Nghị định số 76/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
65
lượt xem
3
download

Nghị định số 76/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 76/2001/NĐ-CP về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 76/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2001/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 76/2001/N -CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001 V HO T NG S N XU T VÀ KINH DOANH THU C LÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v "Chính sách qu c gia, phòng ch ng tác h i c a thu c lá giai o n 2000 - 2010 ; Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia vào ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá trên lãnh th Vi t Nam u ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 2. Nh ng nguyên t c qu n lý ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá 1. S n phNm thu c lá là m t hàng không khuy n khích tiêu dùng trong nư c. Nhà nư c th ng nh t qu n lý i v i ngành thu c lá và th c hi n c quy n v s n xu t thu c lá i u; T ng công ty Thu c lá Vi t Nam gi vai trò nòng c t th c hi n ch trương này. Ch nh ng doanh nghi p nhà nư c, các liên doanh v i nư c ngoài ã ư c c p phép có i u ki n theo quy nh c a Ngh nh này m i ư c s n xu t s n phNm thu c lá. 2. Nhà nư c th c hi n ki m soát, tiêu th thu c lá trên th trư ng, k c trong bán buôn, bán l các s n phNm thu c lá.
 2. 3. Ho t ng kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá, s n xu t s n phNm thu c lá, bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá ch ư c th c hi n khi có i u ki n kinh doanh theo quy nh. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá là ho t ng s n xu t và bán s n phNm thu c lá n ngư i tiêu dùng, bao g m các ho t ng v quy ho ch; u tư phát tri n s n xu t; tr ng và ch bi n nguyên li u; s n xu t và tiêu th s n phNm thu c lá; xu t nh p khNu máy móc, thi t b , nguyên ph li u và s n phNm thu c lá. 2. Thu c lá lá là lá c a cây thu c lá có tên khoa h c là Nicotiana tabacum L, bao g m lá thu c s y và lá thu c phơi. 3. Nguyên li u thu c lá là thu c lá lá dư i d ng lá r i, lá ã sơ ch tách c ng ho c thu c lá s i và các ch phNm thay th khác dùng s n xu t ra các s n phNm thu c lá. 4. S n phNm thu c lá là s n phNm ư c s n xu t t toàn b hay m t ph n nguyên li u thu c lá và ư c ch bi n dư i d ng thu c i u, thu c xì gà, thu c lá s i dùng hút tNu và các d ng s n phNm khác dùng hút, nhai, ng i. 5. Ph li u thu c lá là t t c các lo i v t tư khác ngoài nguyên li u thu c lá ư c s d ng s n xu t các s n phNm thu c lá. Chương 2: TR NG, CH BI N VÀ KINH DOANH NGUYÊN LI U THU C LÁ i u 4. u tư tr ng thu c lá và ch bi n nguyên li u thu c lá 1. Vi c u tư phát tri n vùng tr ng nguyên li u thu c lá t ng a phương ph i th c hi n theo quy ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, phù h p v i các i u ki n v khí h u, t ai, ngu n l c c a t ng a phương. 2. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ch t lư ng cao, t phNm c p qu c t , u tư tăng năng l c ch bi n nguyên li u nâng cao ch t lư ng s n phNm thu c lá, thay th nh p khNu và áp ng nhu c u xu t khNu. i u 5. K ho ch tr ng thu c lá hàng năm 1. T ng công ty Thu c lá Vi t Nam ch trì ph i h p v i các cơ quan, a phương liên quan, trình Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n vùng nguyên li u thu c lá và t ch c th c hi n. 2. Hàng năm, căn c nhu c u s n xu t và xu t khNu c a toàn ngành thu c lá, T ng công ty Thu c lá Vi t Nam trao i v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có vùng tr ng cây thu c lá, xây d ng và thông báo k ho ch tr ng
 3. cây thu c lá làm cơ s cho u tư tr ng và mua thu c lá lá c a các thương nhân và ngư i tr ng cây thu c lá. 3. Nh ng doanh nghi p ch bi n, kinh doanh, xu t khNu nguyên li u thu c lá ph i ký h p ng tr c ti p và h tr nông dân ho c h p tác xã tr ng cây thu c lá theo quy ho ch và k ho ch. i u 6. S d ng gi ng thu c lá 1. Gi ng cây thu c lá ưa vào tr ng ph i phù h p v i khí h u, t ai c a t ng a phương, có năng su t cao và ch t lư ng t t. 2. Nhà nư c có chính sách h tr t o ngu n gi ng cây thu c lá có ch t lư ng cao, gi m ư c hàm lư ng nicôtin và nh a thu c lá (Tar). Vi c s d ng gi ng cây thu c lá ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c v qu n lý gi ng. i u 7. Tiêu chuNn phân c p và giá mua thu c lá lá Vi c mua bán thu c lá lá gi a ngư i tr ng cây thu c lá và thương nhân kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá ph i tuân th các quy nh tiêu chuNn phân c p và giá mua như sau: 1. Tiêu chuNn phân c p thu c lá lá là tiêu chuNn do B Công nghi p ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành. 2. T ng công ty Thu c lá Vi t Nam th ng nh t v i Ban V t giá Chính ph thông báo giá mua thu c lá lá t i thi u (giá sàn) cho ngư i tr ng thu c lá ngay t uv b o m l i ích c a ngư i tr ng cây thu c lá. i u 8. i u ki n kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá 1. Kinh doanh nguyên li u thu c lá là ngành, ngh kinh doanh có i u ki n. Thương nhân ch ư c kinh doanh khi có các i u ki n theo quy nh dư i ây và cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng kinh doanh: a) Thương nhân là doanh nghi p có ăng ký kinh doanh m t hàng nguyên li u thu c lá; b) Có cơ s v t ch t k thu t và trang, thi t b theo úng tiêu chuNn phù h p v i ngành, ngh kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá; c) m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy. 2. B Công nghi p hư ng d n c th i u ki n kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá Ngoài các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t, thương nhân kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá còn có các quy n và nghĩa v sau:
 4. 1. ư c quy n l a ch n vùng u tư và ngư i tr ng thu c lá theo k ho ch. 2. Ký h p ng u tư tr ng và mua nguyên li u thu c lá v i ngư i tr ng cây thu c lá; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các i u kho n cam k t v trách nhi m c a ngư i tr ng cây thu c lá ghi trong h p ng. 3. Không ư c mua nguyên li u thu c lá trên di n tích c a nh ng thương nhân khác ã u tư tr ng và ký h p ng mua, n u không có s tho thu n. i u 10. Qu u tư tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá 1. Các doanh nghi p u tư tr ng cây thu c lá ư c trích trong giá mua nguyên li u thu c lá l p Qu u tư tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá nh m m c ích phát tri n vùng nguyên li u thu c lá. 2. B Tài chính th ng nh t v i B Công nghi p ban hành Quy ch trích l p và s d ng Qu này. Chương 3: S N XU T S N PH M THU C LÁ VÀ PH LI U THU C LÁ i u 11. i u ki n s n xu t s n phNm thu c lá 1. S n xu t s n phNm thu c lá là ngành, ngh s n xu t ph i có gi y phép do B Công nghi p c p. Doanh nghi p ch ư c quy n kinh doanh k t ngày ư c c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá. 2. i u ki n c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá: a) Là doanh nghi p nhà nư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t trư c th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v "Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong giai o n 2000 - 2010; b) Có u tư phát tri n vùng nguyên li u và s d ng nguyên li u thu c lá s n xu t trong nư c theo t l do B Công nghi p quy nh; c) S n lư ng các s n phNm thu c lá do doanh nghi p s n xu t ư c quy i ra thu c lá i u (lo i 20 i u/bao) ph i t t 50 tri u bao/năm tr lên; d) Có thi t b ng b , m b o các i u ki n quy nh v an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n và v sinh môi trư ng; ) m b o yêu c u v sinh s n phNm thu c lá theo quy nh c a B Y t , m b o ch t lư ng s n phNm thu c lá theo tiêu chuNn ch t lư ng Vi t Nam và có quy n s h u ho c s d ng h p pháp nhãn hi u hàng hoá ang ư c b o h cho s n phNm thu c lá t i Vi t Nam.
 5. 3. B Công nghi p hư ng d n c th các i u ki n, trình t , th t c c p gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá và t ch c s p x p i v i các doanh nghi p ang s n xu t s n phNm thu c lá theo các nguyên t c quy nh i u 2 và i u 11 Ngh nh này. 4. Các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p phép v n ư c s n xu t thu c lá trong ph m vi gi y phép u tư, nhưng ph i m b o tuân th các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh c a Ngh nh này. i u 12. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá Ngoài các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t, doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá còn có các quy n và nghĩa v sau: 1. ư c bán buôn các s n phNm thu c lá cho các thương nhân có gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá theo quy nh c a Ngh nh này và ư c t ch c các c a hàng gi i thi u và bán l s n phNm thu c lá n ngư i tiêu dùng. 2. Ph i công b và b o m s n phNm thu c lá c a doanh nghi p phù h p v i tiêu chuNn ch t lư ng Vi t Nam và tiêu chuNn v sinh s n phNm thu c lá theo quy nh c aB Yt . 3. ư c phép th c hi n các hình th c gi i thi u v doanh nghi p: a) ăng, phát gi i thi u s n phNm thu c lá, s i thành phNm do doanh nghi p s n xu t trên báo chí i ngo i b ng ti ng nư c ngoài; b) Hàng năm, trong các d p l t t, ngày truy n th ng c a doanh nghi p, doanh nghi p ư c phép ăng phát m t l n trên các phương ti n truy n thông l i chúc m ng, gi i thi u tên, a ch , bi u tư ng c a doanh nghi p. i u 13. Ghi nhãn bao bì s n phNm thu c lá 1. Vi c ghi nhãn bao bì s n phNm thu c lá ph i tuân th theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. N i dung l i c nh báo v tác h i c a thu c lá i v i s c kho con ngư i ph i in b ng ti ng Vi t Nam trên bao bì thu c lá theo quy nh c a B Y t , tr trư ng h p xu t khNu ph i th c hi n theo yêu c u c a nư c nh p khNu. i u 14. Dán tem s n phNm thu c lá 1. S n phNm thu c lá s n xu t bán trong nư c ph i dán tem trên bao gói theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. S n phNm thu c lá s n xu t xu t khNu, chào hàng, tri n lãm nư c ngoài không ph i dán tem theo quy nh c a Vi t Nam, tr trư ng h p ph i dán tem theo yêu c u c a nư c nh p khNu. i u 15. u tư s n xu t s n phNm thu c lá
 6. u tư s n xu t các s n phNm thu c lá ph i căn c vào quy ho ch phát tri n ngành thu c lá trong t ng th i kỳ do Th tư ng Chính ph phê duy t và m b o nguyên t c: 1. Không u tư xây d ng m i, u tư m r ng các cơ s s n xu t s n phNm thu c lá vư t quá t ng năng l c s n xu t t i th i i m ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ- CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v "Chính sách qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong giai o n 2000-2010 , tr trư ng h p s n xu t xu t khNu. 2. ư c phép u tư chi u sâu, i m i thi t b , công ngh s n xu t s n phNm thu c lá ho c di chuy n a i m s n xu t theo quy ho ch nâng cao ch t lư ng s n phNm, gi m n ng các ch t c nh hư ng n s c kho con ngư i và b o v môi trư ng. 3. T ch c, cá nhân không có gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá không ư c s d ng máy móc thi t b s n xu t s n phNm thu c lá dư i m i hình th c. Nhà nư c có chính sách h tr T ng công ty Thu c lá Vi t Nam mua l i các máy móc thi t b s n xu t thu c lá có ngu n g c h p pháp c a t ch c, cá nhân không có ch c năng s n xu t s n phNm thu c lá và c a các a phương, các liên doanh trong quá trình s p x p ngành thu c lá. 4. Ng ng l p các d án m i v h p tác s n xu t, gia công ho c liên doanh v i nư c ngoài s n xu t s n phNm thu c lá, tr trư ng h p s n xu t xu t khNu do B Công nghi p ngh và ư c Th tư ng Chính ph cho phép, v i i u ki n ph n v n góp c a doanh nghi p Vi t Nam chi m t l t 51% tr lên trong các liên doanh s n xu t s n phNm thu c lá. i u 16. Qu n lý in bao bì và s n xu t ph li u thu c lá 1. Ch các doanh nghi p tr c ti p s n xu t s n phNm thu c lá m i ư c phép in bao bì và s n xu t ph li u thu c lá ho c h p ng v i cơ s in bao bì, s n xu t ph li u thu c lá in n bao bì và s n xu t ph li u thu c lá. 2. Các cơ s in bao bì, s n xu t ph li u thu c lá ph i ch p hành quy nh v tiêu chuNn, ch t lư ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: KINH DOANH CÁC S N PH M THU C LÁ i u 17. i u ki n kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá. 1. Kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá là ngành, ngh kinh doanh có i u ki n, ph i có gi y phép do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. 2. i u ki n c p gi y phép kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá: a) Thương nhân là doanh nghi p có ăng ký kinh doanh s n phNm thu c lá;
 7. b) Có a i m kinh doanh c nh, a ch rõ ràng; c) m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy. 3. B Thương m i hư ng d n c th các i u ki n, th t c, trình t và thNm quy n c p gi y phép kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá. i u 18. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá Ngoài các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t, thương nhân kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá còn có các quy n và nghĩa v sau: 1. ư c mua s n phNm thu c lá có ngu n g c h p pháp t ch c lưu thông, tiêu th trên th trư ng theo úng n i dung gi y phép kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá ư c c p. 2. ư c t ch c các c a hàng bán l cho ngư i tiêu dùng trên a bàn kinh doanh c a thương nhân ó. 3. Ch ư c bán buôn s n phNm thu c lá cho các i tư ng có gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá. 4. Ph i có h th ng phân ph i, tiêu th s n phNm thu c lá m t cách n nh trên th trư ng. 5. Thư ng xuyên m b o các i u ki n kinh doanh s n phNm thu c lá trong quá trình ho t ng. i u 19. Bán l s n phNm thu c lá Thương nhân bán l ho c i lý bán l s n phNm thu c lá ph i m b o các i u ki n kinh doanh bán l ho c i lý bán l s n phNm thu c lá theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 20. Các ho t ng kinh doanh s n phNm thu c lá b nghiêm c m Nhà nư c nghiêm c m các ho t ng kinh doanh s n phNm thu c lá sau: 1. Nh p khNu và tiêu th s n phNm thu c lá s n xu t nư c ngoài trên th trư ng Vi t Nam. 2. Bán s n phNm thu c lá nh p l u, s n phNm thu c lá gi , s n phNm thu c lá kém phNm ch t ho c ã h t th i h n s d ng, các s n phNm thu c lá mang nhãn hi u hàng hoá không ư c b o h t i Vi t Nam, không m b o ch t lư ng theo Tiêu chuNn Vi t Nam, không ghi nhãn bao bì, không dán tem theo quy nh c a pháp lu t. 3. Bán thu c lá cho ngư i dư i 18 tu i.
 8. 4. Bán các s n phNm thu c lá t i các trư ng ph thông, b nh vi n, r p chi u phim, r p hát, nhà bi u di n văn hoá, ngh thu t. 5. T ch c các ho t ng ti p th , k c vi c s d ng h th ng nhân viên ti p th chào hàng, in nhãn hi u và bi u tư ng các s n phNm thu c lá trên trang báo và trên các phương ti n v n chuy n trái v i các quy nh v qu ng cáo thương m i. 6. Tài tr t ch c các ho t ng văn hoá, ngh thu t, th thao có g n v i qu ng cáo thu c lá. i u 21. Chi nhánh doanh nghi p nư c ngoài kinh doanh s n phNm thu c lá t i Vi t Nam Chi nhánh c a các doanh nghi p thu c lá nư c ngoài có gi y phép ho t ng t i Vi t Nam ch ư c kinh doanh s n phNm thu c lá trong ph m vi gi y phép thành l p chi nhánh quy nh, có trách nhi m tiêu th toàn b s n phNm thu c lá mang nhãn hi u c a nư c ngoài ư c s n xu t t i Vi t Nam ã ghi trong gi y phép; t ch c h th ng phân ph i, tiêu th s n phNm thu c lá n nh trên th trư ng và ch ư c bán thu c lá cho các thương nhân có gi y phép kinh doanh s n phNm thu c lá theo quy nh c a Ngh nh này. i u 22. Nh p khNu máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá 1. Máy móc, thi t b s n xu t thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u là hàng hoá nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công nghi p qu n lý. Ch nh ng doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá m i ư c nh p khNu ho c y thác nh p khNu ph c v cho s n xu t. 2. i u ki n nh p khNu máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá và nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá g m: a) Là doanh nghi p có các i u ki n quy nh t i i u 11 c a Ngh nh này; b) Nguyên li u, gi y cu n i u thu c lá và máy móc thi t b nh p khNu ph i phù h p v i năng l c s n xu t và k ho ch s n xu t, tiêu th thu c lá hàng năm c a doanh nghi p. c) ư c s ng ý c a B Công nghi p. 3. B Công nghi p hư ng d n i u ki n nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên li u thu c lá, gi y cu n i u thu c lá. 4. B Tài chính quy nh thu su t thu nh p khNu và quy nh giá t i thi u tính thu nh p khNu i v i nguyên li u thu c lá. i u 23. Nh p khNu s n phNm thu c lá s d ng cá nhân 1. Cá nhân nh p c nh vào lãnh th Vi t Nam mang theo thu c lá không vư t quá m c tiêu chuNn hành lý cho phép do Nhà nư c Vi t Nam quy nh.
 9. 2. Các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , t ch c qu c t t i Vi t Nam n u có nhu c u ư c phép nh p khNu s n phNm thu c lá s d ng ph i theo úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 24. Xu t khNu nguyên li u, ph li u thu c lá và s n phNm thu c lá 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho các doanh nghi p xu t khNu nguyên li u, ph li u thu c lá và s n phNm thu c lá ư c s n xu t t i Vi t Nam. 2. Nguyên li u thu c lá xu t khNu ho c dùng s n xu t s n phNm thu c lá xu t khNu ư c hư ng các ưu ãi v thu theo quy nh hi n hành. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V S N XU T, KINH DOANH THU C LÁ i u 25. N i dung qu n lý Nhà nư c v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá N i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá bao g m: 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và chính sách phát tri n ngành thu c lá phù h p v i m c tiêu và nh hư ng kinh t - xã h i trong t ng giai o n c a t nư c. 2. Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá. 3. ThNm nh, phê duy t các d án u tư i m i công ngh , phát tri n vùng nguyên li u theo phân c p qu n lý. 4. C p, i u ch nh và thu h i các lo i gi y phép v s n xu t và kinh doanh thu c lá. 5. T ch c th c hi n và qu n lý ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá. 6. Ki m tra, thanh tra, giám sát các ho t ng s n xu t, kinh doanh s n phNm thu c lá; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý theo quy nh c a pháp lu t; 7. H p tác qu c t và qu n lý xu t nh p khNu trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh thu c lá. i u 26. Cơ quan qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá 1. Chính ph th ng nh t qu n lý v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá trong ph m vi c nư c. 2. B Công nghi p là cơ quan giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c lá theo các n i dung sau:
 10. a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c lá; b) Xây d ng Chi n lư c, Quy ho ch, K ho ch phát tri n ngành thu c lá Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan xây d ng án t ch c s p x p ngành thu c lá trên ph m vi c nư c theo hư ng t p trung u m i th c hi n ch trương nhà nư c c quy n; ng th i ki n ngh Th tư ng Chính ph x lý nh ng doanh nghi p không m b o các i u ki n ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này; d) C p, i u ch nh, gia h n, thu h i gi y phép s n xu t s n phNm thu c lá; quy nh tiêu chuNn k thu t i v i máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá, nguyên ph li u thu c lá nh p khNu; ) Th c hi n trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ngành thu c lá trong u tư xây d ng theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng cơ b n; e) Ban hành và ki m tra các tiêu chuNn ngành thu c lá; g) Thanh tra, ki m tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m trong ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá; h) Qu n lý vi c thành l p, chia, tách, sáp nh p, gi i th các doanh nghi p s n xu t s n phNm thu c lá, ch bi n nguyên li u và ph li u thu c lá theo úng các quy nh c a pháp lu t; i) T ch c qu n lý năng l c máy móc thi t b s n xu t thu c lá, ch t lư ng s n phNm thu c lá và v sinh an toàn công nghi p; k) Ph i h p các B , ngành và a phương liên quan xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n vùng nguyên li u thu c lá, cơ ch mua thu c lá lá h p lý nh m phát tri n vùng nguyên li u thu c lá; 3. B Thương m i là cơ quan giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng kinh doanh, xu t nh p khNu các s n phNm thu c lá theo các n i dung sau: a) So n th o trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp lu t v kinh doanh các s n phNm thu c lá; b) C p, i u ch nh, gia h n, thu h i gi y phép kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá; c) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a nhà nư c t ch c t ch thu, tiêu hu cho tái ch ho c bán sung công qu i v i s n phNm thu c lá nh p l u, thu c lá gi , kém phNm ch t, h t th i h n s d ng ho c các s n phNm thu c lá mang nhãn hi u hàng hoá không ư c b o h t i Vi t Nam, không ghi nhãn bao bì, không dán tem theo quy nh;
 11. d) Ph i h p v i B Công nghi p qu n lý vi c nh p khNu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá và nguyên ph li u thu c lá; ) Ph i h p v i các B , ngành có liên quan s p x p t ch c quy ho ch l i m ng lư i i lý, bán buôn, bán l s n phNm thu c lá. 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi quy n h n c a mình và theo s phân công c a Chính ph ; có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p, B Thương m i th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá. 5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ngành thu c lá trên a bàn lãnh th . Ch u trách nhi m qu n lý và gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n c a a phương. b) Tham gia xây d ng quy ho ch t ng th ngành thu c lá; ph i h p B Công nghi p th c hi n ch trương s p x p các doanh nghi p thu c lá trên a bàn do t nh, thành ph qu n lý; c) Ki m tra vi c tiêu th nguyên li u thu c lá trên a bàn; không x y ra tình tr ng ép c p, ép giá gây thi t h i cho ngư i tr ng cây thu c lá; d) Ki m tra vi c lưu thông, tiêu th s n phNm thu c lá trên a bàn; ) Giám sát, ki m tra th c hi n quy ho ch, các quy nh v lao ng, môi sinh, môi trư ng trong các doanh nghi p s n xu t thu c lá. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 27. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong s n xu t và kinh doanh thu c lá ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh Ngh nh này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n làm trái v i nh ng quy nh c a Ngh nh này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7:
 12. I U KHO N THI HÀNH i u 29. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký; bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 2. Nh ng thương nhân kinh doanh mua bán nguyên li u thu c lá, kinh doanh bán buôn ho c i lý bán buôn s n phNm thu c lá ã ăng ký ho t ng kinh doanh trư c ngày ban hành Ngh nh này v n ti p t c ho t ng kinh doanh, nhưng ph i i u ch nh b sung y các i u ki n theo quy nh c a Ngh nh này trong th i h n 06 tháng k t ngày Ngh nh có hi u l c. i u 30. T ch c th c hi n và trách nhi m thi hành 1. B Công nghi p ph i h p các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản