Nghị định số 73/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Nghị định số 73/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 73/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 73/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/1998/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 73 /1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P THN TR N HƯNG NGUYÊN THU C HUY N HƯNG NGUYÊN, T NH NGH AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n Hưng Nguyên, th tr n huy n l huy n Hưng Nguyên, t nh Ngh An trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Hưng Thái; 8,7359 ha di n tích t nhiên và 564 nhân khNu c a xã Hưng o. Th tr n Hưng Nguyên có 702,7759 ha di n tích t nhiên và 6.735 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Hưng Nguyên : ông giáp xã Hưng Chính; Tây giáp xã Hưng o và xã Hưng Thông; Nam giáp xã Hưng Tân và xã Hưng M ; B c giáp xã Hưng Tây. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Hưng o có 1.007,1741 ha di n tích t nhiên và 7.302 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. ‘ Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản