Nghị định số 69/2002/NĐ-CP về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
33
lượt xem
5
download

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 69/2002/nđ-cp về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước do chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2002/NĐ-CP về việc quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 69/2002/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002 V QU N LÝ VÀ X LÝ N T N Đ NG Đ I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đ i tư ng áp d ng 1. Ngh đ nh này quy đ nh vi c x lý các kho n n t n đ ng và cơ ch qu n lý n , trách nhi m thanh toán n c a các doanh nghi p nhà nư c. 2. Ngh đ nh này áp d ng đ i v i: a) Doanh nghi p nhà nư c đang ho t đ ng theo quy đ nh t i Đi u 1 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. b) Doanh nghi p nhà nư c đang th c hi n các th t c chuy n đ i (đư c đưa vào danh m c c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê ho c chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n (sau đây g i t t là các doanh nghi p chuy n đ i). Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c có quy đ nh riêng. Đi u 2. N t n đ ng 1. N t n đ ng nêu trong Ngh đ nh này đư c hi u là các kho n n ph i thu, ph i tr đã quá th i h n thanh toán, doanh nghi p đã áp d ng các bi n pháp x lý, như đ i chi u xác nh n, đôn đ c thanh toán nhưng v n chưa thanh toán đư c. 2. N t n đ ng g m:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) N ngân sách nhà nư c. b) N các Ngân hàng thương m i. c) N D tr Qu c gia. d) N B o hi m xã h i. đ) N các t ch c, cá nhân ngoài doanh nghi p và cán b , công nhân viên trong doanh nghi p. e) Các kho n n khác. Đi u 3. Ph m vi x lý n t n đ ng 1. Đ i v i doanh nghi p nhà nư c đang ho t đ ng: ph m vi x lý là các kho n n t n đ ng đ n 31 tháng 12 năm 2000. Các kho n n t n đ ng phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2000, doanh nghi p ph i t thanh toán, thu h i. 2. Đ i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n chuy n đ i: ph m vi x lý là các kho n n t n đ ng đ n th i đi m chuy n đ i. Các kho n n t n đ ng phát sinh sau th i đi m chuy n đ i, doanh nghi p t thanh toán, thu h i. Đi u 4. Yêu c u và nguyên t c x lý n 1. Các doanh nghi p có trách nhi m đ i chi u xác nh n, phân lo i n , đôn đ c thu h i và ch đ ng x lý n t n đ ng, bao g m n ph i thu, n ph i tr theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Th t ưu tiên huy đ ng ngu n đ x lý n t n đ ng c a doanh nghi p nhà nư c: a) Ngu n d phòng các kho n n ph i thu khó đòi trích l p hàng năm c a doanh nghi p nhà nư c. b) Lãi kinh doanh hàng năm c a doanh nghi p nhà nư c (h ch toán vào chi phí kinh doanh ho c thu nh p c a doanh nghi p tuỳ theo t ng kho n n . c) Gi m tr vào lãi ho c v n c a các ch n trong các trư ng h p khoanh n , giãn n ho c xoá n . d) Gi m tr vào giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. đ) S d ng ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c và h th ng các Ngân hàng thương m i giai đo n 2001 - 2003 theo Quy t đ nh s 92/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 3. Đ i v i các kho n n không có kh năng thu h i ho c không có kh năng tr n , trư c h t, doanh nghi p ph i t tìm m i bi n pháp x lý, cùng chia x khó khăn gi a ch n , khách n đ x lý thông qua các hình th c khoanh n , giãn n , xoá n , mua
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bán n ; trư ng h p vư t quá kh năng và th m quy n x lý, doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan có th m quy n đ có bi n pháp h tr gi i quy t. 4. Các doanh nghi p đang th c hi n các th t c chuy n đ i đư c x lý ngay các kho n n t n đ ng phù h p v i cơ ch chuy n đ i doanh nghi p nhà nư c. 5. Các gi i pháp v x lý n ph i đư c th c hi n m t cách đ ng b trên cơ s t ch c s p x p, nâng cao hi u qu c a doanh nghi p đ có ngu n tr n nh m lành m nh hoá và n đ nh lâu dài tài chính doanh nghi p. Chương 2: X LÝ CÁC KHO N N PH I THU T N Đ NG C A DOANH NGHI P Đi u 5. X lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i 1. Các kho n n ph i thu quá h n ho c chưa quá h n thu c m t trong các trư ng h p sau đây đư c coi là kho n n không có kh năng thu h i: a) Khách n là doanh nghi p, t ch c đã hoàn thành vi c gi i th , phá s n theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Khách n đã ng ng ho t đ ng và không có kh năng chi tr . c) Khách n là cá nhân đã ch t, m t tích, đang thi hành án ph t tù ho c ngư i th a k theo lu t, nhưng không có kh năng chi tr . d) H p tác xã nông nghi p đã gi i th , H p tác xã nông nghi p đã đư c chuy n đ i và đăng ký kinh doanh theo Ngh đ nh s 16/CP ngày 12 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph nhưng quá khó khăn v tài chính, kinh doanh thua l không có kh năng tr n , H p tác xã nông nghi p đang ho t đ ng kinh doanh có lãi, s ti n n này đã đư c s d ng đ đ u tư cơ s h t ng, nhưng đ n nay các cơ s h t ng đó đã b hư h ng, thi t h i do thiên tai, bão l t tàn phá đư c Nhà nư c cho xoá n . đ) Khách n đã đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh cho xoá n theo quy đ nh c a pháp lu t. e) Kho n chênh l ch còn l i c a các kho n n không thu h i đư c sau khi đã x lý trách nhi m cá nhân, t p th ph i b i thư ng v t ch t. g) Kho n chênh l ch thi t h i đư c cơ quan có th m quy n ch p nh n do bán n ph i thu. h) Các kho n n ph i thu mà d toán chi phí đòi n l n hơn giá tr kho n n ph i thu. i) Các kho n n ph i thu đã quá th i h n thanh toán t 3 năm tr lên, tuy khách n còn t n t i, đang ho t đ ng nhưng kinh doanh thua l liên t c và quá khó khăn, hoàn toàn không có kh năng thanh toán, doanh nghi p đã tích c c áp d ng các bi n pháp nhưng v n không thu đư c n .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ i v i các doanh nghi p nhà nư c đang ho t đ ng, các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c x lý theo th t sau đây: a) Dùng ngu n d phòng các kho n n ph i thu khó đòi đ bù đ p. b) H ch toán vào chi phí kinh doanh ho c thu nh p c a doanh nghi p, tuỳ theo t ng trư ng h p c th . c) Trư ng h p h ch toán vào chi phí kinh doanh mà doanh nghi p b l không có kh năng bù đ p trong 2 năm liên ti p và doanh nghi p không thu c trư ng h p ph i gi i th , phá s n thì cơ quan có th m quy n xem xét quy t đ nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. d) Trư ng h p đã áp d ng các bi n pháp quy đ nh t i các đi m: a, b, c nêu trên mà doanh nghi p v n g p khó khăn v tài chính, B Tài chính ph i h p v i cơ quan liên quan xem xét và quy t đ nh vi c h tr v n ho c x lý gi m l c a doanh nghi p t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Vi c h tr này, B Tài chính th c hi n tr c ti p ho c thông qua t ch c tài chính trung gian có ch c năng. 3. Đ i v i doanh nghi p nhà nư c đang th c hi n chuy n đ i, các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i, sau khi x lý m t l n theo quy đ nh t i đi m a và b kho n 2 c a Đi u này mà doanh nghi p b l ho c khi chưa x lý n doanh nghi p đã b l thì đư c xét gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p trư c khi th c hi n chuy n đ i. Trư ng h p giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p không đ đ x lý l lu k và n không có kh năng thu h i, ho c sau khi x lý gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p mà giá tr còn l i quá ít không đ đ th c hi n chính sách bán c ph n ưu đãi cho ngư i lao đ ng trong doanh nghi p theo quy đ nh, ho c không đ m b o đ t l v n nhà nư c tham gia trong công ty c ph n thì B Tài chính quy t đ nh chuy n giao m t s kho n n ph i thu cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n đ ng c a nhà nư c x lý. Trong trư ng h p này, chênh l ch gi a giá tr kho n n ph i thu v i s th c t thu đư c c a t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n đ ng đư c h tr t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. 4. Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i tuy đã đư c x lý nhưng khách n còn t n t i thì các doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi ngo i b ng cân đ i k toán và t ch c thu h i trong th i h n 5 năm. S ti n thu h i đư c h ch toán vào thu nh p c a doanh nghi p. Đ i v i doanh nghi p chuy n đ i, sau khi chuy n đ i ngư i đ i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i các kho n n ph i thu khó đòi đã đư c x lý trư c khi chuy n đ i nhưng v n có kh năng thu h i, ti n thu đư c sau khi đã tr chi phí thu h i n n p vào Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c ho c chuy n giao h sơ, tài li u cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n đ ng theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đ ti p t c theo dõi và t ch c thu h i vào ngân sách nhà nư c. Đi u 6. X lý các kho n n ph i thu t n đ ng còn có kh năng thu h i
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Đ i v i các kho n n ph i thu t n đ ng còn có kh năng thu h i, doanh nghi p ph i tích c c đôn đ c và áp d ng m i bi n pháp đ thu h i. 2. Đ i v i các kho n n ph i thu quá h n t 02 năm tr lên còn có kh năng thu h i, doanh nghi p ph i l p d phòng và h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p trong năm. M c trích l p d phòng tuỳ theo m c đ t n th t có th x y ra, nhưng t ng m c l p d phòng các kho n n ph i thu khó đòi t i đa b ng 20% t ng s dư n các kho n ph i thu c a doanh nghi p t i th i đi m l p báo cáo tài chính năm. Đi u 7. X lý các kho n n ph i thu c a doanh nghi p nhà nư c liên quan đ n ngân sách nhà nư c 1. Các kho n đư c ngân sách tr c p ho c c p bù theo quy đ nh nhưng chưa đư c c p thì ngân sách c p nào n , ngân sách c p đó ph i c p đ cho doanh nghi p. 2. Các kho n doanh nghi p đã n p th a vào ngân sách c p nào thì ngân sách c p đó ph i hoàn tr cho doanh nghi p ho c tr vào kho n n p kỳ sau theo quy đ nh c a pháp lu t v thu . 3. Các kho n n v kh i lư ng đ u tư xây d ng cơ b n thu c các công trình, d án đư c phê duy t đúng th m quy n, đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách, đã hoàn thành và đưa vào s d ng nhưng chưa đư c thanh toán đ thì ngân sách ph i thanh toán k p th i cho doanh nghi p. Công trình đư c đ u tư thu c ngu n v n ngân sách c p nào thì ngân sách c p đó ph i thanh toán đ và k p th i cho doanh nghi p. 4. Các kho n ngân sách đ a phương nh n tr n thay khi đi u đ ng tài s n c a doanh nghi p cho đơn v s nghi p ho c cơ quan qu n lý nhà nư c đ a phương thì đ a phương ph i dùng ngân sách đ tr n doanh nghi p. 5. Các kho n n ph i thu c a doanh nghi p do xây d ng các công trình công c ng và các cơ s h t ng cho các đ a phương, như ng bán tài s n, tr s làm vi c cho các đơn v s nghi p, các cơ quan qu n lý nhà nư c đ a phương n m trong k ho ch đ u tư đã đư c phê duy t mà doanh nghi p chưa thu đư c ti n thì c p quy t đ nh đ u tư, chuy n như ng tài s n ph i b trí ngân sách c p đó đ thanh toán cho doanh nghi p. Trư ng h p vư t th m quy n và quá kh năng c a ngân sách thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đ i v i doanh nghi p th c hi n chuy n đ i đư c gi m ph n v n nhà nư c trong t ng giá tr doanh nghi p và ghi tăng v n cho đơn v ti p nh n công trình xây d ng, cơ s h t ng đó ho c đơn v s d ng tài s n đã mua c a doanh nghi p. 6. Các kho n ti n c a doanh nghi p b các cơ quan nhà nư c t m gi trong quá trình ki m tra, thanh tra, đi u tra v án, sau khi có k t lu n doanh nghi p không có sai ph m ho c không ph i kh c ph c h u qu thì các cơ quan quy t đ nh t m gi ph i hoàn tr ngay cho doanh nghi p. Đi u 8. X lý n ph i thu có b o lãnh T ch c, cá nhân b o lãnh cho các doanh nghi p vay v n, mua tr ch m v t tư hàng hoá đã quá h n thanh toán mà doanh nghi p đư c b o lãnh chưa tr đư c n thì t
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch c và cá nhân b o lãnh ph i tr n thay. Doanh nghi p đư c tr n thay có trách nhi m nh n n và tr n v i t ch c, cá nhân đã b o lãnh cho mình theo quy đ nh. Đi u 9. H ch toán t n th t n không thu h i đư c Các doanh nghi p nhà nư c đư c x lý và h ch toán m t l n, ho c x lý d n các kho n n không thu h i đư c vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng năm theo các quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 5 Ngh đ nh này, nhưng t i đa không quá 02 năm. Đi u 10. Doanh nghi p có n l n không đòi đư c Doanh nghi p nhà nư c có n ph i thu quá l n, không có kh năng thu h i và không th x lý h t b ng các bi n pháp quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 Ngh đ nh này, do đó không có kh năng thanh toán các kho n n ph i tr đ n h n thì ph i ti n hành gi i th ho c phá s n theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p c n thi t ph i duy trì doanh nghi p và doanh nghi p có phương án kinh doanh hi u qu đư c c p có th m quy n duy t thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành qu n lý có ý ki n g i B Tài chính xem xét b sung v n đi u l ho c có bi n pháp h tr tài chính đ doanh nghi p có th duy trì ho t đ ng bình thư ng. Trư ng h p vư t th m quy n ho c quá kh năng c a ngân sách, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Chương 3: X LÝ CÁC KHO N N PH I TR T N Đ NG C A DOANH NGHI P Đi u 11. Các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c 1. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n d án đ u tư đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t, nhưng do thi u v n nên đã chi m d ng ti n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 31 tháng 12 năm 1999 tr v trư c đ th c hi n d án đ u tư, đ n nay v n không có kh năng thanh toán, n u công trình đ u tư đã hoàn thành đưa vào s d ng thì s thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c mà doanh nghi p đã s d ng vào các công trình đó đư c b sung v n đ u tư c a doanh nghi p. 2. Doanh nghi p nhà nư c thu c đ i tư ng giao, bán theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ- CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 và Ngh đ nh s 49/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph mà các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p ho c l n hơn s ti n thu t bán doanh nghi p thì đư c xem xét xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách. 3. Doanh nghi p nhà nư c sáp nh p vào doanh nghi p nhà nư c khác theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n, sau khi áp d ng các bi n pháp h tr v tài chính, tín d ng mà doanh nghi p nh n sáp nh p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c thì đư c xoá s n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t i đa b ng s l c a doanh nghi p sáp nh p. 4. Doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh b l , còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t ngày 31 tháng 12 năm 1998 tr v trư c do các nguyên
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhân thay đ i cơ ch chính sách, do thiên tai gây thi t h i, do thi u v n đ u tư đ i m i công ngh , máy móc, thi t b , do khó khăn v gi i quy t s p x p lao đ ng, n u doanh nghi p không thu c lo i ph i gi i th , phá s n, sáp nh p, sau khi đã áp d ng các bi n pháp mi n thu , gi m thu , h tr v tài chính, tín d ng và các bi n pháp khác mà doanh nghi p v n còn l và không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c khác thì đư c xoá s n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c t i đa b ng s l c a doanh nghi p tính đ n th i đi m x lý xoá n . 5. Doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u b truy thu ti n thu , ti n ph t v thu đ i v i ho t đ ng kinh doanh xu t kh u, nh p kh u do nguyên nhân khách quan thì đư c xem xét xoá n ti n thu , ti n ph t b truy thu cho t ng trư ng h p c th . 6. Đ i v i nh ng doanh nghi p đã có quy t đ nh th c hi n chuy n đ i còn n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c, sau khi đã x lý n ph i thu mà doanh nghi p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p ngân sách do b thua l thì đư c xem xét xoá n cho doanh nghi p t i đa b ng s l phát sinh đ n th i đi m có quy t đ nh chuy n đ i. 7. Trư ng h p doanh nghi p ng ti n c a ngân sách đ mua hàng xu t kh u tr n nư c ngoài, xu t kh u l y ngo i t l p qu d tr Nhà nư c, ho c đ mua hàng hóa d tr lưu thông, nhưng do bi n đ ng giá c , doanh nghi p không mua đ qu hàng hóa theo quy đ nh, đ n th i đi m ban hành Ngh đ nh này mà đang ghi n ph i tr ngân sách s n đó, đã kê khai và đư c Ban Thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành qu n lý xác nh n thì đư c xóa n . 8. Trư ng h p doanh nghi p n ngân sách nhà nư c ti n hàng nh p kh u theo Ngh đ nh thư c a Chính ph do bán hàng chưa thu đư c ti n, ho c đã thu đư c ti n nhưng chưa n p đ vào ngân sách thì đư c x lý như sau: a) Trư ng h p doanh nghi p đã bán tr ch m hàng hoá cho các đơn v theo ch đ o và quy đ nh c a nhà nư c đ n nay không thu đư c ti n thì xem xét cho xoá n . b) Trư ng h p doanh nghi p nh p kh u hàng hóa theo Ngh đ nh thư không phù h p v i yêu c u th trư ng, ph i gi m giá bán th p hơn so v i giá đã nh n c a Nhà nư c mà b l nhưng chưa đư c x lý thì đư c xem xét xóa n tương đương v i chênh l ch do giá bán th p hơn so v i giá đã nh n v i nhà nư c nhưng không vư t quá s l phát sinh chưa đư c x lý. 9. Đ i v i các kho n vay c a ngân sách nhà nư c, doanh nghi p có trách nhi m tr n cho ngân sách nhà nư c theo quy đ nh. N u không tr đư c n do nguyên nhân khách quan doanh nghi p báo cáo cơ quan có th m quy n đ gi i quy t t ng trư ng h p c th theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 12. Các kho n n doanh nghi p nhà nư c vay c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c 1. Đ i v i các doanh nghi p nhà nư c đang ho t đ ng có n Ngân hàng thương m i Nhà nư c đã lên lư i thanh toán n , có xác nh n c a Ban Thanh toán n t nh, thành
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph tr c thu c Trung ương, nhưng kinh doanh thua l đư c phân lo i và x lý như sau: a) Đ i v i các doanh nghi p thua l liên t c không th kh c ph c đư c ph i gi i th ho c phá s n theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Đ i v i các doanh nghi p thua l đã t ch c l i s n xu t, có kh năng phát tri n x lý như sau: Doanh nghi p có n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c đã đư c khoanh n thì đư c xoá n lãi vay và xem xét kéo dài th i h n khoanh n . Doanh nghi p có n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c đã lên lư i thanh toán n , n u do nguyên nhân khách quan nhưng chưa đư c khoanh n thì đư c xoá n lãi vay và khoanh n g c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Đ i v i các doanh nghi p nhà nư c có quy t đ nh th c hi n chuy n đ i nhưng g p khó khăn không cân đ i đư c ngu n đ thanh toán các kho n n quá h n thì T ng giám đ c Ngân hàng thương m i Nhà nư c xem xét, quy t đ nh cho doanh nghi p đư c giãn, khoanh các kho n n quá h n có đ n th i đi m quy t đ nh th c hi n chuy n đ i trong th i h n t 03 đ n 05 năm. Trư ng h p các doanh nghi p này b l , không có kh năng thanh toán thì đư c xoá n lãi vay, bao g m c lãi đã nh p g c v i m c không vư t quá s l còn l i. Đ i v i doanh nghi p đang th c hi n th t c c ph n hoá, giao, bán thì ngoài bi n pháp khoanh n , xoá n nói trên, doanh nghi p ph i h p v i Ngân hàng ch n và các t ch c có ch c năng mua bán n đ x lý ph n n g c quá h n còn l i theo hư ng mua ho c bán l i n ho c chuy n n thành v n góp c a Ngân hàng vào doanh nghi p c ph n theo quy đ nh c a pháp lu t v t l v n góp. 3. Kho n lãi vay ngân hàng không thu đư c trong các trư ng h p quy đ nh t i đi m b kho n 1 và kho n 2 Đi u này Ngân hàng thương m i nhà nư c đư c h ch toán vào chi phí c a ngân hàng. Kho n chênh l ch thi t h i do bán n t n đ ng đư c x lý theo quy đ nh c a pháp lu t v x lý n t n đ ng đ i v i các Ngân hàng thương m i. Đi u 13. X lý các kho n n doanh nghi p ph i tr C c D tr Qu c gia 1. Các kho n n do ng ti n mua thóc, gia công g o xu t kh u, vay b ng thóc c a C c D tr Qu c gia, trong các năm 1988 - 1990 mà doanh nghi p đã n p l i đ ti n ng trư c, đã tr đ ti n theo giá mua thóc t i th i đi m vay nhưng quy v lư ng theo giá hoàn tr v n còn n thì đư c xóa n . 2. Giá thóc đ x lý thanh toán n Qu D tr Qu c gia đã đư c kê khai xác nh n áp d ng theo giá thóc tính thu nông nghi p t i th i đi m vay n . Đi u 14. X lý kho n n B o hi m xã h i 1. Đ i v i doanh nghi p th c hi n chuy n đ i, trư c khi th c hi n chuy n đ i doanh nghi p có trách nhi m thanh toán d t đi m kho n n đ i v i B o hi m xã h i.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ i v i các doanh nghi p th c hi n bán mà doanh nghi p không k th a n : đư c ưu tiên s d ng ti n thu đư c khi th c hi n bán doanh nghi p đ thanh toán s n c a doanh nghi p đ i v i cơ quan B o hi m xã h i. Trư ng h p thi u thì đư c xem xét, h tr thanh toán t Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. Đi u 15. X lý các kho n n ph i tr c a các t ch c, cá nhân Doanh nghi p có quy t đ nh chuy n đ i, trư c khi th c hi n chuy n đ i ph i thanh toán d t đi m kho n n đ i v i ch n là t ch c, cá nhân trong và ngoài doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p có khó khăn ho c có nhu c u huy đ ng thêm v n, cơ c u l i n và đư c ch n ch p thu n thì đư c chuy n thành c ph n trong doanh nghi p chuy n đ i nhưng ph i đ m b o các quy đ nh c a pháp lu t v s c đông t i thi u và quy n đư c mua c ph n l n đ u trong các doanh nghi p c ph n hoá. Đi u 16. Các kho n n ph i tr khác c a doanh nghi p đang ho t đ ng 1.Doanh nghi p nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và phân ph i theo k ho ch Nhà nư c nhưng không thu đư c ti n đ tr n , ph i báo cáo B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh x lý đ doanh nghi p có ngu n thanh toán n . 2. Doanh nghi p nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có th m quy n nhưng hàng b t n kho, đ ng, không tiêu th đư c thì đư c thanh lý và gi m v n. Vi c thanh lý th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Các doanh nghi p đ m nh n vi c vay v n nư c ngoài đ nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có th m quy n ho c theo k ho ch Nhà nư c giao, n u phát sinh chênh l ch t giá ngo i t gi a th i đi m vay nh p hàng và th i đi m tr n làm cho doanh nghi p không có kh năng tr n thì B Tài chính ki m tra, xem xét c p ngân sách cho kho n chênh l ch t giá đ doanh nghi p tr n . 4. Doanh nghi p vay v n nư c ngoài có b o lãnh c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n ho c các t ch c khác, nhưng kinh doanh thua l không tr đư c n thì các cơ quan, t ch c b o lãnh ch trì đàm phán v i ch n nư c ngoài đ gi m s n ph i tr đ n m c th p nh t và b trí ngu n t ngân sách cùng c p đ tr n nư c ngoài. Doanh nghi p đư c ngân sách tr thay n nư c ngoài có trách nhi m hoàn tr ngân sách. N u có khó khăn thì các cơ quan, t ch c đã b o lãnh cho doanh nghi p vay v n báo cáo B Tài chính đ trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 17. X lý doanh nghi p có n l n không có kh năng tr Doanh nghi p nhà nư c đã đư c t ch c l i s n xu t có s n ph i tr l n nhưng không có kh năng tr n thì ph i gi i th ho c phá s n theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p c n thi t ph i duy trì doanh nghi p mà doanh nghi p có phương án kinh doanh hi u qu đư c cơ quan có th m quy n duy t thì y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B qu n lý ngành và T ng công ty đ xu t các bi n pháp x lý g i B Tài chính xem xét h tr m t ph n v n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c, t o đi u ki n v tài chính đ doanh nghi p ho t đ ng bình thư ng. Trư ng h p vư t th m quy n thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 4: TH M QUY N, TRÁCH NHI M QU N LÝ VÀ X LÝ N Đi u 18. Th m quy n x lý n 1. B trư ng B Tài chính: a) Quy t đ nh xoá n thu , các kho n ph i n p ngân sách và chuy n n đ ng ngân sách thành v n ngân sách c p h tr đ u tư đ i v i doanh nghi p nhà nư c. b) Quy t đ nh x lý chênh l ch mua bán n cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n đ ng đ i v i nh ng kho n n ph i thu t n đ ng c a doanh nghi p chuy n đ i chuy n cho t ch c này x lý theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. c) Quy t đ nh gi m v n đ i v i doanh nghi p h ch toán đ c l p thu c các T ng công ty nhà nư c và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . d) Quy t đ nh h tr v n ho c x lý gi m l c a doanh nghi p t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c theo quy t đ nh c a Chính ph . đ) Quy t đ nh x lý n thu đ i v i hàng xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh t i Đi u 11 Ngh đ nh này. e) Ch trì cùng v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các cơ quan có liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n x lý n cho các doanh nghi p nhà nư c và x lý tài chính đ i v i Ngân hàng thương m i Nhà nư c khi th c hi n giãn n , khoanh n , ho c xoá n cho các doanh nghi p theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ph i h p v i B Tài chính xem xét x lý n thu đ i v i hàng xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 3. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n và quy t đ nh vi c th c hi n giãn n , khoanh n , xoá n và vi c chuy n n vay Ngân hàng thành v n c ph n các doanh nghi p th c hi n chuy n đ i. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i đ ng qu n tr T ng công ty nhà nư c ph i h p v i B Tài chính x lý n đ i v i các doanh nghi p h ch toán đ c l p tr c thu c. 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và quy t đ nh gi m v n và x lý n đ i v i các doanh nghi p h ch toán đ c l p thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 19. Trách nhi m qu n lý và x lý n 1. Doanh nghi p có trách nhi m xây d ng Quy ch qu n lý n c a đơn v , m s sách theo dõi n theo ch đ hi n hành, phân công cán b qu n lý các kho n n , thư ng xuyên đ i chi u, đôn đ c và ch đ ng tìm m i bi n pháp đ thu h i các kho n công
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. n ; k p th i thanh toán các kho n n ph i tr đã đ n h n không đ tình tr ng n n n dây dưa tái di n. 2. Trư ng h p không thu h i đư c các kho n n ph i thu quá h n, doanh nghi p ph i phân tích nguyên nhân ch quan, khách quan, xác đ nh trách nhi m c a cá nhân, t p th đ x lý b i thư ng v t ch t. N u do tranh ch p h p đ ng chưa đư c x lý thì ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m tìm bi n pháp gi i quy t d t đi m. Doanh nghi p ph i trích l p d phòng n đ i v i các kho n n ph i thu khó đòi và x lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 3. Các kho n n phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2000, doanh nghi p ph i gi i quy t d t đi m khi đ n h n tr , không đ t n đ ng. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m n u đ phát sinh n t n đ ng. Riêng n ph i thu khó đòi, doanh nghi p ph i ch đ ng x lý theo các quy đ nh c a pháp lu t, không đ t n đ ng quá 03 năm. 4. H i đ ng qu n tr ho c Giám đ c (đ i v i doanh nghi p không có H i đ ng qu n tr ) th c hi n vi c x lý các kho n n ph i thu quá h n, không có kh năng thu h i theo các quy đ nh trên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c x lý c a mình. Đ i v i các doanh nghi p th c hi n chuy n đ i, vi c x lý gi m giá tr doanh nghi p, gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p, Giám đ c doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh giá tr doanh nghi p quy t đ nh theo quy đ nh. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 20. Thành l p t ch c th c hi n ch c năng mua bán n và tài s n t n đ ng 1. Thành l p t ch c mua bán n và tài s n t n đ ng đ h tr gi i quy t v n đ thanh toán n và tài s n khi th c hi n s p x p và cơ c u l i doanh nghi p nhà nư c, thúc đ y ti n trình chuy n đ i doanh nghi p nhà nư c. 2. T ch c mua bán n và tài s n t n đ ng đư c nhà nư c c p đ v n đi u l t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p nhà nư c đ ho t đ ng và đư c Nhà nư c h tr chênh l ch gi a giá tr kho n n ph i thu v i s th c t thu đư c c a các kho n n ph i thu t n đ ng khó đòi và không có kh năng thu h i c a doanh nghi p chuy n đ i chuy n qua theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. Đi u 21. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các Quy t đ nh trư c đây v thanh toán n không trái v i Ngh đ nh này v n có hi u l c thi hành. Đi u 22. Hư ng d n thi hành
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng qu n tr các T ng công ty, T ng giám đ c, Giám đ c doanh nghi p nhà nư c, Ban Ch đ o T ng thanh toán n Trung ương và Ban Thanh toán n các c p ch u trách nhi m hư ng d n, ch đ o và t ch c thi hành Ngh đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản