Nghị định số 78/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
1
download

Nghị định số 78/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 78/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 78/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2001/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 78/2001/N -CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU THU NH P I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao s 35/2001/PL- UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG i u 1. Theo quy nh t i i u 1 Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (sau ây g i t t là Pháp l nh Thu thu nh p), i tư ng ph i n p thu thu nh p g m: 1. Công dân Vi t Nam trong nư c ho c i công tác, lao ng nư c ngoài có thu nh p; 2. Cá nhân là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng nh cư không th i h n t i Vi t Nam có thu nh p; 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam k c ngư i nư c ngoài không sinh s ng Vi t Nam nhưng có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. i u 2. Thu nh p ch u thu bao g m thu nh p thư ng xuyên và thu nh p không thư ng xuyên, tr các kho n thu nh p quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 1. Thu nh p thư ng xuyên g m: a) Các kho n thu nh p dư i các hình th c: ti n lương, ti n công, ti n thù lao; b) Các kho n ph c p;
  2. c) Các kho n thu nh p ư c chi tr h v ti n nhà, i n, nư c. Riêng ti n nhà tính theo s th c chi tr h , nhưng không quá 15% t ng s thu nh p v ti n lương, ti n công, ti n thù lao; d) Các kho n thư ng b ng ti n và hi n v t t các ngu n khác nhau; ) Các kho n thu nh p khác do tham gia các Hi p h i kinh doanh, H i ng qu n tr doanh nghi p; e) Các kho n thu nh p c a cá nhân do tham gia ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v không thu c i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p như: d ch v tư v n theo h p ng dài h n, d y ngh , d y h c, luy n thi, bi u di n văn hoá ngh thu t. 2. Thu nh p không thư ng xuyên g m: a) Thu nh p v quà bi u, quà t ng b ng hi n v t do t ch c, cá nhân t nư c ngoài chuy n v cho cá nhân Vi t Nam dư i m i hình th c; b) Thu nh p v chuy n giao công ngh bao g m: Chuy n giao quy n s h u ho c quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p; chuy n giao công ngh thông qua vi c mua bán, cung c p bí quy t k thu t, phương án công ngh , nhãn hi u hàng hóa; th c hi n các d ch v h tr và tư v n công ngh , chuy n giao vi c s d ng ho c quy n s d ng các thi t b công nghi p, thương nghi p ho c khoa h c, tr trư ng h p bi u t ng; c) Thu nh p v thi t k k thu t xây d ng, thi t k công nghi p, v ti n b n quy n và d ch v khác; d) Trúng thư ng x s và trúng thư ng khuy n m i dư i các hình th c khác. i u 3. T m th i chưa thu thu thu nh p i v i các kho n thu nh p v lãi ti n g i ngân hàng, lãi ti n g i ti t ki m, lãi mua tín phi u, trái phi u, kỳ phi u, c phi u, thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán, chênh l ch mua bán ch ng khoán. i u 4. Các kho n thu nh p thu c di n không ch u thu ư c quy nh c th như sau: 1. Các kho n ph c p dư i ây do Nhà nư c Vi t Nam quy nh i v i thu nh p phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ph c p làm êm; b) Ph c p c h i, nguy hi m áp d ng i v i ngh ho c công vi c có i u ki n lao ng c h i, nguy hi m; c) Ph c p trách nhi m; d) Ph c p khu v c, ph c p thu hút, ph c p c bi t iv im ts o xa và vùng biên gi i;
  3. ) Ph c p thâm niên i v i l c lư ng vũ trang; ph c p an ninh qu c phòng; e) Ph c p c thù i v i m t s ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t; g) Ph c p lưu ng; h) Ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945 và các kho n ph c p khác t ngân sách nhà nư c. 2. Các kho n thu nh p khác phát sinh t i Vi t Nam g m: a) Ti n công tác phí; b) Ti n ăn nh lư ng i v i m t s ngành ngh c bi t theo ch Nhà nư c quy nh; c) Các kho n tr c p xã h i c a các i tư ng hư ng chính sách xã h i và các kho n tr c p khác t ngân sách nhà nư c; d) Ti n b i thư ng b o hi m do tham gia b o hi m con ngư i và tài s n; ) Tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo ch Nhà nư c quy nh; e) Tr c p i u ng v cơ s s n xu t kinh doanh bao g m c tr c p chuy n vùng m t l n; g) Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch phát minh, các gi i thư ng qu c t , các gi i thư ng qu c gia do Nhà nư c Vi t Nam t ch c, công nh n; h) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u do Nhà nư c ta phong t ng như Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân; i) Ti n n p b o hi m xã h i, b o hi m y t t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng. 3. Thu nh p c a ch h kinh doanh thu c di n ã ch u thu thu nh p doanh nghi p; 4. Thu nh p thư ng xuyên c a ngư i nư c ngoài có m t t i Vi t Nam dư i 30 ngày trong ph m vi 12 tháng liên t c k t ngày u tiên n Vi t Nam. Chương 2: CĂN C TÍNH THU VÀ BI U THU i u 5. Căn c tính thu thu nh p là thu nh p ch u thu và thu su t. i u 6. Thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng thu nh p c a t ng cá nhân quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh này, tính bình quân tháng trong năm, c th là:
  4. 1. i v i công dân Vi t Nam làm vi c trong nư c ho c công tác, lao ng nư c ngoài và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam l y t ng thu nh p phát sinh trong năm chia cho 12 tháng (theo năm dương l ch). Trư ng h p công dân Vi t Nam có th i gian làm vi c trong nư c và nư c ngoài thì thu nh p ch u thu là t ng thu nh p phát sinh trong nư c và nư c ngoài. 2. i v i ngư i nư c ngoài: a) N u cư trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên l y t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p phát sinh ngoài Vi t Nam chia cho 12 tháng. Trư ng h p kê khai thu nh p bình quân tháng nư c ngoài th p hơn Vi t Nam mà không ch ng minh ư c, thì căn c vào thu nh p bình quân tháng Vi t Nam tính cho th i gian nư c ngoài. Tháng tính thu quy ư c là 30 ngày; b) N u Vi t Nam t 30 ngày n 182 ngày thì thu nh p ch u thu là t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, không phân bi t nơi nh n thu nh p; c) Th i gian cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ư c tính 12 tháng liên t c cho năm tính thu u tiên, nh ng năm sau tính theo năm dương l ch, ngày n và ngày i ư c tính là m t ngày. i u 7. Thu su t i v i thu nh p thư ng xuyên: 1. Công dân Vi t Nam trong nư c và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Pháp l nh Thu thu nh p, sau khi n p thu thu nh p theo bi u này n u thu nh p còn l i trên 15.000.000 ng/tháng thì n p b sung 30% s vư t trên 15.000.000 ng; 2. Công dân Vi t Nam n u trong năm tính thu v a có thu nh p phát sinh trong nư c v a có thu nh p phát sinh nư c ngoài thì ph n thu nh p trong nư c áp d ng Bi u thu quy nh t i kho n 1 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p, ph n thu nh p nư c ngoài áp d ng Bi u thu quy nh t i kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p. Thu nh p ch u thu ư c xác nh trên cơ s l y thu nh p c năm chia cho 12 tháng áp d ng theo bi u thu tương ng; 3. Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên và công dân Vi t Nam lao ng, công tác nư c ngoài áp d ng Bi u thu lũy ti n t ng ph n quy nh t i kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p; 4. Ngư i nư c ngoài Vi t Nam t 30 ngày n 182 ngày áp d ng thu su t 25% trên t ng thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. i u 8. Thu nh p không thư ng xuyên ch u thu c a t ng cá nhân ư c tính cho t ng l n phát sinh thu nh p, c th là: 1. i v i thu nh p v quà bi u, quà t ng b ng hi n v t t nư c ngoài chuy n v ư c tính cho ngư i ng tên nh n quà, k c trư ng h p ngư i nh n là ch doanh nghi p;
  5. 2. i v i thu nh p v chuy n giao công ngh , thi t k k thu t xây d ng, thi t k công nghi p, thu nh p ch u thu tính theo tr giá t ng h p ng, không phân bi t s l n chi tr ; 3. i v i thu nh p v trúng thư ng x s , trúng thư ng khuy n m i tính cho t ng l n m và nh n gi i thư ng. i u 9. Thu su t i v i thu nh p không thư ng xuyên áp d ng theo bi u thu lu ti n t ng ph n quy nh t i kho n 1 i u 12 Pháp l nh Thu thu nh p, tr các trư ng h p quy nh dư i ây: 1. Thu su t 5% áp d ng i v i thu nh p v chuy n giao công ngh trên 2.000.000 ng/l n; 2. Thu su t 10% áp d ng i v i thu nh p v trúng thư ng x s , trúng thư ng khuy n m i trên 12.500.000 ng/l n; 3. Thu su t 5% áp d ng i v i thu nh p v quà bi u, quà t ng b ng hi n v t t nư c ngoài chuy n v trên 2.000.000 ng/l n. i u 10. Các kho n thu nh p b ng ngo i t ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng t i th i i m phát sinh thu nh p tính thu nh p ch u thu . Thu nh p b ng hi n v t ư c tính theo giá th trư ng a phương t i th i i m phát sinh thu nh p. i v i quà bi u, quà t ng b ng hi n v t t nư c ngoài chuy n v , giá tính thu nh p ch u thu áp d ng theo quy nh v giá tính thu hàng nh p khNu t i th i i m nh n quà. Chương 3: KÊ KHAI, N P THU VÀ QUY T TOÁN THU i u 11. Vi c kê khai, n p thu thu nh p th c hi n theo nguyên t c kh u tr t i ngu n. T ch c, cá nhân chi tr thu nh p có nghĩa v kh u tr ti n thu trư c khi chi tr thu nh p cho i tư ng n p thu . i u 12. Vi c ăng ký, kê khai n p thu i v i thu nh p thư ng xuyên ư c tính cho thu nh p bình quân tháng trong năm tính thu , hàng tháng kê khai t m n p thu theo thu nh p th c t . 1. i tư ng n p thu có trách nhi m ăng ký, kê khai n p thu v i cơ quan thu thông qua t ch c, cá nhân chi tr thu nh p (trư ng h p kê khai, n p thu theo nguyên t c kh u tr t i ngu n) ho c cơ quan ư c y quy n thu thu thu nh p. Trư ng h p cá nhân có thu nh p ch u thu mà chưa th c hi n kh u tr t i ngu n thì ph i kê khai n p thu thu nh p tr c ti p v i cơ quan thu . 2. T ch c, cá nhân chi tr thu nh p ho c cơ quan ư c y quy n thu thu thu nh p (sau ây g i t t là cơ quan chi tr thu nh p) th c hi n vi c kê khai n p thu theo quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh này.
  6. i u 13. Vi c kê khai, n p thu i v i thu nh p không thư ng xuyên ư c th c hi n i v i t ng l n phát sinh thu nh p. Cơ quan chi tr thu nh p có trách nhi m kh u tr ti n thu trư c khi chi tr thu nh p (k c kho n thu nh p c a cá nhân nư c ngoài chuy n giao công ngh vào Vi t Nam). Các cá nhân mang h quà bi u, quà t ng ph i kê khai, n p thu thu nh p thay cho ngư i nh n quà. i u 14. i tư ng n p thu có trách nhi m kê khai y thu nh p ch u thu ; n p thu , úng th i h n; hàng năm th c hi n quy t toán thu i v i thu nh p thư ng xuyên theo quy nh c a B Tài chính. i u 15. B Tài chính t ch c vi c thu thu thu nh p, ch u trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra các t ch c th c hi n vi c thu thu thu nh p theo phương th c kh u tr thu thu nh p t i ngu n trư c khi chi tr thu nh p. Cơ quan chi tr thu nh p th c hi n kh u tr thu ư c hư ng kho n ti n thù lao 0,5% tính trên s ti n thu i v i thu nh p thư ng xuyên, 1% tính trên s ti n thu iv i thu nh p không thư ng xuyên trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c. i u 16. Cơ quan chi tr thu nh p có trách nhi m: 1. ăng ký, kê khai, kh u tr và n p thu y , úng th i h n vào ngân sách nhà nư c; l p b n t ng h p kê khai, tính thu và chuy n cho cơ quan thu danh sách nh ng i tư ng ph i n p thu thu nh p; 2. Hư ng d n i tư ng n p thu nh n t khai, kê khai n p thu và quy t toán thu thu nh p v i cơ quan thu ; 3. Lưu gi s sách, ch ng t có liên quan n vi c kê khai, tính thu và n p thu thu nh p, th c hi n ch báo cáo nh kỳ, báo cáo quy t toán thu v i cơ quan thu ; 4. Tính thu , kh u tr ti n thu , tính s ti n thù lao ư c hư ng và n p thu vào ngân sách nhà nư c; 5. C p biên lai cho ngư i n p thu , qu n lý, s d ng và quy t toán biên lai thu theo ch . i u 17. Các t ch c qu n lý, chi tr thu nh p cho ngư i nư c ngoài có trách nhi m hư ng d n, hoàn t t các th t c n p thu thu nh p trư c khi làm th t c xu t c nh cho ngư i nư c ngoài. Ngư i nư c ngoài thu c i tư ng n p thu thu nh p có trách nhi m kê khai v i cơ quan chi tr thu nh p ho c cơ quan thu v thu nh p ch u thu , s ngày cư trú Vi t Nam th c hi n quy t toán thu thu nh p và ph i n p y thu thu nh p trư c khi r i kh i Vi t Nam. Chương 4: MI N, GI M THU
  7. i u 18. ư c xét gi m thu , mi n thu thu nh p i v i: 1. Trư ng h p i tư ng n p thu b thiên tai, ch ho , tai n n làm thi t h i n tài s n, thu nh p và i s ng; m c xét mi n, gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p; 2. Trư ng h p c bi t, n u vi c n p thu c a cá nhân làm nh hư ng n l i ích kinh t , chính tr , xã h i c a qu c gia, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh mi n, gi m thu i v i t ng trư ng h p c th . B Tài chính quy nh th t c xét mi n, gi m thu thu nh p t i i u này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Các hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p ư c x lý theo quy nh t i các i u 21, 22, 23 và i u 24 Pháp l nh Thu thu nh p. Ngư i có công phát hi n nh ng hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p, h tr cơ quan thu truy thu ti n thu ư c trích thư ng n 5% s ti n thu truy thu th c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. i u 20. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh v vi c n p thu thu nh p khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 21. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2001 và thay th các Ngh nh s 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995, s 30/CP ngày 05 tháng 4 năm 1997 và Ngh nh s 170/1999/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph . i u 22. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản