toán c l p thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 19. Trách nhi m qu n lý và x lý n 1. Doanh nghi p có trách nhi m xây d ng Quy ch qu n lý n c a ơn v , m s sách theo dõi n theo ch hi n hành, phân công cán b qu n lý các kho n n , thư ng xuyên i chi u, ôn c và ch ng tìm m i bi n pháp thu h i các kho n công
 11. n ; k p th i thanh toán các kho n n ph i tr ã n h n không tình tr ng n n n dây dưa tái di n. 2. Trư ng h p không thu h i ư c các kho n n ph i thu quá h n, doanh nghi p ph i phân tích nguyên nhân ch quan, khách quan, xác nh trách nhi m c a cá nhân, t p th x lý b i thư ng v t ch t. N u do tranh ch p h p ng chưa ư c x lý thì ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m tìm bi n pháp gi i quy t d t i m. Doanh nghi p ph i trích l p d phòng n i v i các kho n n ph i thu khó òi và x lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh c a Ngh nh này. 3. Các kho n n phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2000, doanh nghi p ph i gi i quy t d t i m khi n h n tr , không t n ng. Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m n u phát sinh n t n ng. Riêng n ph i thu khó òi, doanh nghi p ph i ch ng x lý theo các quy nh c a pháp lu t, không t n ng quá 03 năm. 4. H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i doanh nghi p không có H i ng qu n tr ) th c hi n vi c x lý các kho n n ph i thu quá h n, không có kh năng thu h i theo các quy nh trên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c x lý c a mình. i v i các doanh nghi p th c hi n chuy n i, vi c x lý gi m giá tr doanh nghi p, gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p, Giám c doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p quy t nh theo quy nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Thành l p t ch c th c hi n ch c năng mua bán n và tài s n t n ng 1. Thành l p t ch c mua bán n và tài s n t n ng h tr gi i quy t v n thanh toán n và tài s n khi th c hi n s p x p và cơ c u l i doanh nghi p nhà nư c, thúc Ny ti n trình chuy n i doanh nghi p nhà nư c. 2. T ch c mua bán n và tài s n t n ng ư c nhà nư c c p v n i ul t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c ho t ng và ư c Nhà nư c h tr chênh l ch gi a giá tr kho n n ph i thu v i s th c t thu ư c c a các kho n n ph i thu t n ng khó òi và không có kh năng thu h i c a doanh nghi p chuy n i chuy n qua theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. i u 21. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các Quy t nh trư c ây v thanh toán n không trái v i Ngh nh này v n có hi u l c thi hành. i u 22. Hư ng d n thi hành
 12. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty, T ng giám c, Giám c doanh nghi p nhà nư c, Ban Ch o T ng thanh toán n Trung ương và Ban Thanh toán n các c p ch u trách nhi m hư ng d n, ch o và t ch c thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản