Nghị định số 71/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
90
lượt xem
7
download

Nghị định số 71/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 71/2001/NĐ-CP về việc ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 71/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2001/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 71/2001/N -CP NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2001 V ƯU ÃI U TƯ XÂY D NG NHÀ BÁN VÀ CHO THUÊ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh m t s chính sách t o i u ki n và ưu ãi u tư i v i các doanh nghi p tham gia các d án u tư xây d ng nhà bán và cho thuê. i u 2. D án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi Các d án nhà sau ây ư c t o i u ki n và ưu ãi (dư i ây g i là d án nhà ư c ưu ãi): 1. D án nhà cao t ng (t 5 t ng tr lên i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, t 3 t ng tr lên i v i các t nh, thành ph khác); có c u trúc ki u căn h khép kín, có c u thang và l i i chung (sau ây g i là nhà chung cư cao t ng). 2. D án nhà có cơ c u s d ng t t 60% t ng di n tích t xây d ng nhà tr lên là nhà chung cư cao t ng. i u 3. Các doanh nghi p ư c t o i u ki n và ưu ãi
  2. Ngh nh này áp d ng cho các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có ăng ký kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: 1. Doanh nghi p trong nư c g m: a) Doanh nghi p Nhà nư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; b) Doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; c) Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, các h i ngh nghi p, doanh nghi p an ninh, qu c phòng thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; d) H p tác xã thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã; ) Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam; doanh nghi p do ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam; doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 4. Hình th c l a ch n ch u tư Hình th c l a ch n ch u tư d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư th c hi n như sau: 1. L a ch n ch u tư là các doanh nghi p trong nư c (sau ây g i chung là ch u tư d án): a) Ch u tư các d án do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) nơi có d án quy t nh; b) Trư ng h p d án có t hai nhà u tư tr lên ăng ký ư c làm ch u tư thì y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c l a ch n ch u tư d án theo Quy ch u th u. 2. Vi c l a ch n nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư xây d ng nhà ư ct o i u ki n và ưu ãi u tư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 5. Bán, cho thuê nhà trong các d án ư c t o i u ki n và ưu ãi 1. Các căn h thu c nhà chung cư cao t ng ư c ưu tiên bán và cho thuê iv i nh ng i tư ng g p khó khăn v nhà sau ây: a) Các i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c; b) Cán b , công nhân, viên ch c làm vi c trong các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ;
  3. c) Sinh viên các trư ng i h c, cao ng. 2. Các lo i nhà khác trong ph m vi d án (n u có), ch u tư ư c bán và cho thuê i v i m i i tư ng có nhu c u như sau: a) Bán và cho thuê i v i công dân Vi t Nam nh cư t i Vi t Nam; b) Cho thuê i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam. Vi c cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 6. Giá bán và giá cho thuê nhà trong các d án nhà ư c ưu ãi 1. Giá bán và giá cho thuê các căn h nhà chung cư cao t ng trong các d án nhà ư c ưu ãi do ch u tư d án xác nh trên nguyên t c b o toàn v n, không ư c tính vào giá bán và giá cho thuê căn h thu c nhà chung cư cao t ng các kho n ưu ãi mà ch u tư d án ã ư c hư ng theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Giá bán và giá cho thuê các lo i nhà khác (tr các căn h thu c nhà chung cư cao t ng) trong ph m vi d án (n u có) là giá do các bên tho thu n. Chương 2: T O I U KI N VÀ ƯU ÃI I V I CÁC DOANH NGHI P TRONG NƯ C i u 7. T o i u ki n v th t c u tư và xây d ng Ch u tư d án ư c t o i u ki n v th t c u tư và xây d ng như sau: 1. Căn c vào quy ho ch xây d ng, k ho ch s d ng t phát tri n nhà do cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b và kh năng u tư c a mình, các doanh nghi p có nhu c u ăng ký v i y ban nhân dân c p t nh nh n làm ch u tư ho c tham gia u th u làm ch u tư các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi. 2. i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ch u tư d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi ch c n l p m t bư c báo cáo nghiên c u kh thi. Trong trư ng h p khu v c d án ã có quy ho ch chung, nhưng chưa có quy ho ch chi ti t do cơ quan có thNm quy n phê duy t thì ch u tư ư c phép l p quy ho ch chi ti t trình duy t ng th i v i báo cáo nghiên c u kh thi. Chi phí l p quy ho ch chi ti t ư c tính vào t ng m c u tư c a d án. 3. Căn c vào quy ho ch ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và chương trình phát tri n nhà c a t ng a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư trên ph m vi a bàn sau khi có văn b n thNm nh c a cơ quan chuyên môn tr c thu c.
  4. 4. Các công trình, h ng m c công trình trong ph m vi d án nhà ư c ưu ãi ã có thi t k k thu t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ư c mi n c p Gi y phép xây d ng. i u 8. T o i u ki n v n bù, gi i phóng m t b ng Ch u tư d án ư c t o i u ki n v n bù, gi i phóng m t b ng như sau: 1. Ch u tư d án xác nh phương án n bù, gi i phóng m t b ng, qu t ph c v tái nh cư trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. Trong trư ng h p c n thi t m b o ti n c a d án thì ch u tư ư c b sung chi phí h tr di chuy n, nhưng ph i m b o hi u qu kinh t c a d án. Kho n chi phí h tr b sung này không ư c tính vào chi phí n bù thi t h i v t kh u tr vào ti n s d ng t ph i n p quy nh t i kho n 2 i u này và các kho n ph i n p ngân sách khác (n u có). 2. N u ch u tư d án ư c giao t ph i n p ti n s d ng t và ph i n bù thi t h iv t thì s ti n s d ng t ph i n p ư c tr toàn b s ti n n bù thi t h i v t c a d án, nhưng t i a không ư c vư t quá t ng s ti n s d ng t mà ch u tư ph i n p. Trong trư ng h p ch u tư d án là các doanh nghi p trong nư c g p khó khăn v v n thì ư c Nhà nư c t o i u ki n cho vay v n th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng. 3. Ch u tư d án ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân a phương th ng nh t phương án n bù, kinh phí, ti n gi i phóng m t b ng và vi c thanh quy t toán i v i công tác gi i phóng m t b ng. y ban nhân dân a phương có trách nhi m cùng ph i h p t ch c th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng theo ti n và bàn giao m t b ng xây d ng cho nhà th u xây d ng. i u 9. T o i u ki n v giao, nh n th u xây d ng Ch u tư d án ư c t o i u ki n v giao nh n th u như sau: 1. K ho ch u th u, k t qu u th u xây l p các d án nhà quy nh t i i u 2 Ngh nh này do ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n theo quy nh c a Quy ch u th u xem xét, phê duy t. Ch u tư d án có th l p k ho ch u th u trình duy t ng th i v i báo cáo nghiên c u kh thi. 2. Ch u tư d án ư c phép t th c hi n xây d ng ho c ch n nhà th u xây d ng (không ph i u th u) các công trình, h ng m c công trình ho c gói th u s d ng trên 50% v n u tư là v n h p pháp c a chính ch u tư (v n t có, v n ng trư c c a t ch c, cá nhân). i u 10. T o i u ki n v huy ng v n u tư Ch u tư d án ư c t o i u ki n v huy ng v n như sau: 1. ư c huy ng v n ng trư c c a các t ch c, cá nhân có nhu c u v nhà ; ư c vay v n c a các t ch c tín d ng và áp d ng các hình th c huy ng v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 2. ư c Nhà nư c xem xét cho vay v n t Qu h tr phát tri n ho c ư c b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph ho c vay v n t Qu phát tri n nhà ho c Qu phát tri n ô th . i u 11. T o i u ki n v u tư xây d ng các công trình h t ng Các ch u tư d án ư c t o i u ki n v u tư xây d ng các công trình h t ng như sau: 1. Nhà nư c u tư t ngân sách xây d ng: a) Các công trình, h ng m c công trình h t ng k thu t ( ư ng giao thông, i n, c p thoát nư c) ngoài ph m vi d án n i v i h th ng h t ng k thu t chung c a khu v c; b) Các công trình, h ng m c công trình h t ng k thu t c p qu c gia ho c c p t nh trong ph m vi d án; c) M t s công trình, h ng m c công trình h t ng xã h i thi t y u trong ph m vi d án (n u có). 2. Trong trư ng h p ngân sách nhà nư c chưa cân i k p v n u tư các công trình, h ng m c công trình quy nh t i kho n 1 i u này theo ti n c a d án, thì ch u tư ư c s d ng các ngu n v n h p pháp khác u tư nh m ưa d án vào ho t ng úng ti n . S v n này s ư c tr vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t và các kho n mà ch u tư ph i n p ngân sách theo quy nh. Trong trư ng h p ngu n v n do ch u tư ng trư c xây d ng h t ng nói trên l n hơn s ti n ph i n p ngân sách thì kho n chênh l ch gi a v n u tư ã ng trư c và s ti n ph i n p ngân sách s ư c hoàn tr t ngu n ngân sách. 3. Các công trình, h ng m c công trình h t ng ư c u tư t ngân sách quy nh t i kho n 1 i u này ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. i u 12. Qu phát tri n nhà 1. Căn c nhu c u, i u ki n và chương trình phát tri n nhà c a a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có th quy t nh thành l p Qu phát tri n nhà huy ng các ngu n v n ph c v u tư phát tri n nhà trên a bàn theo quy nh như sau: a) Qu phát tri n nhà ư c hình thành t các ngu n: ngân sách nhà nư c (ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, kh u hao cơ b n trích t ti n cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c, ti n s d ng t và các ngu n ngân sách khác n u có); ti n huy ng, ti n g i c a ngư i có nhu c u mua nhà , ti n h tr , ti n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các hình th c huy ng v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t;
  6. b) Qũy phát tri n nhà ho t ng theo nguyên t c b o toàn v n và bù p chi phí theo i u l do B trư ng B Tài chính quy nh, sau khi th ng nh t v i B trư ng B Xây d ng; c) Qu phát tri n nhà ư c s d ng vào các m c ích sau: Cho các doanh nghi p trong nư c quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh này vay v i lãi su t th p u tư xây d ng các d án nhà ư c ưu ãi; Cho các i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c vay v i lãi su t th p mua nhà ; Cho các doanh nghi p trong nư c vay v i i u ki n tín d ng thu n l i u tư xây d ng các d án nhà . 2. B Tài chính ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý và s d ng Qu phát tri n nhà c a các a phương. 3. B Xây d ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u án v thành l p Qu phát tri n nhà qu c gia trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 13. Ưu ãi v ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t Ch u tư d án ư c ưu ãi v n p ti n s d ng t và thu s d ng t như sau: 1. Ưu ãi v ti n s d ng t: a) ư c mi n ti n s d ng t i v i di n tích t xây d ng nhà chung cư cao t ng; b) ư c gi m 50% ti n s d ng t xây d ng nhà không ph i là nhà chung cư cao t ng trong ph m vi d án (n u có); c) ư c mi n ti n s d ng t xây d ng các lo i nhà , n u d án thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn (quy nh t i danh m c B ho c C c a ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ); d) ư c ch m n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích t ph i n p ti n phù h p v i ti n xây d ng c a t ng d án theo quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh, nhưng th i gian ch m n p ti n s d ng t t i a không quá 5 năm, k t khi ư c giao t. 2. Ưu ãi v thu s d ng t: Ch u tư d án ư c mi n thu s d ng t 3 (ba) năm, k t khi ư c giao t i v i di n tích t xây d ng nhà chung cư cao t ng. i u 14. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p
  7. 1. Ch u tư d án ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p như sau: a) Thu su t 15% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (quy nh t i danh m c C c a ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ); b) Thu su t 20% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (quy nh t i danh m c B c a ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ); c) Thu su t 25% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i các a bàn còn l i. 2. B Tài chính có trách nhi m nghiên c u thu su t ưu ãi m c th p hơn iv i nhà chung cư cao t ng trình Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 3: T O I U KI N VÀ ƯU ÃI I V I CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI THAM GIA XÂY D NG NHÀ BÁN VÀ CHO THUÊ i u 15. i tư ng tham gia u tư xây d ng nhà bán và cho thuê Nhà nư c Vi t Nam khuy n khích các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (sau ây g i chung là nhà u tư) tham gia xây d ng các d án nhà quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này t i các ô th theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 16. T o i u ki n v t ai 1. Nhà u tư tham gia u tư xây d ng các d án nhà quy nh t i i u 2 Ngh nh này ư c thuê t th c hi n d án theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v t ai. 2. Trư ng h p nhà u tư là doanh nghi p liên doanh ho c các Bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh mà Bên Vi t Nam tham gia góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ư c Nhà nư c giao thì doanh nghi p liên doanh ho c các Bên tham gia h p ng ư c ti p t c s d ng t ó th c hi n u tư xây d ng và kinh doanh nhà . i u 17. Ưu ãi v ti n thuê t Nhà u tư tham gia u tư xây d ng các d án nhà quy nh t i i u 2 Ngh nh này ư c ưu ãi v ti n thuê t như sau: 1. ư c mi n ti n thuê t i v i di n tích t xây d ng nhà chung cư cao t ng trong su t th i gian ư c thuê t.
  8. 2. ư c mi n ti n thuê t 3 (ba) năm u, k t khi ký h p ng thuê t i v i di n tích t mà ch u tư ph i n p ti n thuê t (tr di n tích xây d ng nhà chung cư cao t ng). 3. Trư ng h p d án ph i t m ng ng xây d ng ho c t m ng ng ho t ng có s ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho thuê t thì ư c gi m 50% ti n thuê t tương ng v i th i gian t m ng ng. 4. Trư ng h p nhà u tư bán nhà không ph i là nhà chung cư cao t ng thì ph i n p ti n s d ng t (g n v i nhà ã bán), nhưng ư c tr i s ti n thuê t mà nhà u tư ã n p. B Tài chính hư ng d n v n p ti n s d ng t khi nhà u tư bán nhà nêu t i kho n này. i u 18. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p Nhà u tư tham gia xây d ng các d án nhà quy nh t i i u 2 Ngh nh này ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. Thu su t 10% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (quy nh t i m c A c a ph l c kèm theo Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph ). 2. Thu su t 15% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (quy nh t i danh m c B c a ph l c kèm theo Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph ). 3. Thu su t 20% i v i nhà chung cư cao t ng và các lo i nhà khác t i các a bàn còn l i. i u 19. Gi i quy t t n t i khi nhà u tư h t th i h n u tư 1. Khi h t th i h n u tư theo quy nh trong Gi y phép u tư, nhà u tư có trách nhi m th c hi n bàn giao không b i hoàn toàn b h th ng k t c u h t ng trong ph m vi d án cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong trư ng h p nhà u tư có nhu c u kéo dài th i h n u tư thì ư c ư c phép xin gia h n th i gian u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. N u nhà u tư không xin gia h n u tư thì sau 3 (ba) tháng k t th i i m k t thúc th i h n u tư, y ban nhân dân c p t nh s t i ph i h p v i nhà u tư có trách nhi m gi i quy t d t i m các v n còn t n t i i v i d án theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Trách nhi m c a B Xây d ng
  9. 1. Ch trì và ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n các a phương l p chương trình, k ho ch u tư các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Ph i h p v i B , ngành có liên quan ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Ngh nh này; hư ng d n y ban nhân dân c p t nh t ng k t tình hình th c hi n và xu t k p th i vi c s a i, b sung các v n có liên quan t i chính sách t o i u ki n và ưu ãi u tư xây d ng nhà trình Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Nghiên c u xây d ng và ban hành quy chuNn, quy ph m và tiêu chuNn liên quan t i thi t k , xây d ng nhà ; nghiên c u ng d ng công ngh và các lo i v t li u m i áp d ng trong lĩnh v c phát tri n nhà nh m áp ng yêu c u v ch t lư ng và ti n xây d ng nhà . 4. Nghiên c u xây d ng và ban hành Quy ch qu n lý và s d ng nhà chung cư cao t ng. i u 21. Trách nhi m c a các B , ngành liên quan B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng c c a chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành h u quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n chính sách t o i u ki n và ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê quy nh t i Ngh nh này. i u 22. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ch o các cơ quan ch c năng tr c thu c xây d ng chương trình phát tri n nhà 5 năm và k ho ch xây d ng nhà hàng năm; k ho ch s d ng t , k ho ch b trí v n u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i các d án nhà ư c ưu ãi trên a bàn. 2. Công b quy ho ch xây d ng, phát tri n nhà và k ho ch s d ng t ; xét duy t danh m c các d án phát tri n nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư c a a phương các doanh nghi p ăng ký tham gia u tư; xem xét và phê duy t các d án, thi t k k thu t và t ng d toán các công trình xây d ng trong các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư do các doanh nghi p trong nư c làm ch u tư theo thNm quy n quy nh. 3. Ch o các cơ quan tr c thu c tri n khai th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng c a các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư; ban hành theo thNm quy n ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n s a i, b sung các chính sách t o i u ki n và ưu ãi u tư i v i các d án nhà trên ph m vi a bàn. 4. Quy nh c th các i tư ng thu c di n ư c mua ho c thuê căn h nhà chung cư cao t ng trong các d án nhà ư c t o i u ki n và ưu ãi u tư trên ph m vi a bàn. 5. T ch c ki m tra, thanh tra v n i dung, ti n th c hi n các d án, phương th c xác nh giá bán và giá cho thuê các căn h nhà chung cư cao t ng trong các d án
  10. nhà ư c t o i u ki n ưu ãi u tư trên ph m vi a bàn; x lý các vi ph m (ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý) theo thNm quy n quy nh. 6. Xem xét, gi i quy t c th i v i các d án nhà ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và ang tri n khai th c hi n trên ph m vi a bàn phù h p v i các n i dung quy nh t i Ngh nh này. 7. Ch o vi c ti p nh n, qu n lý các d án nhà sau khi ch u tư th c hi n xong các ho t ng u tư, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản