Nghị định số 77-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
65
lượt xem
5
download

Nghị định số 77-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 77-CP về việc Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 77-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77-CP Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 77-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1997 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO (B.O.T) ÁP D NG CHO U TƯ TRONG NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này b n "Qui ch u tư theo hình th c h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c". i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây trái v i ngh nh này u b bãi b . i u 3.- Các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) QUI CH U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO (B.O.T) ÁP D NG CHO U TƯ TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG
 2. i u 1.- Gi i thích t ng : 1. D án: Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là B.O.T) là d án u tư xây d ng công trình, t ch c qu n lý và kinh doanh có thu phí các d ch v s d ng công trình v i th i h n d tính thu h i v n và thu ư c l i nhu n; sau khi k t thúc th i h n h p ng thì công trình ó ư c chuy n giao không b i hoàn cho Nhà nư c ti p t c qu n lý và s d ng. 2. Doanh nghi p B.O.T là doanh nghi p làm ch u tư, t ch c qu n lý xây d ng và kinh doanh m t ho c m t s d án B.O.T. Doanh nghi p B.O.T có th là m t doanh nghi p ã ư c thành l p h p pháp, ang ho t ng, không phân bi t thành ph n kinh t và lo i hình t ch c ho c doanh nghi p m i thành l p do nh ng doanh nghi p, cá nhân ư c ch n như qui nh t i Chương 2 theo qui ch này. Doanh nghi p B.O.T ư c thành l p m i có th là h p tác xã, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T là B qu n lý ngành U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c Th tư ng Chính ph ch nh ng ra ký k t h p ng B.O.T và là cơ quan th c hi n qu n lý Nhà nư c ho t ng c a công trình B.O.T i v i các d án nhóm A; là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c U ban nhân dân qu n, huy n ư c U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh là cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T i v i các d còn l i. B , U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, U ban nhân dân qu n, huy n khi ư c ch nh thì ph i tr c ti p ký h p ng B.O.T và ph i ch u trách nhi m v i tư cách là cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n như qui nh t i Chương VIII Qui ch này. 4. H p ng B.O.T là văn b n tho thu n và ư c ký k t v i n i dung như qui nh t i i u 19 Qui ch này gi a doanh nghi p B.O.T và cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T, làm cơ s pháp lý th c hi n d án B.O.T. 5. H p ng ph là h p gi a doanh nghi p B.O.T v i các nhà th u (n u có) v th c hi n án B.O.T. i u 2.- Nhà nư c khuy n khích và h tr các doanh nghi p, cá nhân trong nư c u tư xây d ng và kinh doanh các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, s n xu t kinh doanh d ch v công c ng theo hình th c h p ng B.O.T trong các lĩnh v c sau ây: 1. Qu c l , ư ng liên t nh, liên huy n; 2. C u, c u c ng, b n c ng bi n và c ng sông, b n phà, b n xe; 3. Kho tàng và phương ti n b o qu n hàng hoá, ch ho c trung tâm thương m i;
 3. 4. Khai thác và cung c p nư c s ch; 5. H th ng x lý nư c th i, ch t th i thành ph , khu công nghi p t p trung, khu dân cư; 6. S n xu t và phân ph i s d ng i n; 7. Khu công viên, vui chơi, gi i trí, trung tâm th thao, văn hoá; 8. Trư ng h c, trư ng ào t o d y ngh , b nh vi n, phòng khám ch a b nh; 9. Xây d ng nhà ; 10. S n xu t kinh doanh d ch v công c ng; 11. Các lĩnh v c khác có l i cho n n kinh t , xã h i; i u 3.- Hàng năm, căn c vào quy ho ch và m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b danh m c các d án B.O.T kêu g i u tư, khuy n khích doanh nghi p và cá nhân xu t d án u tư ưa vào danh m c d án B.O.T. nh kỳ 6 tháng, danh m c d án B.O.T qu c gia và a phương ư c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng, ng th i ăng báo hàng ngày c a Trung ương ho c a phương trong 3 s liên ti p. Th tư ng Chính ph công b các d án nhóm A và ch nh cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công b d án nhóm B, nhóm C và ch nh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T. Th tư ng Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th xem xét và ch p thu n d án ngoài danh m c d án B.O.T ã ư c công b . i u 4.- D án u tư ư c ưa vào danh m c d án B.O.T ph i có các i u ki n sau ây: - Phù h p v i quy ho ch phát tri n vùng ho c quy ho ch phát tri n ngành ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c Báo cáo kinh t - k thu t c a d án (g i chung là nghiên c u ti n kh thi) ã ư c thông qua b ng văn b n. B o m tiêu chuNn v b o v môi trư ng do Nhà nư c quy nh. - Có kh năng hoàn v n và có l i nhu n. i u 5.- ThNm quy n thông qua nghiên c u ti n kh thi:
 4. - Th tư ng Chính ph thông qua nghiên c u ti n kh thi i v i các d án nhóm A, theo ngh c a B k ho ch và u tư và B qu n lý ngành, trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n h sơ. - U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh và thông qua nghiên c u ti n kh thi d án nhóm B và C trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch thông qua nghiên c u ti n kh thi i v i d án nhóm B khi có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B qu n lý ngành chuyên môn; n u d án có liên quan n nhi u t nh thì ph i có thêm ý ki n th ng nh t c a U ban nhân dân các t nh liên quan. i u 6.- Ngu n v n th c hi n d án B.O.T: 1. D án B.O.T ư c th c hi n b ng m t trong các ngu n v n sau ây: - 100% v n không thu c ngân sách nhà nư c, k c v n vay trong nư c và nư c ngoài. - V n góp c a ngân sách nhà nư c và v n góp c a doanh nghi p, cá nhân, k c v n vay trong nư c và ngoài nư c. 2. i v i m i d án B.O.T, v n thu c s h u c a doanh nghi p B. O.T ph i tm c t i thi u b ng 30% t ng m c v n u tư th c hi n d án B.O.T. i u 7.- Các lĩnh v c dành ưu tiên cho các d án B.O.T th c hi n b ng v n không thu c ngân sách nhà nư c: 1. ư ng giao thông n các trung tâm du l ch, b n c ng, nhà ga và sân bay; 2. C u trên các tuy n ư ng nói trên; 3. Ch và trung tâm thương m i, khu vui chơi, gi i trí, công viên vùng t p trung dân cư; 4. Cung c p i n, nư c cho khu công nghi p; và cơ s h t ng khác tr c ti p ph c v khu công nghi p; 5. Xây d ng trư ng h c, trư ng d y ngh , b nh vi n, phòng khám ch a b nh. i u 8.- Trư ng h p c n góp v n ngân sách nhà nư c, k c v n n bù và gi i to m t b ng nh m th c hi n d án B.O.T, thì thNm quy n quy t nh góp v n quy nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t nh góp v n u tư th c hi n các d án nhóm A theo ngh c a B K ho ch và u tư; 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh góp v n u tư th c hi n các d án B.O.T thu c nhóm B và C.
 5. 3. Ph n góp v n c a ngân sách nhà nư c th c hi n d án B.O.T ư c coi là c ph n c a Nhà nư c t i doanh nghi p B.O.T. Tuỳ thu c vào thNm quy n quy t nh góp v n th c hi n d án B.O. T, Th tư ng Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh ngư i i di n ch s h u c a Nhà nư c i v i c ph n nói trên theo quy nh t i Chương VII, Lu t doanh nghi p Nhà nư c ban hành ngày 20/4/1995. M c góp v n, hình th c góp v n ư c quy t nh tuỳ thu c t ng d án B.O.T. Chương 2: L A CH N DOANH NGHI P B.O.T HO C THÀNH VIÊN SÁNG L P DOANH NGHI P B.O.T i u 9.- Doanh nghi p, cá nhân mu n u tư th c hi n d án B.O.T ph i g i n cơ quan nhà nư c có thNm quy n m t b h sơ bao g m: - B n t gi i thi u v kh năng chuyên môn, tài chính, k thu t, kinh nghi m; gi i thi u các nhà th u d nh thuê th c hi n các d ch v có liên quan; - Phương án huy ng v n; - Gi y t cam k t c a các ngân hàng ho c các nhà c p v n khác th c hi n d án B.O.T; - Báo cáo k t qu kinh doanh, b ng t ng k t tài s n c a năm trư c, i v i doanh nghi p ang ho t ng. i u 10.- Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có quy n yêu c u cung c p các thông tin c n thi t khác làm rõ các v n v năng l c tài chính, kh năm huy ng v n, năng l c t ch c qu n lý và các v n khác, n u xét th y c n thi t. i u 11.- Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T, ph i xem xét h sơ và xác nh v kh năng th c hi n d án B.O.T, thông báo n doanh nghi p, cá nhân ư c ch n dư i hình th c gi y xác nh n năng l c th c hi n d án B.O.T trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ như quy nh t i i u 9 và 10 Quy ch này, trư ng h p không ch p nh n ph i nêu lý do. i u 12.- Trư c khi quy t nh, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có trách nhi m: - Ki m tra tính trung th c c a t ng tài li u trong h sơ quy nh t i i u 9 Quy ch này. - Xem xét, ánh giá kh năng tài chính, năng l c t ch c qu n lý c a nh ng t ch c, cá nhân cam k t cho vay v n, c a nh ng t ch c ư c d nh thuê xây d ng ho c th c hi n các d ch v có liên quan.
 6. i u 13.- Doanh nghi p ư c ch n th c hi n d án B.O.T, ho c nhóm doanh nghi p, cá nhân ư c ch n làm thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T ph i có các i u ki n sau ây: - m b o huy ng và k p th i s v n c n thi t hoàn thành xây d ng công trình; - Có cán b k thu t và cán b qu n lý ki n th c, kinh nghi m qu n lý xây d ng và khai thác công trình. Trong trư ng h p doanh nghi p, cá nhân mu n u tư th c hi n d án B.O.T không có cán b k thu t và qu n lý thì ch nh rõ t ch c ho c cá nhân có trình k thu t và qu n lý s ư c thuê th c hi n các d ch v , công vi c có liên quan. Doanh nghi p, cá nhân ã xu t d án B.O.T ư c ưu tiên xét ch n th c hi n d án ó. i u 14.- Trư ng h p có 2 doanh nghi p, nhóm doanh nghi p, cá nhân tr lên cùng mu n th c hi n m t d án B.O.T, thì t ch c u th u ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O. T. Trình t , th t c, th th c l a ch n i tác u tư th c hi n theo Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996. Chương 3: THÀNH L P, ĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHI P B.O.T VÀ XIN PHÉP U TƯ TH C HI N D ÁN B.O.T i u 15. Trư ng h p c n thành l p m i doanh nghi p B.O.T, thì các th t c thành l p và ăng ký kinh doanh th c hi n theo quy nh t i các Lu t tương ng (Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t h p tác xã) và các văn b n có liên quan v hư ng d n thi hành lu t. H sơ xin phép thành l p doanh nghi p B.O.T g m c gi y ch ng nh n năng l c th c hi n d án B.O.T như quy nh t i i u 11 Quy ch này. i u 16. i v i trư ng h p không thành l p doanh nghi p B.O.T m i, doanh nghi p ã thành l p, ang ho t ng kinh doanh, khi ư c ch n th c hi n d án B.O.T ph i ti n hành b sung ăng ký ngành ngh kinh doanh t i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n ang ký kinh doanh cho doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. H sơ xin b sung ăng ký ngành ngh kinh doanh ph i g m c gi y ch ng nh n v năng l c th c hi n d án B.O.T nói t i i u 11 Quy ch này. i u 17. Vi c xin phép u tư th c hi n d án B.O.T thu c nhóm A ư c ti n hành sau khi doanh nghi p B.O.T ã ăng ký kinh doanh ho c b sung ăng ký kinh doanh. i v i d án u tư B.O.T thu c nhóm B và C, vi c xin phép u tư có th th c hi n ng th i v i xin phép thành l p doanh nghi p ho c xin b sung ăng ký kinh doanh.
 7. i u 18. ThNm quy n cho phép và c p gi y phép u tư, h sơ xin phép u tư, trình t , th t c và th i h n c p gi y phép, n i dung gi y phép u tư th c hi n d án B.O.T không s d ng v n nhà nư c ư c áp d ng theo Ch d án u tư trong nư c quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và văn b n hư ng d n có liên quan. Chương 4: KÝ K T H P NG B.O.T VÀ HOÀN T T CÁC CÔNG VI C CHU N BN U TƯ i u 19. H p ng B.O.T có th ư c th o lu n, àm phán ngay sau khi doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T ư c ch n như quy nh t i Chương II Quy ch này và ph i ư c ký trong th i h n 7 ngày, k t ngày c p gi y phép u tư th c hi n d án B.O. T. H p ng B.O.T ph i bao g m ít nh t các n i dung theo khung h p ng m u B.O.T ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 20. Trong th i h n 7 ngày, k t khi ký h p ng B.O.T, doanh nghi p B.O.T ph i t c c m t kho n ti n b ng 0,5% t ng s v n u tư i v i d án nhóm A, và 1% t ng s v n u tư i v i d án nhóm B và C t i ngân hàng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t H p ng B.O.T ch nh. S ti n t c c này có th g p thành v n th c hi n d án B.O.T, nhưng ch ư c rút ra sau khi ã kh i công và u tư xây d ng công trình B.O.T t trên 1% t ng s v n u tư c a d án. i u 21. Tuỳ i u ki n c th c a t ng d án, doanh nghi p B.O.T có th tri n khai các h p ng ph ch y u sau ây: -H p ng bán s n phNm; -H p ng cung c p nguyên li u, nhiên li u; -H p ng xây l p; -H p ng qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng. i u 22. Công trình xây d ng c a d án B.O.T ư c mi n gi y phép xây d ng, nhưng trư c khi kh i công xây d ng, doanh nghi p B.O.T ph i g i m t b h sơ thi t k k thu t xây d ng công trình n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, nơi th c hi n d án u tư ki m tra, theo dõi và lưu tr . Chương 5: TH C HI N U TƯ i u 23. Doanh nghi p B.O.T có th tri n khai th c hi n d án u tư khi có các i u ki n sau ây:
 8. - ã ư c c p gi y phép u tư; -H p ng B.O.T ã ư c ký k t; - Thi t k k thu t công trình ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T phê duy t; - ã ư c c p gi y ch ng nh n v giao t, ho c thuê t. i u 24. Trư ng h p d án B.O.T không ư c kh i công xây d ng trong th i h n tho thu n trong h p ng B.O.T, n u doanh nghi p B.O. T và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T không có tho thu n khác, thì d án B.O.T coi như không th c hi n ư c và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T s thu s ti n t c c quy nh t i i u 20 Quy ch này n p vào ngân sách nhà nư c, thu h i gi y phép u tư và gi y ch ng nh n v giao t ho c cho thuê t. i u 25. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có trách nhi m t ch c gi i to di n tích t ư c giao ho c ư c thuê th c hi n d án B.O.T. Vi c n bù và phân chia các chi phí v gi i to t ph i xác ch rõ trong h p ng B.O.T. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có thNm quy n s d ng v n ngân sách nhà nư c chi tr cho vi c n bù và gi i to m t b ng, thì ph n v n ó ư c coi là c ph n c a Nhà nư c doanh nghi p B.O.T như quy nh t i i u 8 Quy ch này. i u 26. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có trách nhi m t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t công trình. Trư ng h p t ch i phê duy t, thì ph i nêu rõ chi ti t c n thay i và cách th c b sung, thay i. i u 27. Trong quá trình th c hi n u tư, doanh nghi p B.O.T có quy n: - T quy t nh v phương th c u th u, ch nh th u ho c t th c hi n kh o sát, thi t k công trình; - T quy t nh v phương th c u th u, ch nh th u ho c t th c hi n mua s m thi t b , thi công xây l p, phương th c t ch c qu n lý th c hi n d án; - T quy t nh v phương th c huy ng thêm v n xây d ng công trình; - N u d án B.O.T tương ương nhóm A theo phân lo i d án c a i u l qu n lý u tư và xây d ng và v n nhà nư c góp t 30% v n pháp nh tr lên thì doanh nghi p B.O.T th c hi n u tư phù h p v i Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph . i u 28. Doanh nghi p B.O.T ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T trong giám nh k thu t và ch t lư ng công trình; theo dõi, giám sát
 9. thi công, nghi m thu các h ng m c công trình và toàn b công trình úng theo thi t k ã ư c duy t. i u 29. Trư ng h p có khan hi m v d ch v công ích, như thi u i n, thi u nư c, v.v... ho c có h n ch v i tư ng ư c s d ng công trình công c ng, thì doanh nghi p B.O.T ư c ưu tiên cung c p các d ch v ho c ư c ưu tiên c p quy n s d ng các công tình công c ng th c hi n d án B.O.T. Trong trư ng h p này, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có trách nhi m h tr doanh nghi p B.O.T làm các th t c và h sơ c n thi t ư c phép ưu tiên s d ng d ch v và các công trình công c ng. Chương 6: T CH C QU N LÝ KINH DOANH i u 30. Doanh nghi p B.O.T là t ch c duy nh t ư c qu n lý và kinh doanh toàn b công trình theo h p ng ã ký. i u 31. Giá ho c phí d ch v do doanh nghi p B.O.T cung c p ư c xác nh theo nguyên t c bù chi phí, có tính n tương quan giá c th trư ng, b o m l i ích h p lý c a doanh nghi p B.O.T và ngư i s d ng. M c giá, phí c a các s n phNm, d ch v và các kho n thu c th khác do doanh nghi p B.O.T xác nh và i u ch nh phù h p v i i u ki n c th c a th trư ng, tr các trư ng h p quy nh dư i ây: - Trư ng h p doanh nghi p B.O.T s n xu t và tr c ti p bán s n phNm, d ch v thu c danh m c s n phNm, d ch v do Nhà nư c qu n lý giá, thì m c giá, phí c th do doanh nghi p B.O.T xác nh ho c i u ch nh không ư c vư t quá khung giá do Nhà nư c quy nh; - Trư ng h p doanh nghi p B.O.T s n xu t s n phNm, d ch v do Nhà nư c c quy n cung ng và phân ph i thông qua các T ng công ty nhà nư c, thì m c giá, phí c th s do doanh nghi p B.O.T và T ng công ty nhà nư c có liên quan tho thu n nhưng không ư c vư t quá m c giá quy nh c a Nhà nư c. i u 32. Chính ph , U ban nhân dân các c p t o m i i u ki n thu n l i và có s h tr c n thi t, doanh nghi p B.O.T thu úng, thu giá và phí d ch v cũng như các kho n thu h p pháp khác t khai thác công trình B.O.T. Trong trư ng h p c n thi t, doanh nghi p B.O.T có quy n yêu c u Nhà nư c h tr theo quy nh c a pháp lu t ti n hành thu phí t kinh doanh công trình B.O.T. i u 33. Doanh nghi p B.O.T ph i i x bình ng i v i t t c các i tư ng s d ng h p pháp trong khi cung ng s n phNm, d ch v . Nghiêm c m vi c s d ng quy n kinh doanh công trình B.O.T i x phân bi t ho c khư c t ph c v i v i các i tư ng s d ng.
 10. i u 34. Ngoài các nghĩa v quy nh t i các Lu t tương ng, doanh nghi p B.O.T còn có nghĩa v sau ây: - Th c hi n b o dư ng nh kỳ, s a ch a công trình theo h p ng, ã ký k t, b o m công trình v n hành úng thi t k ; - Cung ng s n phNm, d ch v v i s lư ng và ch t lư ng như tho thu n t i h p ng B.O.T trong su t th i gian kinh doanh cho n khi công trình ư c chuy n giao; - m b o duy trì ch s d ng công trình bình thư ng như nh ng công trình khác cùng lo i trên ph m vi c nư c. Các công tình xây d ng ư ng giao thông, c u, b n phà v.v... ph i ư c duy trì s d ng tr ng thái 24/24 gi /ngày trong su t quá trình kinh doanh. i u 35. Trong trư ng h p xây d ng, kinh doanh công trình k t c u h t ng ch là m t trong s các ho t ng kinh doanh ăng ký c a doanh nghi p, thì doanh nghi p B.O.T ph i l p m t chi nhánh riêng th c hiên qu n lý kinh doanh công trình B.O.T, m s sách k toán và h ch toán riêng v xây d ng và kinh doanh d ch v công trình B.O.T. Chương 7: ƯU ÃI I V I DOANH NGHI P B.O.T i u 36. Doanh nghi p B.O.T ư c hư ng ưu ãi: 1. Mi n, gi m thu doanh thu (ho c thu giá tr gia tăng) theo Lu t thu hi n hành. 2. Thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p) áp d ng m c thu su t th p nh t theo Lu t thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p), thu l i t c ư c mi n trong 2 năm u và gi m 50% trong 4 năm ti p theo k t khi d án ưa vào khai thác có lãi. Các trư ng h p gi m 50% t 6 n 8 năm áp d ng cho d án B.O.T t i các vùng lãnh th c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh v i t ng d án c th . 3. ư c mi n thu nh p khNu máy móc, thi t b nh p khNu s d ng cho vi c chuNn b u tư, th c hi n d án t o nên tài s n c nh c a doanh nghi p. i u 37. Doanh nghi p B.O.T ư c mi n tr ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai i v i di n tích t ư c thuê ho c ư c giao th c hi n d án B.O.T. i u 38. Khi có nhu c u vay v n, doanh nghi p B.O.T ư c quy n th ch p tài s n thu c s h u c a doanh nghi p, quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t vay v n. Ti n vay ư c t vi c th ch p tài s n ph i ư c s d ng vào m c ích ti p t c xây d ng và v n hành công trình như quy nh trong h p ng B.O.T. i u 39. Trong quá trình xây d ng và kinh doanh công trình, doanh nghi p B.O.T ư c mua ngo i t :
 11. - Chi tr ti n thuê thi t b , máy móc t nư c ngoài; - Nh p khNu máy móc thi t b và các s n phNm, d ch v khác th c hi n d án; - Thanh toán các kho n n (g m c n g c và lãi) vay nư c ngoài. Chương 8: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N KÝ K T H P NG B.O.T i u 40. Trong vi c phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i theo hình th c B.O.T, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T th c hi n hai ch c năng: - Là m t bên ký h p ng v i doanh nghi p B.O.T. - Là cơ quan th c hi n qu n lý nhà nư c ho t ng c a công trình B.O.T. i u 41. Là m t bên ký h p ng v i doanh nghi p B.O.T, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có quy n h n và nghĩa v sau ây: - àm phán và quy t nh v n i dung tho thu n trong h p ng B.O.T. Trư ng h p có v n c n àm phán và ký k t trong h p ng B.O.T vư t quá thNm quy n c a mình, thì trư c khi quy t nh, c n có ý ki n th ng nh t c a cơ quan có thNm quy n quy t nh v v n ó. - Th c hi n nghiêm ch nh và y các nghĩa v cam k t trong h p ng B.O.T; ph i b i thư ng cho doanh nghi p B.O.T m i thi t h i phát sinh do không th c hi n ho c th c hi n không úng các nghĩa v ã cam k t. - Theo dõi vi c th c hi n n i dung h p ng B.O.T, m b o doanh nghi p B.O.T th c hi n úng cam k t; yêu c u doanh nghi p B.O.T b i thư ng cho ngư i s d ng và Nhà nư c thi t h i phát sinh do doanh nghi p B.O.T không th c hi n úng ho c th c hi n không úng các nghĩa v ã cam k t. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T là cơ quan nhà nư c duy nh t tr c ti p xem xét và gi i quy t các v n ã tho thu n trong h p ng B.O.T. i u 42. Là cơ quan qu n lý nhà nư c i v i kinh doanh công trình B.O.T, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có quy n h n và nghĩa v sau ây: - ưa ra nghiên c u ti n kh thi, xác nh các tiêu chuNn t i thi u v ch t lư ng d án B.O.T, v s lư ng và ch t lư ng s n phNm và d ch v ; ánh giá sơ b tác ng c a d án i v i môi trư ng và môi sinh; - Cung c p các thông tin c n thi t th c hi n nghiên c u kh thi theo yêu c u c a doanh nghi p, cá nhân d nh th c hi n d án B. O.T; - L a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T;
 12. - ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t công trình; - Ph i h p cùng doanh nghi p B.O.T giám sát ch t lư ng xây d ng công trình, ti n th c hi n công trình, b o m th c hi n úng theo thi t k và k ho ch; - Gi i to di n tích t ư c quy ho ch th c hi n d án B.O.T; - Ph i h p ho c h tr doanh nghi p B.O.T hoàn thành các th t c chuNn b u tư, trong vi c xây d ng công trình và kinh doanh, v n hành theo úng h p ng B.O.T; - Th c hi n ho c yêu c u các cơ quan khác c a Nhà nư c th c hi n các yêu c u h p pháp c a doanh nghi p B.O.T trong quá trình xây d ng và kinh doanh công trình B.O.T; - Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, k c vi c ban hành nh ng quy ch v cung c p và s d ng s n phNm, d ch v t công trình B.O.T. Chương 9: CHUY N GIAO CÔNG TRÌNH B.O.T i u 43. Th i h n c a h p ng B.O.T và th i i m mà công tình s ư c chuy n giao không b i hoàn cho Nhà nư c s không thay i n u: - Công trình B.O.T ư c hoàn thành và ưa vào s d ng trư c th i h n, t ng v n u tư th c hi n u tư th p hơn t ng m c v n u tư c a công trình; - Công trình không ư c hoàn thành và ưa vào s d ng trong th i h n tho thu n, t ng v n th c hi n u tư cao hơn t ng m c v n u tư cho công trình tr trư ng h p có lý do b t kh kháng; Lý do b t kh kháng bao g m: bão, lũ l t, ho ho n, ng t, nhà cung c p thi t b ho c t ch c c p v n b phá s n ho c nh ng lý do khác theo quy t nh c a toà án. i u 44. Trong quá trình kinh doanh, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T và doanh nghi p B.O.T có th tho thu n chuy n giao công trình trư c th i h n cho Nhà nư c v i i u ki n Nhà nư c dành cho doanh nghi p B.O.T m t ho c m t s cơ h i kinh doanh thu n l i ho c tài s n và quy n l i khác bù p ph n v n chưa ư c thu h i t công trình B.O.T. i u 45. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ng th i là cơ quan ti p nh n chuy n giao công trình. M t năm trư c khi h p ng B.O.T h t hi u l c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T g i thông báo b ng văn b n yêu c u doanh nghi p B. O.T th c hi n b o dư ng s a ch a công trình như ã tho thu n trong h p ng B.O.T. i u 46. M t năm trư c khi vi c chuy n giao ư c th c hi n, doanh nghi p B.O.T ph i ăng báo công khai v vi c chuy n giao công trình cho Nhà nư c, trình t , th t c và th i h n thanh lý h p ng, thanh toán các kho n n .
 13. M t tháng trư c khi h p ng B.O.T h t hi u l c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T và doanh nghi p B.O.T ph i hoàn t t vi c ki m kê tài s n và nh l i giá tr tài s n c nh, ánh giá vi c b o dư ng và s a ch a tài s n c nh trư c khi chuy n giao như ã tho thu n trong h p ng B.O.T. Cơ quan Nhà nư c ch nh n chuy n giao khi máy móc, thi t b c a công trình ã ư c b o dư ng, s a ch a như ã tho thu n. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T không ch u trách nhi m v các kho n n c a doanh nghi p B.O.T, cũng như các h p ng mà doanh nghi p B.O.T ã ký k t v i các doanh nghi p khác, n u doanh nghi p B.O.T không có tho thu n trư c v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T. i u 47. Tuỳ i u ki n c th , cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có th nh n và chuy n giao vi c bàn giao công trình B.O.T cho m t ơn v m i qu n lý, khai thác. ơn v m i có th là m t oanh nghi p nhà nư c m i thành l p, m t doanh nghi p nhà nư c ã ư c thành l p và ang ho t ng trên lĩnh v c tương t như doanh nghi p B.O.T, thuê m t doanh nghi p ho c m t doanh nghi p B.O.T khác có kh năng ti p nh n. Quy t nh ph i ư c công b công khai trên báo a phương và niên y t t i tr s doanh nghi p B.O.T. T ngày có quy t d nh chuy n giao c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T, doanh nghi p ti p nh n công trình B.O.T ư c quy n kinh doanh công trình và ch u trách nhi m v các ho t ng c a doanh nghi p B.O.T. Chương 10: CÁC QUY NNH KHÁC i u 48. M i tranh ch p gi a doanh nghi p B.O.T và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ư c gi i quy t trư c h t thông qua thương lư ng, hoà gi i. Trong trư ng h p hai bên không hoà gi i ư c thì tranh ch p ư c ưa ra gi i quy t t i Trung tâm tr ng tài do hai bên l a ch n ho c t i Toà kinh t . Th t c gi i quy t tranh ch p th c hi n theo quy nh hi n hành tương ng v i m i lo i cơ quan tài phán. i u 49. Doanh nghi p B.O.T có th chuy n như ng h p pháp các quy n h n và nghĩa v ã cam k t trong h p ng B.O.T cho m t doanh nghi p khác. Vi c chuy n như ng h p ng B.O.T và ph n góp v n vào doanh nghi p B.O.T ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ch p nh n. i u 50. H p ng B.O.T ch m d t hi u l c do m t trong các lý do sau ây: 1. K t thúc th i h n ã ghi trong h p ng B.O.T; 2. Doanh nghi p B.O.T có th ch m d t h p ng B.O.T trư c th i h n v i lý do: - Không ư c c p gi y ch ng nh n v giao t ho c thuê t úng th i h n, ho c di n tích t ư c thuê, ư c giao ít hơn m c tho thu n trong h p ng B.O.T;
 14. - Không gi i to ư c di n tích t ã quy ho ch th c hi n d án B.O.T do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T không th c hi n úng nghĩa v tho thu n trong h p ng B.O.T; - Không nh n ư c quy n ưu tiên s d ng các d ch v công ích, ho c các công trình công c ng khác như ã quy nh t i i u 29 Quy ch này. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T hu b h p ng do thay i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Trư ng h p h p ng B.O.T ch m d t hi u l c do các nguyên nhân quy nh t i i m 2 và 3 c a i u này, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T có trách nhi m b i hoàn t t c các chi phí mà doanh nghi p B.O.T ã chi th c hi n d án B.O.T. i u 51. Vi c phá s n doanh nghi p B.O.T ư c gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t phá s n doanh nghi p. Chương 11: I U KHO N THI HÀNH i u 52. B trư ng các B , các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong khi chưa có danh m c d án B.O.T, các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch ng xu t, xem xét ho c ch p thu n các d án theo ngh c a doanh nghi p, cá nhân mu n u tư theo hình th c B.O.T. PH L C (M U H P NG) KHUNG H P NG B.O.T Ngày tháng năm 1997 I. CĂN C H P NG - Căn c Ngh nh s .../CP ngày...tháng 3 năm 1997 c a Chính ph ; - Căn c yêu c u th c hi n quy ho ch phát tri n ( a phương, ngành) ã ư c (tên cơ quan có th m quy n) thông qua ngày...tháng... năm - Căn c yêu c u ph c v i s ng c a nhân dân a phương. II. GI I THÍCH THU T NG III. I DI N CÁC BÊN KÝ H P NG
 15. 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Tên cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - H tên ngư i i di n có thNm quy n. - a ch . 2. Doanh nghi p B.O.T - Tên doanh nghi p B.O.T. - H tên ch c v ngư i i di n có thNm quy n. - a ch giao d ch c a doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s .... nơi c p. S tài kho n t i ngân hàng. IV. N I DUNG H P NG 1. Nhi m v mà doanh nghi p B.O.T ph i th c hi n, trong ó xác nh rõ: - Tính ch t c a công trình (c u, ư ng, nhà máy i n, c ng v. v ...) - T ng m c v n u tư ư c tính. - Tiêu chuNn k thu t công trình. - Lo i công ngh và thi t b d tính s d ng xây d ng và l p t công trình. - Lo i d ch v và tiêu chuNn ch t lư ng d ch v c a công trình. 2. Yêu c u thi t k k thu t công trình - T ch c kh o sát. - Ngư i ho c t ch c ch u trách nhi m thi t k . - Th i gian thi t k . - Yêu c u v m c chi ti t c a thi t k . - T ch c thNm nh và phê duy t thi t k . 3. Quy n và trách nhi m v c p t, cho thuê t và bàn giao t xây d ng công trình. - a i m, xác nh rõ a gi i hành chính. - Di n tích và lo i t ư c c p ho c ư c thuê, m c ích s d ng. - Th c hi n th t c v thuê t ho c xin c p t.
 16. - Gi i to và n bù v t, th i h n gi i to , trách nhi m gi i to , trách nhi m trong vi c n bù, th c tr ng v di n tích t khi thuê ho c ư c giao. - Th i h n ư c thuê ho c ư c c p. - Giá thuê t ho c ti n v c p t, ch mi n, gi m, m c gi m giá thuê t ho c gi m ti n tr v c p t. 4. Ti n th c hi n xây d ng công trình. - Th i gian th c hi n u tư và th i i m b t u khai thác s d ng công trình B.O.T. - Quy n và nghĩa v c a các bên trong t ch c qu n lý xây d ng, l p t công trình. 5. Tiêu chuNn ch t lư ng, giám sát, ki m tra ch t lư ng công trình B.O.T. 6. T ch c khai thác, s d ng công trình B.O.T. - Ch tiêu th s n phNm ho c d ch v , nguyên t c nh giá, phí, m c giá ban u, nguyên t c i u ch nh giá và phí, quy n và nghĩa v c a các bên trong vi c ch p hành các công vi c nói trên. 7. Tiêu chuNn s d ng, nghĩa v m b o tiêu chuNn s d ng công ty B.O.T. - Tiêu chuNn k thu t c a công trình B.O.T, ch b o dư ng. ( nh kỳ s a ch a, b o dư ng, m c s a ch a, b o dư ng nh kỳ, trư ng h p s a ch a, b o dư ng t xu t, hình th c và cách th c s a ch a, v.v...). 8. Các bi n pháp và nghĩa v c a các bên trong b o v môi trư ng và môi sinh. 9. Ch ưu ãi c th i v i doanh nghi p B.O.T liên quan n th c hi n d án B.O.T. - Th i h n mi n, gi m thu l i t c. - Th i h n mi n, gi m thu doanh thu. - Mi n thu nh p khNu áp d ng theo i u... Quy ch B.O.T ban hành kèm theo Ngh nh s ... CP ngày ... tháng 3 năm 1997. (Kèm theo danh m c và s lư ng thi t b , hàng hoá mi n thu nh p khNu). - Các ưu ãi, ưu tiên và h tr khác (ưu tiên ư c c p nư c, c p i n, hình th c, m c và i u ki n h tr trong vi c thu phí v.v...). 10. Ch ki m tra, giám sát c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - M c ích ki m tra. - i tư ng ki m tra, giám sát.
 17. - Hình th c ki m tra, giám sát ( nh kỳ 6 tháng ho c 1 năm, t xu t, lý do ki m tra, giám sát t xu t). - Quy n, nghĩa v c a các bên trong vi c th c hi n ki m tra, giám sát. 11. Quy nh v chuy n như ng h p ng. - Quy nh v quy n và i u ki n thay ic ông, ho c thành viên doanh nghi p B.O.T. - Quy nh v quy n và i u ki n chuy n như ng m t ph n ho c toàn b h p ng B.O.T, trình t và th t c chuy n như ng (ví d chuy n như ng ph n liên quan n kh o sát, thi t k , xây d ng, ho c chuy n như ng ph n liên quan n khai thác và qu n lý kinh doanh d ch v v.v...) 12. B sung, s a i n i dung h p ng. - Nh ng lý do ho c i u ki n d n t i ph i i u ch nh, b sung s a i n i dung h p ng B.O.T, th t c ti n hành i u ch nh, b sung, s a i. 13. Ch m d t h p ng và vi c x lý k t qu c a vi c ch m d t h p ng. - Do h p ng h t hi u l c. - Nh ng trư ng h p b t kh kháng ( nh rõ các trư ng h p này). - Các trư ng h p khác ( nh rõ). 14. X lý tranh ch p h p ng 15. Nh ng quy nh v chuy n giao. Th i gian, i u ki n, th t c, trình t và t ch c th c hi n chuy n giao: - i v i trư ng h p chuy n giao do h p ng B.O.T h t hi u l c. - i v i trư ng h p chuy n giao trư c th i h n theo tho thu n gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và doanh nghi p B.O.T. 16. Các ph l c kèm theo 17. Hi u l c c a h p ng H p ng này ư c l p thành (s b n) b ng ti ng Vi t và có giá tr như nhau: nơi lưu gi các b n h p ng. H p ng này ký ngày...tháng...năm....dư i s làm ch ng c a: 1. 2.
 18. 3. Ngày....tháng....năm 199... i di n doanh nghi p B.O.T i di n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T
Đồng bộ tài khoản