Nghị định số 72/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
2
download

Nghị định số 72/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 72/2003/NĐ-CP về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 72/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2003/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2003 NGHN NNH V VI C CHIA TÁCH HUY N HIÊN THÀNH CÁC HUY N ĐÔNG GIANG VÀ TÂY GIANG, HUY N TRÀ MY THÀNH CÁC HUY N B C TRÀ MY VÀ NAM TRÀ MY, T NH QU NG NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, NGHN NNH: i u 1: Nay i u ch nh a gi i hành chính chia tách huy n Hiên thành các huy n ông Giang và Tây Giang, huy n Trà My thành các huy n B c Trà My và Nam Trà My, t nh Qu ng Nam như sau: 1. Chia tách huy n Hiên thành các huy n ông Giang và Tây Giang. Huy n ông Giang có 81.120 ha di n tích t nhiên và 20.798 nhân khNu; có 11 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xă Ba, Tư, A Ting, Sông Kôn, Jơ Ngây, Tà Lu, Za Hung, A Rooi, Mà Cooih, Ka Dăng và th tr n Prao. a gi i hành chính huy n ông Giang: ông giáp thành ph à N ng; Tây giáp huy n Tây Giang; Nam giáp các huy n Nam Giang, i L c; B c giáp t nh Th a Thiên Hu và thành ph à N ng. Huy n Tây Giang có 90. 120 ha di n tích t nhiên và 13.405 nhân khNu; có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xă A Vương, Dang, Lăng, BhaLêê, A Xan, Ch’ơm, Ga Ri, A Tiêng, A Nông. a gi i hành chính huy n Tây Giang: ông giáp huy n ông Giang; Tây giáp C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào; Nam giáp huy n Nam Giang; B c giáp t nh Th a Thiên Hu . 2. Chia tách huy n Trà My thành các huy n B c Trà My và Nam Trà My. Huy n B c Trà My có 82.325 ha di n tích t nhiên và 36.386 nhân khNu; có 12 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xă Trà ông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Nú, Trà Kót, Trà Tân, Trà c, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka và th tr n Trà My.
  2. a gi i hành chính huy n B c Trà My: ông giáp huy n Núi Thành và t nh Qu ng Ngăi; Tây giáp huy n Phư c Sơn; Nam giáp huy n Nam Trà My; B c giáp các huy n Tiên Phư c, Hi p c và th xă Tam Kỳ. Huy n Nam Trà My có 82.235 ha di n tích t nhiên và 19.876 nhân khNu; có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xă Trà Don, Trà Leng, Trà Vân, Trà Vinh, Trà T p, Trà Dơn, Trà Nam, Trà Cang, Trà Mai, Trà Linh. a gi i hành chính huy n Nam Trà My: ông giáp các t nh Qu ng Ngăi, Kon Tum; Tây giáp huy n Phư c Sơn và t nh Kon Tum; Nam giáp t nh Kon Tum; B c giáp huy n B c Trà My. i u 2: Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u b băi b . i u 3: Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, t nh Qu ng Nam, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : Công an, Qu c p ng, N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, - T ng c c Th ng kê, Phan Văn Kh i - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, - Các V : P, TCCB, TH, - Lưu: NC (5b), Văn thư
Đồng bộ tài khoản