Nghị định số 74/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Nghị định số 74/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 74/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 74/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 74/2008/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N SA TH Y, HUY N K TÔ VÀ THN XÃ KON TUM, T NH KON TUM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c huy n Sa Th y, huy n k Tô, th xã Kon Tum, t nh Kon Tum như sau: 1. Thành l p xã ak Năng thu c th xã Kon Tum trên cơ s i u ch nh 2.291,16 ha di n tích t nhiên và 3.210 nhân khNu c a xã Ia Chim. Xã ak Năng có 2.291,16 ha di n tích t nhiên và 3.210 nhân khNu. a gi i hành chính xã ak Năng: ông giáp xã oàn K t, th xã Kon Tum; Tây giáp huy n Sa Th y; Nam giáp xã Ia Chim; B c giáp xã Ng k Bay. 2. i u ch nh a gi i hành chính xã thu c huy n Sa Th y, huy n k Tô a. i u ch nh 380 ha di n tích t nhiên c a xã Pô Kô thu c huy n k Tô v xã Hơ Moong, huy n Sa Th y qu n lý. b. i u ch nh 520 ha di n tích t nhiên, 762 nhân khNu c a xã Pô Kô và 72 ha di n tích t nhiên, 1.263 nhân khNu c a xã Diên Bình v th tr n k Tô thu c huy n k Tô qu n lý. c. i u ch nh 1.190 ha di n tích t nhiên và 654 nhân khNu c a xã Pô Kô v xã Diên Bình thu c huy n k Tô qu n lý. d. i u ch nh 645 nhân khNu c a xã Sa Bình v xã Hơ Moong thu c huy n Sa Th y qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Ia Chim còn l i 6.686, 76 ha di n tích t nhiên và 8.063 nhân khNu.
  2. Th xã Kon Tum có 43.298, 15 ha di n tích t nhiên và 134.358 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Duy Tân, Quang Trung, Ngô Mây, Trư ng Chinh, Th ng L i, Th ng Nh t, Quy t Th ng, Nguy n Trãi, Tr n Hưng o, Lê L i và các xã: k C m, k Blà, Chư Hreng, k Rơ Wa, Hoà Bình, oàn K t, Ia Chim, Vinh Quang, Kroong, Ng k Bay và ăk Năng. - Xã Pô Kô có 8.081 ha di n tích t nhiên và 1.837 nhân khNu. - Xã Diên Bình có 4.717,20 ha di n tích t nhiên và 5.367 nhân khNu. - Th tr n k Tô có 3.994,40 ha di n tích t nhiên và 10.869 nhân khNu. Huy n k Tô có 50.640,47 ha di n tích t nhiên và 36.965 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Kon ào, Tân C nh, Ng k T , k Rơ Nga, k Trăm, Văn Lem, Diên Bình, Pô Kô và th tr n k Tô. - Xã Hơ Moong có 6.925,06 ha di n tích t nhiên và 4.218 nhân khNu. - Xã Sa Bình còn l i 4.045,35 ha di n tích t nhiên và 4.083 nhân khNu. Huy n Sa Th y có 241.535,52 ha di n tích t nhiên và 35.741 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xier, Sa Sơn, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Bình, Hơ Moong, Mô Rai, R Kơi và th tr n Sa Th y. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kon Tum và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản