Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
61
lượt xem
3
download

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2005/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 74/2005/N -CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 V PHÒNG, CH NG R A TI N CHÍNH PH Nh m th c hi n m c tiêu phòng, ch ng r a ti n, góp ph n b o v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i, các quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c; Căn c B lu t Hình s năm 1999; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v cơ ch và các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n Vi t Nam trong các giao d ch ti n t hay tài s n khác; trách nhi m c a các cá nhân, cơ quan, t ch c trong phòng, ch ng r a ti n; h p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng r a ti n. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i các cá nhân, cơ quan, t ch c Vi t Nam, cá nhân, t ch c nư c ngoài và nh ng ngư i không có qu c t ch cư trú ho c ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, có giao d ch ho c cung ng d ch v cho khách hàng liên quan n giao d ch ti n t hay tài s n khác t i Vi t Nam.
 2. 2. Ngh nh này cũng áp d ng i v i cá nhân, t ch c nư c ngoài không cư trú, không ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, nhưng có giao d ch ho c cung ng d ch v cho khách hàng liên quan n giao d ch ti n t hay tài s n khác t i Vi t Nam. 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng 1. R a ti n là hành vi c a cá nhân, t ch c tìm cách h p pháp hoá ti n, tài s n do ph m t i mà có thông qua các ho t ng c th sau ây: a) Tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào m t giao d ch liên quan n ti n, tài s n do ph m t i mà có; b) Thu nh n, chi m gi , chuy n d ch, chuy n i, chuy n như ng, v n chuy n, s d ng, v n chuy n qua biên gi i ti n, tài s n do ph m t i mà có; c) u tư vào m t d án, m t công trình, góp v n vào m t doanh nghi p ho c tìm cách khác che y, ngu trang ho c c n tr vi c xác minh ngu n g c, b n ch t th t s ho c v trí, quá trình di chuy n ho c quy n s h u i v i ti n, tài s n do ph m t i mà có. 2. nh ch tài chính là b t kỳ t ch c nào có ti n hành kinh doanh m t ho c nhi u ho t ng, g m: nh n ti n g i; cho vay; thuê mua tài chính; chuy n ti n hay giá tr ; phát hành và qu n lý các phương ti n thanh toán; b o lãnh và cam k t tài chính; kinh doanh ngo i h i, các công c th trư ng ti n t , ch ng khoán có th chuy n như ng; tham gia phát hành ch ng khoán; qu n lý danh m c u tư c a cá nhân, t p th ; qu n lý ti n m t ho c ch ng khoán thanh kho n thay m t cho cá nhân hay t p th khác; u tư, qu n lý v n ho c ti n i di n cho cá nhân, t p th khác; b o hi m nhân th và b o hi m liên quan n các kho n u tư khác; i ti n. 3. Giao d ch ti n t hay tài s n khác (dư i ây g i chung là giao d ch) là nh ng giao d ch t o ra s chuy n i, chuy n d ch ho c thay i quy n s h u v ti n, tài s n c a cá nhân, cơ quan, t ch c. 4. Nh n bi t khách hàng là nh ng th t c c n thi t th c hi n theo quy nh t i Ngh nh này nh m n m b t ư c nh ng thông tin có liên quan t i cá nhân, t ch c có giao d ch ti n t hay tài s n khác. 5. Thông tin nh n bi t là nh ng thông tin có ư c theo kho n 3 i u 8 Ngh nh này, ư c s d ng xác nh các bên liên quan, m c ích và tính ch t c a giao d ch. 6. Cơ quan nhà nư c có th m quy n là b t c cơ quan nhà nư c nào có ch c năng qu n lý, ch o, hư ng d n, thu th p, x lý thông tin, i u tra ho c x lý hành vi liên quan t i r a ti n theo quy nh t i Ngh nh này.
 3. 7. Giao d ch áng ng là b t c giao d ch nào có d u hi u b t thư ng ho c liên quan n r a ti n, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c nh báo ho c ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh này. i u 4. Nguyên t c trong phòng, ch ng r a ti n 1. Vi c phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, x lý r a ti n ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t trên cơ s b o m ch quy n, an ninh qu c gia; b o m ho t ng bình thư ng v kinh t , u tư; b o v quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c; ch ng l m quy n, l i d ng vi c phòng, ch ng r a ti n xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan. 2. H p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng r a ti n ph i trên nguyên t c tôn tr ng c l p, ch quy n qu c gia, các bên cùng có l i và ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 5. Trách nhi m tham gia phòng, ch ng r a ti n 1. Phòng, ch ng r a ti n là trách nhi m c a m i cá nhân, cơ quan, t ch c. 2. Nghiêm c m các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho c t o i u ki n cho ho t ng r a ti n. 3. Nhà nư c có chính sách khuy n khích, b o v cá nhân, cơ quan, t ch c tham gia phòng, ch ng r a ti n; khuy n khích các t ch c, cá nhân ã có hành vi r a ti n t ra u thú ho c khai báo cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; t ch c u tranh ch ng t i ph m có liên quan n r a ti n. i u 6. Các cá nhân, t ch c có trách nhi m phòng, ch ng r a ti n 1. Các nh ch tài chính có trách nhi m th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n theo Ngh nh này g m: a) Các t ch c ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng; b) Các t ch c môi gi i, u tư ti n t ho c cung ng d ch v thanh toán trên lãnh th Vi t Nam; c) Các t ch c phát hành, niêm y t, giao d ch, kinh doanh, lưu ký, thanh toán bù tr ch ng khoán; d) Các t ch c có ăng ký kinh doanh ngo i t , vàng b c, á quý; ) Các công ty b o hi m, môi gi i b o hi m và các t ch c có ho t ng liên quan t i các chương trình hưu trí hay an sinh, kinh t , xã h i; e) Các t ch c t i Vi t Nam thay m t ho c i di n cho các nh ch tài chính c a nư c ngoài.
 4. 2. Các cá nhân, t ch c khác có trách nhi m phòng, ch ng r a ti n theo quy nh t i Ngh nh này g m: a) Các lu t sư, các công ty tư v n pháp lý, các văn phòng lu t sư, các công ty lu t h p danh khi th c hi n các giao d ch ti n t hay tài s n khác thay m t cho khách hàng; b) Các t ch c kinh doanh trò chơi may r i, sòng b c ho c x s ; các t ch c kinh doanh có khuy n m i l n i v i khách hàng; c) Các công ty d ch v buôn bán b t ng s n có ăng ký kinh doanh; d) Các cá nhân ư c phép ho t ng ho c kinh doanh như m t trong nh ng nh ch tài chính nêu t i kho n 1 i u này. Chương 2: CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG R A TI N i u 7. Các bi n pháp phòng ng a chung 1. Các nh ch tài chính nêu t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này có trách nhi m th c hi n các bi n pháp sau: a) Xây d ng quy trình ki m soát, ki m toán n i b b o m cho vi c phòng, ch ng r a ti n có hi u qu và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành; b) B trí cán b ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các chính sách, k ho ch, quy trình, bi n pháp phòng, ch ng r a ti n; c) Xây d ng quy trình tìm hi u, c p nh t thông tin và th t c nh n bi t khách hàng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này; d) Lưu gi , c p nh t s li u và báo cáo các giao d ch theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; ) K p th i th c hi n các yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i h p v i các cá nhân, cơ quan, t ch c khác trong vi c phòng, ch ng r a ti n; e) ào t o nhân viên nâng cao trách nhi m c a nhân viên trong vi c phòng, ch ng r a ti n; g) áp d ng theo thNm quy n các bi n pháp t m th i quy nh t i i u 11 Ngh nh này. 2. Các cá nhân, t ch c nêu t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này có trách nhi m th c hi n quy nh t i các i m c, d, , g kho n 1 i u này. i u 8. Nh n bi t khách hàng 1. Các trư ng h p c n nh n bi t khách hàng theo quy nh t i Ngh nh này g m:
 5. a) Khi khách hàng là cá nhân hay t ch c m tài kho n l n u; b) Khi xu t hi n các giao d ch ti n m t như quy nh t i i u 9 Ngh nh này; c) Khi các giao d ch có d u hi u áng ng theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này; d) Tuỳ theo tính ch t và quy mô giao d ch mà các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này th y c n ph i nh n bi t. 2. Yêu c u nh n bi t khách hàng: a) B o m tin c y, k p th i c a thông tin nh n bi t khách hàng; b) B o m bí m t thông tin nh n bi t cho khách hàng. 3. N i dung thông tin nh n bi t khách hàng: Các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này có trách nhi m t thi t k m u nh n bi t khách hàng, trong ó ph i có các y u t sau: a) Ngày, tháng, năm m tài kho n ho c th c hi n giao d ch; b) H và tên cá nhân ho c ngư i i di n cho cơ quan, t ch c có nhu c u giao d ch; s h chi u, ch ng minh nhân dân hay gi y t tuỳ thân khác; a ch nơi ho c nơi ăng ký h khNu thư ng trú; c) Tên giao d ch y và v n t t, s ăng ký kinh doanh, s ăng ký n p thu , a ch t tr s c a t ch c ho c ch s h u có nhu c u ho c ã u quy n cho bên th ba giao d ch; d) Tên giao d ch, a ch , s ch ng minh ho c s ăng ký kinh doanh c a cá nhân, t ch c có liên quan t i giao d ch, c bi t là bên u quy n giao d ch và bên hư ng l i trong giao d ch ó; ) Hình th c, m c ích, giá tr giao d ch; e) H , tên cá nhân, nhân viên th c hi n nh n bi t khách hàng. 4. Bi n pháp nh n bi t khách hàng: Trong trư ng h p có nghi ng v thông tin nh n bi t khách hàng do khách hàng cung c p, các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này có th xác nh tính xác th c c a nh ng thông tin này b ng các cách sau: a) Kh o sát, thu th p qua các t ch c khác ã ho c ang có quan h v i khách hàng và i chi u thông tin có ư c v i thông tin khách hàng cung c p; b) Thu th p thông tin t các chi nhánh, văn phòng i di n, công ty con, công ty ph thu c... t i nơi xu t x c a thông tin do khách hàng cung c p;
 6. c) Thông qua các cơ quan có thNm quy n t i nơi xu t x c a thông tin do khách hàng cung c p; d) Các bi n pháp khác phù h p v i pháp lu t và b o m yêu c u nh n bi t khách hàng. 5. Lưu gi thông tin nh n bi t khách hàng: Ngoài vi c lưu gi , b o qu n thông tin theo ch hi n hành, các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này có trách nhi m lưu gi thông tin nh n bi t khách hàng có liên quan t i các giao d ch quy nh t i kho n 1 i u này ít nh t 5 năm k t ngày óng tài kho n ho c 5 năm k t ngày k t thúc giao d ch. i u 9. M c giá tr giao d ch ph i báo cáo theo quy nh 1. M t ho c nhi u giao d ch trong m t ngày do cá nhân hay t ch c th c hi n b ng ti n m t có t ng giá tr t 200.000.000 ng (hai trăm tri u ng) tr lên ho c b ng ngo i t , b ng vàng có giá tr tương ương, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. i v i giao d ch ti n g i ti t ki m thì m c t ng giá tr c a m t hay nhi u giao d ch b ng ti n m t trong m t ngày do cá nhân, t ch c th c hi n là 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) tr lên ho c b ng ngo i t , b ng vàng có giá tr tương ương. 3. Th tư ng Chính ph s i u ch nh các m c giá tr giao d ch ti n m t ph i báo cáo quy nh t i các kho n 1, 2 i u này cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c theo t ng th i kỳ. i u 10. Giao d ch áng ng 1. Các giao d ch b coi là áng ng khi có m t trong các d u hi u sau: a) Các bên liên quan t i giao d ch cung c p thông tin nh n bi t khách hàng không chính xác, không y , không nh t quán ho c thuy t ph c cá nhân, t ch c cung ng d ch v không báo cáo giao d ch n cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; b) Các giao d ch ư c th c hi n theo l nh hay u quy n c a các cá nhân, t ch c có liên quan n ho t ng t i ph m n m trong danh sách th ng kê và c nh báo do B Công an l p ra nh m phòng ng a, u tranh ch ng r a ti n và ch ng s d ng ti n hay tài s n t o i u ki n hay tài tr cho ho t ng ph m t i trong hay ngoài lãnh th Vi t Nam; c) Các giao d ch mà qua thông tin nh n d ng ho c qua xem xét v cơ s kinh t và pháp lý c a các bên tham gia giao d ch có th xác nh ư c m i liên h gi a các bên tham gia giao d ch v i các ho t ng ph m t i ho c có liên quan t i cá nhân, t ch c nêu t i i m b kho n 1 i u này; d) Các cá nhân, t ch c tham gia giao d ch v i s ti n có giá tr l n không tương x ng ho c không liên quan t i ho t ng thư ng ngày hay b t c ho t ng h p pháp nào;
 7. ) Có s thay i t bi n trong doanh s giao d ch trên tài kho n; ti n g i vào và rút ra nhanh kh i tài kho n; doanh s giao d ch l n trong ngày, nhưng s dư tài kho n r t nh ho c b ng không; e) Các giao d ch chuy n ti n có giá tr nh t nhi u tài kho n khác nhau v m t kho n ti n l n hay chuy n qua nhi u tài kho n khác nhau v m t tài kho n trong m t th i gian ng n ho c ngư c l i; ti n ư c chuy n lòng vòng qua nhi u tài kho n; các bên liên quan không quan tâm n phí giao d ch; g) S d ng tín d ng thư và các phương th c tài tr thương m i khác có giá tr l n, chi t kh u v i giá tr cao nh m chuy n ti n gi a các qu c gia khi giao d ch này không liên quan n ho t ng thư ng xuyên c a khách hàng; h) Pháp nhân không th c hi n giao d ch trong m t th i gian dài trên tài kho n c a mình k t khi m ; doanh nghi p trong nư c m và s d ng tài kho n nư c ngoài dư i tên pháp nhân ho c th nhân nư c ngoài; i) Chuy n lư ng ti n l n t tài kho n ngo i h i c a doanh nghi p ra nư c ngoài sau khi nh n ư c nhi u kho n ti n nh ư c chuy n vào b ng chuy n ti n i n t , séc, h i phi u; k) Doanh nghi p nư c ngoài chuy n ti n ra nư c ngoài ngay sau khi nh n ư c v n u tư ho c chi tr ti n ra nư c ngoài không phù h p v i tính ch t hay nhu c u c a ho t ng kinh doanh; l) Các công ty b o hi m thư ng xuyên n bù ho c chi tr b o hi m v i s ti n l n cho cùng m t khách hàng; m) Các t ch c ch ng khoán chuy n ti n không phù h p v i các ho t ng kinh doanh ch ng khoán; n) B t c giao d ch nào khác mà các nh ch tài chính th y có bi u hi n b t thư ng ho c cơ s pháp lý không áng tin c y. 2. Danh m c các giao d ch có d u hi u áng ng ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b sung nh kỳ b ng văn b n riêng sau khi tham kh o ý ki n c a các B , ngành có liên quan. 3. Các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này có trách nhi m c p nh t danh sách quy nh t i i m b kho n 1 i u này bi t và th c hi n. i u 11. Các bi n pháp t m th i ư c áp d ng trong phòng, ch ng r a ti n 1. Trong quá trình phòng, ch ng r a ti n, có th áp d ng m t trong các bi n pháp t m th i sau ây: a) Không th c hi n giao d ch; b) Phong to tài kho n;
 8. c) Niêm phong ho c t m gi tài s n; d) T m gi ngư i vi ph m; ) Các bi n pháp ngăn ch n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp t m th i ph i th c hi n úng thNm quy n, theo úng quy nh c a pháp lu t và không nh hư ng t i s an toàn c a h th ng tài chính, ti n t . 3. Các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này ư c quy n áp d ng bi n pháp không th c hi n giao d ch khi các bên liên quan t i giao d ch thu c danh sách nêu t i i m b kho n 1 i u 10 Ngh nh này ho c khi có lý do tin r ng giao d ch ư c yêu c u th c hi n có liên quan t i ho t ng ph m t i, ng th i báo cáo ngay t i Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n; phong to tài kho n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Cơ quan i u tra có thNm quy n ư c áp d ng các bi n pháp: phong to tài kho n, niêm phong ho c t m gi tài s n, t m gi ngư i vi ph m và các bi n pháp ngăn ch n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Hình th c, n i dung báo cáo và cung c p thông tin 1. Các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này ph i báo cáo các giao d ch quy nh t i các i u 9, 10 Ngh nh này cho Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n, c th như sau: a) Hình th c báo cáo: b ng văn b n, b ng các phương ti n i n t ho c b t c phương th c h p pháp nào; trong trư ng h p c n thi t có th báo cáo ngay qua i n tho i, nh- ưng sau ó ph i xác nh n l i b ng các phương th c nêu trên; ngư i báo cáo ho c ký báo cáo này ph i là chính cá nhân th c hi n giao d ch ho c cán b chuyên trách hay ngư i có thNm quy n c a t ch c, cơ quan ph i báo cáo; b) N i dung báo cáo g m: các thông tin nh n bi t khách hàng quy nh t i kho n 3 i u 8 Ngh nh này; th i gian và th i h n ti n hành giao d ch ho c phát l nh giao d ch; các bên liên quan t i giao d ch; các gi y t , tài li u mà các bên s d ng trong giao d ch; các bi n pháp phòng ng a ã ư c th c hi n; c) Th i gian báo cáo: ch m nh t là 48 gi k t th i i m phát sinh giao d ch theo i u 9 ho c t th i i m phát hi n có giao d ch theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này ho c trong vòng 24 gi n u phát hi n có d u hi u liên quan gi a giao d ch ư c yêu c u th c hi n v i ho t ng ph m t i. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh th i gian báo cáo i v i t ng lo i giao d ch c th . 2. Các cá nhân, cơ quan, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này không ư c thông báo cho các bên liên quan t i giao d ch v vi c báo cáo và n i dung báo cáo ho c thông tin ã cung c p. 3. Các cá nhân, cơ quan, t ch c khác, n u phát hi n nh ng giao d ch có d u hi u áng ng , có th t giác, cung c p thông tin ho c thông báo b ng văn b n ho c b ng
 9. các phương th c h p pháp khác cho Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh n ư c t giác, thông tin nói trên có trách nhi m x lý thông tin theo thNm quy n ư c pháp lu t quy nh và thông báo ngay v Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n. 4. Thông tin liên quan t i các giao d ch ư c báo cáo theo Ngh nh này ư c b o qu n theo ch m t và ch ư c cung c p cho cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Các cá nhân, cơ quan, t ch c th c hi n trách nhi m báo cáo ho c cung c p thông tin có liên quan n giao d ch theo quy nh t i kho n 1 i u này thì không b coi là vi ph m các quy nh c a pháp lu t v b o m bí m t ti n g i và tài s n g i c a khách hàng hay các quy nh khác v m b o bí m t thông tin cho khách hàng. i u 13. X lý thông tin 1. Khi nh n ư c thông tin ho c báo cáo v các giao d ch quy nh t i các i u 9, 10 Ngh nh này, Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ti n hành: a) Phân tích thông tin, báo cáo nh n ư c; b) So sánh thông tin, báo cáo nh n ư c v i các s th ng kê, thông tin ã có và thông tin ư c lưu gi t i Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n; c) Yêu c u ho c ngh b t c cá nhân, cơ quan, t ch c nào cung c p thêm các thông tin, s li u có liên quan n báo cáo nh n ư c; d) C nh báo ho c khuy n ngh t i các cá nhân, t ch c nêu t i i u 6 Ngh nh này và cơ quan nhà nư c có thNm quy n có liên quan v nh ng v n n y sinh t các giao d ch ư c báo cáo. 2. Khi có căn c xác nh giao d ch ư c nêu trong thông tin, báo cáo có th liên quan t i các ho t ng ph m t i, Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n thông báo ngay cho cơ quan i u tra có thNm quy n và chuy n toàn b h sơ, ng th i ph i h p ch t ch v i cơ quan i u tra trong quá trình xác minh n i dung v vi c và cung c p các thông tin, tài li u liên quan n v vi c khi ư c yêu c u. i u 14. Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n 1. Thành l p Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; có ch c năng làm u m i ti p nh n và x lý thông tin; có quy n yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan cung c p tài li u, h sơ các thông tin v các giao d ch quy nh t i các i u 9, 10 Ngh nh này; cung c p tài li u, thông tin theo quy nh t i Ngh nh này; giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n nhi m v quy nh t i i u 15 và các kho n 1, 4 i u 20 Ngh nh này. 2. Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n có Giám c và m t s Phó giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b nhi m. 3. Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n có con d u riêng và t tr s chính t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.
 10. 4. Ch c năng, nhi m v c th , quy n h n và cơ c u t ch c, ch làm vi c c a Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG PHÒNG, CH NG R A TI N i u 15. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Ch trì và ph i h p v i B Công an và các cơ quan h u quan xây d ng và th c hi n chi n lư c, ch trương, chính sách, k ho ch công tác phòng ng a, u tranh ch ng r a ti n trên lãnh th Vi t Nam; nghiên c u và có gi i pháp h n ch thanh toán b ng ti n m t trên lãnh th Vi t Nam. 2. nh kỳ hàng năm ho c khi Chính ph yêu c u, trao i k t qu công tác phòng, ch ng r a ti n v i các cơ quan h u quan và làm u m i t ng h p báo cáo trình Chính ph . 3. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan trong vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. 4. T ch c ti p nh n, t ng h p, phân tích, x lý, lưu gi , cung c p thông tin, tài li u, h sơ theo quy nh t i các i u 12, 13 Ngh nh này; chuy n cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n tài li u, h sơ v vi c có th liên quan t i r a ti n thanh tra, i u tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh x lý thông tin v phòng, ch ng r a ti n; 6. ào t o cán b chuyên trách cho các ơn v có liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các nh ch tài chính v phân tích, x lý thông tin và phát hi n r a ti n. i u 16. Trách nhi m c a B Công an 1. Ch trì và ph i h p v i các cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan trong u tranh phòng, ch ng t i ph m có liên quan n r a ti n; t ch c ti p nh n và x lý thông tin v t i ph m có liên quan t i r a ti n. 2. Ch trì và ph i h p v i cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng r a ti n. 3. T ch c l c lư ng i u tra t i ph m có liên quan n r a ti n; hư ng d n các cơ quan khác ti n hành i u tra ban u các t i ph m có liên quan n r a ti n theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s và Ngh nh này; thông báo k t qu i u tra các v vi c có liên quan t i r a ti n cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam bi t.
 11. 4. Trao i thông tin, tài li u c n thi t v phương th c, th o n ho t ng m i c a b n t i ph m trong lĩnh v c r a ti n trong nư c và nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam qua Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n. 5. ào t o, b i dư ng cán b làm công tác i u tra, u tranh phòng, ch ng t i ph m có liên quan n r a ti n. i u 17. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. Hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c quy n qu n lý c a mình th c hi n các quy nh t i Ngh nh này. 2. Trong ph m vi quy n h n ư c pháp lu t quy nh, k p th i ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và các cá nhân, cơ quan, t ch c khác trong phòng, ch ng r a ti n. 3. Ph i h p và h tr các cơ quan thu c B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao trong vi c i u tra, truy t và xét x t i ph m r a ti n. 4. Trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm, t ng h p công tác phòng, ch ng r a ti n thu c lĩnh v c qu n lý c a mình; g i báo cáo k t qu v Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam t ng h p trình Chính ph . i u 18. Trách nhi m c a các t ch c Thanh tra B 1. Thông báo v Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh ng thông tin, báo cáo nh n ư c ho c phát hi n ư c v các giao d ch nêu t i các i u 9, 10 Ngh nh này và lưu gi thông tin, h sơ liên quan ít nh t 5 năm. 2. Cung c p thông tin y , k p th i theo ngh c a Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n và cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u tra, truy t , xét x . 3. T ch c thanh tra, ki m tra i v i các ơn v thu c i tư ng qu n lý c a B , ngành mình khi có nh ng giao d ch liên quan t i r a ti n theo ngh c a Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. X lý theo thNm quy n i v i hành vi vi ph m hành chính theo quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này. i u 19. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. Hư ng d n các ơn v , b ph n tr c thu c nghiên c u, th c hi n các quy nh t i Ngh nh này trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình. 2. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n tri n khai và ôn c th c hi n các chính sách, ư ng l i, chi n lư c, k ho ch phòng, ch ng r a ti n. Chương 4:
 12. H P TÁC QU C T V PHÒNG, CH NG R A TI N i u 20. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c trong h p tác qu c t v phòng, ch ng r a ti n 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là u m i àm phán, ký k t và t ch c th c hi n các i u ư c và tho thu n qu c t trong vi c trao i thông tin v các giao d ch áng ng có liên quan t i r a ti n. 2. B Công an có trách nhi m ch trì àm phán, ký k t các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp, d n và h p tác u tranh phòng, ch ng t i ph m liên quan n r a ti n; t ch c th c hi n các ch trương, chính sách và i u ư c qu c t v phòng, ch ng t i ph m có liên quan n r a ti n. 3. Khi có yêu c u h p tác qu c t liên quan n phòng, ch ng r a ti n, các cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m k p th i thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (n u n i dung liên quan n h p tác trao i thông tin theo quy nh t i kho n 1 i u này) ho c B Công an (n u n i dung liên quan n tương tr pháp lý và tư pháp theo quy nh t i kho n 2 i u này) v b n ch t, n i dung, th i gian, các bên liên quan và các chương trình h p tác khác có liên quan n r a ti n và lý do t ch i yêu c u tương tr tư pháp t ng h p và ph i h p th c hi n. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Công an có trách nhi m hư ng d n th c hi n yêu c u h p tác qu c t cho các cơ quan tham gia h p tác qu c t v phòng, ch ng r a ti n. i u 21. Hình th c và n i dung yêu c u h p tác qu c t v phòng, ch ng r a ti n 1. Hình th c h p tác: a) Ph i h p phát hi n, ngăn ch n r a ti n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và c a nư c có liên quan; b) Ký k t các i u ư c qu c t a phương và song phương v phòng, ch ng t i ph m có liên quan n r a ti n; c) Thu th p, nghiên c u, trao i thông tin, kinh nghi m phòng, ch ng t i ph m r a ti n; d) Ph i h p ào t o, b i dư ng, hu n luy n nghi p v phân tích báo cáo, thông tin v các giao d ch áng ng và trong vi c i u tra, truy t , xét x t i ph m liên quan n r a ti n cho cán b , nhân viên các cơ quan, t ch c h u quan; ) Ph i h p t ch c h i ngh , h i th o v các v n liên quan trong công tác phòng, ch ng t i ph m r a ti n; e) Th c hi n các yêu c u tương tr tư pháp trong vi c i u tra, x lý t i ph m có liên quan n r a ti n c a các cá nhân, t ch c nư c ngoài Vi t Nam và các cá nhân, t ch c Vi t Nam nư c ngoài;
 13. g) H tr v cơ s v t ch t, k thu t, công ngh , tăng cư ng năng l c pháp lý trong phòng, ch ng r a ti n. 2. Phương th c và n i dung yêu c u h p tác: a) Yêu c u h p tác ph i ư c chuy n n b ng văn b n, có ch ký c a ngư i có trách nhi m và có d u c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia yêu c u; b) Tùy theo n i dung mà văn b n yêu c u h p tác ph i ư c g i n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam qua Trung tâm Thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c B Công an qua Văn phòng INTERPOL Vi t Nam. c) Trong trư ng h p khNn c p, yêu c u h p tác có th g i b ng các phương ti n thông tin và ph i ư c xác nh n l i b ng văn b n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này trong vòng 5 ngày làm vi c ti p theo; d) N i dung văn b n yêu c u h p tác ph i bao g m các y u t sau: tên t ch c, qu c gia yêu c u và nh n yêu c u; m c ích, b n ch t và th i h n yêu c u h tr ; các chi ti t, c i m nh n d ng tài s n ho c t i ph m nh m h tr cho vi c th c hi n các yêu c u h p tác; b n sao các b ng ch ng ho c phán quy t cu i cùng c a cơ quan có thNm quy n c a qu c gia yêu c u. i u 22. T ch i yêu c u tương tr tư pháp 1. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam t ch i th c hi n yêu c u tư- ơng tr tư pháp n u: a) Yêu c u tương tr gây t n h i n ch quy n, an ninh qu c gia ho c l i ích quan tr ng khác c a Vi t Nam; b) Yêu c u tương tr không phù h p v i các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p và pháp lu t Vi t Nam. 2. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam có th t ch i th c hi n yêu c u tương tr tư pháp n u: a) Yêu c u tương tr không áp ng các i u ki n quy nh t i i u 21 Ngh nh này; b) Cá nhân ư c c p t i trong yêu c u tương tr ã ho c ang b cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam i u tra, truy t , xét x ho c k t án v t i ph m có liên quan n ho t ng r a ti n theo pháp lu t Vi t Nam. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam t ch i th c hi n yêu c u tương tr tư pháp thông báo cho cơ quan có thNm quy n c a qu c gia ã g i yêu c u bi t. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
 14. i u 23. Khen thư ng Cá nhân, cơ quan, t ch c có thành tích trong u tranh phòng, ch ng r a ti n thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. X lý vi ph m 1. Ngư i ph m t i có liên quan n r a ti n thì b x lý theo B lu t Hình s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Cá nhân ho c t ch c có trách nhi m trong phòng, ch ng r a ti n, n u vi ph m quy nh t i Ngh nh này mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh sau ây: a) Ph t c nh cáo i v i hành vi không có quy ch ki m soát, ki m toán n i b bao hàm các i u kho n v phòng, ch ng r a ti n; không b trí cán b có trách nhi m tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n; không có quy trình tìm hi u, th t c nh n bi t khách hàng theo quy nh t i Ngh nh này; b) Ph t ti n t 5.000.000 ng (năm tri u ng) n 15.000.000 ng (mư i lăm tri u ng) i v i hành vi không thông báo ho c không báo cáo cho Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; không lưu gi s sách, h sơ, tài li u có liên quan t i các giao d ch trong th i gian ph i ư c lưu gi theo quy nh t i Ngh nh này; không thông báo cho Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi phát hi n có sai l ch trong các h sơ, tài li u, báo cáo, s sách ã ư c chuy n cho các cơ quan này trư c ó; c) Ph t ti n t 10.000.000 ng (mư i tri u ng) n 30.000.000 ng (ba mươi tri u ng) i v i hành vi thông báo cho các bên liên quan t i giao d ch v n i dung các báo cáo ho c thông tin ã cung c p theo i u 12 Ngh nh này; trì hoãn ho c không th c hi n các yêu c u c a Trung tâm thông tin phòng, ch ng r a ti n ho c cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Ngh nh này mà không có lý do chính áng; d) Ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn có th b tư c quy n s d ng có th i h n ho c không có th i h n i v i gi y phép ho t ng, ch ng ch hành ngh ư c s d ng vi ph m; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy nh t i Ngh nh này trong khi thi hành nhi m v v phòng, ch ng ho t ng r a ti n thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Khi u n i, t cáo Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các quy t nh hành chính, hành vi hành chính liên quan t i vi c x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng r a ti n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo.
 15. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 8 năm 2005. i u 27. Trách nhi m thi hành 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng B Công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản