Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
7
download

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 73/1999/nđ-cp về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do chính phủ ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/1999/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 73/1999/N -CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH XÃ H I HOÁ I V I CÁC HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HÓA, TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; c th hoá Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Giáo d c và ào t o, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Y t , B trư ng B Văn hoá - Thông tin, B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, T ng c c trư ng T ng c c a chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th thao là v n ng và t ch c s tham gia r ng rãi c a nhân dân, c a toàn xã h i vào s phát tri n các s nghi p ó nh m t ng bư c nâng cao m c hư ng th v giáo d c, y t , văn hoá, th thao trong s phát tri n v v t ch t và tinh th n c a nhân dân. i u 2. Cùng v i vi c c ng c các t ch c công l p, Nhà nư c khuy n khích phát tri n r ng rãi các cơ s ngoài công l p phù h p v i quy ho ch c a Nhà nư c trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, ho t ng không theo m c ích thương m i hoá (dư i ây g i là cơ s ngoài công l p). Nhà nư c và xã h i coi tr ng và i x bình ng i v i các s n phNm và d ch v c a cơ s ngoài công l p như các s n phNm và d ch v c a cơ s công l p. Các cơ s ngoài công l p cũng có m t ph n trách nhi m thu nh n và cung c p d ch v cho các i tư ng chính sách xã h i như các cơ s công l p. i u 3. Nhà nư c khuy n khích các t ch c và cá nhân huy ng các ngu n l c trong nhân dân và trong các t ch c thu c m i thành ph n kinh t phát tri n các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th thao theo úng quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 4. Các hình th c ngoài công l p: 1. Bán công: Là cơ s ư c thành l p trên cơ s liên k t gi a t ch c Nhà nư c v i các t ch c không ph i t ch c Nhà nư c, thu c m i thành ph n kinh t ho c các cá nhân theo các phương th c: thành l p m i, chuy n toàn b ho c m t ph n t ơn v công l p cùng u tư xây d ng cơ s v t ch t, qu n lý, i u hành m i ho t ng theo quy nh cu pháp lu t. 2. Dân l p: Là cơ s do t ch c ng ra thành l p, ư c u tư b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c (v n c a t ch c, t p th , cá nhân) và qu n lý i u hành m i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Không l y v n, tài s n, kinh phí c a Nhà nư c u tư cho các cơ s dân l p. 3. Tư nhân: Là cơ s do cá nhân, h gia ình thành l p và qu n lý i u hành m i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, y t , Văn hóa - Thông tin, B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ph i h p v i các B , ngành h u quan, căn c vào Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và Ngh nh này xây d ng quy ho ch phát tri n các hình th c ngoài công l p thu c ngành mình, c th hóa các ch trương và m c ưu tiên, khuy n khích phát tri n các hình th c ngoài công l p phù h p v i t ng lĩnh v c, t ng lo i hình ho t ng. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH CÁC CƠ S NGOÀI CÔNG L P I. V CƠ S V T CH T, T AI i u 5. Các cơ s ngoài công l p ư c ưu tiên thuê nhà, cơ s h t ng c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph . i u 6. Các ơn v công l p ư c c p có thNm quy n quy t nh chuy n sang cơ s bán công (chuy n t ng ph n ho c toàn b ) thì cơ s bán công ư c ti p t c qu n lý và s d ng ph n tài s n do Nhà nư c ã u tư (k c t và tài s n trên t) trên cơ s ki m kê, ánh giá l i theo th i giá và xác nh ó là ph n v n góp c a Nhà nư c. i u 7. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào thNm quy n, quy ho ch, k ho ch s d ng t và kh năng qu t a phương giao t ho c cho cơ s ngoài công l p ư c thuê t làm cơ s ho t ng. Các cơ s ngoài công l p ph i s d ng t ư c giao, ư c thuê úng m c ích và ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t v t ai. M i trư ng h p s d ng t không úng m c ích khi giao t, ph i b thu h i theo quy nh c a pháp lu t. Căn c vào Lu t t ai hi n hành, vi c thu ti n s d ng t, ti n thuê t i v i các cơ s ngoài công l p ư c quy nh như sau:
  3. 1. Nhà nư c giao t n nh lâu dài và không thu ti n s d ng t i v i t ư c giao xây d ng b nh vi n, cơ s y t , trư ng h c, cơ s d y ngh , ký túc xá, sân v n ng, nhà thi u, b bơi, trung tâm luy n t p, nhà văn hoá, r p bi u di n, thư vi n, nhà tri n lãm và nh ng trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph . 2. Các trư ng h p khác ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t thì th c hi n n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 8. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân có nhà, t cho các cơ s ngoài công l p thuê làm cơ s ho t ng theo các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này. T ch c, cá nhân có nhà, t cho các cơ s ngoài công l p thuê làm cơ s ho t ng theo các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này không ph i n p thu giá tr gia tăng i v i ph n doanh thu cho thuê và ư c Nhà nư c tài tr l i ti n thu t i a b ng s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p i v i thu nh p t vi c cho thuê theo các m c ích nói trên. T ch c, cá nhân ư c Nhà nư c tài tr l i ti n thu ã n p ph i b o m các i u ki n n nh th i h n cho thuê, gi m m c giá cho thuê và ph i s d ng s ti n ư c Nhà nư c tài tr tr l i u tư cơ s h t ng cho thuê. II. V THU , PHÍ, L PHÍ i u 9. V thu nhà, t 1. Cơ s ngoài công l p ư c giao t s d ng cho các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này, không ph i n p thu nhà, t. 2. Các trư ng h p khác ư c Nhà nư c giao t thì th c hi n n p thu nhà, t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 10. V l phí trư c b Các cơ s ngoài công l p ư c mi n l phí trư c b khi ăng ký quy n s d ng t, quy n s h u nhà. i u 11. V thu giá tr gia tăng Các cơ s ngoài công l p không ph i n p thu giá tr gia tăng i v i các ho t ng sau: 1. Ho t ng y t : khám b nh, ch a b nh, phòng d ch b nh, i u dư ng s c kho cho ngư i. 2. Ho t ng văn hoá, tri n lãm và th d c th thao mang tính phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh.
  4. 3. Ho t ng bi u di n ngh thu t như: ca, múa, nh c, k ch, xi c; ho t ng bi u di n ngh thu t khác và d ch v t ch c bi u di n ngh thu t; s n xu t phim các lo i. Ho t ng phát hành và chi u phim: i v i phim nh a không phân bi t ch lo i phim, i v i phim video ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c. 4. D y h c, d y ngh bao g m c d y văn hoá, ngo i ng , tin h c và d y các ngh khác. 5. In, xu t b n và phát hành: báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa, giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách in b ng ti ng dân t c thi u s ; tranh nh, áp phích, tuyên truy n, c ng. 6. Chuy n giao công ngh (không bao g m giá tr thi t b , máy móc thi t b kèm theo công ngh ư c chuy n giao). i u 12. V thu thu nh p doanh nghi p 1. V thu su t: a) Cơ s ngoài công l p trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao có các ho t ng: d y h c; d y ngh ; khám b nh, ch a b nh, bi u di n ca, múa, nh c dân t c, ngh thu t dân t c, chi u phim; sưu t m, b o t n, phát tri n, ph bi n văn hoá dân t c; tri n lãm và ho t ng th d c th thao không nh m m c ích kinh doanh, ư c hư ng ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p như sau: ư c áp d ng m c thu su t 15% n u ho t ng t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. ư c áp d ng m c thu su t 20% n u ho t ng t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. ư c áp d ng m c thu su t 25% n u ho t ng ngoài các a bàn nói trên. b) Các trư ng h p khác không quy nh t i i m a kho n 1 i u này, thì áp d ng m c thu su t 32% theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. c) Các cơ s ngoài công l p không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p b sung i v i thu nh p t các ho t ng nêu t i i m a, kho n 1, i u này. 2. V mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p: a) Cơ s ngoài công l p m i thành l p trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao bao g m: các trư ng h c các b c h c; các cơ s d y ngh , nâng cao tay ngh cho công nhân, b i dư ng và nâng cao ki n th c qu n lý kinh doanh; các cơ s y t trong các lĩnh v c khám b nh, ch a b nh; các nhà văn hoá dân t c; các oàn ca, múa, nh c dân t c; các cơ s sưu t m, b o t n, phát tri n, ph bi n văn hoá dân t c; các trung tâm t p luy n và thi u th thao; và nh ng trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ưu ãi v mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p, k t khi có thu nh p ch u thu như sau:
  5. ư c mi n 4 năm u và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 9 năm ti p theo i v i các cơ s u tư t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. ư c mi n 4 năm u và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 7 năm ti p theo i v i các cơ s u tư t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. ư c mi n 2 năm u và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 4 năm ti p theo i v i các cơ s u tư ngoài các a bàn nói trên. b) Cơ s ngoài công l p quy nh t i i m a, kho n 1, i u này có u tư m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n sinh thái, môi trư ng ư c hư ng ưu ãi v mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i, k t khi có thu nh p ch u thu như sau: ư c mi n 4 năm và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 7 năm ti p theo n u ho t ng t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. ư c mi n 3 năm và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 5 năm ti p theo n u ho t ng t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. ư c mi n 1 năm và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong 4 năm ti p theo n u ho t ng ngoài các a bàn nói trên. Trình t , th t c, phương pháp xác nh s thu ư c mi n, gi m theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành. i u 13. Trong nh ng trư ng h p c n thi t ph i u tư xây d ng cơ s h t ng, m r ng và nâng cao ch t lư ng các ho t ng, Nhà nư c có th tài tr l i cho các cơ s ngoài công l p s thu thu nh p doanh nghi p mà cơ s ngoài công l p ph i n p i v i ph n thu nh p t vi c th c hi n các ho t ng d y h c; d y ngh ; khám b nh, ch a b nh; bi u di n ca, múa, nh c dân t c, ngh thu t dân t c, chi u phim; sưu t m, b o t n, phát tri n, ph bi n văn hoá dân t c; tri n lãm và ho t ng th d c th thao không nh m m c ích kinh doanh. S ti n tài tr c a Nhà nư c t i a b ng s thu thu nh p doanh nghi p mà cơ s ngoài công l p ph i n p. Các cơ s ngoài công l p ch ư c s d ng kho n ti n tài tr c a Nhà nư c vào vi c phát tri n cơ s v t ch t, tăng cư ng m r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a cơ s . B Tài chính hư ng d n c th trình t và th t c tài tr ; th c hi n ki m tra vi c s d ng kho n tài tr các cơ s ngoài công l p theo quy nh t i i u này. i u 14. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao Nh ng ngư i thu c cơ s công l p n u làm thêm gi các cơ s ngoài công l p ư c mi n thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao t ph n thu nh p do cơ s ngoài công l p chi tr . Cá nhân góp v n vào các cơ s ngoài công l p ư c mi n thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao t ph n thu nh p góp v n do cơ s ngoài công l p chi tr .
  6. i u 15. V thu xu t khNu, thu nh p khNu 1. Cơ s ngoài công l p th c hi n các ho t ng thu c di n ưu ãi quy nh t i i m a, kho n 1, i u 12, Ngh nh này ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá sau ây mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng: - Thi t b , máy móc và phương ti n v n t i chuyên d ng n m trong dây chuy n công ngh nh p khNu t o tài s n c nh c a cơ s ngoài công l p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh . - Phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón cán b , giáo viên, h c sinh. 2. Thi t b , máy móc và phương ti n v n t i chuyên d ng ư c mi n thu nh p khNu ph i ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho hư ng ưu ãi ch p thu n và ph i ăng ký v i h i quan c a khNu th c hi n. 3. Danh m c thi t b , máy móc và phương ti n v n t i chuyên d ng ư c mi n thu nh p khNu, thNm quy n quy t nh mi n thu i v i các cơ s ngoài công l p quy nh t i i u này ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu; Lu t Khuy n khích u tư trong nư c và các văn b n pháp lu t hi n hành. III. TÍN D NG i u 16. Cơ s ngoài công l p th c hi n các ho t ng thu c di n ưu ãi quy nh t i i m a kho n 1, i u 12, Ngh nh này ư c hư ng các ch ưu ãi tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v nhi m v chuyên môn c a các ơn v theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. IV. B O HI M i u 17. Cơ s ngoài công l p có trách nhi m th c hi n và hư ng d n ngư i lao ng trong ơn v th c hi n y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v B o hi m xã h i, B o hi m y t ngư i lao ng trong ơn v ư c hư ng các quy n l i v B o hi m xã h i, B o hi m y t như ngư i lao ng trong ơn v công l p. Công ch c, ngư i lao ng chuy n công tác t cơ s công l p sang cơ s ngoài công l p ư c b o lưu ph n b o hi m xã h i c a th i gian công tác cơ s công l p; ho c ư c gi i quy t theo ch tr c p 1 l n theo quy nh c a Nhà nư c n u công ch c, ngư i lao ng ó có yêu c u. V. KHEN THƯ NG, PHONG T NG DANH HI U i u 18. Ngư i lao ng trong các cơ s ngoài công l p ư c Nhà nư c xét t ng gi y khen, b ng khen, huân chương, huy chương, phong t ng các danh hi u cao quý như i v i ngư i lao ng trong các cơ s công l p và ư c hư ng ti n thư ng theo m c quy nh c a Nhà nư c t ngu n ngân sách nhà nư c. Chương 3:
  7. QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 19. Các cơ s ngoài công l p t ch c thu phí, thu ti n d ch v , thu do bán s n phNm và các kho n thu khác bù p chi phí theo quy nh c a Chính ph và các cơ quan có thNm quy n: 1. Thu h c phí, vi n phí, thu các các kho n óng góp theo quy nh c a Chính ph và c a cơ quan có thNm quy n. 2. Thu d ch v , thu do bán s n phNm theo giá tho thu n gi a ơn v cung c p d ch v và ngư i th hư ng d ch v ... (tr nh ng s n phNm d ch v do Nhà nư c nh giá). Ngoài các kho n thu nói trên, các cơ s ngoài công l p ư c nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng các ngu n tài tr . i u 20. K t qu tài chính hàng năm c a các cơ s ngoài công l p ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng s thu và t ng s chi c a ơn v trong năm tài chính sau khi hoàn thành nghĩa v thu n p cho ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Thu nh p c a ơn v ư c trích l i m t ph n b sung ngu n v n, chi tăng cư ng cơ s v t ch t, gi m m c thu phí, tr c p m t ph n kinh phí cho các i tư ng chính sách; chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i lao ng trong ơn v và các i tư ng tr c ti p h p tác v i ơn v . S còn l i ư c phân ph i theo t l v n góp c a Nhà nư c, t p th và cá nhân tham gia cơ s ngoài công l p. Ph n thu nh p có ư c t ngu n v n góp c a Nhà nư c ư c l i cho cơ s ti p t c u tư. i u 21. Các cơ s ngoài công l p ph i ăng ký v i cơ quan tài chính; t ch c công tác k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t; nh kỳ hàng quý, năm l p báo cáo quy t toán toàn b thu, chi, tăng gi m v n và tài s n theo các ngu n g i cơ quan tài chính; th c hi n công khai v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Các cơ s ngoài công l p ph i ch p hành ch k toán phù h p v i lo i hình ho t ng c a ơn v trong t ng lĩnh v c theo hư ng d n c a B Tài chính. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I CÁC CƠ S NGOÀI CÔNG L P HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ, TH THAO i u 22. N i dung qu n lý Nhà nư c i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, bao g m: 1. Trên cơ s chi n lư c, quy ho ch và k ho ch th c hi n trong t ng th i kỳ và hàng năm i v i giáo d c, y t , văn hoá, th thao, xây d ng nh hư ng xã h i hoá trong t ng lĩnh v c làm căn c cho các c p, các ngành và nhân dân t ch c th c hi n. 2. Ban hành các chính sách, ch khuy n khích xã h i hoá phù h p v i các hình th c ho t ng trong giáo d c, y t , văn hoá, th thao, phù h p v i yêu c u phát tri n c a t ng lĩnh v c trong t ng th i kỳ và t ng khu v c.
  8. 3. Qu n lý th ng nh t v n i dung, chương trình, yêu c u v s lư ng, ch t lư ng d ch v trong t ng lĩnh v c làm cơ s cho vi c t ch c th c hi n và theo dõi, giám sát c a các c p, các ngành và toàn xã h i. 4. C p gi y phép và thu h i gi y phép theo quy nh i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. 5. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 6. Các B , ngành, y ban nhân dân các c p theo ch c năng, nhi m v và thNm quy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c nói trên. i u 23. ThNm quy n cho phép thành l p các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c như sau: 1. Th tư ng Chính ph cho phép thành l p trư ng i h c. 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o cho phép thành l p trư ng cao ng, trư ng d b i h c. 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph cho phép thành l p cơ s bán công ho c chuy n sang bán công toàn b ho c m t ph n t trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh tr c thu c. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép thành l p trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông dân t c n i trú; trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh do y ban nhân dân c p t nh qu n lý. 5. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n cho phép thành l p trư ng m m non, trư ng m u giáo, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng ph thông dân t c bán trú do y ban nhân dân c p huy n qu n lý. i u 24. ThNm quy n cho phép thành l p các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c y t như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p các cơ s y t có quy mô l n mang tính ch t qu c gia và qu c t . 2. B trư ng B Y t cho phép thành l p b nh vi n. 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph cho phép thành l p cơ s bán công ho c chuy n sang bán công toàn b ho c m t ph n t cơ s y t tr c thu c. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép thành l p cơ s y t do y ban nhân dân c p t nh qu n lý.
  9. i u 25. ThNm quy n cho phép thành l p các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c văn hoá như sau: 1. Th tư ng Chính ph cho phép thành l p cơ s văn hoá có quy mô l n mang tính ch t qu c gia và qu c t . 2. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph cho phép thành l p cơ s bán công ho c chuy n sang bán công toàn b ho c m t ph n t cơ s văn hoá tr c thu c. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép thành l p cơ s văn hoá do y ban nhân dân c p t nh qu n lý. i u 26. ThNm quy n cho phép thành l p các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c th thao như sau: 1. Th tư ng Chính ph cho phép thành l p cơ s ào t o, hu n luy n và thi u, sân bãi có quy mô l n mang tính ch t qu c gia và qu c t . 2. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph cho phép thành l p cơ s bán công ho c chuy n sang bán công toàn b ho c m t ph n t cơ s th thao tr c thu c. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép thành l p các cơ s ào t o, hu n luy n và thi u, sân bãi và khu vui chơi, gi i trí có tính ch t th thao v i quy mô nh do y ban nhân dân c p t nh qu n lý. i u 27. Vi c thành l p các cơ s có v n u tư nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao th c hi n theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n quy nh khác có liên quan. i u 28. C p nào cho phép thành l p các cơ s ngoài công l p thì c p ó có quy n ình ch ho t ng ho c gi i th khi th y các cơ s này ho t ng không úng v i gi y phép ư c c p ho c vi ph m các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 29. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . Các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao ã thành l p trư c th i i m Ngh nh này có hi u l c thi hành n u ang trong th i gian còn ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh này thì ư c hư ng các chính sách ưu ãi quy nh t i Ngh nh này cho th i gian còn l i. i u 30. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn hoá - Thông tin, B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao có trách
  10. nhi m ph i h p v i các B , ngành h u quan hư ng d n c th vi c áp d ng Ngh nh này phù h p v i c i m ho t ng và t ch c c a t ng lĩnh v c. i u 31. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản