Nghị định số 78/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
110
lượt xem
6
download

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP về việc Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 78/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 78/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH V Đ U TƯ TR C TI P RA NƯ C NGOÀI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh v ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài c a các nhà đ u tư t i Vi t Nam. 2. Ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong lĩnh v c d u khí và m t s lĩnh v c đ c thù ho c t i nh ng đ a bàn đ u tư đ c thù th c hi n theo quy đ nh riêng c a Chính ph . 3. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Các nhà đ u tư t i Vi t Nam (sau đây g i là nhà đ u tư) g m: 1. Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân đư c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. 2. Doanh nghi p đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c chưa đăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p. 3. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c thành l p theo Lu t Đ u tư nư c ngoài chưa đăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u tư. 4. Doanh nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i chưa đăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p. 5. H p tác xã, Liên hi p h p tác xã đư c thành l p theo Lu t H p tác xã. 6. Cơ s d ch v y t , giáo d c, khoa h c, văn hóa, th thao và các cơ s d ch v khác có ho t đ ng đ u tư sinh l i. 7. H kinh doanh, cá nhân Vi t Nam.
 2. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài là vi c nhà đ u tư chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài đ th c hi n ho t đ ng đ u tư và tr c ti p tham gia qu n lý ho t đ ng đ u tư đó nư c ngoài. 2. T ch c kinh t nư c ngoài là t ch c kinh t đư c thành l p ho c đăng ký kinh doanh nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư đ th c hi n các ho t đ ng đ u tư ra nư c ngoài, trong đó nhà đ u tư s h u m t ph n hay toàn b v n đ u tư. 3. H sơ h p l là h sơ có đ y đ gi y t , có n i dung kê khai theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Đi u ki n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài Đ đư c đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài, nhà đ u tư quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh này c n đáp ng các đi u ki n sau: 1. Có d án đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài (sau đây g i là d án đ u tư). 2. Th c hi n đ y đ nghĩa v tài chính đ i v i Nhà nư c Vi t Nam. 3. Tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng v n nhà nư c đ i v i các trư ng h p s d ng v n nhà nư c đ đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 4. Đư c B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 5. Lĩnh v c khuy n khích, c m, h n ch đ u tư ra nư c ngoài Căn c các quy đ nh t i Đi u 75 c a Lu t Đ u tư và tình hình kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c các lĩnh v c khuy n khích, c m, h n ch đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. Đi u 6. Áp d ng ưu đãi đ u tư 1. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ban hành có các quy n l i, ưu đãi cao hơn so v i các quy n l i, ưu đãi mà nhà đ u tư đã đư c hư ng trư c đó thì nhà đ u tư đư c hư ng các quy n l i, ưu đãi theo quy đ nh m i k t ngày pháp lu t, chính sách m i đó có hi u l c. 2. Trư ng h p các quy n l i, ưu đãi ghi trong Gi y phép đ u tư ho c văn b n cho phép đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài đã c p cho nhà đ u tư có m c đ ưu đãi cao hơn so v i các quy n l i, ưu đãi mà nhà đ u tư đư c hư ng theo quy đ nh hi n hành thì nhà đ u tư đó có quy n ti p t c đư c hư ng các quy n l i, ưu đãi đã ghi trong Gi y phép đ u tư ho c văn b n cho phép đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. Đi u 7. V n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài V n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài th hi n dư i các hình th c sau: 1. Ngo i t . 2. Máy móc, thi t b ; v t tư, nguyên li u, nhiên li u, hàng hoá thành ph m, hàng hoá bán thành ph m. 3. Giá tr quy n s h u công nghi p, bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t, quy n s h u trí tu .
 3. 4. Các tài s n h p pháp khác. Đi u 8. Ngôn ng s d ng H sơ d án đ u tư và các văn b n liên quan đ n th t c đ u tư g i cơ quan nhà nư c Vi t Nam đư c làm b ng ti ng Vi t ho c b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài; trư ng h p có s khác nhau gi a b n ti ng Vi t và b n ti ng nư c ngoài thì căn c theo b n ti ng Vi t. Chương 2: TH M QUY N, TH T C C P VÀ ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯ Đi u 9. Th m quy n ch p thu n đ u tư Th tư ng Chính ph ch p thu n đ u tư đ i v i các d án đ u tư sau: 1. D án đ u tư thu c các lĩnh v c ngân hàng, kinh doanh b o hi m, tài chính, tín d ng, báo chí, phát thanh, truy n hình, vi n thông có s d ng v n nhà nư c t 150 t đ ng Vi t Nam tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên. 2. D án đ u tư không quy đ nh t i kho n 1 Đi u này có s d ng v n nhà nư c t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên ho c v n c a các thành ph n kinh t t 600 t đ ng Vi t Nam tr lên. Đi u 10. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n đ u tư B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i các d án đ u tư sau: 1. D án đ u tư quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này sau khi đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. 2. D án đ u tư không quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này. Đi u 11. Quy trình c p Gi y ch ng nh n đ u tư Vi c c p Gi y ch ng nh n đ u tư th c hi n theo các quy trình sau: 1. Quy trình đăng ký, c p Gi y ch ng nh n đ u tư áp d ng đ i v i d án đ u tư có quy mô v n đ u tư dư i 15 t đ ng Vi t Nam. 2. Quy trình th m tra, c p Gi y ch ng nh n đ u tư áp d ng đ i v i d án đ u tư có quy mô v n đ u tư t 15 t đ ng Vi t Nam tr lên. Đi u 12. Gi y ch ng nh n đ u tư và các m u văn b n khác 1. N i dung ch y u c a Gi y ch ng nh n đ u tư g m: a) Tên, đ a ch c a nhà đ u tư. b) M c tiêu đ u tư, quy mô d án đ u tư. c) Tên qu c gia, vùng lãnh th ti p nh n d án đ u tư. d) V n đ u tư.
 4. đ) Th i h n th c hi n d án đ u tư. e) Ti n đ th c hi n d án đ u tư. g) Các ưu đãi và h tr đ u tư (n u có). 2. B K ho ch và Đ u tư ban hành các văn b n m u sau: đăng ký d án đ u tư; đ ngh th m tra d án đ u tư; gi i trình v d án đ u tư; đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư; gi i trình v đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư; thông báo th c hi n d án đ u tư; báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư. Đi u 13. Quy trình đăng ký, c p Gi y ch ng nh n đ u tư 1. H sơ d án đ u tư g m: a) Văn b n đăng ký d án đ u tư. b) B n sao có công ch ng c a: Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i nhà đ u tư là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài; ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p ho c gi y t có giá tr pháp lý tương đương đ i v i nhà đ u tư là t ch c; ho c Gi y ch ng minh thư nhân dân ho c h chi u đ i v i nhà đ u tư là cá nhân Vi t Nam; ho c Gi y phép đ u tư đ i v i nhà đ u tư là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không đăng ký l i theo Lu t Đ u tư, Lu t Doanh nghi p. c) H p đ ng ho c văn b n th a thu n v i đ i tác v vi c góp v n ho c mua c ph n ho c h p tác đ u tư đ i v i d án đ u tư có đ i tác khác cùng tham gia đ u tư. d) Văn b n đ ng ý c a H i đ ng thành viên ho c H i đ ng qu n tr ho c H i đ ng c đông ho c đ i h i xã viên v vi c đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài đ i v i trư ng h p nhà đ u tư là Công ty trách nhi m h u h n ho c Công ty h p danh ho c Công ty c ph n ho c h p tác xã trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p, h p tác xã. 2. Nhà đ u tư n p cho B K ho ch và Đ u tư 03 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 01 b h sơ g c. B K ho ch và Đ u tư ki m tra tính h p l c a h sơ d án đ u tư quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Trư ng h p có n i dung c n ph i đư c làm rõ liên quan đ n h sơ d án đ u tư, trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ, B K ho ch và Đ u tư có văn b n đ ngh nhà đ u tư gi i trình v n i dung c n ph i đư c làm rõ. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư, đ ng th i sao g i B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. 4. Trư ng h p h sơ d án đ u tư không đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư có văn b n thông báo và nêu rõ lý do g i nhà đ u tư. Đi u 14. Quy trình th m tra, c p Gi y ch ng nh n đ u tư 1. H sơ d án đ u tư g m: a) Văn b n đ ngh th m tra d án đ u tư. b) B n sao có công ch ng c a: Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i nhà đ u tư là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài; ho c Gi y đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p ho c gi y t có giá tr pháp lý tương đương đ i v i nhà đ u tư là t ch c; ho c Gi y ch ng minh thư nhân dân ho c h
 5. chi u đ i v i nhà đ u tư là cá nhân Vi t Nam; ho c Gi y phép đ u tư đ i v i nhà đ u tư là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng không đăng ký l i theo Lu t Đ u tư, Lu t Doanh nghi p. c) Văn b n gi i trình v d án đ u tư g m các n i dung sau: m c tiêu đ u tư; đ a đi m đ u tư; quy mô v n đ u tư; ngu n v n đ u tư; vi c s d ng lao đ ng Vi t Nam (n u có); vi c s d ng nguyên li u t Vi t Nam (n u có); ti n đ th c hi n d án đ u tư. d) H p đ ng ho c b n th a thu n v i đ i tác v vi c góp v n ho c mua c ph n ho c cùng h p tác đ u tư đ i v i trư ng h p có đ i tác khác cùng tham gia đ u tư. đ) Văn b n đ ng ý c a H i đ ng thành viên ho c H i đ ng qu n tr ho c H i đ ng c đông ho c đ i h i xã viên v vi c đ u tư ra nư c ngoài đ i v i nhà đ u tư là Công ty trách nhi m h u h n ho c Công ty h p danh ho c Công ty c ph n ho c h p tác xã trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p, h p tác xã. 2. Nhà đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư 08 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 01 b h sơ g c. B K ho ch và Đ u tư ki m tra tính h p l c a h sơ d án đ u tư quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 3. N i dung th m tra d án đ u tư g m: a) Đi u ki n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh này. b) Tư cách pháp lý c a nhà đ u tư. c) Tính h p pháp c a v n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. d) Ti n đ th c hi n d án đ u tư. 4. Quy trình th m tra, c p Gi y ch ng nh n đ u tư th c hi n như sau: a) Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư có văn b n l y ý ki n kèm theo h sơ d án đ u tư g i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n l y ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư, cơ quan đư c h i ý ki n ti n hành th m tra h sơ d án đ u tư và có ý ki n b ng văn b n v các n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công; quá th i h n trên mà cơ quan đư c h i không có ý ki n b ng văn b n thì đư c coi là đã ch p thu n h sơ d án đ u tư đ i v i nh ng n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công. c) Đ i v i các d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này, trong th i h n 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph ý ki n th m đ nh b ng văn b n kèm theo h sơ d án đ u tư và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan đ Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n đư c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư. d) Đ i v i các d án đ u tư không quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này, trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư.
 6. đ) Gi y ch ng nh n đ u tư đư c sao g i B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. e) Trư ng h p h sơ d án đ u tư không đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư có văn b n thông báo và nêu rõ lý do g i nhà đ u tư. Đi u 15. Đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư Khi có nhu c u đi u ch nh d án đ u tư đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư liên quan đ n m c tiêu đ u tư, quy mô d án đ u tư, v n đ u tư, ch đ u tư, nư c ti p nh n d án đ u tư, th i h n th c hi n d án đ u tư thì nhà đ u tư ph i làm th t c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy trình sau: 1. Quy trình đăng ký, đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư áp d ng đ i v i các trư ng h p sau: a) N i dung đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư không liên quan đ n quy mô v n đ u tư và lĩnh v c đ u tư. b) N i dung đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư không liên quan đ n lĩnh v c đ u tư quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 Ngh đ nh này và t ng v n đ u tư sau khi tăng thêm không l n hơn 15 t đ ng Vi t Nam. 2. Quy trình th m tra, đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư áp d ng đ i v i các trư ng h p không quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 16. Quy trình đăng ký, đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư 1. H sơ d án đ u tư g m: a) Văn b n đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. b) H p đ ng chuy n như ng v n đ u tư và h sơ pháp lý c a đ i tác m i tham gia d án đ u tư (n u có chuy n như ng v n đ u tư). c) B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n đ u tư. d) Văn b n đ ng ý c a H i đ ng thành viên ho c H i đ ng qu n tr ho c H i đ ng c đông ho c đ i h i xã viên v vi c đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài đ i v i nhà đ u tư là Công ty trách nhi m h u h n ho c Công ty h p danh ho c Công ty c ph n ho c h p tác xã trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p, h p tác xã. đ) Báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư cho đ n th i đi m nhà đ u tư có văn b n đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. 2. Nhà đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư 03 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 01 b h sơ g c. 3. Trư ng h p có n i dung liên quan đ n h sơ d án đ u tư c n ph i đư c làm rõ, trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ d án đ u tư, B K ho ch và Đ u tư có văn b n đ ngh nhà đ u tư gi i trình v n i dung c n ph i đư c làm rõ. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh, đ ng th i sao g i B Tài chính, B Thương
 7. m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. Trư ng h p h sơ d án đ u tư không đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư có văn b n thông báo và nêu rõ lý do g i nhà đ u tư. Đi u 17. Quy trình th m tra, đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư 1. H sơ d án đ u tư g m: a) Văn b n đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. b) Văn b n gi i trình v đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. c) H p đ ng chuy n như ng v n đ u tư và h sơ pháp lý c a đ i tác m i tham gia d án đ u tư (n u có chuy n như ng v n đ u tư). d) B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n đ u tư. đ) Văn b n đ ng ý c a H i đ ng thành viên ho c H i đ ng qu n tr ho c H i đ ng c đông ho c đ i h i xã viên v vi c đ u tư ra nư c ngoài đ i v i trư ng h p nhà đ u tư là Công ty trách nhi m h u h n ho c Công ty h p danh ho c Công ty c ph n ho c h p tác xã trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p, h p tác xã. e) Báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư cho đ n th i đi m nhà đ u tư có văn b n đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. 2. Nhà đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư 06 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 01 b h sơ g c. 3. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư có văn b n l y ý ki n kèm theo h sơ d án đ u tư g i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n l y ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư, cơ quan đư c h i ý ki n ti n hành th m tra h sơ d án đ u tư và có ý ki n b ng văn b n v các n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công; quá th i h n nêu trên mà cơ quan đư c h i không có ý ki n b ng văn b n thì đư c coi là đã ch p thu n h sơ d án đ u tư đ i v i nh ng n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công. 4. B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh trong các trư ng h p sau: a) Đi u ch nh d án đ u tư v lĩnh v c đ u tư ho c quy mô v n đ u tư quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này. b) Đi u ch nh v lĩnh v c đ u tư ho c quy mô v n đ u tư đ i v i các d án đ u tư không quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này mà sau khi đi u ch nh, d án đ u tư đó đ đi u ki n thu c th m quy n ch p thu n đ u tư c a Th tư ng Chính ph quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này. 5. Đ i v i các d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này, trong th i h n 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph ý ki n th m đ nh b ng văn b n kèm theo h sơ d án đ u tư và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan đ Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh.
 8. 6. Đ i v i các d án đ u tư không quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này, trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh. 7. Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh đư c sao g i B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. 8. Trư ng h p h sơ d án đ u tư không đư c ch p thu n, B K ho ch và Đ u tư có văn b n thông báo và nêu rõ lý do g i nhà đ u tư. Đi u 18. Dùng l i nhu n đ đ u tư nư c ngoài 1. Trư ng h p dùng l i nhu n thu đư c t d án đ u tư nư c ngoài đ tái đ u tư vào chính d án đ u tư đó thì ph i đư c B K ho ch và Đ u tư đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Trư ng h p dùng l i nhu n thu đư c t d án đ u tư nư c ngoài đ đ u tư vào d án khác nư c ngoài thì ph i đư c B K ho ch Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư cho d án khác đó theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 19. Đăng ký l i d án đ u tư 1. Nhà đ u tư không ph i đăng ký l i đ i v i d án đ u tư đã có Gi y phép đ u tư ho c văn b n cho phép đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c. 2. Trư ng h p có nhu c u đăng ký l i, nhà đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư 03 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 01 b h sơ g c. H sơ d án đ u tư g m: a) Văn b n đ ngh đăng ký l i d án đ u tư. b) Báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư cho đ n th i đi m nhà đ u tư có văn b n đ ngh đăng ký l i d án đ u tư. c) B n sao có công ch ng Gi y phép đ u tư ho c văn b n cho phép đ u tư ra nư c ngoài. 2. Khi làm th t c đăng ký l i theo đ ngh c a nhà đ u tư, B K ho ch và Đ u tư ghi vào Gi y ch ng nh n đ u tư các quy n l i và ưu đãi mà nhà đ u tư đư c hư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , B K ho ch và Đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư thay th Gi y phép đ u tư ho c văn b n cho phép đ u tư đã đư c c p trư c đó. Chương 3: TRI N KHAI D ÁN Đ U TƯ Đi u 20. Thông báo th c hi n d án đ u tư 1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày d án đ u tư đư c ch p thu n theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư, nhà đ u tư ph i có văn b n thông báo th c hi n d án đ u tư kèm theo b n sao văn b n ch p thu n d án đ u tư ho c văn b n có giá tr pháp lý tương đương theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính.
 9. 2. Văn b n thông báo th c hi n d án đ u tư g m các n i dung sau: a) Tên, đ a ch tr s chính c a t ch c kinh t nư c ngoài; tên, đ a ch chi nhánh, văn phòng đ i di n (n u có). b) M c tiêu đ u tư, lĩnh v c đ u tư. c) V n đ u tư c a t ch c kinh t nư c ngoài; ph n v n tham gia c a nhà đ u tư. d) Thông tin v ngư i đ i di n nhà đ u tư và ngư i đ i di n t ch c kinh t nư c ngoài g m: h , tên, đ a ch thư ng trú (t i Vi t Nam và t i nư c ngoài), ch c v , s ch ng minh thư nhân dân ho c s h chi u. 3. Trư ng h p có s thay đ i v n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, trong th i h n 30 ngày, k t ngày có s thay đ i, nhà đ u tư có văn b n thông báo v n i dung thay đ i g i B K ho ch và Đ u tư. Đi u 21. Th i h n tri n khai d án đ u tư 1. Quá th i h n 12 tháng, k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư mà d án đ u tư không đư c nư c ti p nh n đ u tư ch p thu n, ho c quá th i h n 06 tháng, k t ngày d án đ u tư đư c cơ quan có th m quy n c a nư c ti p nh n đ u tư ch p thu n mà d án đ u tư không đư c tri n khai thì nhà đ u tư ph i có văn b n nêu rõ lý do và đ ngh kéo dài th i h n tri n khai d án đ u tư ho c đ ngh ch m d t d án đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư. 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n đ ngh kéo dài th i h n tri n khai d án đ u tư ho c văn b n đ ngh ch m d t d án đ u tư, B K ho ch và Đ u tư có văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n v vi c kéo dài th i h n tri n khai d án đ u tư ho c ch p thu n ch m d t d án đ u tư, đ ng th i g i B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. 3. Vi c gia h n tri n khai d án đ u tư đư c th c hi n không quá 02 l n, m i l n không quá 06 tháng. Đi u 22. Báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư Hàng năm, trong th i h n 06 tháng, k t ngày có báo cáo quy t toán thu ho c văn b n có giá tr pháp lý tương đương theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư, nhà đ u tư có văn b n báo cáo tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư kèm theo báo cáo quy t toán thu ho c văn b n có giá tr pháp lý tương đương theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành kinh t - k thu t và y ban nhân dân c p t nh nơi nhà đ u tư đ t tr s chính. Đi u 23. Chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài 1. Nhà đ u tư đư c chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài đ th c hi n ho t đ ng đ u tư sau khi đáp ng các đi u ki n sau: a) Đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. b) D án đ u tư đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c a nư c ti p nh n đ u tư ch p thu n theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư.
 10. 2. Vi c chuy n ngo i t ra nư c ngoài trư c khi đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ nghiên c u, chu n b d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Vi c chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i, xu t kh u, chuy n giao công ngh và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Đi u 24. Tài kho n th c hi n d án đ u tư M i giao d ch chuy n ngo i t t Vi t Nam ra nư c ngoài và t nư c ngoài vào Vi t Nam liên quan đ n d án đ u tư đư c th c hi n thông qua m t tài kho n ngo i t m t i m t t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng ngo i h i t i Vi t Nam và đư c đăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Đi u 25. Chuy n l i nhu n v nư c 1. Trong th i h n 06 tháng, k t ngày có quy t toán thu ho c văn b n có giá tr pháp lý tương đương theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư, nhà đ u tư ph i chuy n toàn b l i nhu n và các kho n thu nh p khác t d án đ u tư v Vi t Nam. 2. Trư ng h p có nhu c u kéo dài th i h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, nhà đ u tư ph i có văn b n đ ngh và nêu rõ lý do g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, quy t đ nh. Vi c gia h n đư c th c hi n không quá 02 l n, m i l n không quá 06 tháng. Đi u 26. Thanh lý d án đ u tư 1. Ngay sau khi k t thúc d án đ u tư, nhà đ u tư ph i thanh lý d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư. 2. Trong th i h n 06 tháng, k t ngày k t thúc vi c thanh lý d án đ u tư, nhà đ u tư ph i chuy n v nư c toàn b các kho n thu t vi c thanh lý d án đ u tư. 3. Trư ng h p có nhu c u kéo dài th i h n quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, nhà đ u tư ph i có văn b n đ ngh và nêu rõ lý do g i B K ho ch và Đ u tư xem xét, quy t đ nh. Vi c gia h n đư c th c hi n m t l n và không quá 06 tháng. Đi u 27. Nghĩa v tài chính 1. Nhà đ u tư có trách nhi m th c hi n đ y đ các nghĩa v tài chính đ i v i Nhà nư c Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p d án đ u tư thu c lĩnh v c ưu đãi đ u tư thì m c thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam đ i v i ph n l i nhu n chuy n v nư c đư c áp d ng như m c thu thu nh p doanh nghi p áp d ng đ i v i d án đ u tư trong nư c trong cùng lĩnh v c đ u tư. 3. Trư ng h p nư c ti p nh n đ u tư là qu c gia ho c thu c vùng lãnh th đã ký Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n v i Vi t Nam thì nghĩa v v thu c a nhà đ u tư đ i v i Nhà nư c Vi t Nam th c hi n theo quy đ nh c a Hi p đ nh đó. 4. Trư ng h p nư c ti p nh n đ u tư là qu c gia ho c thu c vùng lãnh th chưa ký Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n v i Vi t Nam thì kho n thu thu nh p doanh nghi p đã đư c n p nư c ti p nh n đ u tư s đư c kh u tr khi tính thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam. 5. Vi c mi n thu xu t kh u đ i v i tài s n mang ra nư c ngoài đ tri n khai d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u.
 11. Đi u 28. Trách nhi m c a nhà đ u tư đ i v i ngư i lao đ ng 1. Nhà đ u tư đư c tr c ti p ho c thông qua t ch c gi i thi u vi c làm đ tuy n d ng lao đ ng Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng c a Vi t Nam và c a nư c ti p nh n đ u tư. 2. Nhà đ u tư ph i th c hi n đ y đ các th t c theo quy đ nh c a pháp lu t v vi c đưa ngư i lao đ ng Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c t i d án đ u tư; đ ng th i b o đ m quy n l i h p pháp c a ngư i lao đ ng Vi t Nam nư c ngoài; ch u trách nhi m gi i quy t các v n đ phát sinh theo h p đ ng đưa ngư i lao đ ng Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c t i d án đ u tư và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Đi u 29. Ch m d t hi u l c Gi y ch ng nh n đ u tư Gi y ch ng nh n đ u tư ch m d t hi u l c trong các trư ng h p sau: 1. H t th i h n quy đ nh ghi t i Gi y ch ng nh n đ u tư ho c h t th i h n đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư. 2. Quá th i h n quy đ nh t i Đi u 21 Ngh đ nh này mà d án đ u tư không đư c tri n khai. 3. T ch c kinh t nư c ngoài b gi i th ho c phá s n theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư. 4. Nhà đ u tư b phá s n ho c gi i th d n t i vi c ph i gi i th t ch c kinh t nư c ngoài ho c ph i chuy n như ng toàn b v n đ u tư nư c ngoài cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. 5. Quá 12 tháng, k t ngày có báo cáo quy t toán thu ho c văn b n có giá tr pháp lý tương đương theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư mà nhà đ u tư không có văn b n báo cáo v tình hình ho t đ ng c a d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 22 Ngh đ nh này. 6. Nhà đ u tư vi ph m quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c pháp lu t nư c ti p nh n đ u tư d n t i vi c ph i ch m d t hi u l c Gi y ch ng nh n đ u tư. 7. Nhà đ u tư có văn b n đ ngh ch m d t d án đ u tư và đư c B K ho ch và Đ u tư ch p thu n. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V Đ U TƯ TR C TI P RA NƯ C NGOÀI Đi u 30. Trách nhi m qu n lý nhà nư c 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong ph m vi c nư c. 2. B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 3. Các B , cơ quan ngang B trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong lĩnh v c đư c phân công. Đi u 31. Trách nhi m c a B K ho ch và Đ u tư
 12. 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và đ a phương xây d ng chi n lư c, đ nh hư ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài theo t ng th i kỳ. 2. Ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 3. T ch c, th c hi n vi c đăng ký, th m tra, c p, đi u ch nh, thu h i Gi y ch ng nh n đ u tư. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương hư ng d n, ki m tra, giám sát, đ ng th i gi i quy t nh ng vư ng m c trong vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 5. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c Vi t Nam trong nư c và nư c ngoài đ h tr các nhà đ u tư theo th m quy n. 6. Ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài; gi i quy t khi u n i, t cáo, khen thư ng và x lý theo th m quy n các vi ph m trong ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 7. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, làm vi c v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Thương m i, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, y ban nhân dân c p t nh có liên quan đ x lý k p th i các ki n ngh c a nhà đ u tư, ban hành theo th m quy n ho c đ xu t các cơ ch , chính sách và gi i pháp c n thi t đ nâng cao hi u qu c a ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 8. Hàng năm, t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình ho t đ ng và hi u qu kinh t - xã h i c a các d án đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài, đ ng th i g i B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, y ban nhân dân c p t nh có liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 32. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các cơ khác có liên quan trong vi c xây d ng, ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các quy đ nh c a pháp lu t, các cơ ch , chính sách v tín d ng, qu n lý ngo i h i liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 2. Tham gia ý ki n v các v n đ liên quan đ n ngu n v n và qu n lý ngo i h i c a các d án đ u tư khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n đ i v i ho t đ ng chuy n ngo i t t Vi t Nam ra nư c ngoài và t nư c ngoài v Vi t Nam liên quan đ n các d án đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 4. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có văn b n đánh giá tình hình chuy n ngo i t t Vi t Nam ra nư c ngoài và t nư c ngoài v Vi t Nam liên quan đ n các d án đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, y ban nhân dân c p t nh có liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 33. Trách nhi m c a B Tài chính 1. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, các B , ngành liên quan trong vi c xây d ng, ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các quy đ nh c a pháp lu t, các cơ ch , chính sách v tài chính liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài.
 13. 2. Tham gia ý ki n v các v n đ thu c lĩnh v c tài chính liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Th c hi n vi c mi n thu xu t kh u, thu nh p kh u theo th m quy n đ i v i các trư ng h p liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài đư c mi n thu xu t kh u, mi n thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n vi c th c hi n nghĩa v tài chính c a các nhà đ u tư đ i v i Nhà nư c Vi t Nam. 5. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, B Tài chính có văn b n t ng h p, đánh giá tình hình th c hi n nghĩa v tài chính c a các nhà đ u tư đ i v i Nhà nư c Vi t Nam g i B K ho ch và Đ u tư, B Thương m i, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 34. Trách nhi m c a B Thương m i 1. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành liên quan trong vi c xây d ng, ban hành theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n ban hành các quy đ nh c a pháp lu t, các cơ ch , chính sách v thương m i liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 2. Tham gia ý ki n v các n i dung thu c lĩnh v c thương m i liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Ch u trách nhi m ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n đ i v i ho t đ ng thương m i liên quan đ n đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 4. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, B Thương m i có văn b n đánh giá v tình hình thương m i liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 35. Trách nhi m c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 1. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành liên quan trong vi c xây d ng, ban hành theo th m quy n các quy đ nh c a pháp lu t, các cơ ch , chính sách v qu n lý, s d ng lao đ ng liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 2. Tham gia ý ki n v các v n đ liên quan đ n vi c đưa lao đ ng Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c t i các d án đ u tư khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n đ i v i vi c đưa lao đ ng Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c t i các d án đ u tư. 4. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có văn b n đánh giá tình hình đưa lao đ ng Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c t i các d án đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 36. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph khác 1. Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư trong vi c xây d ng các quy đ nh c a pháp lu t, chính sách, quy ho ch liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài.
 14. 2. Tham gia ý ki n v các v n đ thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Ki m tra, thanh tra, giám sát theo th m quy n đ i v i các v n đ thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài. 4. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, B qu n lý ngành kinh t - k thu t có văn b n đánh giá v tình hình ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c đư c phân công g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Ngo i giao, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh liên quan và T ng c c Th ng kê. Đi u 37. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ph i h p v i các B , ngành liên quan theo th m quy n quy đ nh trong vi c hư ng d n, h tr các nhà đ u tư có tr s chính đ t t i đ a phương th c hi n đúng các quy đ nh c a Lu t Đ u tư, Ngh đ nh này và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Tham gia ý ki n v các n i dung thu c th m quy n qu n lý liên quan đ n d án đ u tư c a các nhà đ u tư có tr s chính đ t t i đ a bàn khi có yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư. 3. Thanh tra, ki m tra, giám sát theo th m quy n v vi c th c hi n nghĩa v tài chính c a các nhà đ u tư đ u tư có tr s chính đ t t i đ a bàn đ i v i Nhà nư c Vi t Nam và vi c đưa lao đ ng đ a phương ra nư c ngoài làm vi c t i các d án đ u tư. 4. Đ nh kỳ 06 tháng và hàng năm, y ban nhân dân c p t nh có văn b n đánh giá tình hình ho t đ ng đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài c a các nhà đ u tư có tr s chính đ t t i đ a bàn và tình hình đưa lao đ ng đ a phương ra nư c ngoài làm vi c t i các d án đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, B Ngo i giao và T ng c c Th ng kê. Đi u 38. H tr nhà đ u tư nư c ngoài Cơ quan đ i di n ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m làm đ u m i ph i h p v i các cơ quan c a Vi t Nam nư c ngoài, các cơ quan qu n lý nhà nư c c a Vi t Nam trong nư c đ : h tr các nhà đ u tư trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t nư c s t i; b o v quy n l i h p pháp c a nhà đ u tư nư c ngoài; thông qua đư ng ngo i giao, đ xu t và ki n ngh chính quy n nư c s t i h tr , t o đi u ki n và tháo g khó khăn cho các nhà đ u tư trong quá trình th c hi n d án đ u tư nư c ngoài. Đi u 39. Thanh tra, ki m tra Vi c thanh tra, ki m tra d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. Đi u 40. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 41. Hi u l c thi hành
 15. 1. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo; đ ng th i thay th Ngh đ nh s 22/1999/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh v đ u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam. 2. Các d án đ u tư đã đư c c p Gi y phép đ u tư ho c có văn b n cho phép đ u tư tr c ti p ra nư c ngoài trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c nhưng không đăng ký l i theo Lu t Đ u tư đư c ti p t c ho t đ ng và th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 42. Đi u kho n thi hành 1. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Ngo i giao có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH. -
Đồng bộ tài khoản