Nghị định số 75/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định số 75/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 75/1998/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 75/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/1998/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 75/1998/N -CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1998 V B SUNG, S A IM TS I U C A NGHN NNH S 36/CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1995 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: i u 1.- S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph như sau: 1. Kho n 2, 4, 5 i u 5 ư c s a i như sau: "2. Quy nh tiêu chuNn k thu t, t ch c ki m tra, giám sát ch t lư ng k thu t các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , c p Ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo nh kỳ. 4. Qu n lý vi c ào t o, c p Gi y phép lái xe và Ch ng ch h c lu t giao thông cho nh ng ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b . 5. T ch c, ch o và ki m tra h th ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i trong toàn qu c. X lý vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i nh ng vi ph m v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ". 2. Kho n 3 i u 6 ư c s a i như sau: "3. Ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c so n th o tài li u và tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông". i u 2.- S a i, b sung m t s i u c a " i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph như sau: 1. B sung kho n 4 vào i u 1:
  2. "4. Ngư i i u khi n phương ti n và ch s h u phương ti n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v phương ti n tham gia giao thông". 2. Kho n 2 i u 2 ư c s a i như sau: "2. Phương ti n tham gia giao thông là các lo i xe cơ gi i, xe thô sơ và các thi t b chuyên dùng lưu thông trên ư ng b , ư ng ô th ". 3. Kho n 3 i u 3 ư c s a i như sau: "3. Ngư i i u khi n các xe khác khi qua nơi xNy ra tai n n có trách nhi m ch ngư i b thương n nơi c p c u g n nh t. Các xe ưu tiên không b t bu c ph i ch ngư i b thương n nơi c p c u". 4. Kho n 7 i u 3 ư c s a i như sau: "7. U ban nhân dân a phương nơi tai n n x y ra ph i t ch c c u ch a giúp ngư i b n n, b o v hi n trư ng và k p th i thông báo cho C nh sát giao thông n l p biên b n, x lý h u qu . Trư ng h p n n nhân b ch t, sau khi cơ quan công an ã hoàn t t các th t c theo quy nh c a pháp lu t và ng ý cho chôn c t thì U ban nhân dân a phương có trách nhi m t ch c chôn c t ngư i b n n". 5. Kho n 1 i u 6 ư c s a i như sau: "1. Ngư i tham gia giao thông khi phát hi n công trình giao thông ư ng b có bi u hi n không m b o an toàn giao thông, ph i có nghĩa v t báo hi u t m th i và tìm cách báo cho ơn v qu n lý giao thông ư ng b ho c cơ quan nhà nư c có tr s g n nh t; các cơ quan nhà nư c khi nh n ư c tin báo ph i có trách nhi m thông báo ngay n cơ quan qu n lý giao thông ư ng b kh c ph c k p th i". 6. i m 1 i u 13 ư c s a i như sau: "1. i v i các lo i xe cơ gi i (k c moóc kéo theo xe cơ gi i): a. Có h th ng hãm (chân và tay) có hi u l c theo quy nh. b. Có èn chi u sáng (g n và xa), èn soi bi n s , èn báo hãm, èn tín hi u các lo i theo tiêu chuNn quy nh. c. Có còi v i âm lư ng tiêu chuNn. d. Có b ph n gi m thanh, gi m khói theo tiêu chuNn quy nh. . B o m t m nhìn cho ngư i i u khi n. Kính ch n gió ph i trong su t, có gương chi u h u, có g t nư c mưa. e. Có h th ng chuy n hư ng có hi u l c. g. Có bánh l p úng kích c , tiêu chuNn k thu t và áp l c hơi theo quy nh cho t ng lo i xe.
  3. h. Kính c a ôtô khách ph i là lo i kính an toàn". 7. Kho n 2 i u 18 ư c s a i như sau: "2. Ngư i ng u cơ s ki m nh k thu t xe và cán b tr c ti p ki m nh k thu t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ki m nh". 8. B sung kho n 3 và 4 vào i u 20 như sau: "3. Tín hi u èn, còi, c , màu sơn c a các phương ti n cơ gi i ư ng b ưu tiên quy nh như sau: a. Xe ch a cháy: xe sơn màu , èn quay trên nóc xe phát sáng màu . b. Xe c u thương: èn quay trên nóc xe phát sáng màu , trên thành xe có d u ch th p màu . c. Xe công an: èn quay trên nóc xe phát sáng màu xanh, , c hi u công an c m u xe phía bên trái ngư i lái. d. Xe quân s : C hi u quân s c m u xe phía bên ph i ngư i lái. Âm lư ng còi c a t ng lo i xe nêu trên do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. 4. C m các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b không ph i lo i xe ưu tiên s d ng còi, èn ưu tiên quy nh kho n 3 c a i u này". 9. Kho n 3 i u 21 ư c s a i như sau: "3. C m ch trên xe khách cùng v i hành khách các ch t c h i, d n , d b t cháy, các ch t nguy hi m khác, súc v t và v t có mùi hôi th i ho c nh ng ch t có nh hư ng n s c kho c a hành khách". 10. i m 1 i u 25 ư c s a i như sau: "1. Trong trư ng h p c n thi t ph i ư c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) cho phép". 11. Kho n 1 i u 26 ư c s a i như sau: "1. Hàng hoá x p trên xe cơ gi i ph i g n gàng, ch ng bu c ch c ch n, không rơi vãi d c ư ng, không kéo lê trên m t ư ng và không gây c n tr cho vi c i u khi n xe. Không ư c x p hàng quá b r ng thùng xe, chi u dài hàng không ư c x p th a ra sau thùng xe trên 10% chi u dài toàn b xe. Mô tô, xe máy và xe p không ư c x p hàng hoá hành lý vư t quá b r ng èo hàng v m i bên 0,30 mét, vư t quá chi u cao tính t m t t là 2 mét, vư t quá phía sau èo hàng là 0,50 mét; khi chuyên ch các lo i bình khí nén, bình gas b ng mô tô, xe máy và xe p ph i ch ng bu c ch c ch n, b o m an toàn".
  4. 12. i m c i u 29 ư c s a i như sau: "c. Không có các lo i gi y t quy nh như: - Gi y ch ng nh n ăng ký xe. - Gi y phép lái xe (n u i u khi n xe quy nh ph i có Gi y phép lái xe). - Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng (n u lo i xe yêu c u ph i có)". 13. i u 30 ư c s a i như sau: " i u 30.- Trư ng h p làm m t ho c hư h ng Gi y phép lái xe mà có ch ng c là b m t, b hư h ng, không b tư c, không b t m gi s ư c xét c p l i". 14. i m a i u 37 ư c s a i, b sung như sau: "a. i u ki n xe ch y sau vư t xe ch y trư c. Xe ch y sau ch ư c phép vư t xe ch y trư c khi: - Không có chư ng ng i v t phía trư c; - Không có xe ch y ngư c chi u n; - Xe ch y trư c không có báo hi u nh vư t xe khác; - Ngư i lái xe ph i báo hi u b ng còi ho c èn khi xin vư t xe ch y trư c. Khi xe ch y trư c ã tránh v bên ph i và làm hi u cho phép vư t thì ngư i lái xe ch y sau m i ư c cho xe mình vư t lên v phía bên trái c a xe ch y trư c". 15. i u 38 ư c s a i m t i m sau (các quy nh khác c a i u này v n gi nguyên): "Xe xu ng d c ph i như ng ư ng cho xe lên d c". 16. i m k i u 39 ư c s a i như sau: "k. Khi xe b h ng ho c rơi hàng hoá xu ng ư ng nh hư ng n ư ng giao thông thì ngư i i u khi n ph i tìm m i bi n pháp ưa xe vào sát l ư ng bên ph i và thu d n ngay hàng hoá rơi vãi". 17. i m a i u 42 ư c s a i như sau: "a. Nh ng xe ô tô sau ây là xe ưu tiên và ư c quy n ưu tiên i trư c các lo i xe khác khi qua ư ng giao nhau theo th t : 1. Xe ch a cháy i n nơi cháy làm nhi m v .
  5. 2. Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p. 3. Xe c u thương ang ch b nh nhân c p c u ho c i ón b nh nhân c p c u. 4. Xe h ê, xe th c hi n nhi m v ch ng l t bão khNn c p. 5. oàn xe có c nh sát i trư c d n ư ng. 6. Xe m b o giao thông khNn c p. 7. oàn xe tang". 18. i m b i u 44 ư c s a i như sau: "b. Khi lên, xu ng phà và ang trên phà m i ngư i trên xe ph i xu ng xe tr ngư i i u khi n xe và ngư i m c b nh không th i ư c". 19. B sung i m i vào i u 45 như sau: "i. i v i xe kéo moóc thì t ng tr ng t i c a xe ph i l n hơn t ng tr ng t i c a moóc, ph i có h th ng hãm có hi u l c cho moóc". 20. Kho n 1 i u 52 ư c s a i như sau: "1. Các lo i xe ph i ch y úng lu ng, tuy n quy nh. N u vì lý do c bi t c n i vào khu v c c m, ư ng c m ph i có gi y phép c a Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". 21. i u 56 ư c s a i, b sung như sau: " i u 56. 1. C m xe p, xe máy, xe mô tô l ng lách, ánh võng gây nguy hi m cho ngư i i ư ng. 2. C m ua xe khi chưa ư c phép c a Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. C m s d ng ô dù che mưa, che n ng ho c s d ng i n tho i di ng khi i u khi n xe p, mô tô, xe máy. 4. Mô tô, xe máy, xe p khi ch y t trong ngõ, h m, ư ng h p, trong nhà ra ư ng chính, t phà lên ph i như ng ư ng cho các lo i phương ti n và ngư i i b t b t kỳ hư ng nào". 22. i u 57 ư c s a i như sau: " i u 57.- Ngư i i u khi n xe p ph i ch p hành các quy nh sau ây: 1. Không ư c i xe nh ng khu v c và ư ng có bi n c m xe p;
  6. 2. Khi i u khi n xe p trên ư ng: không ư c buông c hai tay ho c kéo xe khác, không ư c phóng nhanh vư t Nu ho c có hành ng khác gây nguy hi m, không ư c i hàng ngang t 3 xe tr lên, c m r trái ho c ph i trư c u xe cơ gi i; 3. Ch ư c d ng ho c xe sát l ư ng hay v a hè, nh ng nơi quy nh ph i d ng l i, không ư c ho c d ng xe nh ng nơi làm c n tr giao thông; 4. Ch ư c ch m t ngư i phía sau và m t tr em dư i 7 tu i (do ngư i l n b ho c có gh ng i riêng) ho c hai ngư i l n khi m t ngư i l n không có kh năng ng i m t mình do i u ki n s c kho ; 5. Ngư i i u khi n xe, ngư i ư c ch trên xe không ư c mang vác v t c ng k nh, không ư c kéo theo v t gì, không ư c d t súc v t ch y theo; 6. Tr em dư i 12 tu i không ư c i u khi n xe p có ư ng kính bánh xe t 650 mm tr lên; 7. Không ư c bám vào các xe khác (k c xe p khác); 8. C m i xe p trên hè ph , trong vư n hoa, công viên." i u 3.- Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình, c i m c a a phương và thNm quy n c a mình xây d ng các quy nh và k ho ch th c hi n Ngh nh. i u 5.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quang ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản